Sut i Osgoi Canlyniadau Perffeithiaeth ar Berthynas

Sut i Osgoi Canlyniadau Perffeithiaeth ar Berthynas

Y tro cyntaf yr wyf yn awgrymu i gleient ei fod yn berffeithydd, maent fel arfer yn ei gymryd fel canmoliaeth. Maent yn tybio ei fod yn awgrymu llwyddiant, gyriant a bod yn ddigon da. Yn fuan, maen nhw'n dysgu nad yw perffeithiaeth fel arfer yn ansawdd sy'n ddefnyddiol iddyn nhw.Beth yw perffeithiaeth?

Mae perffeithiaeth yn aml wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn pryder a diffyg hunan-dderbyn. Mae'r angen i deimlo bod eich pob gweithred yn berffaith yn arwain at deimladau cyson o fethiant. Wedi'r cyfan, pwy yn ein plith sy'n berffaith? Gall perffeithiaeth hefyd arwain at roi'r gorau iddi, peidio â rhoi cynnig ar weithgareddau newydd neu ddysgu sgiliau newydd rhag ofn methu. Byddai'n well gan rai perffeithwyr beidio â rhoi cynnig ar rywbeth newydd er mwyn osgoi derbyn eu diffygion yn wirioneddol. Gall y pryder sy'n amgylchynu perffeithiaeth fod yn wanychol i rai. Efallai y bydd dioddefwyr yn profi pyliau o banig, anniddigrwydd ac iselder. Mae eu hymdrechion i fod yn berffaith yn fodd i reoli'r pryder sy'n deillio o fethiant. Gall fod yn heriol iawn i berffeithydd wynebu ei gyfyngiadau. Mae perffeithiaeth yn aml yn achosi gwrthdaro mewn perthnasoedd cyfagos. Daw'r cwestiwn:Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n briod â pherffeithydd?

Pan fydd methiant yn effeithio ar un person yn hawdd a bod ganddo safonau afrealistig drostynt eu hunain, mae'r disgwyliadau hyn yn aml yn lledaenu i'r rhai o'u cwmpas.

I unrhyw un sy'n briod â pherffeithydd, meddyliwch am y meysydd gwrthdaro rhyngoch chi a'ch partner.
diet gorau i gyplau

  • Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich beirniadu'n aml?
  • A yw'ch partner yn mynegi siom ynoch chi yn rheolaidd?
  • A yw'ch partner yn rheoli rhywfaint ar rannau o'ch bywyd oherwydd nad ydyn nhw'n ymddiried ynoch chi i gyflawni tasgau i'w safonau?

Gall y rhain fod yn arwyddion bod eich partner yn profi pryder sy'n gysylltiedig â throsglwyddo rheolaeth i chi. Cofiwch, mae perffeithiaeth yn cael ei danio gan ofn methu ac os nad yw'ch partner yn credu y gallwch chi gwblhau tasg yn berffaith, bydd yn cynyddu eu pryder. Efallai y byddwch chi'n dadlau gyda'ch partner ynglŷn â gadael i chi wneud pethau eich ffordd neu roi'r gorau i reolaeth er mwyn osgoi gwrthdaro yn gyfan gwbl. Nid yw'r naill na'r llall o'r strategaethau hyn orau ar gyfer y naill na'r llall ohonoch yn y tymor hir. Efallai y bydd eich partner wedi blino'n lân ac yn cael ei lethu gan yr holl dasgau sydd o'i flaen ac efallai y byddwch chi'n digio am ei ymddygiad. Ar y llaw arall, efallai y bydd y gwrthdaro sy'n cynyddu dros amser i'r rhai sy'n herio'r perffeithiaeth heb unrhyw ddatrysiad yn y golwg.

Gall hyn ymddangos fel sefyllfa dim buddugoliaeth i'r rhai sy'n mynd drwyddi. Beth ellir ei wneud i weithio trwy'r perffeithiaeth yn yr unigolyn ac fel cwpl?

Beth syDyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i osod ffiniau a lleihau gwrthdaro sy'n gysylltiedig â pherffeithiaeth:

1. Nodi'r broblem

Ni allwn ddatrys problem os nad ydym yn gwybod beth ydyw. Os yw'r erthygl hon yn atseinio gyda chi, mae'n debyg bod perffeithiaeth yn effeithio ar eich perthynas. Os ydych chi'n amau ​​bod eich partner yn cael trafferth gyda pherffeithiaeth, codwch ef mewn modd caredig a thosturiol. Po fwyaf y gwyddoch am y mater dan sylw, yr hawsaf fydd cyfrifo'r cam nesaf.


perthnasoedd yn gryno

2. Ystyriwch gwnsela unigol a / neu briodasol

Bydd angen i'r perffeithydd yn y berthynas ddysgu strategaethau ymdopi i reoli eu pryder ac i gynyddu eu hunanhyder. Mae gweithio gyda gweithiwr proffesiynol trwyddedig sy'n arbenigo mewn pryder yn amhrisiadwy wrth wella'r heriau sy'n bresennol. Mae cwnsela priodasol yn aml yn syniad da os yw'r ddau bartner yn ansicr ynghylch sut i newid y ddeinameg flaenorol yn eu perthynas a achosodd y perffeithiaeth. Mae persbectif proffesiynol allanol, yn ddefnyddiol iawn ac yn aml yn angenrheidiol i sicrhau bod y ddau bartner yn gallu diwallu anghenion ei gilydd.

3. Mae cyfathrebu yn allweddol

Fel ym mhob agwedd ar briodas, gall cyfathrebu gonest a chlir fod y gwahaniaeth rhwng priodas gref neu un sy'n ei chael hi'n anodd. Er mor anodd yw hi i fod yn agored am effeithiau perffeithiaeth, mae'n bwysig bod y ddau bartner yn teimlo y gellir eu clywed a'u dilysu. Gall cyfathrebu adeiladu dealltwriaeth, tosturi a pharch rhwng partneriaid. Gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu amser ar gyfer cyfathrebu rheolaidd. Gall cael “apwyntiad” wythnosol i siarad ar ôl i’r plant fynd i’r gwely sicrhau nad yw amserlen brysur yn sefyll yn ffordd cyfathrebu da.

4. Gwybod eich ffiniau

I'r partner sy'n briod â pherffeithydd, mae'n bwysig eich bod yn dal eich credoau a'ch safonau heb gael eich effeithio'n negyddol gan eich partner. Efallai y bydd angen cwnsela unigol arnoch i ddysgu'r sgil hon. Pan fydd eich partner yn feirniadol neu eisiau cymryd drosodd tasg oherwydd bod eu pryder yn llethol, atgoffwch ef yn ysgafn o ble mae eu pryder yn dod i ben a'ch credoau yn dechrau. Mae cyfaddawd yn offeryn rhyfeddol mewn priodas, ond gall glynu wrth eich gynnau fod hefyd.

Heb os, mae gweithio trwy berffeithrwydd mewn priodas yn waith caled. Credaf, pan fydd y ddau bartner yn benderfynol o wneud i berthynas weithio, y gallant ddod allan o'u heriau gyda phriodas gryfach, iachach a llai perffaith nag y gallent erioed fod wedi'i disgwyl.