Manteision ac Anfanteision Ysgariad - Sut i Benderfynu Os Ydych Yn Barod am Ysgariad

Mae yna fanteision ac anfanteision ysgariad bob amser i

Yn yr Erthygl hon
dyfyniadau ysgariad iddo

Nid yw bob amser yn hawdd gwybod a yw'n amser ysgaru, yn benodol oherwydd, gall fod yn anodd dweud a ellir datrys y problemau yn eich priodas. Neu os yw'r materion yn rhy fawr i'w goresgyn.P'un a yw arbed eich priodas yn flaenoriaeth neu ysgariad yn ymddangos fel y gallai fod ar fin digwydd, mae yna fanteision ac anfanteision ysgariad bob amser i'w hystyried a all fod yn ddefnyddiol i'ch helpu chi i wneud penderfyniad hyddysg am eich priodas, neu ysgariad.

Cydnabod eich rhagfarnau

Cyn i chi ddechrau ystyried y manteision a'r anfanteision ysgariad, mae'n bwysig cydnabod unrhyw ragfarnau a allai fod gennych ynglŷn â'ch priodas neu ysgariad posibl.Os ydych chi'n profi amser anodd yn eich priodas ac yn arbennig o anfodlon â'ch priod, efallai y byddech chi'n ystyried ysgariad yn ddatrysiad positif i'ch problemau priodasol. Gallai'r wladwriaeth yr ydych chi ynddi yn eich priodas ar hyn o bryd beri ichi ganolbwyntio mwy ar fanteision gwahanu ac anwybyddu'r anfanteision.

Ar y llaw arall, os nad ydych chi eisiau ysgaru ond mewn sefyllfa lle mae'n rhaid i chi ei ystyried, fe allech chi droi eich rhagfarnau tuag at anfanteision ysgariad.

Beth bynnag fo'ch tueddiad a waeth beth yw cyflwr eich priodas, mae'n bwysig ystyried dwy ochr y geiniog fel y gallwch wneud penderfyniadau gwybodus am eich priodas nad ydych yn difaru yn y dyfodol.Manteision ysgariad

1. Dianc sefyllfa dreisgar

Mae cam-drin domestig yn un pro ysgariad nad oes ganddo unrhyw anfanteision. Dylai eich diogelwch a'ch lles fod yn flaenoriaeth, ac nid ydych yn ddiogel mewn sefyllfa dreisgar. Ewch allan a dod yn ddiogel. Nid oes dewis gwell nag ysgaru.

Mae cam-drin domestig yn un pro ysgariad nad oes ganddo unrhyw anfanteision

2. Gan ennill y parch a'r ymrwymiad, rydych chi'n ei haeddu

Os ydych chi'n ystyried ysgariad oherwydd twyllo neu ymddygiad gwthiol a gormesol gan eich priod (nad ydyn nhw'n ei gydnabod na'i newid) bydd ysgariad neu wahaniad yn eich helpu chi i adennill eich hunan-barch. Bydd hefyd yn agor lle i chi ddod o hyd i bartner newydd a mwy haeddiannol mewn bywyd.

Bydd ysgariad hefyd yn agor lle i chi ddod o hyd i bartner newydd a mwy haeddiannol mewn bywyd

3. Rhyddid i fyw'r bywyd rydych chi ei eisiau

Mae priodas yn ymwneud â chydweithio, nid yn unig ym mywyd beunyddiol ond hefyd wrth weithio tuag at nodau a rennir, cyfathrebu a chyfaddawdu. Fodd bynnag, weithiau gall ddod yn amhosibl (mewn rhai priodasau) gyflawni'r ymrwymiadau hyn yn gyffyrddus i'w gilydd heb orfod ildio rhywbeth a allai fod yn hynod bwysig i chi yn unigol. Dyma un pro ysgariad a fydd yn agor posibiliadau i chi fyw bywyd yn union fel rydych chi ei eisiau heb gyfaddawdu.

4. Profiad o fod ar eich pen eich hun

Gall gorfod gwneud pob penderfyniad yn seiliedig arnoch chi a'ch priod fel cwpl greu llawer o gyfyngiadau, ac mewn rhai sefyllfaoedd lleihau cyfleoedd. Mae yna rai profiadau rhyfeddol y gallwch chi eu mwynhau pan fyddwch chi'n byw eich bywyd yn annibynnol. Gall fod yn fwy hamddenol, rhydd, a hwyliog.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Gwella lles eich plentyn

Bydd ysgariad, cyfeillgar neu beidio yn effeithio ar eich plant, ond mae dadlau, neu brofiadau eraill mewn priodas greigiog y bydd yn rhaid i'ch plant fyw yn eu plith. Hyd yn oed os credwch nad yw'r plant yn gwybod beth sy'n digwydd, sicrhewch eu bod yn gwybod.

Efallai na fyddant yn prosesu'r hyn sy'n digwydd mewn ffordd oedolyn, ond maent yn gwybod pryd mae pethau'n iawn ai peidio. Efallai y bydd ysgariad yn cael effaith gadarnhaol ar eich plant yn enwedig os nad oes raid iddyn nhw bellach brofi dadlau gartref. Er y bydd ysgariadau cyfeillgar bob amser yn llawer haws ar eich plant - felly os ydych chi'n ysgaru, am y rheswm hwn, mae'n werth ystyried gweithio'n galed i wneud eich ysgariad yn gyfeillgar.

Efallai y bydd ysgariad yn cael effaith gadarnhaol ar eich plant yn enwedig os nad oes raid iddyn nhw bellach brofi dadlau gartref

6. Gwella'ch perthynas â'ch priod

Pan fyddwch chi'n dileu'r holl bwysau a rhwymedigaethau sy'n digwydd yn eich priodas. Bydd yn rhoi ymdeimlad o ryddhad a lle i chi adeiladu gwell perthynas â'ch priod. Nid yw ysgariad yn golygu bod yn rhaid i chi dynnu'ch priod o'ch bywyd, gall olygu troi'ch perthynas yn gyfeillgarwch.


sefydlogrwydd mewn perthynas

Anfanteision ysgariad

1. Effaith negyddol ysgariad ar eich plant

Mae goblygiad ysgariad ar blant yn enghraifft o ysgariad pro a con a all greu sefyllfa heriol. Ar y naill law, bydd eich plant yn well eu byd heb dyfu mewn amgylchedd afiach, ond ar y llaw arall, byddant yn profi colled, ofn ac ymdeimlad o ansefydlogrwydd yn ystod y broses.

Gwnewch hi'n haws arnyn nhw trwy weithio gyda'ch priod yn gyfeillgar, egluro beth sy'n digwydd a chynnal trefn arferol, diogelwch a sicrwydd gan y ddau briod fel mater o flaenoriaeth.

2. Mae ysgariad yn ddrud ac yn heriol yn ariannol

Bydd rhannu'r cartref priodasol a byw ar wahân yn costio mwy nag y mae'n debygol o gostio pan fyddwch chi'n cyd-fyw fel cwpl a theulu. Hefyd, gellir gostwng eich safon byw.

Os oes gennych blant, mae angen eu lletya yn gorfforol ac yn ariannol, ac mae'n debyg y bydd y ddau ohonoch eisiau mwynhau gwyliau gyda'r plant yn annibynnol (gwych i'r plant ond ddim mor wych ar y boced!).

Bydd cost setliadau ysgariad hefyd, a hyd yn oed wrth rannu neu ddisodli'r pethau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer cartref. Un o anfanteision ysgariad yw y bydd yn taro'ch poced.

Mae ysgariad yn ddrud ac yn heriol yn ariannol

3. Mae goblygiadau emosiynol ysgariad yn anodd

Ni wnaethoch briodi i'ch priodas ddod i ysgariad. Efallai eich bod wedi'ch difetha wrth feddwl am wahanu oddi wrth eich priod. Gallai'r syniad o dreulio amser ar eich pen eich hun, neu ddechrau drosodd fod yn heriol. Mae popeth rydych chi wedi gweithio iddo hyd yn hyn yn eich bywyd wedi chwalu, ac os oes gennych chi blant, byddwch chi'n debygol o brofi pryder ac euogrwydd ynglŷn â sut mae'ch ysgariad wedi effeithio ar eu bywydau.

Efallai y bydd gennych lai o amser i'r plant nag oedd gennych o'r blaen oherwydd y straen ariannol cynyddol a ddaw yn sgil ysgariad.


sut i ymddiried eto mewn perthynas newydd

Meddwl yn derfynol

Mae ysgariad, p'un a yw wedi'i groesawu ai peidio, yn dorcalonnus. Bydd y goblygiadau emosiynol yn aros gyda chi am amser hir, ac er y byddant yn hydoddi yn y dyfodol, gall fod yn heriol iawn yn y tymor byr i ganolig. Gall yr heriau a ddaw yn sgil yr ysgariad hwn fod yn anodd, ond byddant yn eu datrys dros amser.

Er bod manteision ac anfanteision ysgariad i gyd yn berthnasol, mae'n bwysig peidio ag osgoi ysgariad angenrheidiol oherwydd yr anfanteision ac i'r gwrthwyneb. Gall cymryd amser i asesu manteision ac anfanteision ysgariad eich helpu i gael persbectif a gwireddu'r ffordd y gallech fod arni os byddwch yn ysgaru, gallant hefyd eich helpu i gymryd yr amser a'r ymdrech i ystyried mewn gwirionedd ai ysgariad yw'r symudiad cywir i chi ai peidio. .