Y Rhesymau Gorau dros Gael Ysgariad

Rhesymau dros Gael Ysgariad

Yn yr Erthygl honNid oes unrhyw un yn priodi gyda'r bwriad o gael ysgariad. Y gwir amdani yw bod oddeutu 50% o briodasau yn ysgaru yn yr Unol Daleithiau.Gwybod y y prif resymau dros ysgariad yn gallu helpu pobl i ddeall pam mae priodasau yn methu ac yn gweithredu fel offeryn ar gyfer cyplau sy'n meddwl am briodas ac yn sicr yn helpu i leihau neu atal y digwyddiadau sy'n cyfrannu at ysgariadau.

Nododd Sefydliad Austin ar gyfer Astudio Teulu a Diwylliant gan ddefnyddio data gan 4,000 o oedolion sydd wedi ysgaru y prif resymau pam mae pobl yn cael ysgariad yn yr Unol Daleithiau i gynnwys anffyddlondeb gan y naill barti neu'r llall; priod yn anymatebol i anghenion; anghydnawsedd; Anaeddfedrwydd priod; cam-drin emosiynol a phroblemau ariannol.Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod pam mae pobl yn ysgaru neu'r rhif un rheswm dros ysgariad , wel efallai nad ydych chi'n anghywir ond mae yna rai rhesymau dros gael ysgariad na allech chi erioed fod wedi'i ddyfalu.


cerrig caled

Ar ben hynny, os ydych chi'n chwilio am resymau da dros ysgariad neu'r rhesymau gorau dros ysgariad, bydd yr erthygl hon yn sicr yn eich goleuo ynghylch a oes modd achub eich priodas ai peidio. Rhestrir ac ymhelaethir isod rai o'r rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad.

1. anffyddlondeb

Mae addunedau priodas yn seiliedig ar yr addewid, y bydd pob partner yn ymrwymo'n emosiynol, yn rhywiol ac yn gorfforol i'r llall ac yn cefnu ar bawb arall. I lawer, mae priodas yn seiliedig ar ymrwymiad gydol oes a detholusrwydd.Anffyddlondeb yw torri'r addewid hwnnw yn y pen draw ac felly nid yw'n syndod mai dyna un o'r brig rhesymau dros gael ysgariad . Mae anffyddlondeb mewn priodas yn meithrin ac yn annog teimladau o ddrwgdybiaeth, dicter a gwrthod gan y blaid a gafodd dwyll.

Mae cael ysgariad ar ôl anffyddlondeb yn dod yn agos at dderbyn bod y briodas drosodd ac nad oes lle i unrhyw gymodi priodasol.

2. Ymatebol i anghenion

Mae pob priod yn mynd i briodas gyda disgwyliadau rhagdybiedig. Mae'r disgwyliadau hynny'n cynnwys sut y bydd eu priod yn diwallu eu hanghenion emosiynol, ysbrydol, corfforol, rhywiol ac ariannol. Weithiau mae gan bob priod ddisgwyliadau gwahanol a gwrthwynebol neu ni chyfathrebir y disgwyliadau.

Mae'r disgwyliadau heb eu cyflawni gan briod yn cael eu torri ar draws gan fod y priod arall yn anymatebol i'w anghenion. Mae'r ymddygiad anymatebol hwn yn rysáit perffaith ar gyfer gwrthdaro, dicter, drwgdeimlad, a thristwch yn y briodas, gan wthio pobl i'r dibyn yn aml, lle maen nhw'n galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi ac yn sylweddoli hynny amser ar gyfer ysgariad .

Mae'n hollol naturiol disgwyl i'ch partner eich helpu i ddod â'r newid yn eich bywyd sydd ei angen yn daer arnoch chi. Mae'r angen hwn am newid fel arfer yn cael ei ddilyn gan waedd am help sydd lawer gwaith yn cyflwyno'i hun ar ffurf cwyno, beirniadu, swnian, cosbi a hyd yn oed llwgrwobrwyo.

Fodd bynnag, mae priodas yn aml yn troi'n drychineb os ar ôl eich holl ymdrechion i geisio gwneud i'ch partner ddeall yr hyn rydych chi'n ei ddisgwyl ganddyn nhw, ei fod yn methu â'i gydnabod neu nad ydyn nhw ddim yn poeni am eich anghenion a'ch hapusrwydd.

Allan o'r holl rhesymau ysgariad disgwyliadau nas diwallwyd oherwydd ymddygiad anymatebol eich priod yw un o brif achosion ysgariad.

rhesymau mwyaf cyffredin dros ysgariad

3. Anghydnawsedd

Gall atyniad yn ystod dyddio neu gwrteisi gynnwys nodweddion personoliaeth sydd mor wahanol - Mae gwrthwynebwyr yn denu'n iawn? Mewn achosion eraill, bydd cwpl yn cael mwy o gysur yn eu tebygrwydd. Ond mae cydnawsedd yn cynnwys ychydig mwy na'r naill sefyllfa neu'r llall.

Gall pobl â phersonoliaethau gwahanol fod yn gydnaws iawn fel cwpl ac yn yr un modd gall pobl â phersonoliaethau tebyg fod yn anghydnaws. Cydweddoldeb yw'r gallu i gyd-fyw â'i gilydd tebygrwydd neu wahaniaethau.

Y cydbwysedd cytûn hwnnw y mae dau berson mewn perthynas ag ef. Lle nad yw'r cydbwysedd hwnnw'n bodoli neu'n erydu dros amser, mae'n tanio a rheswm dros ysgariad

4. Anaeddfedrwydd

Y ddelfrydol ar gyfer unrhyw berthynas yw bod y ddau berson ar yr un lefel aeddfedrwydd. Gall unigolion mewn priodas ddechrau o'r un lefel aeddfedrwydd, ond yn ystod y briodas, mae un person yn symud ymlaen mewn aeddfedrwydd o ganlyniad i ddigwyddiad bywyd neu brofiad.

Mae'r newid hwn yn lefel aeddfedrwydd ac yn creu gwrthdaro. Mae'r person sydd â'r lefel aeddfedrwydd “uwch” yn teimlo'n rhwystredig; mae'r rhwystredigaeth honno'n arwain at ddicter ac yn y pen draw, gall y briodas fethu a bydd y person yn gravitate tuag at gael ysgariad.

Gwyliwch hefyd:

5. Cam-drin emosiynol a chorfforol

Cam-drin mewn unrhyw fath neu ffurf yw'r catalydd ar gyfer gwrthdaro mewn priodas. Mae cam-drin emosiynol yn effeithio'n sylweddol ar hyder a hunan-barch y dioddefwr. Nid oes lle mewn priodas ar gyfer cam-drin emosiynol ac yn aml mae'n borth agored i gam-drin corfforol.

Er nad yw'n gadael unrhyw greithiau corfforol, mae cam-drin emosiynol yn gadael creithiau dwfn sy'n anodd eu gwella ac a fydd yn arwain at ysgariad.

Yn debyg i gam-drin emosiynol, trais domestig neu gam-drin corfforol mewn priodas yn aml gall ddeillio o iselder, pryder, disassociation, gwadu, ynysu cymdeithasol, a hefyd effeithio ar iechyd meddwl plant.


twyllo cariad

6. Problemau ariannol

Mae problemau ariannol yn broblemau mawr i unrhyw berson sengl ac mae dwbl mewn dwyster gyda dau o bobl yn cymryd rhan ac yn deulu posib. Mae parau priod yn euog o beidio â siarad llawer am ddisgwyliadau ariannol cyn neu yn ystod priodas.

Mae'n hawdd datrys gwrthdaro ariannol syml â sgwrsio a chwnsela, ond mewn sefyllfaoedd o ddiffyg a chymesuredd, gall gwrthdaro syml fod yn enfawr.

Mae gennych y dewis i ddod yn rhan o'r ystadegau neu gymryd yr ystadegau i feithrin a thyfu priodas gynaliadwy fel na chewch ysgariad, gan eich gadael mewn rhuthr emosiynol.

Gwybod pam cael ysgariad neu ddeall y rhesymau cyffredin dros ysgaru i gyd yn dda ac yn dda, fodd bynnag, mae'n hanfodol eich bod chi'n gyfrifol am naratif eich priodas eich hun. Peidiwch â chaniatáu i fân faterion a chwynion gysgodi'r rhesymau yr oeddech chi'n eu caru ac yn gofalu am eich partner.