10 Nod Perthynas Realistig y Dylai Pob Pâr Eu Cyflawni

10 Nod Perthynas Realistig y Dylai Pob Pâr Eu Cyflawni

Yn yr Erthygl honEfallai mai cwympo mewn cariad yw'r teimlad harddaf yn y byd. Fodd bynnag, mae adeiladu perthynas â'ch anwylyd a gweithio'n galed i wneud iddo bara am oes yn ei gwneud hyd yn oed yn fwy arbennig.Yn meddwl tybed sut rydych chi'n sicrhau nad yw'r wreichionen yn eich perthynas yn marw allan? Mae'n syml, gosod nodau.

Nid oes angen i sefydlu'r nodau hyn fod yn broses gymhleth iawn. Dyma ddeg nod perthynas realistig i chi a'ch partner:
ystyr teulu cymysg

1. Ceisiwch fynd ychydig ddyddiau heb fod angen eich gilydd

Er, mae'n deimlad hyfryd bod mewn cariad a phrofi'r ysfa i fod eisiau'ch partner gyda chi trwy'r amser, mae'r un mor bwysig bod y ddau ohonoch yn gwahanu cariad oddi wrth fod angen eich gilydd trwy'r amser. Cydweithio i greu bond sy'n gallu ffynnu heb i chi'ch dau fod gyda'ch gilydd a chan ochr eich gilydd trwy'r amser.

2. Cael sgyrsiau dyddiol

O ystyried ein bywydau cyflym, anaml y mae gennym yr amser i rannu manylion ein diwrnod gyda'n partneriaid. Mae'n nod pwysig i unrhyw berthynas sicrhau eich bod yn sefydlu defod ddyddiol i gysylltu a chyfathrebu. Penderfynwch ar amser y tu allan i'r sgwrs fach arferol yn ystod y cinio ac eistedd gyda'n gilydd i wrando ar yr hyn y mae ei gilydd yn mynd drwyddo yn ddyddiol. Defnyddiwch yr amser hwn yn ofalus iawn, byddwch yn bresennol, dal dwylo, cofleidio'ch gilydd a siaradwch eich calonnau.

3. Ymdrechu i ddod yn ffrind gorau eich gilydd

Er, y cemeg gynhenid ​​rhwng y cwpl yw asgwrn cefn pob perthynas, mae bod yn ffrindiau fel elfen sy'n chwarae rhan bwysig yn unig wrth hyrwyddo perthynas iach. Byddwch yn ffrind gorau i'ch partner, hyrwyddwch gysur pan fyddwch chi'ch dau yn cael sgwrs, yn cellwair ac yn coleddu bob eiliad yn union fel y byddech chi gyda bydis hir.
ffeithiau am dwyllo

4. Cadwch ryw yn ddiddorol

Rydyn ni i gyd wedi clywed pobl yn dweud y gall cael rhyw gyda'r un person ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd fynd yn eithaf diflas. Fodd bynnag, rydym yn amlwg yn erfyn yn wahanol. Dim ond pan fyddwch chi'n gadael iddo fod y mae rhyw yn mynd yn ddiflas. Yn lle hynny, rydyn ni'n awgrymu y dylai cyplau anelu at sbeicio pethau a pharhau i weithio'n galed i blesio'i gilydd yn y gwely.

5. Cael cefn eich gilydd

Mae bod mewn cariad yn un peth, ond stori arall yw cael cefn eich partner yn gyfan gwbl. Nid yw cynnal perthynas barhaol byth mor hawdd ag y maent yn ei ddangos ar y teledu. Pan aiff pethau’n ddrwg yn eich perthynas, y nod ddylai fod cael cefn eich gilydd bob amser ni waeth beth a chefnogi ei gilydd yn yr amseroedd tywyllaf.

Cael eich gilydd yn ôl
rhoi'r cefn wreichionen yn eich priodas

6. Cefnogwch freuddwydion a nodau eich gilydd

Rhowch sylw pan fydd eich partner yn dweud wrthych eu bod yn dymuno iddynt gael cyfle i barhau â'u hastudiaethau, neu pan fyddant yn dweud wrthych chi eu bod am ddod yn ddawnsiwr. Peidiwch â chwerthin. Talu sylw. Cefnogwch eich partner a'u gwthio i gyflawni eu breuddwydion.

7. Gwnewch rywbeth newydd unwaith y mis

Yn meddwl tybed pam y collodd eich perthnasau yn y gorffennol eu gwreichionen ychydig ar ôl ychydig fisoedd? Oherwydd ichi ddod yn ddiflas iddo / iddi a daeth ef / hi yn ddiflas i chi. Nid yw hi byth yn dda aros yr un peth gan fod undonedd yn ddrwg i berthnasoedd. Ymdrechwch ef a mynd yr ail filltir i gadw pethau'n gyflym ac yn gyffrous yn eich perthynas. Gallwch chi ddechrau trwy fynd â'ch partner allan i'r lle newydd cyffrous hwn yn y dref sydd â bwyd egsotig. Ymunwch â gweithgaredd pwmpio adrenalin gyda'ch partner fel mynd am rafftio, sglefrfyrddio neu hyd yn oed sesiwn hapchwarae. Cymerwch ofal arbennig o sut rydych chi'n edrych o leiaf unwaith y mis trwy aros ar ben eich gêm ffasiwn, oherwydd y llofrudd unigol mwyaf mewn unrhyw berthynas yw bod yn bresenoldeb llwm, diflas a diflas y gallai'ch partner golli diddordeb ynddo yn gyflym iawn. Gadewch iddo danio, gadewch iddo grwydro ac yn anad dim, gadewch iddo fod yn hudolus.8. Ceisiwch ddatrys materion gydag aeddfedrwydd

Aeddfedrwydd yw'r nodwedd bwysicaf unigol sy'n helpu perthynas i dyfu a ffynnu go iawn. Nid oes y fath beth â “chwpl perffaith” nad yw erioed wedi cael eu brwydr gyntaf. Ymdrin â beiau eich gilydd a datrys eich ymladd (mawr neu fach) gydag aeddfedrwydd.

9. Rhannwch gynlluniau ar gyfer eich dyfodol

Efallai bod un ohonoch chi eisiau cael plant yn y dyfodol tra bod yr un arall yn bwriadu gweithio ar PHD. Waeth beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol, mae'n bwysig iawn eich bod yn eu rhannu gyda'ch partner a sicrhau bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen. Nid yn unig y bydd y nod hwn yn helpu i osgoi gwrthdaro yn y dyfodol, ond byddai hefyd yn helpu i ddod â dau yn nes atoch a chyfoethogi'ch perthynas yn wirioneddol.

10. Carwch eich gilydd yn ddiamod

Dylai caru ei gilydd yn ddiamod fod yn nod pob perthynas, gan ei fod yn rhywbeth nad yw byth yn pylu. Er, gallai'r nod hwn fod yn anoddach nag adeiladu llong ofod i deithio i'r lleuad, fodd bynnag, gadewch inni eich sicrhau bod y nod hwn yn gyraeddadwy mewn gwirionedd. Ymdrechu tuag at garu ein gilydd, ymddiried yn ein gilydd a chefnogi penderfyniadau ein gilydd heb ddisgwyl dim yn ôl.

Zyana Morris
Mae Zyana Morris yn blogiwr iechyd a ffordd o fyw angerddol sydd wrth ei bodd yn ysgrifennu am dueddiadau cyffredinol. Mae hi'n awdur amlwg mewn amryw flogiau awdurdodol yn y diwydiant iechyd, ffitrwydd a ffordd o fyw ac ar hyn o bryd yn gysylltiedig â Sophie a Trey, siop ddillad ar-lein i ferched. Dilynwch hi ar twitter @ZyanaMorris.