Ysgaru Sociopath ac Ennill Brwydr Eich Dalfa

Ysgariad sociopath

Yn yr Erthygl honSociopathiaid - rydym wedi clywed amdanynt, eu gweld hyd yn oed mewn rhaglenni dogfen a hyd yn oed y newyddion, ond mor ddiddorol a brawychus ag y gallant fod, nid ydym yn rhoi llawer o feddwl iddynt, oni bai eich bod yn sylweddoli eich bod yn briod ag un.Fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn gwybod eu bod eisoes yn briod â sociopath.


sut i drin eich gwraig

Yn fwyaf aml, maent yn ei ystyried yn berson sy'n gallu cam-drin heb wybod y gallai fod achos dyfnach i ymddygiad eu priod. Wrth gwrs, nid priodi ag un yw'r bywyd yr ydym ei eisiau felly ysgaru sociopath yn aml yw'r ffordd orau o weithredu ond sut allwch chi ei wneud?Sut allwch chi ennill dros rywun sy'n dda am drin a gemau? Yn bwysicach fyth, sut ydych chi'n ennill y frwydr yn y ddalfa os oes gennych blant eisoes?

Beth yw sociopath?

Mae sociopath yn berson sydd ag Anhwylder Personoliaeth Gwrthgymdeithasol neu APD. Ni all pobl sydd â'r cyflwr hwn gysylltu â phobl eraill mewn gwirionedd.

Mae bron yn amhosibl ei gael yn wirioneddol cysylltiad â pherson arall .Gall delio â sociopathiaid fod yn eithaf anodd gan eu bod yn dda iawn am guddio pwy ydyn nhw mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, maen nhw'n ffugio popeth ac maen nhw'n dda iawn arno, hyd yn oed yn pasio fel person swynol iawn sy'n eu harwain i gael yr hyn maen nhw ei eisiau.

Mor gymhleth â'r cyflwr hwn, nid yw'r rhan fwyaf o bobl ag APD hyd yn oed yn cael diagnosis cywir a byddant yn parhau i fod yn ddinistriol ar hyd eu hoes.

Arwyddion i beidio ag anwybyddu - A wnaethoch chi briodi sociopath?

Os ydych chi'n credu bod gennych ŵr sociopath, yna gallai'r arwyddion hyn eich helpu i ddilysu'ch amheuaeth.

  • Eich priod ddim yn parchu rheolau a'r gyfraith.
  • Yn defnyddio gwahanol enwau , bod â phersonoliaethau ffug, trin
  • Gellir cynhyrfu , ymosodol, a threisgar
  • Peidiwch â arwyddion o edifeirwch
  • Weithiau gall ddangos ei fod yn “oer” neu Ni allaf fuddsoddi'n ddwfn mewn emosiynau
  • Diystyru cyfrifoldeb

Er y gall yr arwyddion hyn fod yn amwys, mae'n dal i fod yn rhywbeth i ddechrau, yn enwedig os ydych chi eisiau gwybod sut i adael sociopath mewn perthynas. Ysgaru sociopath yn bendant ddwywaith mor flinedig, yn draenio'n emosiynol, a hyd yn oed yn ddychrynllyd na'r broses ysgariad arferol.

Yn ysgaru gŵr sociopath

Gall ysgaru gŵr sociopath gymryd amser ac amynedd, ond yn ogystal â pharodrwydd a bod yn gryf yn emosiynol.

Dysgu popeth am ysgaru sociopath, beth i'w ddisgwyl a beth allai fynd o'i le yw eich cam cyntaf wrth wneud eich penderfyniad.

Cymerwch eich amser oherwydd nid yw hyn yn rhywbeth i ruthro, yn enwedig nawr eich bod yn delio â pherson sydd byth eisiau colli.

Mae angen i chi wybod beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n penderfynu ysgariad sociopath . Dyna pam mai bod yn wybodus a bod yn barod yw eich allwedd i ennill brwydr eich ysgariad, yn enwedig gyda dalfa plentyn sociopath.

Disgwyliwch lawer o ddychryn, celwyddau a thrin

Nid oes gan sociopathiaid edifeirwch felly peidiwch â meddwl y byddant yn teimlo ychydig yn euog o drin y sefyllfa.

