Rhestr wirio ar gyfer Ail Briodas Lwyddiannus

Rhestr wirio ar gyfer Ail Briodas Lwyddiannus

Yn yr Erthygl honTrwy ryw wyrth, fe ddaethoch o hyd i'r person yn berffaith i chi.Ond cawsant ychydig o ddargyfeirio cyn dod o hyd i chi. Os yw'ch dyweddi wedi ysgaru a'ch bod wedi penderfynu priodi, mae yna rai pethau y dylech chi eu hystyried yn bendant cyn cerdded i lawr yr ystlys.


cadw cyfrinachau mewn priodas

Gall ail briodasau fod yn ddechreuadau newydd

Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ac er bod eich priod i fod yn sicr wedi tyfu o’u profiad priodas blaenorol, mae yna rai pethau a allai effeithio ar eich priodas sydd ar ddod.Fodd bynnag, mae optimistiaeth yn rhedeg yn uchel, o ran ailbriodi. Mae ail briodasau ar i fyny.

Y peth pwysig i'w gofio wrth briodi rhywun sydd wedi ysgaru yw cydnabod y posibiliadau hyn, siarad amdanynt yn agored, ac yna gweithio pethau allan gyda'n gilydd.

Felly, os ydych chi'n poeni'n bryderus am “mae fy nghariad wedi bod yn briod o'r blaen, beth ddylwn i ei wneud?” neu “a yw'n dda priodi ysgariad?”, darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau i briodi ysgariad - y naill ochr a'r llall a'r anfanteision.Delio â'r cyn

Efallai bod priodas gyntaf eich dyweddi wedi dod i ben, ond mae gan lawer o gyn-briod “berthynas” ar ryw ffurf ar ôl i’r ysgariad fod yn derfynol.

Os oes plant, ac yn enwedig os ydyn nhw'n rhannu'r ddalfa, bydd cyswllt cyson yn bersonol a dros y ffôn i weithio allan y manylion.

Sy'n golygu y byddwch chi hefyd yn delio â'r cyn-aelod hwn hefyd.

Hyd yn oed os na ddewch chi i mewn i'r llun tan flynyddoedd yn ddiweddarach, efallai y bydd yna deimladau caled o hyd, ac mae rhywfaint o rym yn brwydro rhwng eich priod newydd a'u cyn-gariad ac efallai hyd yn oed chi, oherwydd gall y cyn deimlo fel eu bod wedi cael eu disodli neu eich bod chi tresmasu ar fywydau eu plant.

Cymharu â chyn-briod

Roedd eich priod i fod yn briod o'r blaen - felly a yw hynny'n golygu y byddant bob amser yn eich cymharu chi â'u cyn-briod? Mae'n werth siarad amdano'n agored. Yn amlwg rydych chi'n berson gwahanol na'u priod cyntaf, ond bydd yn anodd iddyn nhw beidio â chymharu rhywun y gwnaethon nhw dreulio ei oes gyda nhw.

Os ydych chi'n gwneud gwaith cartref, ar wyliau gyda'ch gilydd, neu'n waeth - bod yn agos atoch - a fydd eich priod byth yn llithro ac yn dweud, “Wel, gwnaeth fy mhriod cyntaf bethau fel hyn & hellip;'

Os bydd hynny'n digwydd, sut fyddwch chi'n teimlo? Siaradwch am ffyrdd priodol o ddelio â'r sefyllfa, neu efallai y byddwch chi'n teimlo'n ddig ac yn ail gyfradd.

Lefel jadedness

Nid oes unrhyw un yn dod allan o briodas a ddaeth i ben yn ddianaf, ni waeth pa mor gydfuddiannol oedd y chwalu neu pa mor braf yw'r ddau gyn-briod wedi bod gyda'i gilydd.

Y gwir yw bod rhywbeth a oedd unwaith yn dal llawer o obaith ac addewid bellach drosodd.

Bydd y ddau briod yn galaru yn eu ffordd eu hunain . Ac er eich bod chi a'ch fflam newydd mewn cariad yn bendant, gallai fod pethau sy'n ymddangos ar hyd y ffordd sy'n dangos eu bod yn dal i ddelio â materion dros yr ysgariad.

Yn eich ail briodas, byddwch yn agored wrth i chi drafod pa faterion sy'n dal i'w trafferthu am yr hyn a ddigwyddodd a sut mae'n effeithio ar eu bywyd bob dydd nawr.

Newid disgwyliadau

Newid disgwyliadau

Pan fyddwch chi'n tyfu i fyny, gall eich gweledigaeth o ddiwrnod eich priodas a'ch mis mêl fod yn un ffordd - ond os ydych chi'n priodi rhywun sydd wedi bod yn briod o'r blaen, ac yn enwedig os oes plant, gallai hynny i gyd fod yn wahanol iawn.


cyngor dyddio i bobl ifanc yn eu harddegau ar gyfer dynion

Mae'n debygol y bydd llai o rwysg ac amgylchiad o amgylch y briodas, gan gynnwys llai o sylw, llai o westeion, llai o roddion, llai o gyffro , ac efallai hyd yn oed mis mêl byr iawn os o gwbl.

Wrth briodi rhywun sydd wedi bod yn briod o'r blaen bydd yn dal yn arbennig iawn i'r ddau ohonoch, ond byddwch yn barod iddo fod yn wahanol nag yr ydych wedi bod yn ei ddisgwyl yr holl flynyddoedd hyn.

Yn yr ail briodas ar ôl ysgariad, gorau po fwyaf y gallwch chi siarad amdano gyda'ch darpar briod yn yr ail briodas.

Gwyliwch hefyd:

Priodi dyn â phlentyn neu fam plentyn

Wrth briodi dyn neu fenyw sydd wedi ysgaru, cofiwch fod eu plant bob amser, bob amser yn gorfod dod yn gyntaf, hyd yn oed o'ch blaen.

Cnawd a gwaed ydyn nhw, ac mae angen eu rhieni ar y plant hynny. Mae priodi ysgariad gyda phlentyn yn sefyllfa unigryw, er nad yw'n sefyllfa anghyffredin.

Felly p'un a fydd gan eich priod ddalfa lawn neu ran neu ddim dalfa, bydd adegau y bydd galw arnynt i ofalu am rywbeth sy'n gysylltiedig â phlentyn.

Mae angen i chi fod yn iawn gyda'r toriad hwnnw yn eu hamser gyda chi. Hefyd, wrth briodi ysgariad, efallai na fydd y plant hynny yn eich derbyn yn fawr ar y dechrau, a hyd yn oed o gwbl. Beth fyddwch chi'n ei wneud os nad ydyn nhw'n ymddiried ynoch chi neu'n eich trin ychydig yn hallt?

A fydd yn effeithio ar eich perthynas briodas? Mae'n werth trafod y materion posib hyn gyda'ch darpar briod yn yr ail briodas.

Credoau am briodas ac ysgariad

Pan fyddwch chi'n priodi rhywun sydd wedi ysgaru, mae'n bwysig ystyried y problemau wrth briodi ysgariad, a beth yw eu barn am briodas ac ysgariad nawr.

  • Ydyn nhw'n rhoi priodas yn gyntaf?
  • A yw'n gysegredig iddyn nhw?
  • Pryd y dylid ystyried ysgariad?
  • A yw eu priodas a fethodd wedi newid eu barn?

Gall y cwestiynau hyn eich helpu i ateb pe byddech chi'n priodi ysgariad.


mis mêl gwersylla

Hefyd, os ydyn nhw'n mentro i briodi eto, yna maen nhw'n amlwg yn gwerthfawrogi ail briodas mewn rhyw ffordd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth mae'n ei olygu iddyn nhw mewn gwirionedd.

Mynd i mewn i therapi cyplau

Therapi cyplau

Tra nad ydych chi'n un o'r partïon sydd wedi ysgaru, byddwch chi'n briod ag un. Mae hynny'n golygu caru a byw gyda'r holl berson hwnnw, gan gynnwys ei orffennol. A siawns yw, bydd y gorffennol hwnnw'n effeithio ar eich dyfodol arwyddocaol arall a'ch dyfodol.

  • Sut ydych chi'n ffitio i mewn wrth briodi dynes neu ddyn sydd wedi ysgaru?
  • Sut bydd eu gorffennol yn effeithio ar eich perthynas?

A ddylech chi briodi ysgariad? Mae'r ateb yn gadarnhaol os ydych chi wedi deall a chofleidio'r cymhlethdodau y mae'r sefyllfa yn reidio â nhw. P'un a yw'n briodas gychwynnol wedi cwympo'n ddarnau neu'n ddiddymiad priodas hirsefydlog, dylai pawb fachu ar yr ail gyfle mewn hapusrwydd.

Fodd bynnag, troediwch yn ofalus wrth briodi rhywun sydd wedi ysgaru. Peidiwch ag aros nes bydd materion yn codi. Ar ôl yr ail briodas, ewch i therapi cyplau nawr fel y gallwch chi drosglwyddo gyda'ch gilydd o'r diwrnod cyntaf.

Yn yr amgylchedd hwn, efallai y byddwch hefyd yn gallu siarad yn fwy agored a chodi llawer o faterion sy'n anodd eu trafod yng nghanol eich bywydau prysur newydd.