8 Strategaethau Diddorol I Wneud Eich Priodas yn Gryfach

Dyma rai syniadau ar sut i gryfhau


achosion rhianta sengl

Yn yr Erthygl honMae priodasau a pherthnasoedd tymor hir yr un mor unigryw a rhyfeddol â phob unigolyn sydd erioed wedi mwynhau perthynas hirdymor. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn hawdd cynnal priodas gref - mae angen gwaith arni yn gyson.Ond os gallwch chi dalu sylw i gynnal priodas gref, a'ch bod chi'n barod i roi'r gwaith i mewn yna rydych chi'n mynd i gael bywyd rhyfeddol a medi'r gwobrau'n barhaus am eich ymdrechion.

Dyma rai syniadau ar sut i gryfhau'ch priodas (hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer perthnasau tymor hir, Gwr ac unrhyw un sydd ar fin priodi).1. Gwneud cynnal priodas gref yn brif flaenoriaeth ichi

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n talu sylw i'ch priodas bob dydd - ie bob dydd. Yn y ffordd honno ni fyddwch byth yn gwyro oddi wrth eich gilydd oherwydd nad ydych yn caniatáu i fywyd beri ichi anghofio gweithio ar wneud eich priodas yn gryfach bob dydd.

2. Cynnal dos dyddiol o gariad a pharch at eich gilydd

Ymarfer caredigrwydd, a maddeuant hefyd. Os ydych chi'ch dau yn mynegi eich cariad, eich tosturi a'ch parch at eich gilydd a'ch bod chi'n garedig â'ch gilydd, ni fyddwch chi byth yn gallu gwneud unrhyw beth ond bod yn gariadus, yn barchus ac yn garedig. Ac mae hynny'n eithaf arbennig. I ddefnyddio'r strategaeth hon i gryfhau'ch priodas, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n atgoffa'ch hun i wneud hyn yn ddyddiol. Hyd yn oed pan fydd y sglodion i lawr.

Cynnal dos dyddiol o gariad a pharch at eich gilydd3. Peidiwch byth ag anghofio pam y gwnaethoch briodi yn y lle cyntaf

Atgoffwch eich hun yn ddyddiol pam eich bod wedi priodi'ch gŵr neu'ch gwraig, cofiwch pam eich bod chi'n caru eu hynodrwydd bach - hyd yn oed os ydyn nhw'n eich gyrru chi'n wallgof ar hyn o bryd. Mae cofio cofio'r pethau hyn, yn enwedig pan ydych mewn cyflwr cariadus yn ei gwneud yn amhosibl symud oddi wrth unrhyw un (yn enwedig os yw'r ddwy ochr yn ymarfer y strategaeth hon).

Byddwch yn ddiolchgar am eich cariad a'ch perthynas a hongian ar hynny. Bydd gwneud hynny bob dydd yn gwneud eich priodas yn gryfach bob dydd - hyd yn oed os nad oeddech chi'n meddwl y gallech chi ei gwneud hi'n gryfach.

4. Gofalwch am eich gwaith ‘hunan’ arnoch chi'ch hun, rhowch sylw i'ch angen

Nid ydym yn golygu yn gorfforol yn unig, ond hefyd yn emosiynol ac yn feddyliol. Ond nid yw hynny'n golygu y dylech edrych at eich Gŵr neu'ch Gwraig i gyflawni'r anghenion hyn. Yn lle, edrychwch arnoch chi'ch hun a cheisiwch ddeall pam mae angen y pethau hynny arnoch chi.Efallai y gwelwch nad oes angen rhai ohonynt arnoch mwyach, ar ôl eu harchwilio'n agosach. A byddwch yn gallu deall pam mae angen y pethau sydd eu hangen arnoch chi. Ei gwneud hi'n haws esbonio i'ch Gŵr neu'ch Gwraig pam mae eu hangen arnoch chi hefyd. Er mwyn i chi allu helpu'ch partner i ddeall beth sy'n wirioneddol bwysig i chi a pham.


sut i rywun ddiweddaraf am BPD

Weithiau, pan fyddwn ni eisiau rhywbeth, ond na allwn ei gael, efallai y byddwn yn taflunio’r ymdeimlad hwn o ddiffyg ar y rhai sydd agosaf atom ac yn eu beio am ein siomi. Megis cael breuddwyd o gael ‘bywyd teuluol hapus’, sylweddoli nad yw realiti ‘bywyd teuluol hapus’ yn unman yn agos at y straeon tylwyth teg y gwnaethom eu dychmygu ac yna beio ein gŵr, neu ein gwraig am ein siomi a pheidio â chamu i fyny.Neu, treulio gormod o amser i ffwrdd o gartref y teulu, oherwydd rydych chi'n meddwl bod eich Gŵr neu'ch Gwraig yn ein mygu ni ac mae angen lle arnoch chi. Pan mewn gwirionedd, mae gennych fater personol gyda rhannu eich lle y mae angen i chi ei gysoni.

Nid ydym yn bwriadu taflunio’r materion hyn ar y rhai sy’n agos atom, dim ond ffenomen naturiol ydyw. Bydd bod yn ystyriol ohono, ac yn ymwybodol pryd mae'n digwydd, yn enwedig o ran rheoli eich dymuniadau a'ch disgwyliadau, yn helpu i gryfhau'ch priodas oherwydd byddwch chi'n osgoi'r gwrthdaro sy'n debygol o ddigwydd o ganlyniad i'r math hwn o dafluniad.

5. Parchwch anghenion eich gilydd

Os ydych chi mewn priodas gariadus, a'ch partneriaid, yn eu hymdrechion i gryfhau'ch priodas, maent wedi gweithio ar eu hunanddatblygiad ac wedi mynegi bod rhai pethau sydd eu hangen arnynt. Hyd yn oed os nad ydych yn deall yn llawn ‘pam’, rhowch le iddynt wneud yr hyn sydd ei angen arnynt (cyhyd â’i fod yn cyd-fynd â ffiniau eich perthynas - a drafodir yn nes ymlaen). Os gwelwch eich bod yn teimlo ymdeimlad o ddiffyg rywsut oherwydd bod eich partner yn tynnu sylw, gweler pwyntiau 1-4! A chyrraedd y gwaith arnoch chi'ch hun.

6. Gosod ffiniau perthnasoedd clir

Trafodwch pa agweddau ar fywyd sy'n torri bargen i chi, ymlaen llaw. Cytuno i set o ffiniau o amgylch eich ‘deal breakers’, fel bod y ddau ohonoch yn deall ble mae’r llinellau.

Bydd hyn yn gwneud eich priodas yn gryfach oherwydd nad ydych wedi cerdded i mewn i broblem yn anymwybodol, ac yn yr un modd, nid yw pob partner yn defnyddio'r esgus nad oeddent yn gwybod bod rhywbeth yn broblem (creu cyfrifoldeb personol). Mae hyn yn golygu bod trafod unrhyw doriadau o ffiniau perthynas, a goblygiadau unrhyw doriad ychydig yn gliriach ac yn haws deall yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i'w gilydd. Awgrym! Yn ddelfrydol, nid ydych chi am dorri'r ffiniau! Yn enwedig os ydych chi am gynnal perthynas gref.

Trafodwch pa agweddau ar fywyd sy

7. Buddsoddwch yn eich perthynas â theulu eich partneriaid

A pharchu angen eich gilydd am amser i ffwrdd o'r berthynas â ffrindiau a theulu.

8. Gwnewch amser i'ch gilydd

Mwynhewch noson ddyddiad, cymerwch ychydig o amser i'r teulu, ewch am dro, prydau bwyd a datblygu strategaethau ar gyfer beth i'w wneud pan allai'r sgwrs redeg yn sych.


adennill ymddiriedaeth ar ôl perthynas

Gwaelod llinell

Daliwch ati i fuddsoddi yn eich perthynas, hyd yn oed pan fydd gennych chi blant. Rydych chi'n deulu, ond rydych chi hefyd yn gwpl o fewn y teulu hwnnw sydd â pherthynas wahanol i'r un sydd gennych chi fel teulu. Bydd deall y gwahaniaethau a gweithio ar y ddau yn eich cadw'n dynn fel cwpl ac yn cryfhau'ch priodas.