Ar ôl Y Storm: Bywyd ar ôl anffyddlondeb

Bywyd ar ôl anffyddlondeb


awgrymiadau sexting

' Plymiodd dwy ffordd mewn coedwig, ac mi wnes i—
Cymerais yr un a deithiodd yn llai. ”Mae The Road Not Taken gan Robert Frost yn un o'r cerddi enwocaf erioed. Mae'n aml yn darllen, cyfeirio, ac yn dysgu yn yr ysgol ac yn dyfynnu ar draws llawer o gyhoeddiadau (gan gynnwys yr un hwn bellach).Mae'n sôn am yr awdur yn dod i fforc yn y ffordd, ac yn gorfod dewis i ba gyfeiriad i'w gymryd.

Mae priodas yn ffordd hir a throellog, wedi'i llenwi â lympiau, tyllau yn y ffordd, bryniau a dyffrynnoedd. Ar gyfer y rhan fwyaf o'r daith gall fod yn llyfn, ond mae bywyd a chariad yr un mor amherffaith, felly bydd y tir yn cynnig rhai rhwystrau yn y pen draw.Un rhwystr o'r fath - y rhwystr mwyaf yn aml - yw anffyddlondeb. Pan fydd partner yn twyllo, mae'n gwasgu ym mhob agwedd. Mae'n dileu'r addunedau a gyfnewidiwyd ar ddiwrnod y briodas ac yn llygru harddwch y cariad a oedd unwaith yn ddi-nam.

Pan fydd anffyddlondeb yn digwydd, mae'n wahanol i'r twmpath yn ffordd ymladd, neu'r twll yn y trafferthion arian; mae'n cyflwyno fforc yn y ffordd. Mae'n dangos i ni ddau lwybr i'w cymryd wrth symud ymlaen, y ddau yn wahanol i'r siwrnai rydyn ni wedi'i dioddef hyd yn hyn. Mae angen ymrwymiad ar y ddau ohonyn nhw, ond i gyfeiriadau gwahanol; gan hyny, y fforc.

Arhoswch gyda'ch gilydd a'i gadw allan

Un ffordd sy'n opsiwn yw teyrngarwch i'w gilydd a'r berthynas. Er gwaethaf ffyrdd anffyddlon i un neu'r ddau bartner, gall rhai ddewis anrhydeddu'r addunedau gydol oes o'u diwrnod priodas. Yn sicr nid oes unrhyw beth o'i le ar y dull hwn, ond mae'n dod â rhwystrau ei hun. Os nad yw cwpl yn ofalus, ni waeth faint o deyrngarwch sy'n cael ei ymarfer, bydd drwgdeimlad a diffyg ymddiriedaeth yn magu eu pennau hyll.Byddwn yn argymell yn gryf ceisio cynghorydd priodas a all fod yn wrthrychol a darparu arweiniad ar wahân i emosiynau'r briodas. Mae ceisio gweithio ar eich perthynas heb gymorth ar ôl pwl o anffyddlondeb fel ymgais i roi'r gorau i ysmygu twrci oer; bydd yn daith hir, galed, wedi'i llenwi â themtasiynau a chamgymeriadau. Fel yr ysmygwr sy'n defnyddio cymorth clwt neu gwm nicotin, ychwanegwch eich ymgais i drwsio'ch priodas gyda chymorth parti allanol. Mae cwnselydd wedi'i hyfforddi i'ch helpu chi i weld achos y berthynas, ond hefyd yr hyn y gellir ei wneud wrth symud ymlaen. Gallant roi pethau i chi a'ch partner weithio arnynt a chamau gweithredu i wella'r clwyf y mae anffyddlondeb wedi'i adael. Mae'r clwyf hwnnw'n debygol o fod yn ddwfn ac yn gymhleth, peidiwch â cheisio ei drwsio'ch hun.

Mae'r ffordd neu'r llwybr hwn i'w gymryd yn un sy'n cynnwys ymrwymiad aruthrol i'w gilydd ac i faddeuant. Unwaith y bydd popeth wedi'i osod ar y bwrdd, mae'n rhaid i'r ddwy ochr weithio tuag at faddeuant. Os yw'r briodas yn mynd i bara ar ôl digwyddiad mor drawmatig, nid oes siawns iddo chwerwder a drwgdeimlad. Os nad ydych yn gallu dod i delerau â'r hyn y mae eich partner wedi'i wneud, peidiwch ag aros yn y briodas dim ond oherwydd eich bod yn teimlo ei fod yn anrhydeddus. Byddwch yn sicr yn heneiddio gyda'ch gilydd. Ond bydd y bywyd rydych chi'n dewis ei arwain gyda'ch gilydd yn ddiflas, wedi'i lenwi ag ysgwyddau oer a thriniaethau distaw. Ai dyna'r ffordd rydych chi am fyw eich bywyd mewn gwirionedd? Er cyferbyniad, gadewch inni edrych ar y ffordd arall y gallech ei chymryd ar ôl i chi ddod i'r fforc.

Arhoswch gydaCamu i ffwrdd o'r briodas

Gellir gwella rhai clwyfau ac ni all rhai clwyfau wneud hynny. Gofynnwch i unrhyw feddyg neu lawfeddyg ystafell argyfwng a byddan nhw'n dweud wrthych chi fod yna bobl y gallan nhw eu hachub, a rhai, er gwaethaf eu hymdrechion, na allan nhw ddim.

Yr unig wahaniaeth rhwng clwyf corfforol a chlwyf emosiynol yw'r gwelededd. Os torrwch eich braich yn agored, mae gennych dystiolaeth i ddangos i feddyg, ac yna gallant symud ymlaen i wneud eu gwaith yn unol â hynny. Ni ellir gweld clwyf emosiynol; mae'n incognito. Rydych chi'n gwybod ei fod yno, ond ni allwch ei ddangos i rywun a dweud “dyma beth sy'n bod, a allwch chi drwsio fi?”Os yw'r clwyf emosiynol yn rhy ddwfn, efallai mai camu i ffwrdd o'ch priodas yw'r unig ffordd i wella'ch hun. Dim ond fel atgoffa o'r boen honno y bydd aros gyda rhywun sydd wedi'ch brifo mewn ffordd mor drawmatig.


priodas adfail

A allech ddychmygu cael eich trywanu yn gorfforol gan rywun, yna gorfod deffro i'w hwyneb bob dydd? Gallai’r anaf emosiynol a achosir gan dwyllo rhywun brifo cymaint, felly ni all gweld eu hwyneb drosodd a throsodd helpu.

Mae gweld y person hwnnw ddydd ar ôl dydd yn ein hatgoffa o ddau beth; y ddau ohonyn nhw'n drist iawn. Un yw'r atgoffa o'r hyn maen nhw wedi'i wneud i chi a'ch perthynas. Y llall yw'r atgoffa o sut beth oedd bywyd i'r ddau ohonoch cyn yr anffyddlondeb. Yn eu hwyneb rydych chi'n dal i weld llygedyn y person y gwnaethoch chi syrthio mewn cariad ag ef. Mae hynny, ynghyd â'r dystiolaeth o'u anffyddlondeb diweddar, yn ddigon i'ch gyrru chi'n wallgof.

Weithiau camu oddi wrth yr unigolyn hwnnw a'ch priodas yw'r peth gorau y gallwch chi ei wneud i chi'ch hun. Heb os, bydd yn un o'r pethau mwyaf dychrynllyd rydych chi wedi'i wneud, ond gallai fod yn bwysig i'ch iechyd emosiynol tymor hir.

Yn union fel petaech wedi dewis ei ddiffodd gyda'ch gŵr neu'ch gwraig ar ôl perthynas, mae ceisio cwnselydd neu seicolegydd yn rhywbeth y dylech ystyried ei wneud. Mae bywyd yn ymlediad blêr, dryslyd, enfawr o diriogaeth ddigymar. Mae gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn ganllaw sydd wedi dysgu offer i'ch helpu chi gyda'r siwrnai. Gall mynd ar ei ben ei hun fod yn frawychus, ond hefyd yn beryglus. Bydd cwnselydd neu seicolegydd yn gallu cadw'ch patrymau meddwl yn iach, a'ch gweithredoedd yn bositif.

Yr anrheg fwyaf y gallant ei rhoi yw persbectif eich sefyllfa. Rydych chi'n ddynol, ac mae bron yn amhosibl i chi arsylwi'ch amgylchiadau gydag emosiwn ar wahân. Nid yn unig y gall gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol wneud hynny i chi, ond gallant eich dysgu sut i wneud hynny drosoch eich hun. Ni fyddwch yn gallu symud ymlaen a chreu perthynas iach â rhywun arall nes y gallwch greu perthynas iach â chi'ch hun trwy arsylwi gwrthrychol.


dyfyniadau priodas doniol o ffilmiau

Pa bynnag ffordd rydych chi'n dewis ei chymryd, rhowch eich ymrwymiad llawn iddo. Ni fydd y naill lwybr na'r llall yn ymestyn i hapusrwydd os nad ydych yn fwriadol am barhau i'r cyfeiriad hwnnw. Os dewiswch aros, ni fyddwch yn cyrraedd yn bell iawn os parhewch i feddwl sut y gallai eich bywyd fod pe byddech wedi gadael. Os dewiswch ddod â'r briodas i ben, ni fyddwch yn gallu creu unrhyw berthnasoedd iach i lawr y ffordd hon oni bai eich bod yn torri cysylltiadau â meddwl ochr arall y fforc.

Mae anffyddlondeb yn cyflwyno'r fforc hon yn y ffordd a mater i chi yw dewis pa lwybr i'w gymryd. Nid oes unrhyw un yn gwybod eich perthynas fel chi, felly dewiswch y llwybr orau i chi a'ch partner.