Goresgyn Torri neu Ysgariad

Goresgyn Torri neu Ysgariad Pan fydd perthynas yn troi'n sur ac nad yw popeth yn mynd yn iawn, ni waeth faint y ceisiasoch ei drwsio - mae chwalu neu ysgariad yn aml yn anochel. Wrth i'ch perthynas ddod yn anghynhyrchiol neu'n gythruddo oherwydd gwahaniaethau anghymodlon, efallai y byddwch yn tueddu i golli cydbwysedd.

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n dioddef o doriad neu ysgariad oherwydd nid yw'n hawdd mewn gwirionedd. Mae delio ag ef yn draenio'ch holl fod. Fodd bynnag, rhaid ichi godi'ch hun a sylweddoli nad dyna ddiwedd y byd - ac ni ddylai fod yn ddiwedd y byd. eich byd.Y peth gorau i'w wneud nawr yw symud ymlaen a symud ymlaen â'ch bywyd a cheisio anghofio'r gorffennol yn raddol (er y gallwch chi gadw'r gwersi).

Isod mae rhai awgrymiadau defnyddiol y gallwch chi eu gwneudgoresgyn chwalu neu ysgariad.

Stopiwch ymladd gyda'ch cyn

Bydd dadlau ac ymladd gyda'ch cyn yn gwneud eich bywyd hyd yn oed yn waeth ac yn gas.

Mae'n afiach ymladd â'ch cyn ar ôl toriad neu ysgariad oherwydd bydd yn eich gwneud yn fwy aflonydd ac emosiynol.

Dywed rhai,—er ei bod yn arferol dangos eich dicter a’ch siom tuag at eich cyn—gallai ymladd eto olygu eich bod yn dal i fod eisiau dal eich gafael a dod yn ôl at eich gilydd fel cwpl. Felly'r ffordd orau i osgoi dadlau gyda'ch cyn yw cadw'ch hun draw neu fod ar y modd distawrwydd radio.

Bydd gwneud hynny yn eich helpu i sylweddoli beth aeth o'i le yn eich perthynas. Bydd yn helpu i asesu'r gwrthdaro rhyngoch chi a'ch cyn. Peidiwch â phoeni am golli cysylltiad â'ch cyn am fisoedd neu flynyddoedd, mae'r berthynas wedi dod i ben beth bynnag.

Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun feddwl fel y byddwch chi'n gwybod beth yw eich blaenoriaethau mewn bywyd. Ac os byth yr ydych am setlo'ch gwrthdaro er eich mwyn eich hun, gwnewch hynny'n dawel. Os nad yw'n bosibl, ysgrifennwch lythyr yn lle hynny am eich cwynion.

Os nad yw'n gweithio, ceisio cyngor cynghorydd priodas neu hyfforddwr cariad a all gyfryngu â'ch problem a rhoi barn ddiduedd. Yn y fath fodd, gallwch ddatrys eich anghydfodau mewn ffordd heddychlon.

Gofalwch amdanoch eich hun

Gofalwch amdanoch eich hun

Mae toriad neu ysgariad yn bendant yn sefyllfa sy'n newid bywyd ac yn achosi straen. Gall achosi poen, pryder a nosweithiau digwsg i chi. Bydd y boen a brofwyd gennych yn cael effaith ar eich lles corfforol a seicolegol.

Felly, fe'ch cynghorir i gael digon o orffwys, ymatal rhag ffynonellau straen eraill a lleihau eich llwyth gwaith os yn bosibl. Triniwch eich hun fel pe baech yn sâl; sy'n golygu, gwnewch ffafr i chi'ch hun trwy helpu'ch hun i wella.

Hefyd, ceisiwch ystyried therapi .

Mae'n arbennig o fuddiol ar gyfer helpu i leihau teimladau o iselder, lleihau pryder, a llawer mwy.

Carwch eich hun a'ch corff

Mae toriad neu ysgariad yn niweidiol i'ch iechyd gan y gall effeithio arnoch chi'n gorfforol ac yn feddyliol. Felly gwnewch eich gorau i beidio â gadael i'w effeithiau reoli'ch corff. Dysgwch garu eich hun a'ch corff trwy:

  • Ymarfer corff - Pan fyddwch chi'n ymarfer eich meddwl a'ch corff, byddwch chi'n teimlo'n well ac yn fwy egniol
  • Creu cysylltiad corff meddwl - Gwnewch ychydig o gerdded yn gyflym, myfyrio, yoga, tai chi a gorffwys bwriadol. Bydd hyn yn eich helpu i wella'n gyflymach a bydd yn gwneud i chi yn fwy ystyriol .
  • Cael digon o gwsg – Mae hyn yn caniatáu i'ch corff blinedig wella ac adfywio. Sylwch, pan fyddwch chi'n brin o gwsg, mae'n eich gwneud chi'n bigog ac yn gynhyrfus.
  • Bwyta'n dda - Bwyta bwydydd maethlon fel llysiau, pysgod a ffrwythau bob amser. Gwnewch eich gorau i osgoi yfed gormod o alcohol a chynhyrchion eraill â chaffein. Cofiwch, pan fyddwch chi'n maethu'ch hun gyda'r bwydydd cywir, bydd eich corff yn teimlo'n well a byddwch chi'n edrych yn dda hefyd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Dewch o hyd i ddiddordebau a hobïau newydd

Mae'n anodd mynd trwy doriad poenus neu ysgariad.

Fodd bynnag, bydd dod o hyd i ddiddordebau a hobïau newydd yn helpu i wella'ch hun rhag ei ​​effeithiau dinistriol. Bydd dod o hyd i hobïau a diddordebau newydd yn helpu i ailadeiladu eich hun.

Felly, rhowch gynnig ar rai pethau newydd sy'n dod â hwyl, cyffro, ac yn ychwanegu lliw i'ch bywyd fel:

 • Bod yn actif – Ewch i mewn i chwaraeon neu weithgaredd hamdden nad ydych wedi'i wneud tra'r oeddech mewn perthynas.
 • Ymuno â chlybiau – Bydd hyn yn eich helpu i gymdeithasu a gallu cwrdd â phobl a ffrindiau newydd diddorol yn eich ardal.
 • Teithio– Dyma’r amser gorau i brofi lleoedd newydd a diwylliannau eraill.

Ranna ’: