Sut i Arbed Priodas rhag Ysgariad

Arbedwch Briodas rhag Ysgariad

Yn yr Erthygl honEr bod yna rai pobl a fyddai’n dweud mai cael ysgariad oedd y peth gorau iddyn nhw, mae yna lawer mwy o unigolion a fyddai’n cyfaddef ei fod yn benderfyniad y maen nhw’n difaru. Mewn gwirionedd, yn ôl un astudiaeth gyhoeddedig:Efallai bod gan rai cyplau resymau da dros beidio arbed priodas rhag ysgariad.

Yn dal i fod, datgelodd yr astudiaeth fod 50 y cant o gyplau nad oeddent yn gwneud hynny roedd arbed priodas rhag ysgariad yn difaru eu penderfyniadau yn y dyfodol .Trwy'r astudiaeth, honnodd yr ymchwilwyr fod goramser ar ôl i gwpl fynd trwy eu hysgariad, profodd 54 y cant ail feddyliau ynghylch ai cael ysgariad oedd y penderfyniad cywir yn wir, gyda llawer yn sylweddoli eu bod yn colli neu'n dal i garu eu cyn-bartner.

I rai, mae'n difaru peidio â cheisio gwahanol ffyrdd i achub priodas rhag ysgariad wedi bod mor ddifrifol nes bod 42 y cant wedi cael eiliadau lle roeddent yn ystyried rhoi cynnig arall ar eu perthynas.


memes perthynas adlam

Gyda chanran fawr yn gwneud yr ymdrech i geisio arbed priodas rhag ysgariad a 21 y cant o'r rheini'n dal gyda'i gilydd nawr.Fodd bynnag, y rheswm pam yr aeth llawer o gyplau drwodd â’u hysgariad yw, nad oeddent yn gwybod beth oedd y ‘gorau’ arbed cyngor priodas ’ roedd ar y pryd. Y cyfan roeddent yn ei wybod oedd eu bod yn broblemau, roeddent yn anhapus ac nid oedd yn ymddangos bod dim yn gwella.

Os gallwch chi ymwneud yn bersonol â'r teimladau hyn (neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n gallu) o beidio â gwybod sut i achub eich priodas rhag ysgariad, rhaid i chi gofio, er y gall pethau ymddangos yn llwm ar hyn o bryd, mae iachâd ac adferiad yn eich priodas yn bosibl.

Os ydych chi'n chwilfrydig i wybod beth yw'r orau awgrymiadau arbed priodas ar sut i achub priodas rhag ysgariad neu sut i osgoi ysgariad ac achub eich priodas. Dyma chwe pheth y dylech chi wybod arnyn nhw ffyrdd i achub eich priodas rhag ysgariad.

1. Gwybod y gellir arbed pob priodas

Ysgrifennodd yr awdur sydd wedi gwerthu orau Gary Chapman lyfr Hope for the Separated: Wounded Marriages Can Be Healed. Un o'r pethau gorau am y llyfr yw ei fod yn rhannu nad oes rhaid i ysgariad fod yr ateb ni waeth pa mor ddifrodi y gall priodas fod; gellir gwneud pethau er mwyn ei achub.

Un o'r goreuon awgrymiadau i achub eich priodas yw, osgoi ysgariad yn ddim yn hawdd a bydd yn cymryd llawer o waith ar ran y ddau bartner, ond p'un a yw'n berthynas neu'n broblemau cyfathrebu neu broblemau ariannol gwael a / neu faterion agosatrwydd, mae yna offer y gellir eu gweithredu ar eu cyfer arbed eich priodas rhag ysgariad.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas

2. Gwnewch amser i'ch gilydd

Rhan o'r rheswm pam mae priodasau'n ymddangos mor gryf, angerddol a rhyfeddol ar ddechrau eu perthynas yw bod y ddau berson ynddynt yn gallu canolbwyntio'n llwyr ar ei gilydd.


cwnsela ysgariad i gyplau

Mae teulu a ffrindiau'n gwybod i roi rhywfaint o le iddyn nhw. Nid oes (fel arfer) unrhyw blant i dueddu. Mae popeth yn ymwneud â chanolbwyntio ar ei gilydd.

Ond yna mae gofynion a phwysau bywyd yn dod i mewn ac yn sydyn mae'r cwpl yn canfod eu perthynas ar waelod y rhestr flaenoriaeth. Y peth i'w gofio yw nad ydych chi ond o fudd i weddill eich byd trwy wneud amser ar gyfer eich priodas.

Felly, os ydych chi'n pendroni sut i arbed fy mhriodas rhag ysgariad ? Gwybod, os oes rhaid i unrhyw beth “ddioddef”, gwnewch yn siŵr nad eich perthynas chi yn bendant ydyw.

Dylai'r drefn bwysigrwydd fod yn briodas i chi, yna'ch plant ac yna popeth arall (oherwydd os yw'r ddau ohonoch chi'n iawn, bydd eich plant chi hefyd.)

Mae sicrhau eich bod yn blaenoriaethu'ch priodas ac yn rhoi amser i'ch partner yn rhai o'r y ffyrdd gorau o arbed eich priodas rhag ysgariad.

sut i arbed fy mhriodas rhag ysgariad

3. Cael rhyw yn rheolaidd

Dywedodd dyn doeth unwaith fod rhyw dda mewn priodas yn 10 y cant o'r briodas tra bod rhyw ddrwg mewn priodas yn cyfrif am 90 y cant o'r briodas. Pam? Oherwydd bod yr ystafell wely yn tueddu i “osod y naws” ar gyfer gweddill y cartref.

Hynny yw, os oes agosatrwydd yno, mae cyfathrebu'n tueddu i fod yn eithaf da mewn mannau eraill. Ar wahân i'r ffaith bod nifer o fuddion iechyd yn dod gydag ef, mae rhyw yn un o'r y ffyrdd gorau o fynegi'r cariad sydd gennych ar gyfer eich partner.

Pan ddaw at eich bywyd rhywiol, peidiwch â cheisio “cael amser”. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud amser.


buddion cwnsela premarital

4. Mae'n bwysig mynd am gwnsela priodas

Yn anffodus, dim ond pan fyddant yn chwilio am sut i achub priodas rhag ysgariad y mae llawer o gyplau yn mynd i weld cwnselydd priodas proffesiynol.

Fodd bynnag, erbyn hynny, fel rheol mae cymaint o broblemau y mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw nes bod y cwnselydd yn ceisio achub darnau o'r berthynas sydd prin yn hongian arni.

Mae yna ystadegau sy'n dangos bod tuedd cwpl i ffeilio am ysgariad yn gostwng yn sylweddol os ydyn nhw'n mynd i weld cwnselydd o leiaf ychydig weithiau'r flwyddyn. Peidiwch ag edrych ar gwnsela fel “ymdrech ffos olaf”. Yn lle hynny, ystyriwch ei fod yn stwffwl ar gyfer eich perthynas.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Bod â chyfeillgarwch iach

Gall eich perthnasoedd â phobl eraill naill ai effeithio ar eich priodas mewn ffordd gadarnhaol neu ei heintio mewn ffordd negyddol. Wedi dweud hynny, er ei bod yn iawn cael ffrindiau sengl, mae'n hanfodol cael rhai ffrindiau priod iach hefyd.

Mewn gwirionedd, ceisiwch gael o leiaf ychydig o gyplau yn eich bywyd sydd wedi bod yn briod 5-10 mlynedd yn hwy na chi. Gallant wasanaethu fel mentoriaid gwych a darparu cyngor a mewnwelediad defnyddiol iawn.

6. Peidiwch â gadael i ysgariad fod yn opsiwn byth

Yr unig ffordd i gael ysgariad yw trwy benderfynu ei wneud. Mae hyn yn golygu, os byddwch chi a'ch partner yn gwneud y penderfyniad - yr ymrwymiad - nad yw ysgariad yn opsiwn, ni ddylai fod.

Nid yw priodas yn hawdd, ond pan fydd y ddau berson ynddo wedi gwneud y dewis i weithio trwy beth bynnag a ddaw, mae'n anhygoel faint o gariad, cryfder a dycnwch y maen nhw'n ei ddarganfod o fewn ei gilydd a'u perthynas.

Gallwch chi arbed priodas rhag ysgariad . Mae'n ymwneud â gwneud aros gyda'i gilydd gyda nod a thorri rhan arall erioed.