A yw Ysgariad yn Eich Gwneud yn Hapus?

A yw Ysgariad yn Eich Gwneud yn Hapus

Athronydd Groegaidd oedd Epicurus a ddywedodd mai un o allweddi hapusrwydd yw absenoldeb poen. Felly, yn ôl iddo ef a'i Ysgol feddwl athronyddol , a yw ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach? Eu hateb fyddai, ie.Mewn ffordd, ie.Ers yn unig priodasau gwael gorffen mewn ysgariad, efallai na fydd yn dod â hapusrwydd i chi, ond bydd yn mynd allan o drallod, felly rydych chi hanner ffordd yno.


sut i gefnogi'ch priod

Ond pan fyddwch chi'n ysgaru rhywun, rydych chi'n colli rhan fawr ohonoch chi'ch hun. Dywed y rhan fwyaf o bobl sydd wedi ysgaru eu bod yn difaru gwastraffu blynyddoedd gorau eu bywydau a roesant i priodas wedi methu .Felly ydy ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach? Ddim eto, dim ond rhoi cyfle i chi fod yn hapus ac fel popeth, mae'n dod â phris.

Mae'n rhaid i chi weithio ddwywaith mor galed

Un peth y dylent ddechrau ei ddysgu yn yr ysgol yw i bobl ddysgu trwsio eu camgymeriadau eu hunain. Nid oes neb yn berffaith, mae hynny'n wir. Ond nid yw hynny'n golygu eich bod yn esgeuluso'r llanastr a wnaethoch a'i sialcio fel eiddilwch dynol. Mae'n anghyfrifol ac yn ffordd sicr o fethu mewn bywyd.

Felly, nawr bod eich ysgariad neu ar eich ffordd yno, bydd yn rhaid i chi dreulio'ch amser yn ailadeiladu'ch bywyd.Mae dychwelyd i'r farchnad yn golygu diweddaru eich ailddechrau. Mae'n arbennig o wir pe byddech chi'n gwneuthurwr cartref. Cyn i chi hyd yn oed ddechrau meddwl am briodi eto, mae'n rhaid i chi feddwl am fwyd ar y bwrdd.

Os ydych chi'n ysgaru enillydd bara'r teulu, byddwch hefyd yn colli ffynhonnell eich incwm. Gallwch barhau i dderbyn cymorth ariannol yn seiliedig ar ganlyniad y cyflafareddiad a'r amgylchiadau a arweiniodd at yr ysgariad, ond mae'n well bob amser paratoi ar gyfer y gwaethaf.

Os ydych chi'n berson gyrfa yn ystod eich priodas, yna bydd yn rhaid i chi ailfeddwl sut i drin eich swydd wrth ofalu am y plant. Mae bod yn rhiant yn straen ac yn rhoi boddhad ar yr un pryd, ond mae bod yn rhiant sengl ddwywaith mor galed.

Felly ie, unwaith y byddwch wedi ysgaru, bydd fel pan oeddech chi'n sengl. Rydych chi'n talu'r holl filiau, rydych chi'n gwneud yr holl dasgau, ac rydych chi'n treulio'ch holl amser rhydd yn gwella'ch sgiliau. Nawr mae'n rhaid i chi wneud hynny eto wrth ofalu am eich plant.

A fydd yn eich gwneud chi'n hapusach? Nid ydym yn gwybod, mae'n dibynnu ar ba mor wael oedd eich priodas.

Bydd yn rhaid i chi ei egluro i'ch plant

Chi

Mae pob plentyn yn gwybod beth yw teulu traddodiadol; mae plant yn dysgu amdano yn yr ysgol wrth ganu caneuon, a gwylio'r teledu. Ar ôl i chi ysgaru, mae'n arferol bod un rhiant yn symud allan ac mae'r plant yn cael eu bownsio o gwmpas fel pêl foli rhwng y ddau ohonoch.

Mae'n amlwg yn ddryslyd iawn iddyn nhw.

Yn dibynnu ar oedran y plentyn, gallant ymateb yn dreisgar iddo. Felly, heblaw am gael trefn ar eich materion yn unig, byddai'n rhaid i chi hefyd gael trefn ar faterion eich plentyn. Mae yna achosion lle mae'n rhaid iddyn nhw newid ysgolion, gwneud ffrindiau newydd, neu gael problemau seicolegol ac emosiynol.

Felly, ewch ati i sgwario, byddwch yn onest. Peidiwch byth â dweud celwydd wrth eich plentyn am fynd trwy ysgariad. Gallwch ddefnyddio celwyddau gwyn, ond celwyddau amlwg fel “Mae Dadi'n mynd i ffwrdd i weithio, ond bydd yn dod yn ôl yn fuan.” yn rhoi gobaith ffug yn unig iddynt. Y foment y mae gobaith yn cael ei falu, byddwch chi'n colli eu hymddiriedaeth, a byddai'n gwneud pethau'n anoddach i bawb.

Deall y bydd yn cymryd amser i suddo i mewn. Disgwyliwch un neu sawl un mecanweithiau amddiffyn yn actifadu fel rhan o'r broses. Efallai y bydd hyd yn oed angen cael cwnsela ar gyfer, yn enwedig achosion gwael.

A yw ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach? Dros amser mae'n bosibl. Ond ar hyn o bryd bydd yn sicr yn gwneud y plant yn drist.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

A allaf ddod o hyd i hapusrwydd gyda rhywun arall?

Ie, ond nid ar unwaith. Oni bai eich bod yn ymwneud yn emosiynol ac yn gorfforol â rhywun tra roeddech chi'n briod (mor dechnegol rydych chi'n twyllo) ac nid yw cael priodas wael yn esgus i fod yn anffyddlon. Yn dal i fod, peidiwch â'u priodi ar unwaith a chyhoeddwch i'r byd eich bod chi'n twyllo.

O’r neilltu, a yw’n bosibl dod o hyd i hapusrwydd gyda rhywun arall? Ydy. Mae hefyd yn bosibl dod o hyd i fwy o boen gyda rhywun arall hefyd. Felly rydyn ni'n eich cynghori i beidio â meddwl amdano nes bod gennych incwm sefydlog i chi'ch hun a'ch plant yn gyntaf.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich teulu i ymgartrefu yn yr amgylchedd newydd cyn i chi gyflwyno newid syfrdanol arall.

I oedolyn, mae symud i gartref newydd, trefniant teulu newydd, a swydd newydd eisoes yn dasg frawychus. Mae'n anoddach i blant a fydd yn cael eu dadwreiddio oherwydd y dewisiadau gwael a wnaethoch.

Peidiwch â gwneud yr un penderfyniadau a arweiniodd at eich ysgariad yn y pen draw. Nid oeddech yn gwybod unrhyw well y tro cyntaf, am yr eildro o'ch cwmpas dylech fod yn barod am bopeth.

Llawer o rhieni sengl yn credu na ddylai eu plant ymyrryd â materion oedolion ac nid dim busnes y dylent ei briodi. Mae'n hunanol ac yn dwp meddwl felly. Bydd yn rhaid i'ch plant fyw gyda'r person hwnnw. Os oes gan eich darpar bartner blant eu hunain hefyd, bydd yn rhaid i'r plant ddod at ei gilydd, oni bai bod eich dirwy â throi cartref yn ardal warzone a allai arwain at ysgariad arall.

Teuluoedd cyfunol gall fod yn fendith neu'n felltith. Gan mai dim ond un darpar bartner y gallwch ei ddewis, nid oes brys i gael yr un cyntaf sy'n dod dros yr un gorau i chi a'ch plant.

Heblaw, os oes rhywun, nid oes angen i chi eu priodi ar unwaith. Gallwch chi ddyddio yn gyntaf nes bod pawb yn gyffyrddus â'i gilydd.

A yw Ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach? Na, ddim mewn gwirionedd. Mae'n brofiad sy'n achosi straen corfforol, emosiynol a meddyliol. Byddwch chi'n colli'ch lle yn y byd, a bydd yn rhaid i chi ddechrau'ch bywyd o'r newydd.

Unwaith y bydd y llwch yn setlo, mae rhan fawr o'ch bywyd wedi dod i ben. Chi sydd i benderfynu a ydych yn hapusach nawr eich bod yn rhydd o'i gymharu â phan oeddech yn briod. Gyda rhyddid mawr daw cyfrifoldebau mawr.