Pan fydd Narcissist yn Dweud - Rwy'n Dy Garu Di

Dyma lythyr caru oddi wrth narcissist at ei bartner Os ydych chi mewn perthynas â narcissist, rydych chi eisoes yn gwybod bod y math hwn operthynas unochrog.

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n mynd trwy gyfnodau o brifo difrifol, tristwch a chwestiynu nid yn unig eich pwyll eich hun ond pam rydych chi'n aros gyda rhywun mor wenwynig.

Mae eich partner yn debygol o fod yn sarhaus. Mae'n caru ar ei delerau yn unig, sy'n eich cadw mewn cyflwr o ymostyngiad cyson ac anniogelwch. Pan fyddwch chi'n ei alw ar ei ffyrdd hunanol, mae'n eich cyhuddo o fod yn rhy sensitif neu o beidio â'i ddeall.

Nid yw Narcissists byth yn cymryd cyfrifoldeb am y brifo y maent yn ei achosi i'r rhai o'u cwmpas oherwydd yn eu llygaid, maent yn berffaith. Gweddill y byd sydd ar fai, neu yn rhy aflem i adnabod eu mawredd.

Eto i gyd, mae gan narcissists rai eiliadau prin o hunan-wybodaeth a doethineb. Nid yw'r rhain yn ymddangos yn aml, ac nid ydynt yn para'n hir. Ond gadewch i ni edrych ar lythyr y byddai narcissist yn ei ysgrifennu yn un o'r eiliadau hyn.

Dyma lythyr caru oddi wrth narcissist at ei bartner

Annwyl bartner cydddibynnol,

Ni fyddwch byth yn fy nghlywed yn dweud y geiriau hyn mewn bywyd go iawn.

Yn gyntaf, oherwydd mae mynegi fy ngwir deimladau mewnol yn rhywbeth mor ddieithr i mi fel na fyddai'n digwydd. Yn ail, anaml y byddaf yn cael yr eiliadau hyn o fewnwelediad gwirioneddol, felly byddent wedi diflannu erbyn i mi allu eu rhannu â chi yn uchel. Ac wrth gwrs, dwi byth yn dweud y gwir wrth neb oherwydd dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod beth yw fy ngwirionedd fy hun.

Dim ond amdanaf fy hun yr wyf yn poeni

Fe Rwy'n poeni amdanoch chi yn yr ystyr eich bod chi'n rhoi rhywbeth i mi, felly ydw, rydw i'n eich caru chi am hynny.

Nid dyma'r math o gariad y mae pobl nad ydynt yn narcissiaid yn ei deimlo. Rwy'n analluog i'r math hwnnw o gariad - y math sy'n canolbwyntio ar hapusrwydd a lles y person arall. Na, dwi angen i chi fwydo fy ego, fy synnwyr o hunan-werth, ac edmygu popeth amdanaf. Dyma pam rydw i'n eich cadw chi o gwmpas, a pham rydw i'n sefydlu'r berthynas yn fwriadol fel eich bod chi'n meddwl os na fyddwch chi'n parhau i wneud y pethau hynny i mi, byddaf yn eich gadael chi a byddwch chi'n byw gweddill eich bywyd ar eich pen eich hun. Dyna beth rydw i'n ei ddweud wrthych chi i'ch cadw chi'n rhan o'm dynameg.

Gwn nad dyna'r gwir. Gwn eich bod yn fenyw wych, ddeallus, hardd. Byddech yn cael eich snapio i fyny mewn munud. Ond ni allaf gael i chi gredu hynny, felly byddaf yn beirniadu chi, yn beirniadu'r pethau sy'n bwysig i chi fel eich ffrindiau, eich teulu, eich crefydd, i gyd fel y byddwch yn credu eich bod yn werth dim byd ac yn gorfod aros gyda mi .

Rwyf wrth fy modd faint o bŵer sydd gennyf dros chi

Rwy'n teimlo fel Brenin y Byd pan welaf faint o gyfaddawdau a wnewch i'm cadw'n hapus. Fel pan fyddwch chi'n torri eich hun oddi wrth eich ffrindiau, neu'n dweud wrth eich teulu na allwn gyrraedd y penwythnos hwn. Mae hynny'n gwneud i mi deimlo'n wych.

Iawn, dwi'n teimlo ychydig yn ddrwg am hynny ar hyn o bryd, oherwydd mae gen i foment fach o wirionedd mewnol, ond fel arall dwi'n caru sut rydych chi'n rhoi cymaint o bwysigrwydd i mi.

Dyma rai pethau eraill rydw i'n eu caru amdanoch chi

Pan fyddwch chi yn ein hystafell wely, yn crio'n dawel oherwydd fy mod i eto wedi eich atal rhag gwneud unrhyw beth a allai roi synnwyr o'ch gwerth eich hun i chi? Fel yr wyf yn canslo eich aelodaeth i'r gampfa, gan ddweud ei fod yn costio gormod o arian (ond ar ôl hynny es allan a phrynu fy hun rhai esgidiau newydd drud, yn dweud wrthych fod dyn o fy sefyllfa angen esgidiau da).

Rwyf wrth fy modd fel y gallaf eich argyhoeddi na fydd gennych chi byth bartner mor wych a gofalgar â mi felly peidiwch â meddwl am fy ngadael hyd yn oed.

Rwyf wrth fy modd sut rydych chi'n ei gredu pan fyddaf yn dweud wrthych mai chi yw'r un sy'n wallgof neu'n anghenus pan ofynnwch imi eistedd i lawr a siarad am ein materion perthynas. Pan ddywedais i wrthych chi - dylech chi adael os nad ydych chi'n hoffi sut mae pethau, ni fyddech chi.

Rydych chi'n gwneud i'm ego deimlo'n dda

Roeddwn i wrth fy modd yn eich gweld chi'n ceisio gweithio ar y berthynas ar eich pen eich hun, gyda'ch llyfrau hunangymorth am geisio deall sut mae meddwl narcissist yn gweithio. Fe aethoch chi at therapydd hyd yn oed! Yr holl waith unochrog hwn, dim ond i mi. Mae hynny wir yn gwneud i'm ego deimlo'n dda.

Yn olaf, nid oedd gennych unrhyw ddisgwyliadau gennyf i ac o'r hyn y gallai'r berthynas ei roi ichi. A dyna fel y dylai fod. Achos dydw i byth yn mynd i fod mewn sefyllfa i roi dim byd i chi—mae'r cyfan yn canolbwyntio o'm cwmpas.

Rwyf wrth fy modd sut mae eich byd wedi cael ei leihau i gael ei diwnio i mewn i fy anghenion, hwyliau a dymuniadau. Nid ydych yn gofyn am unrhyw beth mwyach. Ond rydych chi'n sylwgar iawn i'r hyn y gallaf ei wneud nesaf. Pan fyddwch chi'n synhwyro fy dicter yn adeiladu, rydych chi'n mynd i fod yn effro iawn, gan geisio fy nhawelu, fy nhreiddio, fy nghael yn ôl i normal. Dyna fy ngrym! Mae'n gwneud i mi deimlo'n wych eich gweld chi'n rhoi, rhoi, rhoi a byth yn gofyn am unrhyw beth yn gyfnewid.

Felly ydw, rydw i'n dy garu di. Ond dim ond oherwydd bod gennych chi'r math hwnnw o bersonoliaeth y gellir ei thrin i wasanaethu fy anghenion. Synhwyrais fod yr eiliad y cyfarfuom, a manteisiais arno. Fe allech chi wneud yn well, wrth gwrs, ond fyddwn i byth yn gadael i chi feddwl hynny.

Eich narcissist

Wrth gwrs, ffuglen bur yw'r llythyr hwn. Ond mae'n adlewyrchu'n gywir yr hyn sy'n digwydd ym meddwl narcissist. Os ydych chi'n sownd yn y math hwn o berthynas, gwnewch yr hyn a allwch i fynd allan. Rydych chi'n haeddu gwell, er gwaethaf yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud wrthych.

Ranna ’: