A yw Adferiad ar ôl anffyddlondeb yn bosibl? Ydy!

a yw adferiad yn bosibl ar ôl anffyddlondeb


rhyw gyda ffrind

Yn yr Erthygl honAnffyddlondeb yw un o brif achosion ysgariad. Mae'n anodd adfer ar ôl anffyddlondeb ac iacháu perthynas ar ôl i bartner gamu allan o'r briodas. Mae yna lawer o dristwch a dicter yn ymwneud â'r sefyllfa ac mae llawer eisiau taflu'r tywel i mewn.Mae cwpl o gamau y mae cwpl yn mynd drwyddynt. P'un a yw darganfod anffyddlondeb trwy ddamwain neu briod yn dod yn lân wrth dwyllo, mae'n bosibl bod mewn lle gwell dim ond trwy benderfynu i ba gyfeiriad y bydd y berthynas yn symud i mewn yn hytrach na chynnal trafodaethau diddiwedd am y gorffennol.

Ar ôl i rai amser basio a phennau gael eu clirio, mae cyplau yn aml yn ceisio achub y briodas trwy fynd i’r afael â’r mater a gwneud eu gorau i symud heibio iddo. Gyda'r ymdrechion hyn, gall cyplau wella'n llwyddiannus o anffyddlondeb.Sut i ddod dros berthynas:Rhesymau dros anffyddlondeb

Er na all unrhyw beth gyfiawnhau twyllo ar eich partner, mae hyn yn rhywbeth a all ddigwydd i unrhyw gwpl. Mae rhai o'r rhesymau cyffredin pam y gall cyplau symud oddi wrth ei gilydd a ffurfio cysylltiad â rhywun arall yn cynnwys:

  • Diffyg hoffter, hoffter a gofal tuag at y partner
  • Dadansoddiad cyfathrebu
  • Problemau iechyd corfforol neu feddyliol fel anabledd, poen cronig, iselder ac ati.
  • Materion dibyniaeth
  • Problemau priodasol eraill

Camau adfer anffyddlondeb

Mae cwpl o gamau gwahanol y mae cwpl yn mynd drwyddynt pan ddaw mater anffyddlondeb i'r amlwg. Mae pethau'n anodd iawn ar y dechrau gan ei fod yn brifo hunan-barch y priod a gall y brad beri iddynt fynd i sioc. Mae'n anodd hyd yn oed i'r unigolyn sydd wedi twyllo ar eu partner wrth iddynt droelli i gyfnod o euogrwydd a gallant droi yn ymosodol neu'n isel eu hysbryd oherwydd hynny.

  • Y cyntaf yw'r cam argyfwng lle mae'r sioc gychwynnol o gael partner sydd wedi twyllo arnoch chi yn dechrau suddo. Mae galaru yn angenrheidiol wrth iddo ddechrau'r broses o gau.
  • Y cam nesaf yw lle mae dealltwriaeth yn datblygu am y sefyllfa dan sylw ac rydych chi'n ceisio symud heibio'r bai. Dyma'r amser i symud ymlaen o'r cyfnod o ddicter a dryswch.
  • Y cam olaf yw lle mae'n rhaid gwneud penderfyniad ynghylch aros ac iacháu rhag anffyddlondeb trwy weithio ar ddatrys y mater neu symud ar wahân. Os penderfynwch fod gyda'ch gilydd eto yna dyma'r amser i osod rheolau newydd ar y berthynas.

Sut i achub perthynas ar ôl twyllo: Trafodwch y mater

Ar unrhyw adeg rydyn niWaeth beth oedd y rheswm i un o'r priod dwyllo, mae'n bosibl gwella ar ôl anffyddlondeb os cynhelir trafodaeth agored yn ei gylch.

Mae goroesi ar ôl anffyddlondeb yn dechrau gyda sgwrs. Unwaith y bydd y brad yn hysbys, mae'n rhaid i briod siarad amdano a chymryd y camau ar gyfer adfer perthynas. Efallai bod y sgwrs hon yn un o'r rhai anoddaf ond mae'n rhaid ei gwneud er mwyn gwella ar ôl anffyddlondeb.


peth rhamantus i'w wneud i'ch gŵr

Yn ystod y sgwrs hon, rhaid nodi popeth am y bwrdd, gan gynnwys manylion am y berthynas (pwy, pam, pa mor hir) a'r teimladau y mae'n rhaid eu mynegi. Efallai y byddwch yn siarad ar y dechrau am sut i helpu'ch priod i wella o'ch perthynas neu sut i ddelio ag anffyddlondeb priod trwy ddadansoddi'r hyn a barodd ichi symud oddi wrth eich gilydd.


arwyddion o briodas ddiflas

Mae'r sgwrs gyntaf hon yn debygol o fod yn ddwys ond mae'n bwysig cadw cyfathrebu mor gynhyrchiol â phosibl. Dylech gofleidio'ch emosiynau a gadael iddyn nhw gael eu hadnabod wrth i chi weithio tuag at ddatrysiad. Yr amcan yw penderfynu pa gamau i'w cymryd nesaf ar gyfer gwella ar ôl perthynas.

Gweithredwch

Rhennir llawer o gyngor ar gyfer delio ag anffyddlondeb ac ar wella ar ôl anffyddlondeb. Y prif bwynt yw ceisio cymorth cwnsela . Mewn gwirionedd, cwnsela anffyddlondeb yw un o'r pethau gorau i'w wneud pan fyddwch chi'n pendroni sut i ddod dros berthynas neu sut i drin partner sydd wedi twyllo arnoch chi.

Mae cwnsela nid yn unig yn rhoi cyfle i gyplau geisio achub eu priodas ond hefyd yn nodi'r achosion anffyddlondeb. Pan fydd gŵr neu wraig yn twyllo ar eu priod, mae'n aml yn ganlyniad i broblem sylfaenol fel datgysylltiad emosiynol neu anfodlonrwydd rhywiol.

Gyda chwnsela, gall cyplau sefydlu ymddiriedaeth, trwsio'r broblem / problemau sylfaenol, maddau ac achub y briodas yn y pen draw. Mae presenoldeb cyfryngwr yn rhoi trafodaethau ar y trywydd iawn ac yn rhoi mwy o bwrpas i bob sgwrs baratoi'r llwybr tuag at wella ar ôl anffyddlondeb.

Byddwch yn rhagweithiol

Unwaith y bydd y bêl yn rholio, bydd y bêl parau priod sy'n delio ag anffyddlondeb rhaid iddynt weithio'n rhagweithiol tuag at wella eu perthynas. Y prif ffocws yn yr achos hwn yw ailadeiladu ymddiriedaeth ac atgyweirio'r cysylltiad. Er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i ymddygiadau a dynameg newid.

Mae iachâd rhag anffyddlondeb yn dibynnu ar barodrwydd y ddau bartner i aros gyda'i gilydd wrth weithio tuag at ddatrysiad. Mae'r broses gyfan yn daith ond mae'n un werth ei chymryd. A. gall perthynas oroesi anffyddlondeb . Dim ond bod yn rhaid i'r ddwy ochr fod yn barod, yn agored ac yn onest.