Sut i Deimlo'n Agos a Chysylltiedig â'ch Partner

Pâr Egwyl Trist Yn Eistedd Gyda

Yn ein natur ni mae eisiau teimlo'n agos ac yn gysylltiedig ag eraill, fodd bynnag, weithiau gall pethau ddigwydd i'n hatal rhag gallu ffurfio'r agosrwydd hwn yn hawdd.Mae ffurfio'r math o agosrwydd â rhywun lle gallwch chi rannu'ch ofnau dyfnaf a'r meddyliau mwyaf personol yn rhywbeth y mae therapyddion yn cyfeirio ato fel agosatrwydd emosiynol. Gall agosatrwydd emosiynol fodoli rhwng ffrindiau ac mewn perthnasoedd rhamantus iach. Mae'n hanfodol ar gyfer hapusrwydd dynol, iechyd a lles ond weithiau mae nam ar ein gallu i ddod yn agos atoch yn emosiynol.

Tri ffactor sy'n angenrheidiol ar gyfer agosatrwydd emosiynol yw:

1. Ymddiried - Mae angen i chi allu bod â theimlad o ymddiriedaeth yn y person arall er mwyn teimlo'n ddiogel yn agor iddo. Mae ymddiriedaeth yn bwysig ar gyfer rhannu a chysylltu. Yn amlach na pheidio, mae problemau mewn ymddiriedaeth fel arfer yn deillio o berson yn methu ag ymddiried, yn hytrach na bod y person arall ddim yn ddibynadwy.

2. Diogelwch - Mae'n hanfodol teimlo'n ddiogel ynoch chi'ch hun ac yn eich amgylchedd er mwyn gallu ymddiried. Os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel, ni allwch agor i ymddiried yn rhywun.3. Lefel Uchel o Gonestrwydd a Thryloywder - Mae lefel uchel o fod yn agored ac yn dryloyw yn angenrheidiol wrth ddatblygu gwir agosrwydd p'un ai gyda ffrind neu bartner. Mae diogelwch ac ymddiriedaeth yn sylfaenol i ddod yn gyffyrddus o ran bod yn agored a thryloyw.

Yn aml yn cael ei anwybyddu, y prif reswm pam mae teimladau o ddiogelwch a'r gallu i ymddiried mewn pobl â nam ar lawer o bobl yw oherwydd trawma . Gall trawma achosi newidiadau yn yr ymennydd a all arwain at lawer o newidiadau mewn hwyliau, ymddygiad a meddwl. Mae llawer o bobl yn meddwl am drawma fel digwyddiad trawmatig fel damwain, ymosodiad rhywiol, neu fod yn dyst i ddigwyddiad ofnadwy, ond mae'r diffiniad gwirioneddol o drawma yn llawer mwy eang. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o bobl wedi profi rhyw fath o drawma neu'i gilydd. Diffinnir trawma fel profiad anodd neu annymunol iawn sy'n achosi problemau meddyliol neu emosiynol mewn rhai pobl fel arfer am beth amser ar ôl y digwyddiad neu'r digwyddiadau annifyr, oni bai ei fod yn cael ei drin fel arall.

Er y gall rhai profiadau trawmatig arwain at gyflwr o'r enw Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) , mae yna lawer o fathau o drawma fel cael rhiant sy'n gor-reoli, yn feirniadol neu'n ymosodol; cael ei fwlio yn yr ysgol; neu wedi bod mewn perthynas ymosodol a all effeithio ar gylchedwaith niwral yn yr ymennydd yn yr un ffordd fwy neu lai heb arwain at PTSD o reidrwydd. Y canlyniad yw y gall pobl sy'n profi trawma ei chael hi'n anodd ymddiried mewn pobl a theimlo'n ddiogel yn gyffredinol. Mae hyn yn ei dro yn ei gwneud hi'n anodd iawn i'r bobl hynny ddatblygu agosatrwydd emosiynol gwirioneddol yn eu perthnasoedd.Beth allwch chi ei wneud ynglŷn â thrawma, teimlo'n anniogel, neu fethu ag ymddiried mewn pobl?

Defnyddir therapi arloesol i drin PTSD, o'r enw Therapi EMDR (yn sefyll dros Ailbrosesu Desensitization Symudiad Llygaid) ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio i drin pobl â thrawma o bob categori a difrifoldeb. Mae therapi EMDR yn gweithio trwy ddefnyddio ysgogiad dwyochrog o'r ymennydd, naill ai trwy symudiadau llygaid, tonau sain, neu dapio, i ddatrys teimladau o ofn, pryder, dicter, colled a phoen emosiynol. Mae'r broses hon hefyd yn atgyweirio teimladau o ymddiriedaeth a diogelwch i alluogi pobl i ddatblygu perthnasoedd iach, emosiynol agos-atoch.

Gall trin trawma helpu i ddatrys rhwystrau i agosatrwydd emosiynol. Os ydych chi'n cael trafferth teimlo'n agos ac yn gysylltiedig ag eraill efallai yr hoffech chi drafod eich materion gyda rhywun lleol neu ar-lein EMDR therapydd neu arbenigwr trawma i weld a oes gennych drawma heb ei ddatrys.


adferiad o berthynas emosiynol