Nid yw Cam-drin yn Gwahaniaethu: Ystadegau Cam-drin

Ystadegau Cam-drin


cyhuddiad o dwyllo

Gall cydnabod a deall camdriniaeth fod yn anodd, yn enwedig wrth adolygu faint o effaith y gall ei chael ar y gymuned gyfagos.Cam-drin yw unrhyw ymddygiad neu weithred yr ystyrir ei fod yn greulon, yn dreisgar, neu'n cael ei berfformio gyda'r bwriad o niweidio'r dioddefwr. Mae llawer sy'n profi cam-drin yn gwneud hynny mewn perthnasoedd agos neu ramantus ac mor agos at y perthnasoedd efallai nad ydyn nhw'n ymwybodol o'r patrwm ymddygiadau sy'n bodoli.Bydd oddeutu hanner yr holl gyplau yn profi o leiaf un digwyddiad treisgar ym mywyd y berthynas; mewn un rhan o bedair o'r cyplau hyn, mae trais yn ddigwyddiad cyffredin neu bydd yn digwydd yn aml. Nid yw trais a cham-drin domestig yn gyfyngedig i un hil, rhyw neu grŵp oedran; gall unrhyw un a phawb ddioddef camdriniaeth.

Nid yw cam-drin yn gwahaniaethu.Fodd bynnag, mae'r tebygolrwydd y bydd rhywun yn profi ymddygiad treisgar neu ymosodol gan bartner rhamantus yn amrywio yn dibynnu ar nodweddion demograffig fel rhyw, hil, addysg ac incwm, ond gall hefyd gynnwys ffactorau fel dewis rhywiol, cam-drin sylweddau, hanes teulu, a throseddol. hanes.

Gwahaniaethau mewn rhyw

Mae tua wyth deg pump y cant o ddioddefwyr trais domestig yn fenywod.

Nid yw hyn yn golygu bod dynion mewn risg is, fel y cyfryw, ond mae'n dangos bod menywod yn tueddu i fod yn sylweddol fwy agored i ymddygiad treisgar na dynion. Yn ogystal, gall y trais y gallai rhywun ei brofi wrth law ei bartner fod yn wahanol yn dibynnu ar hunaniaeth rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol pob unigolyn.Mae pedwar deg pedwar y cant o ferched lesbiaidd a chwe deg un y cant o ferched deurywiol yn cael eu cam-drin gan eu partneriaid agos o gymharu â thri deg pump y cant o ferched heterorywiol. I'r gwrthwyneb, mae dau ddeg chwech y cant o ddynion hoyw a thri deg saith y cant o ddynion deurywiol yn profi trais fel treisio neu stelcio gan bartner o gymharu â naw ar hugain y cant o ddynion heterorywiol.

Gwahaniaethau mewn ras

Mae ystadegau cenedlaethol trais domestig yn seiliedig ar hil ac ethnigrwydd yn datgelu’r cymhlethdodau sy’n bodoli wrth geisio pennu ffactorau risg.

Mae oddeutu pedair o ddeg o ferched Duon, pedair o ddeg o ferched Brodorol Indiaidd America neu Alaskan, ac un o ddwy fenyw aml-grefyddol wedi dioddef ymddygiad treisgar mewn perthynas. Mae hyn ddeg ar hugain i hanner cant y cant yn uwch na'r ystadegau mynychder ar gyfer menywod Sbaenaidd, Cawcasaidd ac Asiaidd.


arwyddion o wir gariad

Wrth adolygu data cydberthynol, gellir gwneud cysylltiad rhwng lleiafrifoedd a ffactorau risg cyffredin y mae grwpiau lleiafrifol yn eu hwynebu megis cyfraddau uwch o gam-drin sylweddau, diweithdra, diffyg mynediad i addysg, cyd-fyw cyplau dibriod, beichiogrwydd annisgwyl neu heb ei gynllunio, a lefel incwm . Ar gyfer dynion, mae tua phedwar deg pump y cant o ddynion Brodorol Indiaidd America neu Alaskan, tri deg naw y cant o ddynion Du, a thri deg naw y cant o ddynion aml-grefyddol yn profi trais gan bartner agos.

Mae'r cyfraddau hyn bron ddwywaith cyfradd y mynychder ymhlith dynion Sbaenaidd a Cawcasaidd.

Gwahaniaethau mewn oedran

Ar ôl adolygu data ystadegol, mae oedran nodweddiadol cychwyn ymddygiad treisgar (12-18 oed), yn cydberthyn â'r oedrannau mwyaf cyffredin y bydd unigolyn yn profi trais mewn perthynas agos yn gyntaf. Mae menywod a dynion rhwng deunaw a phedwar ar hugain oed yn profi eu pwl cyntaf o drais fel oedolyn ar gyfradd llawer uwch nag unrhyw oedran oedolyn arall.

Yn seiliedig ar y wybodaeth ystadegol sydd ar gael, gall yr oedran y mae person yn profi camdriniaeth neu drais domestig fod yn wahanol iawn i oedran y yn gyntaf digwydd.

Beth allwch chi ei wneud i helpu i atal camdriniaeth?

Nid yw gwybod y data a'r ystadegau hyd yn oed i atal yr ymddygiad. Mae'n hanfodol i aelodau'r gymuned chwarae rhan weithredol wrth hyrwyddo perthnasoedd iach a sgiliau cyfathrebu.

Dylai cymunedau barhau i ymwneud ag addysgu aelodau o'r risgiau, arwyddion rhybuddio, a strategaethau atal ar gyfer lleihau patrymau perthnasoedd afiach. Mae llawer o gymunedau yn cynnig rhaglenni addysg a grwpiau cymorth cymheiriaid am ddim i gynorthwyo dinasyddion i ddod yn fwy cymwys i gamu i fyny ac ymyrryd os ydyn nhw'n dyst i berthynas a allai fod yn ymosodol. Nid yw ymwybyddiaeth Bystander yn golygu bod gennych yr holl atebion.

Os ydych chi'n gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth!

Ond nid yw atal bob amser yn effeithiol. Fel gwrthwynebydd neu fel rhywun sy'n profi camdriniaeth, mae'n bwysig cofio bod y cymorth mwyaf effeithiol weithiau'n dod gan rywun sy'n gwrando'n anfeirniadol ac sydd yno i gefnogi yn unig. Pan fydd rhywun sy'n agored i ymddygiad ymosodol yn barod i siarad, gwrando a chredu'r hyn a ddywedir. Byddwch yn ymwybodol o'r adnoddau sydd ar gael yn eich cymuned a gallu hysbysu'r person o'u hopsiynau.

Byddwch yn gefnogol trwy beidio â beirniadu, barnu, na beio'r unigolyn am weithredoedd yn y gorffennol. Ac yn anad dim arall, peidiwch â bod ofn cymryd rhan, yn enwedig os yw diogelwch corfforol yr unigolyn mewn perygl.