Dyma eich priod ac yn fwyaf tebygol, mae ganddyn nhw'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i sicrhau eu bod nhw'n gallu eich rheoli chi neu'r sefyllfa.

Bydd eich priod sociopath yn ceisio cael gafael ar eich plant oni bai eich bod chi'n gwybod sut i ddatgelu sociopath mewn llys teulu. Mae hyn yn bwysig iawn a gall gymryd yr amser hiraf i gynllunio. Mae'n faes y gad, mae hynny'n sicr gan y bydd sociopath yn gwneud popeth i ennill yr ysgariad hyd yn oed os yw'n costio lles y plant.

Sut i ysgaru sociopath? Byddwch yn gryf ac yn barod

Sut i ysgaru sociopath

Bydd y person hwn yn defnyddio'ch gwendidau yn eich erbyn felly byddwch yn barod. Os mai'r person hwn yw'r enillydd bara, disgwyliwch y byddant yn defnyddio hwn i ennill trosoledd. Ffocws. Deall eich gwendidau a chael cynllun gêm.

Mae ysgaru gŵr sociopath yn gofyn am 3 pheth gennych chi

1. Byddwch yn ddewr

Nid oes lle i waharddiadau nac ofn.

Os ydych chi wedi penderfynu eich bod chi am atal hyn a'ch bod chi eisiau byw bywyd normal - yna casglwch eich holl ddewrder a chynllunio. Byddwch yn ddi-ofn oherwydd bydd ofn yn cael ei ddefnyddio yn eich erbyn. Cymerwch amser i fod yn barod i mewn ysgaru sociopath .

2. Byddwch yn amyneddgar

Bydd gŵr ac ysgariad seicopath yn cymryd amser hir a bydd yr amser i astudio popeth o gynllunio i gyflwyno tystiolaeth hefyd yn gofyn am amser ac amynedd. Mae angen i chi aros yn ddigynnwrf a chanolbwyntio.

3. Byddwch yn hyderus

Pan ddaw'r amser y byddwch chi'n cwrdd yn y llys, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ôl i lawr ac nad ydych chi'n dangos unrhyw wendid. Bydd yna lawer o ymdrechion i berswadio'r barnwr ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn synnu pa mor argyhoeddiadol y gall y ddeddf fod, felly byddwch yn barod.

Ffyrdd o ennill brwydr yn y ddalfa gyda sociopath

Yr achos pwysicaf yma yw bod angen i chi wybod y ffyrdd i ennill brwydr yn y ddalfa gyda sociopath. I wneud hyn, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl dystiolaeth y bydd ei hangen arnoch a gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am gymorth proffesiynol.

Dim ond gweithiwr proffesiynol all eich helpu chi i ddelio â'r holl sefyllfa yn ogystal â gall eich helpu chi i ddelio â'ch priod sociopath yn y llys. Unwaith eto, casglwch yr holl brawf nad yw'r person hwn yn gallu magu'ch plant.

Osgoi cysylltiad â'ch priod tra bo'r broses yn dal i gael ei hymchwilio.

Gall hyn ddifetha'ch siawns o gael y ddalfa oherwydd gallai eich priod sociopath wneud rhywbeth a fydd yn eich synnu.

Nid yw ysgaru sociopath gyda phlant byth yn hawdd, felly mae angen yr holl help y gallwch ei gael. Gall tystebau, prawf corfforol, a hyd yn oed brawf meddygol, roi mantais i chi eisoes gyda'r achos.

Ysgaru sociopath gall ymddangos yn llethol a'r gwir yw, ydyw.

Fodd bynnag, rhaid i chi ystyried hefyd, trwy beidio â bod yn ddigon dewr i ddod â'r berthynas hon i ben, eich bod yn dedfrydu'ch hun a'ch plant mewn bywyd gyda sociopath. Felly, byddwch yn gryf ac wynebwch y sefyllfa hon. Bydd dod dros sociopath yn peri rhai heriau, ond dyfalu beth. Bydd bywyd heb y sociopath hwn yn rhoi bywyd o ryddid a gwir hapusrwydd i chi a'ch plant.

Nid yw byth yn anghywir dechrau eto a bod yn hapus bod popeth bellach drosodd.