Sut i Atal Llosgi Mewn Priodas

Sedd Dyn a Merched Trist Gyda

Yn yr Erthygl honSawl blwyddyn yn ôl, oherwydd bod cymaint yn fy maes yn gadael gwaith yr oeddent yn hyfforddi ar ei gyfer ac yn gofalu amdano’n ddwfn, dechreuais chwe blynedd o ymchwil i achosion llosgi allan a sut y gellir mynd i’r afael ag ef a’i liniaru. Roedd hyn yn bwysig i mi oherwydd llosgi oedd y rheswm a roddodd y mwyafrif i adael y gwaith yr oeddent mor gofalu amdano.Beth yw burnout?

Gellir disgrifio Burnout orau fel cyflwr o orlwytho, yn ddealladwy yn ein cymdeithas gyflym, 24/7, gwifrau, heriol, sy'n newid yn barhaus. Mae'n datblygu oherwydd bod cymaint yn ddisgwyliedig gan un - mor gyson nes ei fod yn teimlo'n hollol amhosibl gwybod ble i ddechrau.

Mae arwyddion llosgi yn tynnu'n ôl; peidio â gofalu amdanoch chi'ch hun; colli ymdeimlad o gyflawniad personol; teimladau mae llawer yn eich erbyn; yr awydd i hunan-feddyginiaethu gyda chyffuriau, alcohol, neu gyfuniad; ac yn olaf disbyddu llwyr.Mabwysiadu strategaethau hunanofal i frwydro yn erbyn llosgi

Yn bendant, ni allwch reoli'r heriau y mae bywyd yn eu taflu atoch chi, ond gallwch reoli'r ffordd rydych chi'n dewis ymateb i'r heriau hynny. Mae mabwysiadu strategaethau hunanofal yn eich galluogi i wytnwch a thawelwch i ymateb a pheidio ag ymateb i straen bywyd.

Un o'r strategaethau hunanofal effeithiol ar gyfer llosgi yw gofalu am eich corff a'ch meddwl i'ch helpu chi i adeiladu gwytnwch ac ymladd y straen cyffredin mewn bywyd.

Gall gweithgareddau hunanofal fel cymryd diet maethlon, ymarfer corff yn rheolaidd, a myfyrdod fynd yn bell i gyfeiriad hunangymorth priodas, goresgyn llosgi priodas, a sicrhau priodas hapus heb syndrom llosgi priodas. Mae llosgi priodasol yn gyflwr poenus lle mae cyplau yn profi blinder meddyliol, corfforol ac emosiynol.Bydd defnyddio awgrymiadau cwnsela priodas hunangymorth yn ofalus yn helpu'r ddau bartner i frwydro yn erbyn llosgi mewn priodas ac adeiladu iechyd meddwl cadarn yn unigol hefyd.

Llosg ac iselder

Er y gellir drysu rhwng llosgi ac iselder ysbryd, a bod y ddau gyflwr yn gwneud i un deimlo fel pe bai cwmwl du yn treiddio trwy'r cyfan, mae iselder fel arfer yn deillio o golled drawmatig (megis marwolaeth, ysgariad, newid proffesiynol diangen), yn ogystal â brad, ymoddefiad a pharhaus gwrthdaro perthynas - neu mae'n ymddangos am resymau sy'n aneglur. Gyda llosgi allan, mae'r tramgwyddwr bob amser yn cael ei orlwytho. Dangosodd fy ymchwil y bydd strategaethau hunanofal sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddewiswyd yn ofalus ym mywydau corfforol, personol, cymdeithasol a phroffesiynol (lle mae llosgi yn digwydd ac yn rhyngweithio) bob amser yn ei leddfu a'i atal.

Llosg ac iselder

Llosgi mewn priodas

Yn ddiddorol, ar ôl i fy ymchwil gael ei gwblhau a’i rannu mewn llyfr cyhoeddedig, “Burnout and Self-Care in Social Work: A Guidebook for Students and those in Mental Health and Related Professions,” dechreuais weld yn glir bod fy ngwaith ar losgi ymysg meddyliol Roedd gweithwyr iechyd proffesiynol hefyd yn berthnasol i boen a disbyddu ym mywydau parau priod. Roedd y rhesymau a achosodd yn gymharol, ac roedd strategaethau hunanofal a ddewiswyd yn ofalus wedi'u plethu i fywyd o ddydd i ddydd hefyd yn ei leddfu a'i atal.


gwahanol arddulliau magu plant yn achosi problemau

Mae'n bwysig nodi, er bod problemau priodasol yn gallu arwain at iselder ysbryd ac yn aml yn arwain at iselder ysbryd, mae llosgi yn digwydd, nid o broblemau priodasol, ond o orlwytho. (Yr eithriad sylfaenol i hyn yw pan fydd rhywun yn ymgymryd â gormod o lawer o weithgareddau a chyfrifoldebau i osgoi wynebu problemau priodasol.) Fodd bynnag, gall llosgi achosi anawsterau priodasol. Mae'r enghreifftiau sy'n dilyn yn disgrifio rhesymau dealladwy dros losgi priodasol a ffyrdd i ryddhau'ch hun o'i beryglon a'i ddisbyddu gyda chymorth strategaethau hunanofal.

Sylvan a Marian: Gwifrau 24/7 i fos heriol a hunanol

Roedd Sylvan a Marian yr un yn eu tridegau hwyr. Yn briod am ddeuddeng mlynedd, roedd ganddyn nhw ddau o blant, 10 ac 8 oed. Roedd pob un hefyd yn gweithio y tu allan i'r cartref. Roedd Sylvan yn rheoli cwmni trucio; mynnodd ei gyflogwr argaeledd cyson a gwaith di-baid. Dysgodd Marian y bedwaredd radd. “Mae gan bob un ohonom gymaint o gyfrifoldebau, dim amser i orffwys, a dim amser o ansawdd gyda’n gilydd,” meddai Marian wrthyf yn ein hapwyntiad cyntaf. Roedd geiriau ei gŵr hefyd yn dweud, yn ogystal â rhagweladwy: “Rydyn ni wedi blino’n lân yn gyson ac yna pan mae gennym ni ychydig o amser gyda’n gilydd, rydyn ni’n pigo ar ein gilydd, fel erioed o’r blaen.

Mae'n ymddangos nad ydyn ni'n ffrindiau ar yr un tîm mwyach. ” “Yna mae’r cyfranogwr hwn yn ein priodas,” meddai Marian, gan ddal i fyny ei iPhone. Mae bob amser yno, ac mae Sylvan yn ofni peidio ag ymateb i ymyriadau cyson ei fos ym mywyd ac amser ein teulu. Amneidiodd Sylvan ar y gwir hwn, gan esbonio, “Ni allaf fforddio cael fy thanio.”

Dyma sut y daeth y llosgi ym mywydau'r cwpl hwn i ben: Roedd Sylvan yn weithiwr rhagorol, heb dâl mawr a manteisiodd arno. Ni fyddai’n hawdd ei ddisodli, a hyd yn oed mewn marchnad swyddi anodd roedd ei sgiliau a’i etheg gwaith yn ei wneud yn gyflogadwy iawn. Adeiladodd yr hyder i ddweud wrth ei fos fod arno angen cynorthwyydd a allai fod ar gael i dynnu peth o'r straen oddi arno ac oni bai bod galwadau gyda'r nos ac ar benwythnosau o natur frys, byddai'n rhaid iddynt aros tan y diwrnod wedyn neu diwedd y penwythnos.

Gweithiodd y strategaeth hunanofal oherwydd hyder newydd Sylvan a sylweddolodd ei gyflogwr nad oedd yn hawdd ei ddisodli. Hefyd, addawodd y cwpl ran newydd o’u bywyd gyda’i gilydd - “nosweithiau dyddiad,” rheolaidd yn anghenraid mewn bywyd priodasol ac fel cydran bwysig yn eu arsenal o strategaethau hunanofal.

Wedi

Stacey a Dave: Y doll o flinder tosturi

Roedd Stacey yn feddyg a oedd yn gweithio mewn canolfan ganser i blant, ac roedd Dave yn gyfrifydd. Roeddent yng nghanol eu hugeiniau, newydd briodi, ac yn gobeithio cychwyn teulu o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Byddai Stacey yn dychwelyd adref yn ystod ei hwythnos waith ac yn tynnu’n ôl oddi wrth ei gŵr, gan droi at sawl gwydraid o win nes i gwsg ddod.

Canolbwyntiodd ein gwaith gyda'n gilydd ar or-adnabod Stacey gyda'r teuluoedd y cyfarfu â nhw, y plant y gwnaeth eu trin, a'u caledi. Roedd yn angenrheidiol iddi adael llosgi ar ôl er mwyn cael y nerth i barhau â'i gwaith.

O ganlyniad i fabwysiadu strategaethau hunanofal, sylweddolodd bwysigrwydd gosod ffiniau. Roedd yn rhaid iddi ddysgu'r grefft o gyflawni safbwyntiau a ffiniau aeddfed. Roedd yn angenrheidiol iddi weld, er ei bod yn gofalu am ei chleifion a'u teuluoedd, nad oedd hi na'r rhai y bu hi'n gweithio gyda nhw ynghlwm. Roeddent yn bobl ar wahân.

