Cwnsela Er y gallai Gwahanu Achub Eich Perthynas

Cwnsela Er y gallai Gwahanu Achub Eich Perthynas

Yn yr Erthygl honBydd perthnasoedd bob amser yn wynebu treialon a heriau ond dyna sut mae cyplau yn ymateb ac yn gweithio ar y treialon hyn a fydd naill ai'n gwneud i'w priodas weithio neu'n penderfynu a fydd yn gorffen gydag ysgariad.Er y byddai'n well gan rai wahanu wrth ysgaru, mae eraill yn dewis gwneud hynny cwnsela wrth wahanu .

Gall fod yna lawer o resymau pam y byddai cwpl yn dewis hyn ac yn rhyfeddol, gall ymddangos bod y dull hwn wedi caniatáu i rai cyplau weithio ar eu perthnasoedd hyd yn oed a'i arbed rhag ysgariad.Beth yw gwahanu treial?

Efallai y bydd gwahanu treialon yn ymddangos yn derm newydd i rai ond rydyn ni i gyd yn gyfarwydd â hyn, bod gan gyplau priod hyd yn oed yr hyn maen nhw'n ei alw'n gyfnod “ailfeddwl”.

Mae'r gwahaniad dros dro hwn yn tueddu i weithio allan yn enwedig pan fydd popeth yn mynd yn rhy annioddefol. Mae'n rhaid i chi stopio, cymryd amser i ffwrdd ac adennill nid yn unig eich amynedd ond hefyd i'ch helpu i wneud penderfyniadau gwell.

Yna mae yna beth rydych chi'n ei alw'n gyplau sydd wedi gwahanu ond yn byw gyda'i gilydd.Efallai na fydd yn gwneud synnwyr ar y dechrau ond mae yna lawer o gyplau sydd eisoes yn y sefyllfa hon. Dyma'r cyplau a allai fod wedi penderfynu aros gyda'i gilydd yn yr un tŷ, gweithio swyddi amser llawn a dal i fod yn rhieni da eu bod ond nid ydyn nhw bellach mewn cariad dwfn â'i gilydd.

Mae yna hefyd dreial prawf yn yr un tŷ lle maen nhw'n cytuno i roi amser i ffwrdd i'w gilydd nes iddyn nhw benderfynu a fydden nhw'n ffeilio am ysgariad neu'n dysgu sut i gysoni priodas ar ôl gwahanu.

Beth yw therapi cyplau?

P'un a yw'n ymwneud â gŵr anffyddlon neu analluogrwydd ariannol, neu efallai nad yw un ohonoch yn hapus yn y briodas bellach, awgrymir therapi bob amser.

Rydym wedi clywed am therapi cyplau; rydym wedi clywed amdano cwnsela wrth wahanu a hyd yn oed cwnsela gwahanu - gwahanol dermau ond nod pob un yw rhannu gwybodaeth a helpu'r cwpl i wneud y penderfyniad gorau.

Beth yw therapi cyplau?

Mae'n fath o seicotherapi lle mae a therapydd trwyddedig yn helpu cwpl i sylweddoli'r hyn maen nhw ei eisiau yn eu perthnasoedd.

Bydd y mwyafrif o bobl yn gofyn, a fydd cynghorydd priodas yn awgrymu ysgariad? Mae'r ateb yn dibynnu ar y sefyllfa a'r cwpl eu hunain.

Mae therapyddion ysgariad yn darparu'r cwnsela priodas gorau pan rydych chi eisiau ysgariad ac i'ch helpu chi i feddwl a ydych chi wir eisiau un.

Weithiau, dim ond ychydig o amser i ffwrdd sydd ei angen ar gyplau iddyn nhw sylweddoli nad oes angen ysgariad arnyn nhw mewn gwirionedd. Dyma un o'r manteision mwyaf cyffredin am wahanu treial.

Buddion cwnsela wrth wahanu

Buddion cwnsela wrth wahanu

Er bod gennym bellach gipolwg ar y rhesymau pam mae cyplau yn dewis gwahanu treial, rydym wrth gwrs eisiau gwybod manteision cwnsela wrth wahanu.

  1. Bydd gwahanu priodas heb ffeilio am ysgariad eto a gyda chymorth therapi ar ôl y toriad neu wahaniad treial yn rhoi lle ac amser angenrheidiol i'r cwpl dawelu a dad-ddwysáu eu dicter.
  2. Y rhan fwyaf o'r amser, mae dicter yn achosi i un benderfynu yn sydyn i ffeilio ysgariad a dweud geiriau y gallent eu difaru yn nes ymlaen.
  3. Cwnsela priodas wrth wahanu yn rhoi amser i'r ddau gwpl ddeall popeth o'u camddealltwriaeth i sylweddoli sut maen nhw'n golygu i'w gilydd.
  4. Un o'r buddion cwnsela priodas tra wedi gwahanu yn rhoi hynny i'r cwpl lle diogel i drafod eu gwahaniaethau tra bod rhywun i gyfryngu os yw'r drafodaeth yn cynhesu. Heb rywun i gyfryngu, gallai pethau fynd allan o law a bydd geiriau a lefarir o ddicter yn gwneud mwy o ddifrod.
  5. Bydd gwahanu treialon a chwnsela rhowch gyfle i'r cwpl ddatrys eu problemau y tu allan i'w cartref . Yn bendant, nid ydym am i'r plant weld a theimlo'r cytundebau gwresog a'r tensiwn rhwng eu rhieni gan mai nhw yw'r rhai a fydd yn cael eu heffeithio.
  6. Chi hefyd cael i amsugno cyngor diduedd gan rywun sy'n deall. Weithiau, gydag “arweiniad” y bobl o'n cwmpas, mae'r achos neu'r sefyllfa'n gwaethygu.
  7. Rydych chi'n dal i fod yn briod ond wedi gwahanu ac yn cael cwnsela. Mae hyn yn rhoi a cyfle i drwsio'r briodas neu dim ond i gael eich dau ben llinyn ynghyd . Os oes gennych blant, y peth olaf y byddech chi am iddo fod yn elynion gyda'ch priod.
  8. Rhain mae gweithwyr proffesiynol priodas yn helpu i wella a deall. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud a'r cyfan maen nhw ei eisiau yw i'r ddau ohonoch atgyweirio'r berthynas neu wneud y penderfyniad gorau nid yn unig i chi ond i'r plant hefyd.
  9. Beth bynnag y bydd y cyplau yn penderfynu rhoi cynnig arni, cwnsela wrth wahanu yn gallu rhoi'r sylfaen iddynt fod yn well yn eu hail gyfle. Bydd y canllawiau a'r arferion hyn helpu'r cwpl i gael trosglwyddiad esmwythach ac i wynebu heriau gyda gwell dealltwriaeth.
  10. Bydd arferion ac arferion iach y cyplau hyn sy'n cael cwnsela yn cael eu cadw. Mae hyn yn golygu, pa bynnag heriau a all ddod eu ffordd, eu bod yn gwybod yn well nawr. Maent gwybod sut i weithredu tuag at eich gilydd a thuag at reoli eu hemosiynau eu hunain hefyd.

Rhoi cynnig arall arno

Sut i oroesi gwahaniad mewn priodas a gallu rhoi cynnig arall arni?

Cariad yw'r ateb ynghyd â pharch a gobaith. Gall fod sefyllfaoedd a all fod yn rhy llethol ac a all herio hyd yn oed ein ffydd a'n dealltwriaeth ein hunain a phan ddaw'n ormod, gellir effeithio ar berthnasoedd.

Gyda chymorth ychydig o le i feddwl pethau drosodd a'r ymrwymiad i gysegru'ch amser wrth ddatrys y materion gyda chymorth therapydd dibynadwy, gallwch chi feddwl yn glir.

Heb sôn am benderfynu beth fyddai orau i chi a'ch priod.

Er, nid pob priodas sy'n mynd trwy hynny cwnsela wrth wahanu dod yn ôl at ein gilydd. Efallai y bydd rhai yn dal i ddewis ffeilio ysgariad ond unwaith eto, roedd hwn yn benderfyniad ar y cyd a fyddai’r opsiwn gorau i’w teulu.

Nid yw ysgariad yn golygu na allant fod yn ffrindiau mwyach, yn enwedig pan gânt y ddealltwriaeth ddyfnach o'i gilydd.


memes perthynas ciwt

Ysgariad heddychlon a dal i fod yn rhieni delfrydol yw'r llwybr delfrydol os na ellir rhoi cyfle arall i'r briodas mwyach.