Cariad vs Chwant: 5 Ffordd i Ddweud y Gwahaniaeth

Cariad vs Chwant

Yn yr Erthygl hon

Beth yw chwant vs. cariad ?Gall deall y gwahaniaeth rhwng cariad yn erbyn chwant fod yn eithaf anodd. Yn enwedig oherwydd chwant yw cam naturiol a cham cyntaf y rhan fwyaf o berthnasoedd rhamantus a gall bara hyd at ddwy flynedd (hynny o leiaf yr hyn sydd gan yr arbenigwyr i'w ddweud ). Dyma gam cyntaf ‘cariad’ ond nid yw bob amser yn datblygu’n berthynas ramantus gariadus.

Fodd bynnag, pan fyddwch mewn perthynas ac os nad ydych yn sylweddoli beth yw'r gwahaniaeth rhwng cariad a chwant, gall fod yn anodd dweud a oes gan y berthynas y potensial i bara a hefyd sut a pham y mae eich perthynas (neu fywyd rhywiol ar gyfer mae'n ymddangos bod y mater hwnnw) yn newid wrth ichi symud ymlaen o chwant i gariad.

Dyma rai o'r ffyrdd y gallwch chi ddweud y gwahaniaeth rhwng chwant yn erbyn cariad.

1. Cariad vs Chwant - Y teimlad

Mae'r teimladau sy'n gysylltiedig â chariad go iawn yn erbyn chwant yn wahanol iawn. Mae cariad yn deimlad dwys o ofal ac anwyldeb rydych chi'n ei deimlo tuag at berson arall. Mae mor ddwys fel bod rhywun sy'n profi cariad yn aml yn ffurfio ymlyniad emosiynol diogel â'r person maen nhw'n ei garu.

Mae chwant yn fwy o awydd rhywiol amrwd ac yn dynfa rhwng ei gilydd sy'n aml yn seiliedig ar atyniad corfforol. Gall hyn naill ai ffrwydro allan neu droi yn gariad.

Mae cariad fel arfer yn digwydd wrth i gwpl ddechrau darganfod personoliaeth ei gilydd, a datblygu ymddiriedaeth a dealltwriaeth yn ei gilydd. Dyma'r gwahaniaeth rhwng chwant a chariad.

2. Chwant vs Cariad- Dros amser

Yn gyffredinol, bydd y mwyafrif o bobl yn dweud eu bod yn deall bod cariad yn cymryd amser i dyfu (oni bai eu bod yn eirioli cariad ar yr olwg gyntaf). Ond mae'n debyg y byddai'r un bobl yn deall y gall chwant ddigwydd ar unwaith hefyd.

Y camgymeriad cyffredin y mae pobl yn ei wneud yn y cam hwn, serch hynny, yw disgwyl profi chwant ar unwaith a diystyru darpar bartneriaid a allai droi’n gariad go iawn oherwydd nad ydyn nhw ar unwaith yn teimlo’r chwant.

Weithiau mae'n werth rhoi cyfle i rywun hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo'n chwant ar unwaith fel y gallwch chi weld a oes ganddo'r potensial i ddatblygu.

Camgymeriad cyffredin arall a wneir ar hyn o bryd yw y gallai cwpl brofi chwant yn gyflym a neidio i gyd i mewn, gan ddisgwyl i'r chwant hwn droi yn gariad dim ond i bethau ffrwydro'n gyflym hefyd. Mae'n debyg bod y dywediad ‘easy come easy go’ yn berthnasol yma.

Ar y cam hwn, mae'n dal yn werth edrych ar y bobl sydd â'r potensial i weld a all chwant dyfu.

Mae hefyd angen aros ar y ddaear os ydych chi'n teimlo'n chwant dwys fel y gallwch chi roi cyfle i chi'ch hun benderfynu a yw cariad yn mynd i gael cyfle i dyfu.

Os dyna beth rydych chi ei eisiau.

Dros amser, bydd y chwant yn dechrau tawelu ac yn lle hynny bydd ymdeimlad dyfnach o gariad yn ei le. Ar y pwynt hwn efallai na fydd rhai cyplau yn deall pam nad yw'r berthynas mor angerddol yn rhywiol bellach a dyma'r amser hefyd lle y gallai fod angen ymdrechu i gadw'ch bywyd rhywiol yn hwyl ac yn gyffrous.

3. Gwir Gariad yn erbyn Chwant - Yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd

Pan fyddwch chi yng nghyfnod chwant perthynas, mae'n debyg y byddwch chi'n treulio mwy o amser yn mwynhau rhyw yn hytrach na threulio amser yn buddsoddi mewn sgwrs emosiynol ddwfn.

Wrth i amser symud ymlaen, fodd bynnag, ac wrth i chi ddechrau cwympo mewn cariad, byddwch chi'n dechrau darganfod eich bod chi'n treulio cymaint o amser yn dysgu am eich gilydd ac yn trafod eich ymrwymiad emosiynol tuag at eich gilydd.

Yr amser rydych chi

4. Cariad yn erbyn Chwant - Ymrwymiad yn y dyfodol

Yng nghyfnod chwant eich perthynas, er y gallech fod yn ystyried a ydych chi am fod gyda'r person rydych chi gyda nhw, yn y dyfodol. Efallai na fydd gennych unrhyw awydd uniongyrchol am ymrwymiad.

Ond pan gyrhaeddwch y cam cariad, byddwch yn cael eich buddsoddi a'ch ymrwymo'n emosiynol ac yn gorfforol.

Byddwch chi eisiau cynllunio ar gyfer eich dyfodol gyda'ch gilydd, ac eisiau parhau i ddysgu mwy am eich partner. Os na fyddwch chi'n datblygu'r awydd hwn - mae'n debyg nad ydych chi am droi'r berthynas benodol hon yn un gariadus!

Pan ddaw i gariad yn erbyn chwant, rydych chi am feddwl am eich dyfodol gyda'ch gilydd mewn cariad, ond mewn chwant efallai nad dyna'r flaenoriaeth.

5. Cariad vs Chwant - Y berthynas

Os ydych chi mewn cyfnod o chwant, efallai eich bod chi'n gariadon, ond efallai nad ydych chi o reidrwydd yn ffrindiau. Er efallai eich bod chi'n datblygu'ch perthynas yn ffrindiau.

Os ydych chi mewn cariad byddwch chi'n ffrindiau hefyd. Mae'n debyg na wnaethoch roi'r gorau i feddwl am eich partner a byddwch am wybod cymaint ag y gallwch amdanynt.

Mewn perthynas sy'n trawsnewid o'r chwant i'r cam cariad efallai y byddwch chi'n dechrau peidio â bod yn ffrindiau, ond dros amser byddwch chi'n datblygu teimladau dyfnach a bond cryfach rhyngoch chi'ch dau. Mewn cariad yn erbyn chwant, mae cyfeillgarwch bob amser yn gysylltiedig â chariad, ond nid o reidrwydd mewn chwant.

Chwant neu gariad - Taith anhygoel

Bydd rhai perthnasoedd yn cyrraedd y cam cariad, tra nad oedd eraill erioed i fod i gyrraedd yno. Chwant neu gariad, y naill ffordd neu'r llall, bydd taith anhygoel o hunanddarganfod yn aros amdanoch chi, ac un diwrnod bydd y berthynas iawn yn troi o chwant yn wir gariad.

Erbyn hyn byddai'r gwahaniaeth rhwng cariad yn erbyn chwant yn amlwg i chi. Nawr gallwch chi ddarganfod ble mae'ch perthynas yn sefyll mewn gwirionedd.

Ranna ’: