Arddulliau Rhianta gwahanol: Awdurdodol yn erbyn Awdurdodol

Golwg ar Ddwy Arddull Rhianta gwahanol Awdurdodol yn erbyn Awdurdodol

Yn yr Erthygl hon

Oni fyddai’n hyfryd pe bai pob baban newydd-anedig yn dod â llawlyfr cyfarwyddiadau? Fel rhieni tro cyntaf, mae gennym gymaint o gwestiynau a chynifer o bryderon ynghylch y ffordd orau i ofalu am ein babanod. Nid yw'r pryderon hyn yn dod i ben wrth i fabanod symud ymlaen i blant bach.Rydym yn ymchwilio i wahanol arddulliau magu plant ac yn gofyn i'n ffrindiau sydd wedi bod yno o'n blaenau beth yw eu hargymhellion. Os ydych chi wedi Googled “Parenting Styles”, rydych chi'n gwybod bod gorlwytho gwybodaeth ar y pwnc hwn.

Gadewch inni siarad am ddwy strategaeth rianta sy'n cael llawer o sylw yn y cyfryngau y dyddiau hyn: awdurdodol ac awdurdodol . Beth ydyn nhw ac a yw'r naill yn fwy effeithiol na'r llall?

Awdurdodol ac awdurdodol: Diffiniad

Mae gan y ddwy arddull rhianta hyn y syniad o “reolaeth.” Ond maent yn dra gwahanol yn y modd y mae pob un yn gweithredu rheolaeth dros y plentyn.

Mae awdurdodwr yn defnyddio cosb a chyfarwyddebau unochrog fel dull o ddysgu; mae awdurdodol yn defnyddio'r syniad o ddysgu plentyn i ganfod y drwg o'r drwg fel ffordd o drosglwyddo gwersi bywyd.

Yn y ffyrdd hyn, gallai rhywun ddweud bod rhianta awdurdodol yn defnyddio grym y tu allan i lunio plentyn, ac mae rhianta awdurdodol yn dysgu plentyn i ddatblygu ei synnwyr mewnol o'r hyn sy'n iawn ac yn gadarnhaol i'w helpu i ddod yn aelodau iach o gymdeithas.

Mae'r ddwy arddull yn dibynnu ar ffigurau rhieni fel tywyswyr, ond mewn ffyrdd tra gwahanol.

Mae rhianta awdurdodaidd yn rhianta o safbwynt unbenaethol

Mae'r teulu'n fiefdom, gyda rhieni fel Brenin a Brenhines a phlant fel serfs. Neu, meddyliwch am eich teulu fel uned filwrol, gyda chi fel y Cadfridog, gan wneud y rheolau er mwyn plygu ewyllysiau eich milwyr i siâp.

I rieni awdurdodaidd, credant fod hyn er budd gorau'r plentyn, bod y plentyn yn hunan-wasanaethol ac nad oes ganddo ymdeimlad mewnol o dda neu anghywir. Mae angen iddo ddysgu oddi wrth ffigwr awdurdodol, yn yr achos hwn, ei rieni, sut i daflu'r arfer hwnnw a dod yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas.

Bydd y rhiant awdurdodol yn dibynnu allanol yn gorfodi i ddysgu a rheoli'r plentyn. Gallai'r rhain gynnwys:

  • Disgyblaeth gorfforol, fel rhychwantu.
  • Rheolau, cosbau a chanlyniadau llym na ellir eu negodi sy'n cael eu gorfodi heb unrhyw drafodaeth i'r rhesymeg y tu ôl iddynt
  • Defnydd aml o'r ymadrodd “Oherwydd i mi ddweud hynny!” pan fydd y plentyn yn cwestiynu cais gan riant.
  • Technegau gorfodol i wneud i'r plentyn wneud yr hyn y mae'r rhiant ei eisiau

Er y gallai hyn gynhyrchu plentyn sy'n cydymffurfio â rheolau teulu ac sy'n ymddangos yn ddisgybledig iawn, gall hefyd gynhyrchu plentyn (ac yn ddiweddarach yn oedolyn) nad yw wedi cael cyfle i ddatblygu ymdeimlad mewnol o ewyllys a rheolaeth rydd.

Effeithiau rhianta awdurdodaidd

Effeithiau rhianta awdurdodaidd

Yr hyn a all ddigwydd gyda'r arddull rhianta hon yw bod y plentyn / oedolyn ifanc yn dod yn pobl-plediwr, dibynnu ar ffynonellau allanol am eu synnwyr o hunan-gymeradwyo. Neu, gall rhianta awdurdodaidd arwain at blentyn i gwrthryfela yn erbyn awdurdod , gan eu bod wedi datblygu distaste i unrhyw un y maent yn ei ystyried yn ffigwr awdurdod.

Mae eu profiad wedi bod yn un o ddysgu bod yn ymostyngol ac un diwrnod maen nhw ddim ond yn gwrthryfela yn erbyn y rôl honno maen nhw wedi cael eu gorfodi iddi. (Mae hyn yn arbennig o niweidiol pan fydd yr oedolyn ifanc hwn yn ymuno â'r gweithlu ac angen adrodd i fos neu berson arall sy'n uwch ar yr hierarchaeth.) Neu, maen nhw'n dod yn bobl sy'n datblygu arbenigwr sleifio sgiliau , gan ddweud un peth wrth y rhiant awdurdodaidd ond mewn gwirionedd yn gwneud yr ymddygiad digroeso ar y slei. Enghraifft o hyn fyddai'r sgwrs cyn cinio rhwng y rhiant a'r plentyn:

Plentyn: Rydw i eisiau bwyd. A allaf gael cwci?

Rhiant: Na.

Plentyn: Pam lai? Dwi'n llwglyd.

Rhiant: dywedais na. Peidiwch â gofyn eto.

(Mae'r plentyn yn aros nes bod y rhiant allan o'r gegin ac yn mynd i mewn i'r jar cwci i sleifio cwci, ei fwyta'n gyfrinachol a chydag euogrwydd mawr.)

Mae rhianta awdurdodol yn ymwneud â datblygu cwmpawd moesol mewnol plentyn

Yn yr achos hwn, mae'r rhieni'n dibynnu ar gyfathrebu cytbwys wrth lunio syniadau eu plentyn o dda a drwg. Maent yn canolbwyntio ar y mater dan sylw yn hytrach nag aelwyd ysgubol un rheol yn unig. Maen nhw'n cymryd amser i egluro i'r plentyn beth a pham mae yna ganlyniadau i rai ymddygiadau.

Mae’r plentyn yn tyfu i fyny gydag ymdeimlad cadarnhaol ohono’i hun, hyd yn oed wrth arddangos ymddygiad negyddol, gan mai neges y rhieni yw “bod ymddygiad yn anghywir” ac nid “rydych yn anghywir i wneud hynny.”

Nid yw rhianta awdurdodol yn golygu bod disgyblaeth yn rhad ac am ddim i bawb

I'r gwrthwyneb, mae'r arddull rhianta hon yn dibynnu ar gysondeb wrth orfodi terfynau a ffiniau , ond gan ddefnyddio iaith fel y gall y plentyn ddeall pam mae'r rhain yn eu lle.

Mae plant yn teimlo eu bod wedi'u grymuso ac yn ddiogel pan gânt eu codi yn yr awyrgylch hwn, yn erbyn yr arddull rhianta awdurdodaidd lle mae rhieni'n dal yr holl bwer ac mae'r plentyn yn synhwyro ei fod yn ddi-rym (sy'n gwneud iddo deimlo'n ofnus).

Mae rhai technegau magu plant awdurdodol yn cynnwys:

  • Gorfodi rheolau clir yn dda gydag esboniadau cleifion os yw'r plentyn yn eu cwestiynu
  • “Cosbau” anghorfforol (neu'n hytrach, “canlyniadau rhesymegol i beidio â pharchu rheolau”) fel seibiannau neu golli breintiau
  • Mae'r rhiant yn dywysydd ysgafn, nid pren mesur yn cyfarth
  • Llawer o gymdeithasoli fel bod y plentyn yn dysgu'r rhodd a'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer perthnasoedd iach
  • Modelu ymddygiadau a gwerthoedd y mae rhieni am eu gweld yn eu plentyn

Mae plant sy'n cael eu magu gan rieni sy'n defnyddio'r arddull rhianta awdurdodol yn tueddu i ddod gwydn yn emosiynol , oedolion empathi sydd ag ymdeimlad uwch o hunan-barch a llai o achosion o iselder.

Ranna ’: