Teyrnasu Angerdd mewn Perthynas Tymor Hir

Teyrnasu angerdd mewn perthnasau tymor hir

Mae cyplau sydd wedi bod gyda'i gilydd am gyfnod hir yn aml yn cael eu hunain â llai o archwaeth rywiol na'r hyn a oedd ganddynt ar ddechrau eu perthnasoedd. Rhai rhesymau amlwg iawn y tu ôl i hyn yw, oedran, cyfundrefnau rhywiol undonog a lefelau hormonaidd is.

Rheswm arall y dywedir ei fod yn lleihau awydd rhywiol yw mwy o gysylltiad emosiynol. Yn ôl hen theori amlwg, mae cyplau yn profi awydd rhywiol uwch pan fydd eu perthynas yn ansicr, pan mae cryn bellter emosiynol rhyngddynt. Wrth iddyn nhw ddod yn gysylltiedig yn emosiynol mae'r wefr yn y berthynas yn mynd allan o'r ffenest, ac ar ôl hynny mae'r rhyw yn diflasu. Gelwid hyn yn boblogaidd fel paradocs Intimacy Desire.A yw cysylltiad emosiynol yn lladd awydd rhywiol mewn gwirionedd?

Er y gall awydd rhywiol ffynnu ar ansicrwydd ac enigma perthynas ffres, nid yw ymlyniad emosiynol cryfach yn ei ddifetha. Mae bond emosiynol cryf bob amser yn ddymunol ar gyfer perthynas ystyrlon. Mewn gwirionedd, nid cysylltiad emosiynol sy'n lladd awydd rhywiol ond ei absenoldeb. Mewn perthnasoedd tymor hir pan ddaw cyplau yn hynod gyfarwydd ond nad ydyn nhw'n rhannu cymaint o ymlyniad emosiynol, mae eu dyheadau rhywiol yn tueddu i ddirywio. Mae cynefindra yn aml yn cael ei ddrysu â bond emosiynol. Mae rhannu llawer o wybodaeth amdanoch chi'ch hun gyda'ch partner a gwneud pethau gyda'ch gilydd yn eich gwneud chi'n gyfarwydd ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod gennych chi fond emosiynol cryf.

Dyma pryd mae cyplau yn dod yn gyfarwydd iawn ond heb gymaint o gysylltiad, mae rhyw yn mynd yn anneniadol.

Yr allwedd i adfywio awydd rhywiol mewn perthynas tymor hir yw rhoi hwb i fond emosiynol

Gellir adfywio agosatrwydd corfforol mewn perthynas tymor hir trwy weithio ar ddeinameg emosiynol perthynas. Gall bod yn ymatebol tuag at eich partner gryfhau'ch cwlwm emosiynol â nhw yn bennaf. Mae'n rhaid i chi ddangos iddyn nhw eich bod chi wir yn eu deall ac yn gofalu amdanyn nhw. Os ceisiwch glywed yn astud yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud, dilyswch yr hyn sy'n bwysig iddynt a'u cawod gydag anwyldeb o bryd i'w gilydd; mae wir yn mynd i ddyfnhau eich ymlyniad emosiynol a bydd yn gwneud ichi dyfu yn fwy amlwg i'ch gilydd. Gall teimladau cadarnhaol sy'n cael eu meithrin gan ymatebolrwydd tuag at eich partner adfywio awydd rhywiol coll mewn perthnasoedd tymor hir.

Mae ymatebolrwydd yn cael mwy o effaith ar fenywod

Mae cysylltiad agos rhwng dymuniadau rhywiol menywod a'u hemosiynau. Maent yn cael eu gwifrau mewn ffordd y mae eu hemosiynau a'u teimladau yn llywio eu hymddygiad rhywiol. Pan fyddant yn teimlo bod eu partner yn ymatebol iddynt, maent yn teimlo eu bod yn cael eu deall a'u gofalu amdanynt. Felly maent yn teimlo'n fwy cysylltiedig yn emosiynol â'u partner ac yn cael eu denu'n fwy rhywiol yn rhywiol.

Ffyrdd o gynyddu awydd rhywiol mewn perthynas tymor hir

Nawr os ydych chi mewn perthynas tymor hir ac yn profi colli awydd rhywiol, gallwch wneud hyn i ailafael yn yr angerdd yn eich perthynas-

1. Gwrandewch ar eich partner

Y ffordd orau i wneud i'ch partner deimlo ei fod yn cael ei ddeall yw trwy wrando arnyn nhw. Yn ofalus dim ond clywed yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud, bydd hyn yn sicr o wneud iddyn nhw deimlo'n well ar ôl diwrnod hir a bydd yn gwneud eich bond emosiynol yn ddyfnach.

2. Byddwch yn feddylgar

Os oes gan eich gŵr y cyflwyniad swyddfa hwn i'w roi y bore wedyn ac yn gweithio'n hwyr yn y nos ar gyfer hynny, rhowch baned o goffi iddo. Os yw'ch gwraig wedi cael diwrnod hir, rhowch dylino'r pen iddi. Byddwch yn feddylgar a dangoswch eich bod yn malio.

3. Anogwch eich partner

Rhowch y gefnogaeth sydd ei hangen ar eich partner. Anogwch nhw i ddilyn eu diddordebau, eu nwydau, eu nodau.

4. Trafodwch eich ffantasïau

Ar ôl gwneud popeth i greu cwlwm emosiynol cryf, gallwch geisio sbeisio'ch bywyd rhywiol trwy drafod eich ffantasïau a'ch dymuniadau cyfrinachol. Gallai hyn eich helpu i ddod â rhywfaint o gyffro yn ôl yn eich bywydau rhywiol.

Ranna ’: