4 Dewis Uchaf ar gyfer Safleoedd Dyddio Ar-lein ar gyfer Priodas

4 Dewis Uchaf ar gyfer Safleoedd Dyddio Ar-lein ar gyfer Priodas

Yn yr Erthygl honYdych chi'n edrych hyd yma mewn ffordd ddifrifol? Ac o ddifrif, rydym yn golygu peidio ag edrych ar-lein am hook-ups, standiau un noson neu ddim ond cyfres o berthnasoedd achlysurol? Mewn geiriau eraill, eich nod dyddio yw priodas? Mae hwn yn amser gwych i fod yn fyw, felly, oherwydd ni fu cymaint o wefannau dyddio ar-lein llwyddiannus ar gyfer priodas ag y maent heddiw.Os ydych chi'n sengl ac yn edrych hyd yma, mae yna ddigon o gwefannau dyddio ar-lein ar gyfer priodas ar gael i chi. Mae'r sector hwn wedi ffrwydro, o'r safle dyddio ar-lein cyntaf a ymddangosodd ym 1994, ac sy'n dal i fodoli heddiw - match.com - i'r farchnad hynod segmentiedig y mae ar hyn o bryd, gyda safleoedd yn arbenigo ar gyfer pob dinas, pob cyfeiriadedd rhywiol, pob grŵp oedran, pob math o berthynas, pob crefydd, hil a hyd yn oed hobïau. Cofiwch pan oedd pobl yn arfer ceisio cuddio’r ffaith eu bod yn cwrdd ar-lein fel dyddio ar-lein yn rhywbeth i golledwyr yn unig na allent gwrdd â phobl mewn bywyd go iawn? Y dyddiau hyn, nid oes stigma sero ynghlwm wrth chwilio am eich partner ar-lein, ac mae bron i 20 miliwn o bobl ledled y byd yn ymweld â safle dyddio ar-lein bob mis. Y newyddion gwych i'r rhai sydd â'r nod o ddod o hyd i briod fel hyn?

Mae 120,000 o briodasau bob blwyddyn sy'n deillio o wefannau dyddio ar-lein .Gadewch inni edrych ar rai o'r safleoedd dyddio ar-lein gorau ar gyfer priodas a gweld beth sydd ganddyn nhw i'w gynnig.

Rydych chi eisiau talu i chwarae. Os ydych chi'n newydd i fyd dyddio ar-lein, gwyddoch am hyn: os yw'r wefan yn rhad ac am ddim, bydd gennych nifer enfawr o “chwaraewyr” yn ei defnyddio. Mae hyn yn golygu nad yw llawer o'r bobl sydd yno'n chwilio am berthynas ddifrifol. Ac ni allwch ddibynnu ar y disgrifiad proffil bob amser i wybod am yr hyn y mae'r person yn chwilio amdano. Mae dynion yn gwybod yn arbennig, os ydyn nhw'n hunan-ddisgrifio fel dim ond chwilio am ffrindiau hwyl, rhyw yn unig, bydd ganddyn nhw lai o ferched yn clicio neu'n newid i'r dde (mae “swiping right”, yn iaith Tinder - mae safle â diwylliant bachu - yn golygu chi â diddordeb yn y person hwnnw). Felly efallai na fyddant yn nodi unrhyw beth yn eu proffil.

Os ydych chi am fod yn rhyngweithio â phwll dyddio potensial mwy difrifol, mae'n werth chweil defnyddio safle sy'n talu. Mae hyn yn chwynnu nifer fawr o “chwaraewyr”, yn enwedig os ydych chi am ddefnyddio safleoedd dyddio ar gyfer priodas, dim ond oherwydd bod y bobl hyn fel arfer yn rhy rhad i dalu am wefan ddyddio. Mae aelodau sy'n talu yn tueddu i fod yn bobl sy'n wirioneddol chwilio am berthynas ddifrifol ac sy'n barod i dalu er mwyn paru â phartneriaid o'r un anian. Mae pobl yn fwy difrifol ac yn buddsoddi mwy mewn dod o hyd i berthynas ddifrifol os ydyn nhw'n talu am y gwasanaeth.Awgrym da: os byddwch chi'n codi proffil ar wefannau dyddio am ddim ar gyfer priodas, mae'n fuddiol i chi nodi'n benodol nad oes gennych ddiddordeb mewn bachiadau na stondin un noson, a dim ond gyda phobl sydd â diddordeb mewn dyddio y byddwch chi'n cyfathrebu. gyda llygad am briodas. Yn y ffordd honno rydych chi'n glir ac ni all unrhyw un eich cyhuddo o fod yn amwys.

Rhai o'n prif ddewisiadau ar gyfer dyddio safleoedd ar gyfer priodas:

1. OkCupid.com

Mae hwn yn safle rhad ac am ddim, felly mae llwyth o broffiliau yn chwilio am bopeth o dan yr haul o ryw achlysurol i berthnasoedd ymroddedig. Helpwch i fireinio'ch proses chwilio trwy uwchraddio i gynllun taledig fel eich bod chi'n canolbwyntio ar yr aelodau mwy difrifol sy'n talu.Bydd gwneud addasiadau aml i'ch proffil yn helpu'ch proffil i ymddangos ar frig y chwiliadau. Peidiwch â gadael iddo fynd yn hen; bydd ganddo lai o siawns o gael ei weld.

2. Match.com

Safle arall am ddim, ond gallwch ddewis aelodaeth â thâl i ddileu'r chwaraewyr a'r aelodau rhad. Mae Match.com yn adnabyddus fel safle difrifol felly mae'r cyfranogwyr yn tueddu i fod yn chwilio am berthnasau tymor hir ac nid rhyw yn unig.Ond darllenwch y proffiliau yn ofalus fel nad ydych chi'n gwastraffu amser ar y rhai nad ydyn nhw'n chwilio am yr hyn rydych chi ei eisiau.

Mae Match.com hefyd yn cynnig mewn digwyddiadau bywyd go iawn, felly gallwch chi gymryd rhan mewn nosweithiau sengl, dosbarthiadau coginio, cropian tafarn a chyfarfodydd hwyliog eraill lle mae pawb yn chwilio am bartner felly mae gan bob un ohonoch chi hynny yn gyffredin.

3. eHarmony.com

Ochr yn ochr â Match.com, mae gan eHarmony enw da fel safle dyddio sy'n canolbwyntio ar briodas. Mae ganddyn nhw set helaeth o gwestiynau y mae'n ofynnol i aelodau eu cwblhau cyn codi eu proffil. Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn yn helpu'r wefan i'ch paru â phobl yn seiliedig ar ddiddordebau a nodau cyffredin. Yn y ffordd honno, mae'r wefan yn gwneud llawer o'r gwaith chwilio i chi.

Mae hefyd yn un o'r safleoedd mwyaf drud ar gyfer dyddio, ond dywed defnyddwyr llwyddiannus eHarmony ei fod yn arian sydd wedi'i wario'n dda.

4. EliteSingles.com

Mae’r hysbyseb dyddio ‘dyddio’ hwn yn dweud y cyfan: Os oes un peth sydd gan ein haelodau i gyd yn gyffredin, dyma nhw: maen nhw'n chwilio am gysylltiad dyfnach, perthynas ystyrlon, a chariad hirhoedlog. Ydych chi'n barod i ymrwymo?

Os ydych chi'n chwilio am senglau meddwl priodas, dyma'r lle i ddechrau mewn gwirionedd. ” Maen nhw'n honni bod 2,000 o aelodau bob mis yn dod o hyd i'w gêm ar EliteSingles, ledled y byd. Mae hwn yn safle sy'n talu ffioedd, gyda phris tanysgrifio nad yw'n rhad, ond mae hyn yn helpu i ddatrys y bobl hynny sy'n chwilio am hwyl yn unig gan y rhai sydd wedi'u buddsoddi'n wirioneddol i ddod o hyd i'w cyd-enaid.

Mae mwy a mwy o bobl â meddwl priodas yn defnyddio gwefannau dyddio ar-lein ar gyfer priodas. A gyda llwyddiant mawr: un o bob tair priodas yn yr Unol Daleithiau o gyplau a gyfarfu ar-lein. Felly hyd yn oed os yw'n cymryd amser i gwrdd â'r rhywun arbennig hwnnw, peidiwch â rhoi'r gorau i obaith. Mae nid yn unig yn bosibl cwrdd â'ch darpar briod ar-lein, ond yn debygol! Cadwch clicio a swipio nes i chi ddod o hyd i'r un person hwnnw sy'n gwneud i'ch calon guro ychydig yn gyflymach ac sy'n rhoi gwên ar eich wyneb!