Cwestiynau Cyffredin: Hawliau Eiddo Cyplau dibriod

Cwestiynau Cyffredin: Hawliau Eiddo Cyplau dibriod

Dyma rai cwestiynau cyffredin sydd gan gyplau dibriodameu hawliau eiddo:
pwysigrwydd cyffwrdd mewn perthnasoedd

1. Pa faterion ddylai fy nghytundeb eiddo eu cynnwys?Os ydych chi mewn perthynas â rhywun ar hyn o bryd a'ch bod chi'n byw gyda'ch gilydd neu'n bwriadu byw gyda'ch gilydd naill ai cyn priodi neu yn lle priodi, dylech ystyried a allai cytundeb eiddo fod yn ddefnyddiol yn eich sefyllfa benodol ai peidio.

Mewn sawl ffordd, gellir ystyried cytundebau eiddo fel un arall eto yn y rhestr hir o bolisïau yswiriant y byddwch yn dewis eu rhoi ar waith. Fodd bynnag, yn achos cytundebau eiddo, yr hyn yr ydych yn ei “yswirio” yw penderfyniadau am arian a materion eiddo sy’n gysylltiedig â’ch cyd-fyw fel cwpl dibriod, pe bai chwalfa.Dyma rai o'r materion mwyaf cyffredin y mae cyplau weithiau i fynd i'r afael â nhw mewn cytundeb eiddo:

  • Rhannu eiddo: Sut y byddwch chi'n berchen ar yr eiddo y mae pob un ohonoch chi'n dod ag ef i'r berthynas neu rydych chi'n ei gaffael gyda'ch gilydd? Sut y bydd yr eiddo'n cael ei rannu os bydd yn torri? Pwy sy'n gorfod cadw beth?
  • Cefnogaeth i bartner dibynnol: A fydd unrhyw setliad ariannol neu gymorth yn cael ei dalu i bartner sy'n ddibynnol yn ariannol pe bai'n torri i fyny? Os felly, faint a / neu am ba hyd?
  • Dyledion: Pwy sy'n gyfrifol am dalu pa ddyledion? Pwy fydd yn gyfrifol am y morgais neu'r rhent ar y cartref?
  • Materion amrywiol: Pwy fydd yn ofynnol i symud allan os byddwch chi'n torri i fyny? Pwy fydd yn gorfod cadw eitemau penodol fel dodrefn neu waith celf? Pwy fydd yn gyfrifol am ddyledion sy'n bodoli eisoes neu ddyledion yn y dyfodol?

2. Pryd ddylwn i ystyried cytundeb eiddo?

Mae llawer o bobl o dan yr argraff mai dim ond cyplau cyfoethog sydd angen cytundebau eiddo. Er ei bod yn wir, os mai ychydig iawn o asedau sydd gan y ddau bartner a dim plant, mae'r cwpl yn llawer llai tebygol o fod angen cytundeb eiddo, mae yna lawer o sefyllfaoedd lle byddai cyplau o fodd mwy cymedrol yn elwa o gael dealltwriaeth glir o beth yw eu cyd-rwymedigaethau. i'w gilydd.Po fwyaf o asedau rydych chi'n eu caffael a pho hiraf y byddwch chi'n cyd-fyw, y mwyaf tebygol yw hi y bydd cytundeb eiddo cynhwysfawr yn offeryn defnyddiol. Yn benodol, mae tair sefyllfa lle mae cytundeb eiddo yn aml yn syniad da:

  1. Pan fydd gan y naill barti neu'r llall asedau, incwm neu etifeddiaethau sylweddol maent am eu gwarchod;
  2. Pan fydd cwpl wedi caffael eiddo sylweddol gyda'i gilydd yn ystod y berthynas neu'n bwriadu caffael eiddo o'r fath; a
  3. Pan nad ydych ond wedi adnabod eich gilydd am gyfnod byr.

Bydd y naill sefyllfa neu'r llall yn arwain at bryderon penodol yn awtomatig o ran disgwyliadau pob partner a gall cytundeb eiddo nodi ac egluro'r hyn y dylid ei ddisgwyl gan bob un ohonoch.

3. Os yw fy mhartner a minnau'n prynu tŷ gyda'n gilydd. Sut y dylem ddelio â hynny yn ein cytundeb eiddo?

Gall unrhyw ddau berson dibriod greu budd ar y cyd mewn eiddo trwy ei gaffael gyda'i gilydd, rhoi'r ddau enw ar y teitl, a dewis ffurf y teitl, p'un a yw'n gyd-denantiaeth (gyda neu heb hawliau goroesi) neu denantiaeth yn gyffredin.

Gall cydberchnogaeth eiddo fynd yn arbennig o gymhleth pan fydd dau bartner dibriod yn cyfrannu at brynu eiddo ond dim ond enw un partner sydd ar y teitl, neu lle mai dim ond un partner sy'n talu am y pryniant ond mae'r ddau enw ar y teitl.


syniadau rhamantus iddo

Os ydych chi'n berchen ar neu'n prynu eiddo gyda'ch partner dibriod, gall cytundeb eiddo eich helpu i fynd i'r afael â'r materion hyn trwy nodi'n glir sut y dylid rhannu'ch eiddo os daw'ch perthynas i ben.

