5 Arwydd eich bod yn byw mewn priodas wenwynig

Arwyddion eich bod yn byw mewn priodas wenwynig

A yw fy mherthynas yn wenwynig ? Sut i wybod eich perthynas yn wenwynig?Os ydych wedi bod yn gofyn y cwestiynau hyn yn ddiweddar, y siawns yw ei fod yn wir yn wenwynig. Ni fydd meddwl tybed sut i ddod allan o briodas wenwynig neu sut i ddelio â gŵr / gwraig wenwynig yn eich cael yn unman.Nid yw byth yn hawdd dod â chysylltiadau gwenwynig i ben a gollwng pobl wenwynig , ond a ou angen edrych yn galed ar y yn arwyddo bod eich priodas mewn trafferth a chymryd camau digonol i'w drwsio neu gerdded allan ohono.

Fe fydd yna adegau pan fydd gennych chi amheuon am eich perthynas, gan feddwl tybed ai’r person rydych chi gyda nhw mewn gwirionedd yw ‘yr un’ i chi. Efallai y byddwch chi'n aml yn cwestiynu'ch penderfyniad i aros gyda nhw drosodd a throsodd.Os yw hynny'n wir, mae'n bosibl y gallai eich perthynas fod yn wenwynig i chi. Nid yw'n dda i unrhyw un ohonom fod mewn perthynas heb unrhyw gariad.

Nid oes diben ei barhau pan na welwch ddyfodol gyda'ch gilydd.

Gall priodas wenwynig effeithio'n fawr ar iechyd meddwl ac emosiynol rhywun. Yn aml gwelir bod pobl mewn perthnasoedd gwael yn dioddef o bryder, iselder ysbryd, hunan-barch isel, ac yn agored i salwch.Weithiau does ganddyn nhw ddim syniad beth yw perthynas wenwynig ac afiach hyd yn oed gan eu bod nhw'n dwyn y mwyaf ohoni. Felly, mae'n bwysig eich bod chi'n gwbl ymwybodol o'r hyn sy'n dda i chi a beth sydd ddim.

Gwyliwch hefyd: Arwyddion perthynas wenwynigMae sut i wybod bod eich perthynas yn wenwynig

Gall byw mewn priodas wenwynig dynnu pob hapusrwydd o'ch bywyd, dirywio eich iechyd meddwl a'ch teimlad o les, eich gwthio i deimlad cyson o hunan-amheuaeth a chywilydd a hyd yn oed arwain at feddyliau hunanladdol.

Os ydych chi eisoes yn teimlo'r pethau hyn neu'n sylwi ar unrhyw un o'r arwyddion rhybuddio isod o berthynas wenwynig, mae angen i chi ddiddymu'r berthynas.1. Diffyg cyfathrebu

Mae siarad â'i gilydd yn cael ei ystyried yn ffordd wych o gael gwared ar gamddealltwriaeth a datblygu bond rhwng dau berson.

Yn yr un modd, mae cyplau fel arfer yn dewis ei drafod wrth gael problemau yn eu bywyd priodasol. Os oes adegau pan nad yw'r naill na'r llall ohonoch yn dymuno siarad â'ch gilydd, mae hyn yn arwydd clir nad yw rhywbeth yn iawn.

Ar ben hynny, er eich bod yn yr un ystafell, mae'r ddau ohonoch yn brysur yn gwneud eich peth eich hun yn hytrach na threulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd yn dangos diffyg cysylltiad.

Yn yr un modd, dywedir mai hoffter corfforol yw'r hyn sy'n gwahaniaethu priodas oddi wrth gyfeillgarwch. Os yw'ch perthynas yn brin o gorfforol agosatrwydd , mae yna faner goch fawr yn aros i gael sylw.

2. Cenfigen

Os yw'ch partner yn anfon neges destun atoch yn gyson ac eisiau gwybod ble rydych chi'n mynd, gyda phwy rydych chi'n cymdeithasu, mae hyn yn dangos eu ansicrwydd a'u hangen i'ch rheoli. Nid yw'n wybodaeth gyffredin er ei fwyn, lluosog astudiaethau yn ôl hyn hefyd.

Mae priod eiddigeddus angen diweddariadau cyson ac yn ceisio eich cyfyngu , gan dynnu ymaith eich rhyddid.

Efallai y byddant hyd yn oed yn monitro'r hyn y mae eu priod yn ei wneud ar eu ffôn neu gyfrifiadur ac efallai eu bod yn teimlo'n genfigennus wrth eu gweld yn siarad ag eraill, yn enwedig o'r rhyw arall.

Mae bod heb ymddiried mewn perthynas yn arwydd clir bod eich mae priodas yn cwympo'n ddarnau, a efallai na fydd unrhyw beth gwerth ar ôl i ddal gafael arno.

3. Bygythiadau a gemau beio

Yn pendroni, ‘ ydw i mewn perthynas wenwynig? ’

Pan fydd perthynas yn wenwynig, efallai y bydd eich partner yn aml yn eich bygwth eich trin trwy frifo ei hun, a'ch beio fel y rheswm dros eu poen.

Faint mae rhywun yn beio ei bartner yn dibynnu ar eu canfyddiad, ac mae hefyd yn penderfynu faint maen nhw'n gadael iddo effeithio ar eu priodas.

4. Ymladdiadau a dadleuon

Mae cyplau yn tueddu i ddysgu mwy am ei gilydd dros y blynyddoedd a datblygu gwell dealltwriaeth sy'n eu helpu i leihau gwrthdaro priodasol a gwella cariad a chefnogaeth rhyngddynt.

Hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, os yw priod yn ymladd yn gyson, o bosibl dros yr un rhesymau, gallai fod siawns enfawr eu bod wedi colli'r cariad a oedd ganddynt ar un adeg.

Ymladdiadau a dadleuon

5. Yn teimlo fel eich bod chi'n cerdded ar gregyn wyau

Os ydych chi'n byw mewn priodas wenwynig, yn y pen draw fe welwch eich hun i fod mewn cyflwr cyson o bryder ac ofn gwneud unrhyw beth yr ydych chi'n teimlo a allai droseddu neu siomi'ch partner.

Mae hyn i gyd yn gyfan gwbl oherwydd yr ofn o gael eich beirniadu neu yelled arno. Os ydych yn teimlo fel ‘cerdded ar plisgyn wyau’ sy’n golygu teimlad o fod yn ofalus bob amser am faterion dibwys, mae hyn yn arwydd enfawr eich bod yn anhapus yn y briodas hon.

Yn y pen draw, mae teimladau pryder o'r fath yn eich arwain i feddwl am sut i adael priodas wenwynig, a dylech weithredu arni cyn gynted â phosibl yn hytrach na dioddef mewn distawrwydd.

A ellir arbed priodas wenwynig?

Mae gallu lleisio'ch persbectif a bod yn glust i farn eich partner yn ffordd wych o ddatrys materion.

Fodd bynnag, os nad yw'r un ohonoch yn dymuno trafod pethau, nid oes gennych iach cyfathrebu, a bydd hynny'n arwain eich perthynas at draed moch.

Mae yna lawer o ffyrdd dymunol i adael i'ch partner wybod os nad ydych chi'n falch o rywbeth neu'r ffordd y maent yn gwisgo yn lle eu basio a'u sarhau.

Nid yw'n iawn os yw'ch priod yn eich bychanu a'ch sarhau trwy wneud jôcs cymedrig a barnwyr yn negyddol, gan fod hyn yn dangos nad ydyn nhw'n eich parchu chi mwyach.

Yn yr un modd, nid yw'n werth aros gyda phartner sydd hefyd yn gwrthod cydnabod eich cryfderau ac yn bychanu'ch cyflawniadau. Mae'r rhain yn arwyddion o briodas wenwynig, ac mae'n ddiwerth ceisio ei hachub.


anffyddlondeb wedi goroesi mewn priodas 3 awgrymiadau syml

Casgliad

Nid oes unrhyw un yn haeddu aros yn rhwym mewn priodas wenwynig.

Mae'r meddwl am dorri perthynas rydych chi wedi buddsoddi ynddi cyhyd yn feddwl brawychus oherwydd yr ofn o gael eich gadael i gyd ar eich pen eich hun. Hefyd, mae rhagosodiad dyfodol anhysbys yn gwneud dealltwriaeth pryd i adael priodas tasg anodd.

O ganlyniad, mae llawer ohonom yn dewis setlo a cheisio byw trwy ein problemau priodas yn hytrach na meddwl am sut i ddod allan o briodas wael (dyma ni Sut ).

Fodd bynnag, nid oes yr un ohonom yn haeddu ‘setlo amdani’ yn syml ac mae angen inni adael priodas o’r fath cyn gynted â phosibl oherwydd nad oes dim yn fwy nag iechyd a hapusrwydd emosiynol rhywun.