Rheoli Iselder Ysgariad gyda'r 5 Awgrym hyn

Sut i reoli iselder ysgariad

Yn yr Erthygl honP'un a gychwynnodd eich ysgariad gennych chi, neu'ch priod oedd yr un a oedd am dynnu'r plwg ar eich priodas, rydych yn debygol o brofi iselder wrth i chi ffarwelio â'ch bywyd fel cwpl.

Mae iselder ysgariad yn cael ei brofi gan bob cwpl, hyd yn oed y rhai yr oedd eu priodasau yn llawn gwrthdaro ac yn gywilyddus. Mae ysgariad yn arwydd o ddiwedd breuddwyd, diwedd y posibilrwydd y gallwn wneud i hyn weithio os ydym yn ceisio'n ddigon caled yn unig.

Y newyddion da yw bod iselder ysgariad yn sefyllfaol.Mae'n wahanol i iselder clinigol, neu iselder amhenodol, yn yr ystyr ei fod yn gysylltiedig â digwyddiad penodol, ac felly ychydig yn haws i'w reoli oherwydd ei fod yn wladwriaeth dros dro.

Dyma rai awgrymiadau i wneud i hynny sefyll mor fyrhoedlog â phosib, i gyd wrth roi amser ichi alaru diwedd eich bywyd yn iawn fel gŵr a gwraig.

1. Gafael mewn beiro a phapur ac ysgrifennu llythyr

Gadewch y cyfan allan ar bapur
atebion i drais domestig

Yn yr ymarfer hwn, rydych chi'n mynd i ysgrifennu llythyr, gan ffarwelio â phopeth a oedd yn rhan o'ch bywyd priodasol, y da a'r drwg.

Gadewch y cyfan allan, oherwydd nid ydych chi'n mynd i ddangos y llythyr hwn i unrhyw un ond chi'ch hun.

Dyma lythyr Kristina at Philippe, ei chyn-ŵr cyn bo hir:

Hwyl fawr i'r dyfodol diogel yr oeddwn i'n meddwl bod y ddau ohonom ei eisiau.

Hwyl fawr i fwy o flynyddoedd yn magu ein plant gyda'n gilydd, i gyd o dan yr un to. Hwyl fawr i fod yn “fy mherson”, yr un y bûm yn cyfrif arno ac yn teimlo'n ddiogel ag ef, y dyn a oedd â fy nghefn trwy drwch a thenau. Hwyl fawr i'ch caru chi, gan gofio ein dyddiau gwell a'n blynyddoedd cyntaf gyda'n gilydd a oedd yn hwyl ac yn ysgafn.

A hwyl fawr i'r blynyddoedd diweddarach, lle gwnaethoch chi fy anwybyddu yn y bôn, heb siarad â mi, na welsoch fi, lle rydych chi'n treulio pob penwythnos yn chwarae'ch gemau fideo neu'n gwylio cyfresi teledu, dim ond yn rhyngweithio â mi a'r plant pan gawsoch chi eisiau bwyd ac eisiau i ni drwsio brechdan i chi.


arwyddion ei fod yn dy garu di

Hwyl fawr i'r holl ymdrechion i geisio ennyn eich diddordeb yn ein bywyd teuluol. Hwyl fawr i'r ymladd, y dagrau a'r drysau wedi'u slamio. Torrasoch fy nghalon.

Wedi'i wneud â hynny?

Da. Nawr cymerwch yr un beiro a phapur ac ysgrifennwch lythyr “helo” i chi'ch hun, gan restru'r holl bethau rhyfeddol sy'n aros nawr.

Unwaith eto, dyma lythyr “helo” Kristina ati hi ei hun:

Helo i ddechrau newydd, ail bennod fy mywyd. Helo i wneud pethau sy'n fy anrhydeddu. Helo i ofalu amdanaf fy hun, gan ddechrau gyda fy nosbarth ioga a fy diet. Helo i gysgu'n heddychlon, heb chwyrnu uchel Philippe a orfododd i mi fynd i gysgu yn yr ystafell wely i westeion. Helo i benwythnosau a dreuliwyd nid o flaen y teledu ond o gwmpas y lle, yn ymgysylltu'n weithredol â'r byd.

Helo i ddyddio eto, a'r tro hwn yn gwneud pethau'n iawn.

Mae'r ymarfer ysgrifennu llythyrau yn gatharsis go iawn ac yn ffordd i drwytho'ch hun â gobaith am yr hyn a fydd o'ch blaen unwaith y byddwch wedi mynd heibio'r cyfnod iselder hwn.

2. Cyffyrddiad nad yw'n rhywiol

Mae ymchwil yn profi bod cyffyrddiad dynol yn ddefnyddiol wrth fynd trwy iselder.

Efallai na fyddwch yn barod ar gyfer dyddio a'r math hwnnw o gyffyrddiad, ond gallwch gynnig tylino meinwe dwfn i chi'ch hun o bryd i'w gilydd, a fydd nid yn unig yn gwneud ichi deimlo'n zen-blissful ond yn rhoi'r budd hwnnw i chi o gyswllt dynol mewn rhywun nad yw'n awyrgylch rhywiol.

Yn ogystal â thylino, dewch yn gofleidio. Hug eich plant (llawer!) A'ch ffrindiau. Dyma ffordd arall i ddod â'ch hun i gysylltiad â'ch cymuned, gan helpu i liniaru effeithiau iselder ysgariad.

3. Stopiwch adrodd stori'r ysgariad

Efallai y bydd yr awgrym hwn yn chwilfrydig i chi, oherwydd efallai bod pobl o'ch cwmpas yn eich annog i rannu eich trawma ysgariad oherwydd ei bod yn “dda cael hyn allan o'ch system.”

Cofiwch, bob tro y byddwch chi'n ailadrodd stori eich ysgariad, rydych chi mewn gwirionedd yn ail-drawmateiddio'r rhan honno o'ch ymennydd ac yn lleddfu brifo'r ysgariad.

Wrth gwrs, mae angen i chi rannu'r newyddion ar ôl i chi benderfynu ysgaru, ond sbariwch eich iechyd meddwl a pheidiwch â mynd drosodd a throsodd y manylion gyda ffrindiau a theulu. Os gallwch chi osgoi dweud enw'ch cyn-aelod hyd yn oed, gwnewch hynny. Dim ond ei alw'n gyn. Mae'n well i'ch cyflwr meddwl.

4. Dilynwch weithgaredd sy'n ennyn diddordeb eich ymennydd

Tynnwch sylw eich ymennydd ac ymgysylltwch â rhywbeth


anrhegion ymgysylltu guys

Mae ysgariad yn drawma, ac yn debyg iawn i oroeswyr trawma eraill, gallwch ailchwarae rhai sgyrsiau yn eich pen. Weithiau mae'n ymddangos bod y rhain ar ddolen barhaus. Mae angen i chi dorri'r ddolen honno.

Darganfyddwch weithgaredd sy'n gofyn am eich gallu i ganolbwyntio, fel y gallwch chi dynnu sylw'ch ymennydd a'i gymryd rhan mewn rhywbeth cynhyrchiol pan fyddwch chi'n cael eich hun yn mynd dros rywbeth y gwnaethoch chi ei ddweud neu ei wneud.

Ewch i wau. Chwarae offeryn cerdd. Lapiau nofio. Astudiwch iaith dramor a chofiwch amseroedd berfau. Unrhyw beth sy'n tynnu'ch sylw oddi wrth y digwyddiadau hyn na allwch wneud dim yn eu cylch nawr.

5. Gwnewch rai newidiadau, mawr a bach

Mae ysgariad yn newid bywyd enfawr, felly beth am edrych ar feysydd eraill o'ch bywyd a gwneud rhai newidiadau cadarnhaol yno?

A wnaeth eich cyn-symud allan o'r tŷ? Ail-baentiwch yr ystafelloedd i adlewyrchu'ch personoliaeth. Newid y llenni, ail-wneud ystafell ymolchi. Newid eich trefn eich hun; rhowch gynnig ar gamp newydd.

Cael eich hun yn ôl mewn sodlau uchel, newid lliw neu steil eich gwallt. Oeddech chi'n ffan canu gwlad? Rhowch ar Spotify a chael rhai argymhellion cerddoriaeth newydd.

Sicrhewch eich dadeni eich hun, a dewch â'r newydd i chi, sy'n llawn egni ac yn barod i gwrdd â'ch pen yn y dyfodol!