Sut i Greu Gwaith Tîm yn Eich Priodas a'ch Perthynas

Sut i Greu Gwaith Tîm yn Eich Priodas a

Yn yr Erthygl honUnwaith y byddwch yn briod, ni all yr holl dasgau, biliau, i dos fynd at un person. Mae'n ymwneud â chydbwysedd, mae'n ymwneud â gwaith tîm yn unig. Ni allwch adael i bopeth ddisgyn i un ohonoch. Cydweithio, siaradwch â'ch gilydd, byddwch yn bresennol yn eich priodas. Ddim yn siŵr am ffyrdd o wella'ch priodas â gwaith tîm?
dyfyniadau ystum syml

Dyma bum awgrym ar gyfer adeiladu gwaith tîm yn eich priodas.

Datblygu gwaith tîm mewn priodas1. Gwnewch gynllun ar y dechrau

Pwy sy'n mynd i dalu'r bil nwy, y dŵr, y rhent, y bwyd? Mae yna lawer o filiau a threuliau efallai yr hoffech chi eu rhannu. Gan eich bod yn byw gyda'ch gilydd ac nid yw pob cwpl yn dewis cyplysu eu cyfrifon banc, nid yw'n deg mai dim ond un ohonoch sy'n treulio eu gwiriad cyflog cyfan yn gofalu am y biliau neu eu hamser yn poeni am eu talu.

Pwy sy'n mynd i fod yn glanhau bob wythnos? Mae'r ddau ohonoch chi'n gwneud llanastr, mae'r ddau ohonoch chi'n anghofio rhoi pethau yn ôl lle maen nhw'n perthyn, mae'r ddau ohonoch chi'n defnyddio dillad sydd angen eu golchi naill ai unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Nid yw ond yn deg bod y ddau ohonoch yn rhannu tasgau'r tŷ. Os yw un yn coginio mae'r llall yn gwneud y llestri. Os yw un yn glanhau'r ystafell fyw, gall y llall dacluso'r ystafell wely. Os bydd un yn glanhau'r car, gallai'r un arall helpu yn y garej.

Mae gwaith tîm yn eich priodas yn dechrau gyda'r tasgau o ddydd i ddydd, rhannu gwaith, helpu ei gilydd allan.Ar gyfer y rhan lanhau, er mwyn ei gwneud yn hwyl fe allech chi ei gwneud hi'n gystadleuaeth, mae pwy bynnag sy'n glanhau eu rhan gyflymaf, yn cael dewis beth i'w fwyta y noson honno. Yn y ffordd honno gallwch chi wneud y profiad ychydig yn fwy o hwyl.


rhy hen ar gyfer drama

2. Stopiwch y gêm bai

Stopiwch y gêm bai

Mae popeth yn perthyn i'w gilydd. Gwnaeth y ddau ohonoch eich ymdrechion i wneud i'r briodas hon weithio. Os na fydd rhywbeth yn troi allan fel y cynlluniwyd, does dim rhaid i chi feio unrhyw un. Os gwnaethoch anghofio talu'r bil, peidiwch â phoeni amdano, mae'n digwydd, rydych chi'n ddynol. Efallai y tro nesaf y bydd angen i chi osod nodyn atgoffa ar eich ffôn neu fe allech chi ddweud wrth eich partner eich atgoffa. Nid oes angen beio ei gilydd pan aiff pethau o chwith.Un o'r camau tuag at greu gwaith tîm yn eich priodas yw derbyn eich diffygion, eich cryfderau, popeth am eich gilydd.

3. Dysgu cyfathrebu

Os ydych chi'n anghytuno ar rywbeth, os ydych chi am ddweud wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo, eisteddwch i lawr a siarad. Deall eich gilydd, peidiwch ag ymyrryd. Ffordd i atal dadl yw ymdawelu a gwrando ar yr hyn sydd gan y llall i'w ddweud. Cadwch mewn cof bod y ddau ohonoch eisiau i hyn weithio. Gweithiwch drwyddo gyda'n gilydd.Mae cyfathrebu ac ymddiriedaeth yn allweddol i berthynas lwyddiannus. Peidiwch â chadw'ch teimladau i chi'ch hun, nid ydych chi eisiau ffrwydro yn y dyfodol a gwneud pethau'n waeth. Peidiwch â bod ofn yr hyn y gallai eich partner ei feddwl, maen nhw yno i'ch derbyn chi, i beidio â'ch barnu.

4. Rhowch gant y cant gyda'i gilydd bob amser

Perthynas yw 50% chi, a 50% eich partner.

Ond nid oes rhaid iddo fod felly bob amser. Weithiau, efallai y byddwch chi'n teimlo'n isel, efallai na fyddwch chi'n gallu rhoi'r 50% rydych chi fel arfer yn ei roi i'r berthynas pan fydd hyn yn digwydd mae angen i'ch partner roi mwy. Pam? Oherwydd gyda'ch gilydd, mae angen i chi roi cant y cant bob amser. Mae'ch partner yn rhoi 40% i chi? Yna rhowch 60% iddyn nhw. Maen nhw eich angen chi, gofalu amdanyn nhw, gofalu am eich priodas.

Y syniad y tu ôl i waith tîm yn eich priodas yw bod y ddau ohonoch yn gweithio gyda'i gilydd i wneud i hyn weithio. I gyrraedd y cant y cant hwnnw bob dydd, ac os yw'r ddau ohonoch chi'n teimlo na allwch chi gyrraedd yno, dal i fod yno i gefnogi'ch gilydd bob cam. Waeth beth yw'r frwydr, ni waeth y diffygion, ni waeth beth sy'n digwydd, byddwch yno i'ch gilydd pryd bynnag y gallwch.

5. Cefnogwch eich gilydd

Pob penderfyniad y mae un ohonoch yn ei wneud, pob nod, pob breuddwyd, pob cynllun gweithredu, byddwch yno i'ch gilydd. Un o'r nodweddion a fydd yn gwarantu gwaith tîm effeithiol mewn priodas yw cyd-gefnogaeth. Byddwch yn graig eich gilydd. System gymorth.


pŵer atwrnai priodas

Sicrhewch gefn eich gilydd ni waeth beth yw'r sefyllfa. Byddwch yn falch o enillion eich gilydd. Byddwch yno ar goll eich gilydd, bydd angen cefnogaeth eich gilydd arnoch chi. Cofiwch hyn: Gyda'ch gilydd, gall y ddau ohonoch fynd trwy unrhyw beth. Gyda gwaith tîm yn eich priodas, gall y ddau ohonoch wneud unrhyw beth rydych chi'n meddwl amdano.

Bydd cael gwaith tîm yn eich priodas yn gallu dod â sicrwydd i'r ddau ohonoch y byddwch yn mynd yn bell gyda hyn. Ddim yn mynd i ddweud celwydd, mae hyn yn gofyn am lawer o amynedd a llawer o ymdrech, ond gyda'r ddau ohonoch chi'n rhoi'r cyfan a gawsoch yn y bwrdd, bydd hyn yn bosibl.