10 Ymarfer Cyfathrebu Priodas Ardderchog ar gyfer Cyplau

Ymarferion Cyfathrebu Priodas

Yn yr Erthygl honBeth yw cyfathrebu effeithiol mewn priodas?Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas hapus a llewyrchus. Mae'n rhan bwysig iawn, yn enwedig lle mae cariad yn gysylltiedig.

Mae'n weithred o gyfleu ystyron o un endid neu grŵp i'r llall trwy ddefnyddio arwyddion, symbolau a rheolau semiotig y mae pawb yn eu deall.Mae cyfathrebu effeithiol yn broses o gyfnewid syniadau, meddyliau, gwybodaeth a gwybodaeth fel bod y pwrpas neu'r bwriad yn cael ei gyflawni yn y modd gorau posibl.

Mae cyfathrebu yn caniatáu i ddau berson ddod at ei gilydd ac agor am eu realiti. Mae'n cynyddu agosatrwydd ac yn caniatáu i gyplau arllwys eu calonnau heb ofni cael eu barnu.

Mae ymchwil wedi dangos bod gan gyplau sy'n cyfathrebu'n effeithiol briodasau llawer hirach a hapus o'u cymharu â'r cyplau hynny nad ydyn nhw'n cyfathrebu.Mae cyfathrebu'n gwneud pethau'n haws oherwydd bod llai o gyfrinachau a mwy o ymddiriedaeth. Os gallwch chi siarad yn agored am unrhyw beth, ni fyddai angen ei guddio. Felly byddai problemau llai.

Pwysigrwydd ymarferion cyfathrebu i gyplau

Ni allwn wadu'r ffaith bod cyfathrebu gydag amser yn tueddu i leihau. Efallai y bydd prinder pynciau i siarad amdanynt yn ddyddiol, a gall sgyrsiau fynd yn undonog.

Gall atgoffa o sut i gyfathrebu yn y ffordd iawn eich helpu i gadw'r llinellau cyfathrebu yn syth hyd yn oed ar ôl deng mlynedd ar hugain o briodas.


saith egwyddor ar gyfer gwneud taflenni gwaith priodas

Mae ymarferion cyfathrebu priodas yn gyffredin iawn ac wedi helpu llawer o bobl i sgwrsio'n well bob dydd.

Mae'r ymarferion cyfathrebu priodas neu berthynas hyn yn eich helpu i gyfathrebu'n naturiol ac yn llifo gyda'ch partner. Rydym wedi llunio rhestr o ymarferion cyfathrebu a allai fod o gymorth, felly rhowch ddarlleniad iddynt.

1. Iaith gadarnhaol

Mae pobl yn tueddu i gymryd pethau a ddywedir mewn iaith a thôn gadarnhaol yn fwy difrifol na'r un a ddywedir mewn iaith neu naws negyddol. Cadarnhaodd astudiaeth nad yr hyn rydych chi'n ei ddweud yw'r unig beth sy'n bwysig, mae'n bwysig iawn sut rydych chi'n ei ddweud.

Mae cadw'ch tôn a'ch iaith yn bositif yn ymarfer cyfathrebu priodas effeithiol iawn.

Gall defnyddio iaith negyddol yn gyson wneud i'ch partner deimlo bod rhywun yn ymosod arno a'i gyhuddo. Y ffordd orau i ddileu'r negyddoldeb hwn o'ch perthynas yw dweud y peth negyddol yn y modd mwyaf cadarnhaol posibl.

Efallai bod hyn yn swnio'n ddryslyd, ond nid yw.

Er enghraifft, os ydych yn teimlo nad yw’r crys lliw gwyrdd yn gweddu i’ch partner, yna yn hytrach na dweud ‘Nid wyf yn hoffi eich crys,’ dylech ddweud ‘Rwy’n credu bod yr un du yn edrych yn llawer gwell arnoch chi.’

2. Teimlo'n wag

Mae llawer o bobl yn cwyno eu bod weithiau'n cael anhawster esbonio'u hunain i'w partneriaid. Maen nhw fel arfer yn rhoi’r esgus o ‘deimlo’n wag.’

Pan fydd sefyllfaoedd fel y rhain yn digwydd, argymhellir darllen gwahanol senarios yn uchel, er enghraifft, 'Pan nad ydych chi'n hoffi fy mwyd' 'Pan ddewch adref yn hwyr' ​​'Pan fyddwch chi'n chwarae gyda'r plant' ac yna parhau trwy ddweud 'Rwy'n teimlo ___. '

Mae'r wag i fod i gael yr emosiwn rydych chi'n ei deimlo ar yr adeg benodol honno. Dyma un o'r ymarferion cyfathrebu cyplau mwyaf effeithiol y gellid eu defnyddio yn y berthynas fel cryfhad cyfathrebu.

3. Dull darogan

Ymarfer cyfathrebu priodas effeithiol arall yw'r dull darogan.

Mae'r dull hwn yn nodi bod cyplau yn tueddu i oramcangyfrif y posibilrwydd o sut y byddent yn ymateb i sefyllfa benodol mewn cyferbyniad â sut y byddai eu partner yn ymateb i sefyllfa benodol.

Gallwch gyfyngu'ch hun rhag gwneud rhagdybiaethau trwy nodi ychydig o wahanol sefyllfaoedd a rhagweld sut y byddai'ch partner yn ymateb.

Mae hyn yn gwneud lle i drafod teimladau, problemau a allai godi yn y dyfodol, diffyg ymddiriedaeth, ac ati.

4. Cyfathrebu â'ch llygaid

Mae hwn yn ymarfer di-eiriau sy'n sero i mewn yn gyfan gwbl ar gysylltiad llygad i lygad.

Yn y gweithgaredd hwn, mae'r cwpl yn eistedd ar draws ei gilydd mewn lleoliad heddychlon, gan ganiatáu iddynt ymlacio.

Yna mae'r ddau yn cadw cyswllt llygad am bum munud, heb dorri na throi i ffwrdd. Yn ystod yr amser hwn, rhaid i'r cwpl ganiatáu i'w teimladau a'u hemosiynau mwyaf mewnol ddod i'r wyneb.

Ar ôl pum munud, dylai cyplau siarad am eu profiad, sut a beth roeddent yn ei deimlo, a cheisio rhoi mewn teimladau y teimladau yr oeddent yn eu teimlo.

Ar ôl dysgu am brofiadau ei gilydd, dylai'r cwpl roi cyfle iddyn nhw feddwl am yr hyn roedd eu partner yn ei rannu a gwerthuso eu perthynas a pha mor dda roedden nhw'n gallu dewis y ciwiau a'r ystumiau di-eiriau.

Gwyliwch hefyd: Mae cyplau yn syllu ar ei gilydd am 4 munud yn syth.

5. Ymarfer tri a thri

Mae'r ymarfer cyfathrebu priodas hwn yn syml iawn ond yn effeithiol iawn. Bydd yn rhaid i chi a'ch partner eistedd ar wahân mewn man tawel gyda darn o bapur a beiro.

Nawr rydych chi i fod i ysgrifennu'r tri pheth iawn rydych chi'n eu caru am eich partner a thri pheth nad ydych chi'n eu hoffi am eich partner.


cyngor perthynas roller coaster

Yna bydd y rhestr hon yn cael ei chyflwyno o flaen ei gilydd mewn lleoliad niwtral. Mae angen i'r ddau ohonoch siarad am bob peth a ysgrifennwyd a'i drafod yn bwyllog.

Ni ddylai'r un ohonoch deimlo'n troseddu nac yn ofidus wrth siarad am y rhestr. Cymerwch y pethau nad yw'ch partner yn eu hoffi amdanoch chi mewn hwyliau da a cheisiwch newid hynny yn y pen draw.

6. Defnyddiwch ddatganiadau ‘I’

Pwyntio bysedd, beirniadu, beio a chywilyddio yw'r dulliau clasurol y mae cyplau yn ceisio eu defnyddio i ryngweithio â'i gilydd.

Yn anffodus, nid yw'r tactegau hyn yn dod â nhw'n agosach nac yn eu helpu i gysylltu â'ch partner. Mae'r dewisiadau hyn yn arwain at ddatgysylltu, torri i lawr, datgysylltu, a chysylltiadau annibynadwy ymhlith cyplau.

Pan fyddwn ni wedi cynhyrfu neu'n ddig, mae'n llawer mwy diogel mynegi ein hunain gan ddefnyddio'r datganiad “Myfi”. Gyda'r dull hwn, rydyn ni'n cymryd cyfrifoldeb am ein teimladau ac yn lleihau'r bai.

Canfu astudiaeth fod defnyddio I-iaith wedi helpu i leihau’r siawns y bydd trafodaeth gwrthdaro yn disgyn i droell i lawr o elyniaeth.

Mae'r datganiad “Myfi” wrth fynegi ein hunain yn sicrhau canlyniadau llawer gwell inni ddod â ni'n agosach at y bobl yn ein bywydau. Mae'n caniatáu inni fod yn berchen ar ein teimladau a chaniatáu ar gyfer diogelwch ac agosatrwydd yn ein cysylltiadau â phawb rydyn ni'n rhyngweithio â nhw.

7. Gwrando gweithredol di-dor

Gelwir ymarfer cyfathrebu syml ond pwerus arall yn wrando gweithredol di-dor.

Er y gallem ystyried ein bod yn ddefnyddiol trwy roi cyfarwyddiadau neu egluro sut i wneud rhywbeth, gallai ein partner ddehongli'r ymddygiad hwn fel ein bod bob amser angen “bod yn iawn.”

Mae angen i ni yn gyffredinol deimlo ein bod yn cael ein clywed, eich deall a'ch meddwl, a gall y gweithgaredd hwn gefnogi eich teimlad chi a'ch cynorthwyydd ar hyd y llinellau hyn.

Dechreuwch trwy osod cloc ar gyfer y gweithgaredd hwn (tri i bum munud) a gadewch i'ch partner siarad.

Gallant drafod beth bynnag sydd ar flaen eu meddyliau - gwaith, ysgol, chi, y plant, cymdeithion neu deulu, straen - gêm rhesymol popeth.

Tra eu bod yn siarad, eich cyfrifoldeb chi yw ceisio peidio â siarad o gwbl nes bod y cloc yn diffodd. Dim ond tiwnio i mewn ac amsugno popeth.

Er efallai na fyddwch yn siarad yn ystod yr amser hwn, caniateir ichi roi cefnogaeth neu dosturi di-eiriau trwy giwiau ac ystumiau dieiriau.

Ar y pwynt pan fydd y cloc yn diffodd, newidiwch a rhoi cynnig ar yr ymarfer unwaith eto.

Hefyd, cofiwch fewngofnodi gyda'ch partner a gofynnwch iddyn nhw egluro unrhyw bwyntiau rydych chi'n ansicr amdanyn nhw i sicrhau eich bod chi'n clywed yr hyn maen nhw'n ei ddweud ac yn deall eu safbwynt.

Gall gofyn cwestiynau fel “A allwch ddweud mwy wrthyf am hynny os gwelwch yn dda” eich helpu i gael eglurder.

8. Atgoffa gyda'n gilydd

Mae ail-edrych a choleddu hen atgofion yn ymarfer gwych i gyplau deimlo'n hiraethus a chofio pam eu bod yn caru ac yn gofalu am ei gilydd.

Yn yr ymarfer hwn, dechreuwch trwy gymryd peth amser allan o'ch diwrnod a threulio amser gyda'ch gilydd. Canolbwyntiwch ar gofio'ch hen atgofion fel cwpl neu defnyddiwch eich albymau, hen lythyrau, anrhegion, a hyd yn oed negeseuon y gallech fod wedi'u cyfnewid.

Rhannwch sut roeddech chi'n teimlo yn ystod yr amseroedd hynny; fe welwch fod yna rywbeth bob amser nad oeddech chi'n ei wybod am eich partner.

Mae siarad yn rhydd am hen atgofion yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy gwerthfawr ac yn dod â chi'n agosach at eich gilydd.


hunan-gadwraeth mewn perthynas

9. Cwisiwch eich gilydd

Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich partner? Neu pa mor dda ydych chi'n meddwl eich bod chi'n adnabod eich partner?

Dyma sut y gallwch chi ddarganfod. Paratowch set o gwestiynau am eich hoff bethau a'ch cas bethau neu hen atgofion a digwyddiadau. Trosglwyddwch y cwestiynau i'ch partner a dechreuwch holi'ch gilydd.

Cofiwch, amcan yr ymarfer cyfathrebu hwn yw cael hwyl a dod i adnabod ei gilydd yn well a pheidio â theimlo'n drist na barnu'ch partner am gael yr atebion yn anghywir.

10. Rhowch fenthyg llaw i mi

Mae'r ymarfer cyfathrebu cwpl anhygoel hwn yn ymwneud â chyfranogi. Yn ystod hyn
ymarfer corff, dylai cwpl orffen aseiniad gyda'i gilydd.

Yr ymarfer yw y bydd gan y ddau ohonoch un llaw wedi'i chlymu y tu ôl i'ch cefn. Mae hyn yn awgrymu y dylech chi gydweithredu'n llwyr a chymryd rhan mewn cyfathrebu llafar cymhellol i gyflawni'r aseiniad yn effeithiol.

Mae'n ddull anhygoel i gymryd sylw at bwy sy'n fwy gweinyddol ac sy'n gweithredu fel arweinydd yn y berthynas.

Gyda'r ymarfer hwn, byddwch chi'n gallu deall pa mor dda rydych chi'n trin straen a phwysau fel cwpl, ac os byddwch chi'n methu, gallwch chi ddechrau dod o hyd i ffyrdd o weithio ar y peryglon hyn fel cwpl.