Pam ddylech chi gael contract cyd-rianta

Pam ddylech chi gael Contract Cyd-Rianta

Am y rhan fwyaf o hanes modern, priodas fu'r strwythur cyfreithiol sy'n rhoi hawliau i rieni dros eu plant. Mae priodas yn statws a ddaw gyda hawliau a chyfrifoldebau, a'r cyfan sy'n rhaid i berson ei wneud yw priodi er mwyn cael yr hawliau priodas yn awtomatig. Mae bod yn rhiant yn gweithio llawer yr un ffordd. Fel rheol, rhoddir holl hawliau a chyfrifoldebau mamolaeth i fenyw sy'n rhoi genedigaeth i blentyn, ac yn nodweddiadol rhoddir hawliau a chyfrifoldebau tadolaeth i'w gŵr neu'r tad biolegol.Mewn rhai sefyllfaoedd, efallai na fydd rhieni eisiau dibynnu'n syml ar yr hawliau a'r cyfrifoldebau a roddir yn awtomatig gan y gyfraith. Yn lle hynny, efallai y bydd rhai rhieni eisiau ysgrifennu contract cyd-rianta a fydd yn caniatáu iddynt osod hawliau a chyfrifoldebau penodol ar gyfer eu sefyllfa unigryw. Mae hyn yn gwneud llawer o synnwyr i gyplau nad ydyn nhw'n briod ond sy'n magu plentyn gyda'i gilydd. Yn fwyaf cyffredin, mae hyn yn cynnwys rhieni sydd wedi ysgaru. Gall contract cyd-rianta hefyd fod yn ddefnyddiol i bobl a gafodd feichiogrwydd damweiniol, sydd mewn perthynas o'r un rhyw lle mae'r gyfraith ar rianta yn wallgof, neu hyd yn oed rhai pobl sy'n dewis magu plentyn gyda'i gilydd heb fod mewn perthynas ramantus.Gallwch ddod o hyd i ffurflen cytundeb rhianta yma- Ffurflen cytundeb rhianta


gwraig mewn priodas ddi-ryw

Efallai na fydd yn orfodadwy

Rhybudd cyflym cyn i chi fynd ymhellach, cofiwch fod y syniad o hawliau cytundebol o fewn y teulu yn weddol newydd ac nid yw llawer o lysoedd yn hoffi'r syniad.Felly, nid yw'r ffaith bod dau riant yn cytuno ar rywbeth yn golygu y bydd llys yn ei orfodi. Er enghraifft, os yw dau riant yn llofnodi contract yn dweud na ddylai eu plentyn fod yn agored i grefydd drefnus ond bod un rhiant yn penderfynu yn ddiweddarach y dylai'r plentyn fynd i ysgol Sul eglwys, mae'n annhebygol iawn y bydd barnwr yn gwahardd y plentyn o'r ysgol Sul .

Cynnwys contract cyd-rianta

Y cam cyntaf mewn contract cyd-rianta fel arfer fydd darparu cefndir y sefyllfa. Gall hyn helpu pobl, yn enwedig barnwyr, sy'n darllen y contract yn ddiweddarach i ddeall pwrpas y cytundeb. Er enghraifft, efallai y bydd y rhieni eisiau egluro a ydyn nhw'n ceisio amser cyfartal gyda'r plentyn neu a ydyn nhw'n disgwyl i'r plentyn fyw yn bennaf gydag un rhiant. Mae'n anodd rhagweld yr holl faterion a allai godi ym mywyd plentyn, felly gall yr adran gefndir hon ddarparu arweiniad pwysig ar gyfer heriau annisgwyl.


pethau sy'n difetha priodas

Mae'n debyg bod y cynnwys pwysicaf mewn contract cyd-rianta yn ymwneud â dalfa gorfforol. Dyma lle gall rhieni benderfynu sut i rannu'r amser maen nhw'n ei dreulio gyda phlentyn.Er enghraifft, efallai y byddan nhw'n cael y plentyn bob yn ail wythnos yn nhŷ pob rhiant. Neu gall y plentyn dreulio'r flwyddyn ysgol gyda mam a'r haf gyda dad. Dylai'r cytundeb hefyd gael gweithdrefn ar gyfer newid hyn dros amser. Er enghraifft, efallai y bydd angen i fabi dreulio mwy o amser gyda mam ac yna gellir rhannu amser yn gyfartal pan fydd y plentyn yn hŷn.

Dylid rhoi sylw i gynhaliaeth plant hefyd.

Bydd angen dillad a theganau ar y plentyn, er enghraifft, ac ni ddylai un rhiant fynd yn sownd yn talu am hynny i gyd. Y mater pwysig arall i fynd i'r afael ag ef yw dalfa gyfreithiol. Mae hyn yn ymwneud â'r penderfyniadau tymor hir y mae rhiant yn eu gwneud dros ei blentyn. Efallai y bydd yn well gan un rhiant grefydd benodol neu fath penodol o addysg, er enghraifft. Dylid mynd i'r afael â'r materion hyn ond eto gadael lle i newid yn nes ymlaen. Os yw'r plentyn eisiau bod yn gerddor, er enghraifft, efallai y bydd y rhieni am ailystyried eu dewis cynharach am addysg alwedigaethol.