Sut ddylech chi ymddiheuro am dwyllo?

Sut ddylech chi ymddiheuro am dwyllo

Ysgrifennwyd cymaint am dwyllo mewn perthnasoedd rhamantus; yr hyn sy'n sicr yw mai ymddiheuro yw'r allwedd i iacháu'r teimladau negyddol a achosir gan y camwedd.Yn ôl ymchwil mae ymddiheuro yn ganolog i ddelio â'r aflonyddwch y mae twyllo yn ei achosi mewn perthnasoedd rhamantus. O ganlyniad i'r nifer o ffyrdd (corfforol, rhywiol emosiynol, tecstio, seiber, ac ati) y mae pobl yn twyllo heddiw, gellir diffinio twyllo fel unrhyw weithred agos y tu allan i berthynas ymroddedig.Pam mae pobl yn twyllo?

Mae dynion a menywod fel arfer yn twyllo oherwydd rhyw fath o anfodlonrwydd rhywiol neu emosiynol yn eu perthynas. Fel rheol nid yw twyllo byth yn ymwneud â'r person arall; mewn llawer o achosion mae'n ymwneud yn fwy ag anghenion nas diwallwyd a deinameg tanseilio rhwng y cwpl sy'n creu'r craciau sy'n gwneud twyllo yn bosibl.

Mae gan bob un ohonom yr angen sylfaenol i deimlo'n ddiogel ac wrth ein boddau: pan fydd hyn wedi erydu yn ein perthnasoedd rhamantus oherwydd cyfathrebu gwael neu beth bynnag arall, rydym yn ceisio dilysiad y tu allan i'r berthynas. Mae twyllo oherwydd popeth sy'n ennyn drwgdeimlad yn un o'r ymatebion mwyaf cyffredin. Er gwaethaf yr hyn sy'n galluogi'r storm berffaith ar gyfer twyllo mewn perthnasoedd rhamantus, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn mynd allan i chwilio am berthynas; fel arfer mae'n ffiniau gwael sy'n hwyluso perthynas â coworker, dieithryn neu ffrind.“Ble i ddechrau os ydych chi am ymddiheuro am dwyllo”

Y lle cyntaf i ddechrau yw'r parodrwydd i fod yn hollol onest, ar ddod ac ar gael i deimladau eich partner o frad, chwerwder a brifo. Bydd y gallu i gael maddeuant yn gwbl ddibynnol ar eich gallu i gyfleu eich ymrwymiad newydd gonest i'r berthynas. Ni ddylai maddeuant fod yn gyflym, felly mae bod yn amyneddgar am boen eich partner yn allweddol ar gyfer cyflwyno iachâd ac empathi.

Bydd angen eich gallu hefyd i gloddio'n ddwfn a datblygu hunanymwybyddiaeth i'ch safbwyntiau tanseilio am gariad a pherthnasoedd. Bydd angen datgelu gwir fewnwelediad i ystumiadau plentyndod rhywun o ran perthnasoedd rhamantus.

“Y gwaith i’r cwpl”

Bydd angen i'r cwpl weithio gyda'i gilydd i greu gofod diogelwch a allai fod am y tro cyntaf yn y berthynas.Bydd angen i bob un ymrwymo i ddysgu mwy am y llall. Bydd angen i'r ddau hefyd, ar yr un pryd, ganiatáu i'r llall gael ei adnabod gan y llall. Mae'r math hwn o ymrwymiad yn gam nesaf pwysig tuag at iachâd ac yn ei hanfod yn rhoi cyfle i'w hunain a'u perthynas.


arwyddion o briodas adlam

Mae'r rhan fwyaf o gyplau bob amser yn anymwybodol yn ail-ymateb anghenion heb eu diwallu o'u plentyndod â'u rhai arwyddocaol eraill. Mae'r cwpl sy'n datblygu gwir fewnwelediad i'w hanesion yn rhoi cyfle i greu rhywbeth gwahanol na'r hyn a welsant yn tyfu i fyny fel plant. Mae ymwybyddiaeth y ddau yn ceisio'n wirioneddol yn helpu i ddatgelu safbwyntiau anymarferol o blentyndod sy'n clymu ac yn cyfrannu at deimladau o ansicrwydd yn y berthynas. Mae safbwyntiau ymarferol mewn perthynas ramantus wedi'u seilio mewn gwirionedd ac yn caniatáu hyblygrwydd a lle yn y berthynas i siarad, rhannu teimladau gonest ac aros yn gysylltiedig fel cwpl.