7 Awgrym ar gyfer Dweud Wrth Eich Plant Eich bod yn Cael Ysgaru

7 Awgrym ar gyfer Dweud Wrth Eich Plant Eich bod yn Cael Ysgaru Mae ysgariad yn ddigwyddiad sy'n newid bywyd.

Yn yr Erthygl hon

Bydd y ddau oedolyn sy’n ysgaru yn teimlo ôl-effeithiau chwalu eu priodas am flynyddoedd i ddod.

I blant, mae'r ymdeimlad o hafoc a dinistr hyd yn oed yn fwy dwys. Dyma sgwrs y bydd eich plant yn ei chofio am weddill eu hoes.

Daw'r newyddion yn aml fel bollt allan o'r glas. Dyna pam mae SUT mae’r newyddion yn cael ei gyflwyno yn fater sensitif y mae angen ei ystyried yn ofalus.

Dyma ychydig o gyngor ar beth i’w wneud a beth i beidio â’i wneud pan fyddwch yn eistedd i lawr i ddweud wrth eich plant:

1. Y gosodiad cywir

Dewiswch amser a lle priodol i rannu Dewiswch amser a lle priodol. Mae ei dorri i’r plant ar y ffordd i’r ysgol neu reit cyn amser cinio yn enghreifftiau o sut i beidio mynd ati.

Bydd llawer o blant yn rhedeg o’r ystafell cyn gynted ag y bydd y gair ‘ysgariad’ yn cael ei grybwyll.

Ceisiwch wneud yn siŵr nad yw plant yn gadael yr ystafell er mwyn osgoi’r drafodaeth. P'un a ydynt am wneud hynny ai peidio, rhaid iddynt glywed yr hyn sydd gennych chi a'ch priod i'w ddweud. Cael y sgwrs mewn man lle gall pawb eistedd a siarad.

Peidiwch â mynd i mewn i'r sgwrs hon gan feddwl y bydd y geiriau cywir yn dod yn awtomatig. Mae cynllunio beth i'w ddweud yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn a chyflwyno'r neges hyd yn oed pan fo emosiynau'n rhedeg yn uchel.

2. Y ffactor amser

Bydd ceisio rhuthro'r sgwrs am ysgariad arfaethedig yn gwneud llawer o niwed. Mae angen amser ar blant i brosesu a deall beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r ryg yn cael ei dynnu allan o dan eu traed.

Mae rhoi amser iddynt ddeall sut y bydd hyn yn newid eu bywydau am byth yn help. Neilltuwch ddigon o amser i'r drafodaeth i ganiatáu i'ch plant fynegi eu teimladau. Bydd llawer o blant yn crio. Bydd eraill yn mynd yn grac ac yn actio. Mae rhai plant yn ffugio difaterwch.

Mae plant yn unigolion. Bydd y ffordd y maen nhw'n cyflwyno eu brifo yn wahanol, meddai Sarah French Hybu Gyrfa'r DU .

Dylai fod amser ar ôl y drafodaeth pan fydd plant yn gallu gofyn cwestiynau, yn enwedig os ydyn nhw’n hŷn.

3. Sefwch Unedig

Er y gallech chi a Er y gallech chi a'ch priod fod ar flaen y gad, mae hwn yn amser pan fydd angen ffrynt unedig.

Mae teimladau'n amrwd, a gall fod llawer iawn o ddicter a dicter. Dylid rhoi teimladau o’r fath o’r neilltu wrth ddweud wrth eich plant eich bod yn cael ysgariad.

Dylai'r ddau riant fod yno wrth ddweud wrth y plant oni bai na allant fod yn yr un ystafell oherwydd bod y naill yn fygythiad corfforol i'r llall. Mae'r sgwrs yn gofyn i'r ddau riant ymddwyn mewn modd cyfrifol, aeddfed.

Ni ddylai cyhuddiadau mud-slinging a ‘meddai, dywedodd’ fod yn rhan o’r sgwrs. Mae'r rheini'n faterion rhyngoch chi a'ch priod ac nid oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud â'r plant.

4. Trefnwch y manylion

Efallai na fyddwch chi a'ch priod wedi cwblhau popeth eto. Fodd bynnag, mae rhai pethau y dylech chi eu gwybod o flaen llaw a gallu eu rhannu gyda'ch plant.

Y pwysicaf yw ble maen nhw'n mynd i aros. Mae plant yn ffynnu mewn amgylchedd diogel. Mae ysgariad yn bygwth yr amgylchedd hwnnw, gan gynyddu lefelau pryder.

Mae angen i'ch plant wybod sut beth fydd eu bywydau ar ôl ysgariad neu yn union ar ôl y gwahanu. Dywedwch wrth eich plant ble maen nhw'n mynd i fod yn byw ac amlinelliad bras o'r amserlen rianta.

Bydd plant eisiau gweld y ddau riant i sicrhau eu hunain eu bod yn cael eu caru a'u heisiau. Peidiwch â llethu plant gyda gormod o wybodaeth. Efallai y byddant yn mynd yn ddryslyd sy'n ychwanegu at eu pryder cynyddol.

5. Dywedwch wrth eich holl blant ar yr un pryd

Torri Peidiwch â dweud wrth eich plant un ar y tro. Y risg yw y gallai rhywun bylu'r newyddion ar ddamwain. Mae disgwyl iddynt gario cymaint o faich enfawr o gadw cyfrinach swmpus yn afrealistig ac yn annheg.

Bydd plentyn sy’n clywed am ysgariad ei rieni oddi wrth frawd neu chwaer yn brifo ac yn grac. Bydd y difrod a wneir yn anodd ei atgyweirio.

Mae'r berthynas rhwng brodyr a chwiorydd yn cryfhau yn ystod yr amser dirdynnol y mae ysgariad yn ei gyflwyno.

Mae brodyr a chwiorydd yn pwyso ar ei gilydd am gefnogaeth gan eu bod yn mynd trwy'r un peth gyda'i gilydd. Mae'r sgwrs am ysgaru yn amser lle bydd brodyr a chwiorydd yn edrych at ei gilydd am sicrwydd.

Problemau meddwl plentyndod yn aml cael effaith negyddol parhaol .

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

6. Darganfyddwch y cydbwysedd rhannu

Yn ystod y drafodaeth, ni ddylai rhieni orrannu na thanrannu.

Mae cael y cydbwysedd cywir yn anodd.

Mae hyn yn ychwanegu at yr angen i fod yn barod cyn y sgwrs. Mae angen i blant wybod pam mae'r briodas yn chwalu ar lefel sy'n briodol i'w hoedran. Yr hyn nad oes angen iddynt ei wybod yw pob manylyn chwyrn o'r hyn a arweiniodd at y foment hon.

Gall bwrw'ch priod mewn golau gwael trwy wyntyllu golch budr y briodas ymddangos yn foddhaol ar yr eiliad honno. Wedi'r cyfan, rydych chi eisiau edrych fel y dyn da. Yn y tymor hir, bydd yn achosi mwy o ddrwg nag o les.

Mae plant yn caru eu dau riant ac eisiau perthynas â nhw. Peidiwch â gwadu hynny iddynt trwy bardduo'ch priod.

7. Peidiwch â llusgo'ch plant i ganol yr ysgariad

Yn ystod y drafodaeth, ni ddylai rhieni orrannu na thanrannu Ni ddylai plant byth gael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae'n rhaid iddynt ddewis rhwng eu rhieni.

Mae hyn yn berthnasol i ble maen nhw'n byw a phwy maen nhw'n eu caru. Peidiwch byth â gwneud iddynt deimlo na allant garu na gweld y ddau ohonoch.

Syniad cyntaf plentyn pan fydd yn clywed am eich ysgariad yw mai ei fai ef ydyw. Bydd eu rhoi ar y blaen ac yn y canol yn yr ysgariad yn gwneud i'w synnwyr o euogrwydd dyfu.

Peidiwch â'u defnyddio fel arf . Gadewch nhw allan.

Rhowch gyfle i blant hŷn fynegi eu barn ar ble maent am aros a threfniadau eraill. Nid yw hynny’n golygu rhoi’r hawl iddynt bennu telerau’r penderfyniadau a wneir yn eu cylch.

Caniatewch lais iddynt ond gwnewch y penderfyniad terfynol fel rhieni.

Mae eich plant yn haeddu dim llai

Mae ymchwil diweddar yn dangos bod hyd at dri chwarter y rhieni yn treulio llai na 10 munud yn dweud wrth eu plant eu bod yn ysgaru. Mae'r difrod a wnânt o ganlyniad i'r weithred anghyfrifol hon yn anghildroadwy.

Er mor galed ag y gall fod, rhaid i rieni wneud cyfiawnder â'u plant wrth egluro'r ysgariad sydd ar ddod. Fel gwylwyr diniwed, nid yw eich plant yn haeddu dim llai. Rhowch yr offer iddynt wneud synnwyr o'u realiti newydd a'i wynebu â gwydnwch.

Ranna ’: