Pam ddylech chi faddau i'ch gŵr am eich brifo?

Pam ddylech chi faddau i

Efallai eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun sut i faddau i'ch gŵr am eich brifo. Os na wnaethoch chi hynny, byddech chi'n eithriad ymhlith menywod priod. Myth yw priodas heb gamgymeriadau, gadewch i ni gael hynny allan o'r ffordd. Ac p'un a yw'n rhywbeth a ddywedodd neu a wnaeth, p'un a yw'n rhywbeth bach neu'n gamwedd erchyll, nid oes dim yn rhy ddibwys i fod yn gofyn y cwestiwn hwn. Pam? Mae'n syml - ni chewch unrhyw le hebddo.Ond, gan eich bod yn gofyn i chi'ch hun sut i dynnu'r maddeuant i ffwrdd, mae'n siŵr eich bod eisoes wedi sylweddoli'r ffaith hon. Mewn priodas, mae'n gyffredin cael eich sarhau, eich parchu, eich tan-werthfawrogi, eich brifo mewn unrhyw un o'r miliwn o ffyrdd posib. Yn anffodus, daw hynny â'r ffaith eich bod chi'n rhannu'ch holl amser a'ch holl feddyliau gyda pherson arall. Rydych chi'n agor eich hun i'r posibilrwydd o gael eich brifo. Ond, os ydym yn gweld priodas fel y cyfryw, mae'n swnio fel cynllun arteithio erchyll. Ac eto, hyd yn oed os ydych chi'n brifo ar hyn o bryd ac na allwch ddod o hyd iddo ynoch chi i faddau, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod nad yw'n wir. Y gwir yw ei fod wedi'i gyfansoddi allan o ddau unigolyn, y ddau â'u gwendidau a'u gwendidau. O ganlyniad, mae llawer o ferched yn cael eu bradychu, eu sarhau, eu gwthio i ffwrdd, dweud celwydd wrth, bardduo, heb gydnabod, twyllo ar & hellip;Nawr, gadewch inni ofyn y cwestiwn pam y dylech faddau i bethau o'r fath yn y lle cyntaf eto.

Mae maddeuant yn eich rhyddhau chi am ddim

Mae'n debyg mai maddeuant yw'r unig beth a fydd yn eich rhyddhau chi, gan eich rhyddhau o'r baich o fod yn ddioddefwr, o gario llwyth y camwedd, o gasineb a drwgdeimlad sy'n dod gyda dal gafael ar y dicter. Mae'n hollol normal bod mewn poen dros y brad. Ac mae peth arall hefyd yn normal - i ddod ynghlwm wrth ein dicter. Efallai na fyddem yn ei sylweddoli gan ein bod wir eisiau iddo (na, ei angen) fynd i ffwrdd, ond weithiau mae'n digwydd ein bod yn glynu wrth ein teimladau o gael ein brifo oherwydd eu bod, yn eironig, yn rhoi ymdeimlad o ddiogelwch inni. Pan fyddwn mewn poen ynghylch yr hyn a ddigwyddodd, mater i eraill yw ei drwsio. Ein gŵr sydd i wella, gan mai ef yw'r un a'i hachosodd. Nid oes ond angen i ni dderbyn ei ymdrechion i wneud inni deimlo'n gyfan ac yn hapus eto.Ac eto, weithiau nid yw hyn yn digwydd, am lawer o resymau. Nid yw'n ceisio, nid yw'n llwyddo, nid yw'n poeni, neu nid oes unrhyw beth yn ddigon da i drwsio'r difrod. Felly, rydyn ni wedi gadael gyda'n drwgdeimlad. Nid ydym am faddau, gan mai dyma ein hunig ymdeimlad o reolaeth dros yr hyn sy'n digwydd. Ni wnaethom ddewis brifo fel hynny, ond gallwn ddewis dal ein dicter.

Bydd llawer yn dweud mai maddeuant yw'r cam cyntaf tuag at iachâd. Ac eto, yn ymarferol, nid yw hyn yn wir. Felly, peidiwch â theimlo dan bwysau i gychwyn eich proses iacháu (ac atgyweirio eich priodas os mai dyna rydych chi'n dewis ei wneud) gyda cham mor fawr â maddau ar unwaith. Peidiwch â phoeni, byddwch chi yno yn y pen draw. Ond i'r mwyafrif, nid maddeuant yw'r cam cyntaf. Dyma'r olaf fel rheol. Yn fwy na hynny, nid oes angen maddeuant mewn gwirionedd i ailadeiladu eich priodas (neu eich hyder a'ch optimistiaeth) ac mae'n dod yn fwy fel sgil-gynnyrch yr iachâd ei hun.

Mae maddeuant yn eich rhyddhau chi am ddim
yn twyllo secstio os ydych chi'n briod

Iachau eich hun yn gyntaf

Y cam cyntaf tuag at greu tir ffrwythlon ar gyfer maddeuant yw mynd trwy'r holl emosiynau rydych chi'n eu profi, a chymryd eich amser i wneud hynny. Mae angen i chi wella'ch hun cyn y byddwch chi'n gallu maddau. Mae gennych yr hawl i fynd trwy'r sioc, gwadu, iselder, tristwch, dicter cyn i chi ddod o hyd i ffordd i integreiddio'r hyn a ddigwyddodd i'ch golwg fyd-eang newydd a thyfu trwy'r profiad. Ar ôl hyn, gallwch chi ddechrau atgyweirio'ch perthynas, ailgysylltu ac ailsefydlu ymddiriedaeth. Ac yna efallai y byddwch chi'n barod am y gwir faddeuant.

Os nad yw’n hawdd, cofiwch - nid yw maddeuant yn esgusodi trosedd eich gŵr. Nid yw'n diystyru'r hyn a wnaeth a pheidio â'i ddal yn atebol am ei weithredoedd. Yn hytrach, mae'n gollwng gafael ar awydd llosgi i'w gosbi, i gario drwgdeimlad fel bathodyn anrhydedd, i ddal dig. Mewn maddeuant, mae angen i chi ollwng gafael ar hynny i gyd hyd yn oed os na ofynnodd amdano. Pam? Mae maddau yn fath anghymesur iachach o gymryd rheolaeth dros yr hyn sy'n digwydd i chi. Pan faddeuwch, nid ydych ar drugaredd gweithredoedd eraill. Pan fyddwch chi'n maddau, rydych chi'n cymryd y rheolaeth dros eich emosiynau yn ôl, dros eich bywyd. Nid yw'n rhywbeth rydych chi'n ei wneud iddo, nac o garedigrwydd eich calon - mae hefyd yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud i chi'ch hun. Mae'n fater o'ch lles a'ch iechyd eich hun.