Pam Ydyn Ni'n Twyllo Mewn Cariad? 4 Rheswm Uchaf

Pam Ydyn Ni

Yn yr Erthygl honRydym i gyd yn gwybod yr ystadegau, o ran priodasau tro cyntaf, bydd dros 55% yn dod i ben mewn ysgariad.Mae'r ystadegau mewn “twyllo” ychydig yn anoddach i'w diffinio, ond ar gyfartaledd, mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn credu y bydd tua 50% o ddynion yn twyllo yn ystod eu hoes a bydd hyd at 30% o fenywod yn gwneud yr un peth.

Ond pam, pam ydyn ni'n twyllo mewn cariad?Am y 29 mlynedd diwethaf, mae'r awdur, cwnselydd a Hyfforddwr Bywyd mwyaf poblogaidd David Essel wedi bod yn helpu unigolion i gyrraedd y gwaelod pam eu bod yn gwneud pethau mewn bywyd sy'n amharu ar eu perthnasoedd personol a'u llwyddiant eu hunain.

Isod, mae David yn siarad am y pedwar rheswm allweddol pam ein bod ni'n crwydro mewn cariad ac yn cael materion corfforol gydag eraill. Darllenwch ymlaen i wybod pam ydyn ni'n twyllo mewn cariad.

Pam mae anffyddlondeb yn digwydd hyd yn oed mewn perthnasoedd hapus

Mae'n wir y bydd oddeutu 50% o ddynion yn twyllo yn eu perthnasoedd, a bydd hyd at 30% o fenywod yn gwneud yr un peth. Ydy dyn hapus yn twyllo? Yn gyfan gwbl.Mae'n dybiaeth gyffredin bod materion dim ond pan fydd pobl neu berthnasoedd yn cael eu torri. Gydag angerdd yn dwyn oes silff gyfyngedig, mae pobl yn aml yn cael byg gan y “crwydro” p'un a ydyn nhw mewn priodas ddiflas neu fel arall.

Mewn gwirionedd, gallai un o'r rhesymau gwyddonol yr ydym yn ei dwyllo mewn perthnasoedd hapus gael ei briodoli i snubbing ffôn neu phubbing. Pan ymddengys bod un priod yn cefnu ar y priod arall ac yn ymgysylltu mwy yn eu ffôn neu ddyfeisiau digidol eraill, gall beri i bartner sydd eisoes yn glinglyd neu bartner ansicr ofni gadael yn llwyr.

Yn aml mewn ymgais i frwydro yn erbyn y cefnu na ddigwyddodd erioed, gallent fynd ar drywydd perthynas i leihau'r tebygolrwydd y byddant yn cael eu twyllo gyntaf.

Pam ydyn ni'n twyllo mewn cariad ac yn peryglu ein perthynas?

Nid yw hyn yn ddim byd newydd, mae wedi bod yn digwydd ers dechrau amser ond pam, pam ydyn ni'n rhoi ein hunain yn y sefyllfa hon?

Efallai na fydd hyn yn peri sioc i lawer, ond hyd yn oed fy hun, gyda phopeth yr wyf yn ei wybod ac wedi ei ddysgu yn y 40 mlynedd diwethaf ym myd twf personol, hyd at 1997 roeddwn yn aml yn cael materion yn fy mherthynas.

Nid yw hyn yn unrhyw beth rwy'n falch ohono, ond nid oes gen i gywilydd ohono chwaith oherwydd yr hyn rydw i wedi'i ddysgu dros yr 20 mlynedd diwethaf ynglŷn â'm hymddygiad fy hun ac ymddygiad fy nghleientiaid o bedwar ban byd.

Rwy'n ddynol, ac ym 1997, rhoddais flwyddyn gyfan i weithio gyda ffrind i mi, cwnselydd arall, i gyrraedd y gwaelod pam y gwnes i'r hyn a wnes i mewn perthnasoedd agos.

Ar ôl deall y rhesymau pam roeddwn i’n arfer crwydro, gwnes i benderfyniad 20 mlynedd yn ôl i beidio byth â cherdded y llwybr hwnnw eto, a dw i ddim.

Ydw i wedi cael fy nhemtio? A dweud y gwir, dim o gwbl.

Sylweddolais fod anfantais fy ngweithredoedd gymaint yn fwy na'r wyneb i waered fel fy mod wedi gallu cymryd y rhan honno o fy ngorffennol a'i adael yn y gorffennol.

Rwyf am gael yr un peth i chi.


teimlo'n unig mewn perthynas

Pam rydyn ni'n twyllo mewn cariad? Y pedwar prif reswm

Rwy’n rhydd o gywilydd, ac rwy’n gyffrous i ysgrifennu’r erthygl hon er mwyn i mi allu helpu miliynau o bobl ledled y byd i gyrraedd y rhesymau sylfaenol pam eu bod yn crwydro mewn cariad.

1. Codependency

Codependency

Mae hyn yn sioc i lawer ond dyna'r prif reswm pam mae gennym faterion corfforol mewn bywyd.

A beth mae hynny'n ei olygu?

Byddai'r unigolyn annibynnol yn mynd at ei bartner, hyd yn oed pe bai'n cymryd 10 neu 20 ymgais i gyrraedd gwaelod pam roedd y berthynas yn dechrau methu, neu pam nad oedd ein hanghenion yn cael eu diwallu.

Byddai'r unigolyn annibynnol yn mynd yn ôl at ei bartner yn gyson i geisio dod o hyd i ateb, a byddent hefyd yn fwy na thebyg yn estyn allan at gwnselydd proffesiynol i gael help i ddeall pam mae'r berthynas mewn trafferth.

Fodd bynnag, mae'r person cod dibynnol yn casáu siglo'r cwch, nid yw am gynhyrfu trol yr afal, gall geisio siarad unwaith neu ddwy i siarad â'i bartner ond os na chaiff yr adborth y mae ei eisiau, bydd yn boddi ei rwystredigaethau. rhaid i'r berthynas ac yn y pen draw beth bynnag rydych chi'n ei foddi ddod allan mewn ffordd arall.

Bydd unigolion sy'n ei chael hi'n anodd gyda chodoledd, fel y gwnes i tan 1997, yn dechrau dod o hyd i bob rheswm yn y llyfr pam nad ydyn nhw'n mynd i wthio'r mater gyda'u partner, er eu bod nhw'n anhapus.

Gallant geisio cael eu partner i fynd i gwnsela neu beidio, ond os yw eu partner yn dweud na, nid ydynt yn mynd ychwaith.


arwyddion Sidydd anghydnaws

Ydych chi'n gweld y gwallgof y gallai hyn ei greu mewn unrhyw berthynas?

Mae'r person dibynnol mor sensitif i'w emosiynau ei hun yn ogystal â'i bartneriaid, nes ei fod yn cilio oddi wrth unrhyw beth y gellir edrych arno fel gwrthdaro.

Os na chaiff hyn ei wella, os na chaiff caethiwed codiant ei wella, yna bydd gweithredoedd fel materion corfforol yn aros yn rhan o'n bodolaeth am byth o bosibl.

2. Resentments

Eiliad agos at godiaeth, pan fydd gennym ddrwgdeimlad heb ei ddatrys yn ein partner am ba bynnag reswm yn y byd, efallai y byddwn yn crwydro i wely rhywun arall fel ffordd i “fynd yn ôl” at ein partner presennol.

Mae hon yn system ymateb normal iawn, afiach iawn i straen a drwgdeimlad.

Bydd unigolion sy'n barod i leisio'u drwgdeimlad gyda bwriad yr ateb yn lleihau eu siawns o gael perthynas. Nid yw'n waith hawdd, ond mae gofalu am ein drwgdeimlad yn allweddol i berthynas gariad hirhoedlog ac iach.

3. Hunan-ganolbwynt

Pam rydyn ni'n twyllo mewn cariad? Hawl a hunan-ganolbwynt.

Os oes gan berson y ddwy nodwedd bersonoliaeth hon, byddant yn rhesymoli, yn cyfiawnhau ac yn amddiffyn eu hawl i gael rhyw y tu allan i'w berthynas.

Yn ein llyfr mwyaf poblogaidd “FOCUS! Lladdwch eich nodau “, rwy’n adrodd stori dyn a ddaeth ataf i gael help, roedd am imi fod yn gynghorydd iddo, ac mewn gwirionedd roedd am imi ddweud ei bod yn iawn, dilysu’r ffaith ei fod wedi bod yn cael materion yn ei briodas am 20 mlynedd.

Ei ddatganiad oedd “gan fy mod yn rhoi ffordd o fyw moethus i'm gwraig, nid oes raid iddi weithio, rwy'n teimlo y dylwn allu gwneud unrhyw beth y tu allan i'r briodas yr wyf am gael diwallu fy anghenion na fydd yn ei wneud. “

Hawl anhygoel. Hunan-ganolbwynt anhygoel.

Ond unwaith eto gallwn gyfiawnhau, rhesymoli ac amddiffyn unrhyw benderfyniad a wnawn mewn bywyd pan ddown o'r lle hawl hwn.

4. Rydyn ni wedi diflasu

Pam rydyn ni'n twyllo mewn cariad? Wel, oherwydd diflastod. Mae'n swnio'n callous?

Nawr, gall hyn ddisgyn o dan godiant hefyd, lle rydyn ni'n diflasu mewn perthynas o chwe mis neu 60 mlynedd, ac yn teimlo'r angen am fwy o gyffro y tu allan i'n priodas neu berthynas undonog ymroddedig.

Yn lle delio â diflastod, a gweithio gyda'n partneriaid, a mynd i mewn a chael help proffesiynol i ddarganfod ffordd y gallwn fod yn fwy creadigol mewn cariad, mae pobl yn rhoi eu pen yn y tywod ac yn mynd i gael eu gwefr y tu allan i'r berthynas. .

Dywedodd menyw wrthyf yn ddiweddar, oherwydd ei bod wedi diflasu cymaint yn ei phriodas, a'i bod mor anhapus â'r ffordd y cafodd ei gŵr ryw gyda hi, nes iddi gau ei gŵr allan o unrhyw weithgaredd rhywiol o gwbl, ond parhau i ddiwallu ei hanghenion y tu allan i'r berthynas.

Amddiffynnodd hi fel ei hawl i fod yn fodlon yn gorfforol pan na allai ei gŵr ei wneud, er iddi gyfaddef na wnaeth hi ymdrechu’n galed iawn i gael ei gŵr ar yr un dudalen ag yr oedd hi, yn rhywiol.

Os edrychwch ar y pedair allwedd uchod pam ein bod yn twyllo mewn cariad pan ydym mewn perthnasoedd ymroddedig, gallwch weld y gellir iacháu unrhyw un ohonom.

Efallai y bydd rhai, fel hunan-ganolbwynt a hawl, yn anoddach nag eraill oherwydd dyma'r math o bobl a fyddai fwy na thebyg yn gwrthod mynd i gael help.

Neu i gyfaddef eu bod wedi gwneud rhywbeth anghywir trwy dorri ymddiriedaeth eu partner, a'u bradychu.

Dros y 30 mlynedd diwethaf, rwyf wedi gweithio gyda channoedd o unigolion a oedd yn cael materion yn gyson ac na allent ddarganfod pam, ac i'r rhai a oedd wir eisiau newid, y daeth newid yn gyflym.

Ar ôl iddynt ddeall y rhesymau eu bod yn mynd y tu allan i'w perthynas, roedd yn haws iddynt ddod yn ostyngedig, yn onest a chyfaddef mai nhw yw'r rhai sy'n gorfod newid.

Un o'r ffeithiau seicolegol am dwyllo yw pan fyddwn ni'n twyllo mewn cariad, mae gennym ni ddim uniondeb.

Pan fyddwn yn twyllo, yn y pen draw byddwn yn cael ein tynnu i lawr gan hunanhyder isel, hunan-barch isel, cywilydd a neu euogrwydd.

Os oes angen help arnoch, a'ch bod yn gweld patrwm yn eich bywyd caru, estynwch at weithiwr proffesiynol heddiw.

Gallaf gyfaddef yn onest, heb fy ymrwymiad gyda chwnselydd arall ym 1997 am 52 wythnos syth, mae'n debyg na fyddwn erioed wedi cyrraedd y gwaelod pam roedd gen i faterion, ac yn bwysicach fyth, efallai na fyddwn erioed wedi atal y gwallgofrwydd a'r gwneud gwallgof yr wyf i yn dod ag ef i'm bywyd fy hun.

Gallaf ddweud wrthych i'r gwrthwyneb, yn bwerus. Ac rwyf am ichi deimlo'r pŵer mewnol hwnnw trwy wneud y peth iawn mewn bywyd.


cariad cariad tragwyddol

Mae gwaith David Essel yn cael ei gymeradwyo’n fawr gan unigolion fel y diweddar Wayne Dyer, ac mae’r enwog Jenny Mccarthy yn dweud “David Essel yw arweinydd newydd y mudiad meddwl yn bositif.“

Mae'n awdur 10 llyfr, ac mae pedwar ohonynt wedi dod yn brif werthwyr llyfrau. Marriage.com yn galw David yn un o'r prif gynghorwyr perthynas ac arbenigwyr yn y byd.