Sut i Atal Eich Priodas rhag Cwympo Ar Wahân Ar ôl Babi Newydd

Sut i Atal Eich Priodas rhag Cwympo Ar Wahân Ar ôl Babi Newydd

Yn yr Erthygl hon

Mae babi newydd yn fwndel o lawenydd; mae hefyd, fodd bynnag, yn un o'r prif ffactorau a allai beri i'ch priodas ddisgyn ar wahân. Efallai ei fod yn swnio'n llym, ac mae'r rhan fwyaf o gyplau yn dychryn ei ddweud yn uchel, ond realiti bod yn rhiant newydd. Fel y byddwn yn trafod yn yr adran ganlynol, mae dod yn rhiant newydd yn dwyn cryn dipyn o straen ac ansicrwydd sy'n effeithio'n andwyol ar briodas iach. Mae gan hyn ffordd o wneud eich bywyd yn ddiflas, a'ch priodas yn siglach nag erioed. Felly, gadewch inni weld pam mae hyn yn digwydd, a sut y gellir ei atal, fel eich bod chi'n teulu hapus yn y pen draw.Y straen sy'n cyd-fynd â babi newydd a'i effeithiau

Pan aethoch yn feichiog, mae'n debyg eich bod wedi profi ystod o emosiynau, gan gynnwys pryder ac ansicrwydd dwys iawn. Ond, mae'r llawenydd o ddod yn rhiant fel arfer yn drech na'r straen a'r ofn. Gallwch weld y rhieni disgwyliedig yn mynd ati i deimlo'n optimistaidd ac yn awyddus i groesawu'r aelod newydd o'r teulu.

Fodd bynnag, unwaith y bydd y babi yn cael ei eni a'r ewfforia cychwynnol yn lleihau'n raddol, mae'r cwpl yn aml yn cael ei daro gan arswyd llwyr y tensiwn a'r drafferth dros bob agwedd ar eu bywydau. Yn sydyn, mae'r holl ofnau, amheuon, ansicrwydd ac anfodlonrwydd ac yn cymryd drosodd bywydau beunyddiol y rhieni newydd. Mae dwyster y teimladau hyn fel arfer mor llethol i'r rhieni newydd, nes bod eu perthynas yn dechrau cyrydu.

Cyflwr pryder ac osciliad cyson mewn hormonau

Mae cael babi newydd yn y tŷ yn cynnwys llawer o wallgofrwydd o brofiadau newydd, ac mae angen galluoedd goruwchddynol bron i fynd trwyddo. Byddwch chi'n profi amddifadedd cwsg llwyr a fydd yn para am lawer hirach na'r hyn rydych chi wedi gobeithio amdano. Byddwch yn bwrw eira o dan y dilyniannau diddiwedd o borthiant, newidiadau diaper, naps. Bydd eich gallu i ddysgu'n gyflym ac i weithredu'n gyflym yn cael ei brofi. Heb sôn am gyflwr cyson o bryder ynghylch lles a dyfodol eich babi. Y cyfan a gyfunodd ag osciliad arteithiol mewn hormonau.

O ganlyniad, does ryfedd bod eich priodas yn ymddangos y peth olaf ar eich rhestr o flaenoriaethau. Fe welwch eich hun yn anghofio sut olwg oedd ar i'r ddau ohonoch eistedd i lawr, gwylio rhywfaint o deledu, rhannu potel o win, mynd i'r ffilmiau, neu siarad yn ddwfn yn y nos. Mae hyn yn rhoi straen ar berthynas ramantus. Waeth pa mor agos y gallech fod wedi bod cyn cael eich babi, nawr mae eich priodas yn cael ei rhoi ar brawf.

Waeth pa mor agos y gallech fod wedi bod cyn cael eich babi, nawr mae eich priodas yn cael ei rhoi ar brawf

Sut i atal problemau

Er bod cael babi newydd yn gyfnod llawn straen i bob cwpl, mae yna ffyrdd i'w atal rhag nodi dechrau diwedd eich perthynas. Yn ddelfrydol, byddwch yn dechrau mynd i'r afael â'r materion posibl lawer cyn i'r babi gyrraedd, ar ddechrau eich beichiogrwydd. Un o'r cyngor gorau gan rieni yw mynd am gwnsela cyn babanod. Hyd yn oed yn fwy, yn ddelfrydol, fe wnaeth y ddau ohonoch ymrwymo'ch hun i atal y materion cyn i chi feichiogi yn y lle cyntaf mewn cwnsela i gyplau.

Fodd bynnag, os nad oedd hynny'n wir, peidiwch â theimlo'n ddrwg yn ei gylch. Ydy, mae'n well bod yn ddiogel na sori, ond gyda'r holl jazz hwnnw o amgylch y salwch, pigo enwau, dylunio'r feithrinfa, y paratoadau ar gyfer y geni, yr unig ddyn yw peidio â chanolbwyntio ar eich priodas. Yn enwedig oherwydd mae'n debyg nad oedd yn teimlo fel pe bai unrhyw beth i ddelio ag ef ar hyn o bryd.

Gwyliwch hefyd: Y 6 Rheswm Gorau Pam fod Eich Priodas yn Syrthio Ar Wahân

Ymrwymwch eich amser i gynllunio ymlaen llaw

Ond, nawr bod y babi yn agos, neu eisoes yma, mae yna gamau y gallwch chi eu cymryd i sicrhau bod y problemau'n cael eu lleihau i'r lleiafswm. Yn bennaf, mae angen i chi fod yn eglur ac uniongyrchol iawn am eich anghenion. Mynegwch yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl gan eich gilydd ym mlynyddoedd cyntaf bod yn rhiant. Byddwch yn benodol ac yn fanwl iawn. Ymrwymwch eich amser i gynllunio ymlaen llaw, a cheisio rhagweld a datrys y problemau cyn iddynt godi.

Sut i ddelio â phroblemau pe byddent eisoes yn codi

Os ydych chi eisoes yn profi'r dirywiad o ran pa mor hapus ydych chi yn eich perthynas, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i gysur wrth wybod hynny bron Mae 70% o gyplau yn adrodd gostyngiad mewn boddhad priodasol ym mlynyddoedd cyntaf bywyd eu plentyn gan gynnwys cynnydd difrifol mewn materion agosatrwydd. Nid yn unig nad ydych chi ar eich pen eich hun, ond y newyddion da yw - mae ffordd allan! Mae wedi paratoi gyda chyfathrebu da, empathi, amynedd a hyblygrwydd.

Bydd cyfathrebu da, empathi, amynedd a hyblygrwydd yn helpu i adfywio priodas ar ôl genedigaeth

Tynnu olaf - ailgysylltu fel cwpl yn gyntaf

Yr hyn y dylech ei wneud yw manteisio ar unrhyw foment rydd y dewch ar ei thraws, ac ailgysylltu fel cwpl yn gyntaf. Ar ôl i chi gael eich atgoffa o'ch hoffter o'ch gilydd, gallwch eistedd i lawr a mynd i'r afael yn systematig â phob problem sydd gennych. Beth bynnag a wnewch, byddwch yn bendant ac yn empathetig bob amser. Peidiwch ag anwybyddu arwyddocâd y cyngor hwn i rieni - Rhannwch y llwyth, deallwch eich priod, a byddwch yn eglur ac yn onest bob amser. Peidiwch â phoeni, fe gewch eich priodas yn ôl mewn dim o amser, dim ond ei gwella.

Ranna ’: