10 Arwydd Mae'n werth Trwsio'ch Problemau Perthynas

10 Arwydd Mae

Yn yr Erthygl hon

Perthynas gall straen eich llusgo i lawr mewn gwirionedd. Mae rhywbeth sydd i fod i fod yn destun llawenydd yn eich bywyd yn dod yn rhywbeth sy'n rhoi cur pen i chi ac weithiau'n gwneud i chi fod eisiau rhedeg i ffwrdd.Pan fyddwch wedi ymgolli mewn problemau perthynas gall fod yn anodd gwybod beth i'w wneud. A yw'n werth arbed eich perthynas? Neu a yw'r holl boen a straen ddim yn werth chweil? Beth yw'r arwyddion bod eich perthynas mewn trafferth?

Nid yw pob perthynas sy'n ei chael hi'n anodd methu. Weithiau mae'n werth datrys eich problemau perthynas.

Os ydych chi'n pendroni “sut ydw i'n gwybod a yw fy mherthynas yn werth ei hachub”, dyma 10 arwydd nad yw'n bryd taflu'r tywel i mewn eto:

1. Mae'r ddau ohonoch eisiau gweithio arno

Dyma'r conglfaen pan ddaw arbed perthynas : Mae'r ddau ohonoch eisiau gweithio ar eich problemau perthynas.

Os mai dim ond un ohonoch sydd wedi ymrwymo i weithio pethau allan, mae'r cydbwysedd pŵer yn anwastad ac mae'n annhebygol o ddod i ben yn dda. Efallai na fydd trwsio materion perthynas ar y cardiau i chi.

Os yw'r ddau ohonoch wir eisiau datrys eich problemau perthynas, rydych chi eisoes ar y trywydd iawn.

2. Rydych chi'n gwneud i'ch gilydd chwerthin

Mae'n swnio'n syml, ond mae chwerthin yn bwysig.

Sut i wybod a yw'n werth arbed eich perthynas? Os gallwch chi wneud i'ch gilydd chwerthin a gwenu o hyd, mae yna lawenydd yn eich perthynas o hyd.

Rhywun a all wneud ichi chwerthin yw rhywun sy'n eich cael chi ac sy'n deall y ffordd rydych chi'n meddwl. Mae'n cymryd lefel benodol o gysur i allu chwerthin gyda'ch gilydd, ac mae'n arwydd eich bod chi'n dal yn gyffyrddus â'ch gilydd.

3. Gallwch chi fod yn onest heb fod yn gymedrig

Trwsio perthynas wedi torri yn golygu rhai sgyrsiau caled.

A yw'ch perthynas yn werth ei hachub? Os gallwch chi a'ch partner eistedd i lawr a chael sgyrsiau gonest ac anodd heb droi at lashing at eich gilydd, mae gennych sylfaen dda ar gyfer ailadeiladu.

Da cyfathrebu yn sgil. Os nad oes gennych chi ef, gallwch chi weithio ar ddysgu gyda'ch gilydd.

Gwyliwch y fideo hon lle mae'r Seiciatrydd Willie Earley yn trafod dweud y gwir mewn perthnasoedd:

4. Rydych chi'n teimlo'n sâl wrth feddwl am adael

Efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi am iddo ddod i ben, ond sut mae'n teimlo pan fyddwch chi'n ystyried cerdded allan y drws hwnnw'n onest neu eu gwylio yn cerdded allan, gan wybod ei fod drosodd?

Weithiau pan fydd eich meddwl yn llawn pryderon a manteision ac anfanteision, mae'n anodd gweld eich gwir deimladau wedi'u claddu yn yr anhrefn. Cymerwch funud i ddelweddu chwalu oherwydd eich problemau perthynas, yn fanwl iawn. Gwiriwch sut rydych chi wir yn teimlo yn eich perfedd pan feddyliwch am y peth.

Os yw'r meddwl yn gwneud ichi deimlo'n ofnadwy, efallai nad ydych chi'n barod i roi'r gorau iddi eto. Mae'n werth arbed eich perthynas.

5. Dim ond pan fyddwch chi'n rhwystredig y byddwch chi'n meddwl am chwalu

Weithiau mae eisiau torri i fyny yn ddim ond ymateb byrlymus i'r pen-glin i rwystredigaeth neu ddicter oherwydd problemau perthynas. Os ydych chi'n mwynhau bod gyda'ch partner y rhan fwyaf o'r amser a dim ond ystyried ymladd pan fyddwch chi'n ymladd neu pan maen nhw'n gwneud rhywbeth sy'n eich dirwyn i ben, peidiwch â rhoi'r gorau iddi eto.

Os mai dim ond pan fydd ymladd yn digwydd y byddwch chi'n teimlo, y siawns yw mai'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd yw i'r broblem fynd i ffwrdd.

Meddwl am sut i ddatrys problemau perthynas? Arwahanwch yr hyn sy'n eich gwneud mor ddig a dewch o hyd i ffordd i'w weithio allan gyda'ch partner.

Dim ond pan fyddwch chi

6. Nid yw'ch problemau gyda'ch gilydd mewn gwirionedd

Weithiau mae'n teimlo bod eich perthynas yn broblem enfawr a 'ch jyst eisiau iddi ddod i ben, ond cymerwch eiliad i ofyn: A yw'ch problemau gyda'ch gilydd mewn gwirionedd?

Mae'n hawdd taflunio straen o feysydd eraill o'ch bywyd ar eich partner. Efallai eich bod chi'n teimlo nad ydych chi byth yn eu gweld, ond y gwir broblem yw bod y ddau ohonoch chi'n gorweithio. Efallai eich bod wedi cynhyrfu nad ydych chi byth yn mynd i unman, ond y gwir broblem yw nad oes gennych chi ddigon o arian yn dod i mewn.

Gallai problemau fel y rhain ddigwydd gydag unrhyw bartner, felly yn hytrach na chwalu, ceisiwch weithio gyda'n gilydd i wella pethau.

7. Rydych chi wir yn mwynhau cwmni eich gilydd

Sut i wybod a yw perthynas yn werth ei hachub?

Os yw perthynas ar y creigiau gall fod yn anodd treulio amser gyda'ch gilydd. Ond os ydych chi wir yn mwynhau amser gyda'ch partner a bod problemau'n cynyddu'n ysbeidiol yn unig, peidiwch â thaflu'r tywel i mewn eto.

Mae'r amseroedd rydych chi'n eu mwynhau gyda'ch gilydd yn fap ffordd ar gyfer yr hyn y gallai eich perthynas fod os gallwch chi ddatrys y materion sy'n achosi tensiwn rhyngoch chi. Maen nhw hefyd yn atgoffa o'r hyn rydych chi'n ei fwynhau am eich partner, a beth am eich perthynas sy'n werth ymladd drosto.

8. Gallwch weld dyfodol gyda'ch gilydd o hyd

Pan ddychmygwch eich dyfodol, a yw'ch partner ynddo? Weithiau rydych chi'n teimlo'n ddig ac fel rydych chi am iddyn nhw fynd, ond pan feddyliwch am y dyfodol, maen nhw yno o hyd.

Os byddwch chi'n cael eich hun yn gwneud cynlluniau ar gyfer teithiau neu nosweithiau allan, yn siarad â nhw am brosiectau cartref, neu hyd yn oed yn breuddwydio am eich dyfodol gyda'ch gilydd, gofynnwch i'ch hun a ydych chi wir eisiau'r dyfodol hwnnw hebddyn nhw.

9. Rydych chi'n dal i fod yn dîm

Efallai bod pethau ychydig yn arw, a'ch bod chi'n ymladd mwy nag yr oeddech chi'n arfer, ond a ydych chi'n dal i fod yn dîm yn y bôn? Ydych chi'n dal i dynnu at ei gilydd o ran cyllidebu, rheoli cartrefi, magu plant a phenderfyniadau bywyd mawr?

Mae pethau bach yn cyfrif hefyd wrth gwrs: Ydych chi'n dal i fod yn dîm o ran coginio cinio neu drwsio'r car? Os ydych chi'n dal i weithio gyda'ch gilydd ar y pethau mawr a'r pethau bach, mae yna gysylltiad yno o hyd.

Os ydych chi eisiau gwybod sut i drwsio'ch perthynas mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n dal i fod yn dîm ac nid dwy uned ar wahân.

10. Rydych chi'n dal yn serchog

Efallai y bydd eich geiriau'n fwy craff nag o'r blaen ac efallai bod eich lefelau straen ar gynnydd, ond a ydych chi'n dal i deimlo eich bod chi'n cael eich caru a'ch gofalu? Nid yw cyplau â phroblemau dwfn a phroblemau perthynas fel arfer yn dal dwylo, cwtsio, nac yn gwneud ystumiau bach fel strocio gwallt y llall neu roi rhwbiad ysgwydd iddynt.

Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o ymdrech i ddatrys problemau mewn perthynas. Os ydych chi'n dal i fod yn serchog â'ch gilydd, mae rhwyddineb, cysylltiad a gwreichionen rhyngoch chi o hyd.

Dim ond y gallwch chi wybod yn sicr a yw'ch problemau perthynas yn werth eu trwsio. Peidiwch â rhoi’r gorau iddi heb rywfaint o feddwl serch hynny - weithiau mae angen ychydig o ofal cariadus tyner ar berthynas sydd wedi torri i bob golwg.

Ranna ’: