A ellir Hawlio Partner Di-briod fel Dibynnol Mewn Ffurflenni Treth?

A ellir Hawlio Partner Di-briod fel Dibynnol Mewn Ffurflenni Treth?

Mae yna lawer o resymau pam y gallwch chi ddewis byw gyda'ch un arwyddocaol arall fel cwpl dibriod yn hytrach na phriodi. Os nad yw priodas yn eich cynlluniau, gall gwybod sut mae eich statws perthynas yn effeithio ar eich trethi arbed arian a thrafferth i chi pan ddaw'n amser ffeilio.Nid yw'r IRS yn cydnabod partneriaid dibriod o ran trethi. Felly, er bod parau priod yn gallu ffeilio ffurflen dreth ar y cyd, nid yw cyplau dibriod. Fodd bynnag, efallai y gallwch honni bod eich partner dibriod yn ddibynnol ar eich ffurflen dreth os yw'ch trefniant byw yn cwrdd â meini prawf penodol.Gan dybio bod eich partner dibriod yn oedolyn, mae yna bedwar gofyniad hanfodol y mae'n rhaid eu bodloni i'w hawlio fel dibynnydd ar eich ffurflen dreth:

  • Rhaid i chi beidio â bod yn gymwys i hawlio'ch partner dibriod fel plentyn cymwys. Ni ellir hawlio unrhyw berson sydd dros 23 oed, neu dros 18 oed ac nad yw'n mynychu'r ysgol yn llawn amser, fel plentyn cymwys oni bai ei fod yn anabl yn llwyr ac yn barhaol.
  • Rhaid bod eich partner dibriod wedi byw gyda chi am y flwyddyn dreth gyfan.
  • Rhaid i incwm gros eich partner dibriod am y flwyddyn dan sylw beidio â bod yn fwy na $ 4,000. Incwm gros yw cyfanswm yr holl incwm nad yw wedi'i eithrio rhag treth. Gall y swm hwn newid bob blwyddyn. Felly, gwiriwch gyda'r IRS am y swm cyfredol.
  • Rhaid i chi ddarparu mwy na 50% o gymorth ariannol angenrheidiol eich partner dibriod. Mae hyn yn cynnwys tai, atgyweirio cartrefi, bwyd a dillad, yn ogystal â chostau addysgol, meddygol a theithio.

Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion hyn, gallwch chi baratoi eich ffurflen dreth ar ffurflen 1040 neu 1040a a rhoi gwybod am enw, rhif nawdd cymdeithasol, a'ch perthynas â chi.Dyma ychydig o bethau eraill i'w cofio:

  • Dim ond os nad yw'r ffaith eich bod chi'n cyd-fyw yn torri unrhyw ddeddfau lleol neu wladwriaeth y gallwch chi hawlio partner dibriod yn ddibynnol ar eich ffurflen dreth. Mae rhai taleithiau yn dal i wahardd cyd-fyw, ffugio a sodomeg. Os ydych chi'n byw yn un o'r taleithiau hyn ac yn cwrdd â'r 4 maen prawf arall, dylech ddal i riportio'ch partner dibriod fel dibynnydd, ond byddwch yn ymwybodol y gall IRS wrthod y didyniad.
  • Os yw'ch partner yn dal i fod yn briod â rhywun arall y maent wedi ffeilio ffurflen dreth ar y cyd ag ef am y flwyddyn dan sylw, ni allwch eu hawlio fel rhai sy'n ddibynnol ar eich ffurflen dreth am y flwyddyn honno. Yr unig ffordd y gallwch wneud hyn yw os nad oedd gan eich partner a'i gŵr ddigon o incwm y flwyddyn honno i fod yn ofynnol i ffeilio ffurflen dreth a dim ond gwneud hynny i gael ffurflen. Mae'r rheol hon yn berthnasol i gyplau heterorywiol ac un rhyw.
  • Yn olaf, er mwyn hawlio'ch partner dibriod fel dibynnydd ar eich ffurflen dreth, rhaid iddo ef neu hi fod yn ddinesydd yr Unol Daleithiau, Mecsico neu Ganada.

Gall honni bod eich partner dibriod yn ddibynnol ar eich ffurflen dreth roi'r un buddion treth i chi â hawlio plentyn –– un eithriad, a all leihau eich bil treth am y flwyddyn yn y pen draw. Am wybodaeth, cysylltwch ag atwrnai teulu profiadol neu weithiwr proffesiynol treth.