Roedd hefyd yn angenrheidiol i Stacey edrych ar ei dewis waith mewn ffordd newydd arall: Er ei bod wedi dewis maes lle gwelodd ddioddefaint cyson, roedd hefyd yn faes a oedd yn cynnig gobaith enfawr.


sefydlogrwydd mewn perthynas

Trwy strategaethau hunanofal a safbwyntiau hunanofal, dysgodd Stacey fod angen gadael gweledigaethau o'r rhai y bu hi'n gweithio gyda nhw a gwneud popeth o fewn ei gallu i helpu trwy'r dydd yn yr ysbyty nes iddi ddychwelyd. Heb y gallu hwn, a pharodrwydd i fabwysiadu strategaethau hunanofal, byddai llosgi allan yn ei gwneud hi'n ddiymadferth fel meddyg, gwraig a mam yn y dyfodol.

Dolly a Steve: Effaith trawma

Roedd Dolly yn wraig aros gartref gydag efeilliaid, bachgen a merch 8 oed. Ceisiodd Steve, fferyllydd, bopeth o fewn ei allu i helpu ei wraig i ddelio â'i hofnau llethol, ond methodd ei holl ymdrechion. Yn briod yn 20 oed, roedd realiti cyson marwolaethau oherwydd trais sy'n treiddio i'n cymdeithas yn gadael Dolly â theimladau parhaus o ddiymadferthedd a braw. “Rwy’n teimlo bod y trais hwn yn digwydd i mi, fy ngŵr, fy mhlant,” meddai wrthyf yn crio ac yn ysgwyd yn ystod ein cyfarfod cyntaf. Er fy mod yn gwybod yn fy mhen, nid yw, rwy'n teimlo yn fy nghalon ei fod. ”

Dangosodd dealltwriaeth bellach o fywydau Dolly a Steve fod cynilo ar gyfer y dyfodol yn golygu nad oedd y teulu hwn erioed wedi cymryd gwyliau yn ystod eu priodas gyfan. Newidiodd y patrwm hwn. Nawr, mae gwyliau pythefnos ar y traeth bob haf mewn cyrchfan sy'n rhesymol ac yn canolbwyntio ar y teulu. Hefyd, bob gaeaf, yn ystod egwyl ysgol, mae'r teulu'n gyrru i ddinas newydd y maen nhw'n ei harchwilio gyda'i gilydd. Mae’r amser hunanofal o ansawdd hwn wedi lleddfu blinder Dolly ac wedi rhoi ei phersbectif rhesymegol a’i sgiliau ymdopi.

Cynthie a Scott: Pentyrru ar gyfrifoldebau a gweithgareddau i osgoi wynebu gwirioneddau priodasol

Pan oedd Cynthie yn fyfyriwr gradd mewn prifysgol fawreddog yn Lloegr, cyfarfu â Scott, a oedd yn olygus, yn swynol, ac ar fin hedfan allan, a gwnaeth hynny wedi hynny. Peidiwch byth â bod yn hyderus yn ei benyweidd-dra, roedd Cynthie wrth ei bodd bod dyn mor olygus yn ei dymuno. Pan gynigiodd Scott y derbyniodd Cynthie, er gwaethaf amheuon ynghylch y math o ŵr a thad fyddai Scott. Gan wybod na fyddai ei rhieni’n cymeradwyo’r briodas hon, fe aeth Cynthie a Scott i ben, ac yn fuan ar ôl i’r cwpl ddod i America i ddechrau eu bywyd priodasol. Buan y darganfu Cynthie y dylai ei cham-drin fod wedi cael llawer mwy o bwysau.

Er iddi weithio'n galed i ddatblygu ei gyrfa farchnata, roedd Scott yn hapus i aros yn ddi-waith yn ogystal ag yn agored i berthnasoedd rhywiol eraill. Ofn gor-redol Cynthie oedd y byddai gadael Scott yn ei thynghedu i fywyd unig, ynysig. Er mwyn dianc rhag yr ofnau hyn a'r tensiynau a'r sarhad cynyddol yn ei pherthynas â'i gŵr, cymerodd Cynthie fwy a mwy o gyfrifoldebau proffesiynol.

Roedd cymryd mwy o gyfrifoldebau yn yr arena broffesiynol yn un o'r strategaethau hunanofal mwyaf effeithiol iddi.

Dechreuodd hyd yn oed raglen radd meistr arall mewn economeg. O fewn misoedd i'r penderfyniad hwn gychwyn, a chyfeiriwyd Cynthie ataf i gael therapi. Ar ôl gwaith caled i ddeall a mynd i’r afael â’i diffyg hunan-barch a hyder, gofynnodd Cynthie i Scott ymuno â hi mewn therapi. Gwrthododd, gan barchu ei hymdrechion i fynd i'r afael â'u problemau amlwg. Sylweddolodd Cynthie ar ôl 6 mis o therapi ei bod wedi bod yn cuddio rhag gwirioneddau ynglŷn â sut roedd hi wedi bod yn byw. Roedd hi'n gwybod mai'r hunanofal gorau y gallai ei rhoi ei hun oedd ysgariad, a dilynodd ymlaen gydag un o'r strategaethau hunanofal mwyaf hanfodol.