Hawliau Eiddo Cyplau Di-briod

4. Beth yw palimony? Ac a ddylid rhoi sylw iddo mewn cytundeb eiddo?

Gan ei bod mor gyffredin i hyd yn oed y perthnasoedd hiraf a mwyaf ymroddedig ddod i ben yn y pen draw, byddai unrhyw bartner dibriod sy'n dod yn ddibynnol ar y partner arall am gymorth ariannol yn ddoeth cael cytundeb y gellir ei orfodi'n gyfreithiol yn amlinellu bwriadau'r cwpl o ran cymorth ariannol yn y digwyddiad o dorri i fyny.

Er bod partner priod sy'n gadael y gweithlu yn debygol o gael rhywfaint o amddiffyniad yn erbyn canlyniadau posibl ysgariad ar ffurf alimoni ac eiddo priodasol a rennir, ni fydd gan bartner dibriod sy'n gadael y gweithlu unrhyw amddiffyniad o'r fath.

Mae Palimony yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio cymorth ariannol y mae'n ofynnol yn gyfreithiol ei dalu o un partner dibriod i'r llall ar ôl torri i fyny. Fodd bynnag, nid oes y fath beth â “palimony” oni bai bod gan y partneriaid dibriod gytundeb ysgrifenedig yn nodi'n glir rwymedigaeth i un partner ddarparu cefnogaeth i'r llall ar ôl i'r berthynas ddod i ben. Gall cytundeb eiddo a weithredir yn iawn roi hawl i'r partner hwn gael cefnogaeth barhaus os daw'r berthynas i ben.

5. Mae gan fy mhartner incwm llawer uwch nag sydd gen i. A ddylai'r cytundeb eiddo gwmpasu pwy sydd â hawl i incwm fy mhartner a'r pethau rydyn ni'n eu prynu ag ef?

Yn ogystal â darparu diogelwch i bartner sy'n ddibynnol yn ariannol, dylai cytundeb eiddo hefyd yn cynnwys amddiffyniad i'r partner sydd ag incwm neu adnoddau ariannol llawer mwy.


pethau i'w gwneud i arbed perthynas

Mae yna rai amgylchiadau lle gallai cymysgu incwm ac adnoddau ariannol greu budd eiddo ar y cyd anfwriadol rhwng y partner gwannach yn ariannol a'r partner mwy cefnog yn ariannol.

Er enghraifft, os oes gan y cwpl gyfrif banc ar y cyd, gallai fod gan bob parti hawl i 50% o'r balans pan fyddant yn gwahanu oni bai bod cytundeb yn nodi perchnogaeth mewn canran wahanol. Dylai hyn hefyd fod yn ystyriaeth pan fydd y cwpl yn prynu eitemau gyda'i gilydd. Dylid rhoi sylw hefyd i fathau eraill o gyd-asedau neu gyfrifon sydd â gwerth sylweddol yn eich cytundeb eiddo.

6. Os bydd un ohonom yn marw yn ystod y berthynas, faint o eiddo y bydd y goroeswr yn ei etifeddu?

Gan nad yw parau dibriod yn mwynhau'r un hawliau â chyplau priod, nid yw partneriaid dibriod yn etifeddu asedau ei gilydd yn awtomatig. Felly, os bydd un partner yn marw heb ewyllys, bydd ei asedau'n cael eu dosbarthu yn unol â chyfraith y wladwriaeth, ac yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr asedau hyn yn mynd i frodyr a chwiorydd a pherthnasau eraill ac anaml iawn i'r partner sy'n goroesi.

Oherwydd hyn, mae'n bwysig i bartneriaid dibriod baratoi ewyllysiau, ymddiriedolaethau byw, a dogfennau cyfreithiol eraill a dal eiddo mewn cyd-denantiaeth er mwyn sicrhau bod eu hasedau'n cael eu rhannu yn ôl eu dymuniadau.

7. Ydw i'n atebol yn ariannol am ddyledion fy mhartner dibriod?

Mae llawer o bobl yn ystyried cytundebau eiddo fel offer yn unig i amddiffyn asedau partner cyfoethog rhag y partner arall pe bai'n gwahanu. Ond dim ond un defnydd posib yw hwnnw ar gyfer cytundeb eiddo. Yn amlach na pheidio, mae cytundeb eiddo yn amddiffyn asedau'r ddau bartner - nid oddi wrth ei gilydd, ond rhag credydwyr, p'un a oes gan un partner fwy o gyfoeth na'r llall, ai peidio.

Er enghraifft, ni fydd achos cyfreithiol yn erbyn un partner yn effeithio ar eiddo ac incwm y partner arall, os yw'r cwpl yn cadw eu heiddo a'u hincwm ar wahân. Ni fydd rhwymedigaethau treth a dyledion busnes hefyd yn effeithio ar eiddo ac incwm y partner arall os yw'r cytundeb eiddo priodol ar waith.

Mae'n llawer gwell sicrhau ymlaen llaw bod eich eiddo a'ch incwm yn cael eu gwarchod na thalu atwrnai i ddatrys y materion hyn yn nes ymlaen. Gyda chytundeb eiddo ar waith, gall cyplau nodweddu unrhyw un o'u heiddo fel eiddo ar wahân.

I gael yr atebion i gwestiwn arall ynghylch hawliau eiddo cyplau dibriod, ymgynghorwch ag atwrnai cyfraith teulu profiadol yn y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi.