Sut i Ddechrau Sgwrs Am Gamweithrediad Erectile Gyda'ch Partner

Sut i Ddechrau Sgwrs Am Gamweithrediad Erectile Gyda Camweithrediad erectile, a elwir yn aml ED yw un o'r gwanychiadau rhywiol mwyaf cyffredin ymhlith dynion ac mae'r tebygolrwydd y byddant yn profi ED yn cynyddu gydag oedran.

Yn yr Erthygl hon

Mae sut mae camweithrediad erectile yn effeithio ar berthnasoedd yn dibynnu ar sut mae cwpl yn mynd i'r afael â'r broblem.

Gall siarad am ED gyda'ch partner fod yn anghyfforddus iawn ac yn embaras mewn priodas neu berthynas.

Gall hyn fod oherwydd Mae ED yn cael effeithiau seicolegol sylweddol ar y ddau bartner yn y berthynas.

Mae cyplau sy'n profi ED mewn perthynas yn aml yn tueddu i feio ei gilydd am eu cyflwr ac yn aml mae ganddynt deimladau o euogrwydd a hunan-barch isel.

Y newyddion da yw hynny mae llawer o opsiynau triniaeth ar gael ar gyfer ED. Gall trafod camweithrediad erectile gyda'ch partner a wynebu'r cyflwr gyda'ch gilydd helpu i ddod â chi'n agosach at eich gilydd fel cwpl.

Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn ar gyfer sgyrsiau agored a gonest am gamweithrediad erectile gyda'ch partner.

Dechreuwch gyda'r ffeithiau

Mae’r hyn sy’n achosi ED yn cynnwys nifer o faterion megis llif cyfyngedig o waed i’r pidyn, anghydbwysedd hormonaidd, pryder, iselder ac achosion seicolegol eraill

Gall profi ED ddod â llawer o emosiynau i'r wyneb i chi a'ch partner. Efallai eu bod yn rhwystredig iawn ac yn teimlo bod eu gwrywdod wedi’i beryglu.

Mae’n bosibl y bydd eich partner yn poeni nad ydych bellach yn ei weld yn ddeniadol neu ei fod wedi gwneud rhywbeth o’i le, ac efallai y byddwch yn teimlo embaras ac yn ddig.

Gall fod yn anodd trafod problemau codiad gyda'ch priod neu bartner, ond er mwyn nodi achos y broblem hon a dod o hyd i ffordd i'w datrys mae'n rhaid i chi gyfathrebu'n agored â'ch partner.

Y ffordd orau i ddechrau'r sgwrs yw gyda'r ffeithiau. Eisteddwch i lawr gyda'ch partner ac eglurwch eich bod yn profi cyflwr sy'n fwy na 18 miliwn o ddynion yn yr Unol Daleithiau cael.

Sicrhewch eich partner nad oes gan y cyflwr hwn unrhyw beth i'w wneud ag atyniad. Gosodwch y ffeithiau a chaniatáu i'ch partner ofyn cwestiynau. Gall fod yn ddefnyddiol defnyddio llenyddiaeth gan eich meddyg.

Unwaith y byddwch chi a'ch partner yn sylweddoli nad yw'r mater hwn yn mynd i bara am byth a'u bod yn atebion ymarferol i ED. Y cam nesaf yw dod o hyd i atebion a fyddai'n gweithio orau i chi.

Trafod opsiynau triniaeth posibl

Unwaith y byddwch chi'n teimlo'n gyfforddus yn cyfathrebu am ED, dywedwch wrth eich partner am opsiynau triniaeth posibl.

Eich rheoli ED gall gynnwys rheoli honiadau iechyd eraill, cymryd meddyginiaeth neu leihau'r straen yn eich bywyd.

Ar ben hynny, dylai opsiynau triniaeth ar gyfer ED ganolbwyntio ar ddarparu triniaeth gyflym ac effeithiol i chi gyda'r sgîl-effeithiau lleiaf posibl.

Rhowch wybod i'ch partner sut y gallant eich helpu. Os yn bosibl, ystyriwch wahodd eich partner i fynd gyda chi i apwyntiadau meddyg yn y dyfodol.

Gall cynnwys eich partner yn y driniaeth eu helpu i ddeall y sefyllfa.

Boed yn therapi corfforol, meddyginiaethau llafar, pigiadau neu hyd yn oed fewnblaniadau pidyn gall eich partner dderbyn triniaeth benodol fod yn ganolog iawn ar gyfer dyfodol eich perthynas.

Cadw cyfathrebu yn agored

Cadw cyfathrebu yn agored Ydych chi'n pendroni sut y gall cyplau siarad am gamweithrediad erectile a chael gwell rhyw? Wel mae'n cymryd llawer o ddewrder ac amynedd gan y ddau bartner i weithio trwy'r mater hwn.

Yn ystod y sgwrs gychwynnol, mae'n arferol i'ch partner beidio â chael llawer i'w ddweud. Efallai y bydd angen peth amser ar eich partner i amsugno'r wybodaeth ac efallai y bydd ganddo gwestiynau yn y dyfodol.

Cadwch y llinellau cyfathrebu ar agor fel y gallwch chi neu'ch partner barhau i siarad amdano yn ôl yr angen.

Bydd bod yn onest ac yn agored yn helpu'r ddau ohonoch wrth i chi archwilio atebion triniaeth a chwilio am ddewisiadau amgen i dderbyn pleser rhywiol.

Yr ochr ddisglair i'r cyfnod hwn yw, unwaith y byddwch chi a'ch partner yn gallu llywio drwyddo, byddai eich perthynas hyd yn oed yn gryfach na'r hyn ydoedd o'r blaen.

Mae cyplau yn aml yn profi atyniad cryfach, hyder rhywiol o'r newydd a mwy o ymdeimlad o ddiolchgarwch i'w gilydd ar ôl eu buddugoliaeth dros gamweithrediad codiad.

Ystyriwch therapi cyplau

Os yw'n rhy anodd siarad am ED gyda'ch gilydd, dylech ystyried cwnsela cyplau.

Mewn llawer o achosion o ED gallai'r mater fod yn fwy seicolegol nag yn gorfforol. Gall cynghorydd neu therapydd eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o fynd i'r afael ag achos ED a dod o hyd i ffyrdd o wneud hynny

Gall cynghorydd eich helpu i gyfathrebu a mynegi eich teimladau mewn sefyllfa anfeirniadol. Gall cynghorydd sy'n arbenigo mewn materion rhywiol fod yn arbennig o ddefnyddiol.

Gall siarad â’ch partner am ED helpu i leddfu rhywfaint o’r baich y gallech fod yn ei deimlo a gall leddfu pryderon eich partner.

Yn nodweddiadol, cychwyn y sgwrs yw'r rhan anoddaf . Wrth i chi barhau i gyfathrebu, efallai y byddwch chi'n gweld eich bod chi'n teimlo'n agosach at eich partner nag erioed o'r blaen ac y gallwch chi brofi lefelau dyfnach o agosatrwydd.

Ranna ’: