Awgrymiadau Allweddol i Helpu'ch Plant Trwy Wahanu Priodas

Awgrymiadau Allweddol i Helpu

Yn yr Erthygl honGall gwahanu fod yn amser trethu iawn i'r rhieni. Mae'n naturiol teimlo eich bod wedi'ch gorlethu ac ar eich pen eich hun. Yn y cyfamser, mae yna benderfyniadau a chynlluniau i wneud a pharhau i rianta er gwaethaf yr holl gynnwrf yn eich bywyd.Pryder mwyaf cyplau sy'n mynd trwy wahaniad yw sut y bydd y gwahaniad yn effeithio ar y plant a sut y byddant yn ymdopi â'r newidiadau sydd ar ddod ym mywyd beunyddiol. Gall hyd yn oed gwahaniad cyfeillgar wedi'i gynllunio'n dda feithrin y teimladau o ansicrwydd a phryder mewn plant. Mae plant yn gweld ac yn teimlo pethau'n wahanol i oedolion. Efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anodd delio â gwahanu oherwydd eu bod nhw'n teimlo bod eu bywydau'n troi wyneb i waered. Maent yn debygol o deimlo:

  • Dicter
  • Pryder
  • Tristwch
  • Yn ddryslyd ac yn unig

Efallai y bydd eich plant yn ceisio cuddio eu teimladau eu hunain i'ch amddiffyn chi. Peidiwch â thanamcangyfrif beth mae'ch plentyn yn mynd drwyddo ar y fath amser. Eich cefnogaeth lawn ac atgyfnerthu cariad yn gadarnhaol yw'r hyn a fydd yn eu helpu i ymdopi â'r dyddiau cynnar hyn o wahanu.Gall gwahanu pan fydd gennych blant fod yn gymhleth iawn. Oes angen i chi wneud llawer o benderfyniadau pwysig fel sut y byddwch chi'n dweud wrth eich plant? Beth fyddwch chi'n ei ddweud wrthyn nhw? Pryd fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw? Mae gwahanu yn gyfnod anodd gan eich bod chi'ch hun yn teimlo'n ansicr ac yn agored i niwed. Ar adeg o'r fath rydych chi am ddweud wrth eich plant bod eu bywydau'n mynd i newid mewn ffordd na fydd yn achosi trallod ac ychydig iawn o boen iddyn nhw.


rheolau gwahanu mewn priodas

Sut fydd y plant yn ymateb i wahanu?

Gall gwahanu beri straen mawr i'r plant ac mae'r ffordd y maent yn ymdopi ag ef yn dibynnu ar sawl cyflwr:

  • Sut mae'r rhieni'n ymdopi â'r chwalu a pherthnasoedd parhaus eraill. Mae'r adferiad a'r addasiad yn haws i blant os yw rhieni'n sensitif i anghenion eu plant.
  • Yr amgylchiadau sy'n arwain at wahanu. A oedd yn gyfeillgar ac yn ddigynnwrf neu a welodd y plant unrhyw ddrama neu ymladd?
  • Cam datblygiad ac oedran y plant
  • Anian a natur y plant - ydyn nhw'n rhwydd neu'n tueddu i gymryd popeth o ddifrif

Sut fydd y plant yn teimlo?

Mae gwahanu yn amser poenus i'r teulu cyfan. Efallai y bydd eich plant yn teimlo mai nhw sydd ar fai. Efallai y byddan nhw'n ofni cael eu gadael ac yn teimlo'n ansicr. Efallai eu bod yn mynd trwy fyrdd o emosiynau ac yn teimlo'n drist, yn ddig, yn brifo, yn synnu, yn ofnus, yn ddryslyd neu'n poeni. Efallai eu bod hefyd yn galaru am golli eu teulu fel uned. Efallai y byddant hefyd yn dechrau ffantasïo am i'w rhieni ddod yn ôl at ei gilydd. Efallai y byddan nhw hefyd yn profi rhai newidiadau ymddygiadol fel actio allan, sgipio dosbarthiadau neu ddim eisiau mynd i'r ysgol, gwlychu'r gwely, mynd yn oriog neu'n glinglyd.Sut bydd y plant yn teimlo

Sut i helpu'ch plentyn trwy'r amser anodd hwn?

Er bod rhieni eu hunain yn aml yn ddryslyd ac yn ofidus ar yr adeg hon, mae'n bwysig iddynt geisio deall beth mae eu plant yn mynd drwyddo ac ystyried eu teimladau. Rhaid i blant ddelio ag addasiadau a newidiadau lluosog pan fydd y rhieni'n gwahanu: newidiadau mewn disgyblaeth, ffordd o fyw teuluol, a rheolau. Rhaid iddyn nhw ddelio â newidiadau eraill fel ysgol newydd, ysgol newydd, a phartner newydd ym mywyd eu mam neu eu tad. Bydd yn rhaid iddyn nhw hefyd dorri lawr ar bethau moethus gan y byddai llai o incwm.

Fel rhieni, eich cyfrifoldeb chi yw cyrchu'r sefyllfa trwy eu llygaid a'u cysuro a'u tywys trwy'r amser anodd hwn. Pethau i'w cofio pan ddywedwch wrth eich plant eich bod yn gwahanu:Rhowch sicrwydd

Ni ddylai eich plentyn fyth amau ​​eich cariad tuag ato. Rhaid iddo wybod bod y ddau riant yn dal i'w garu. Efallai nad ydych chi'n caru'ch partner mwyach, ond mae'r plant yn caru'r ddau riant ac efallai y byddan nhw'n ei chael hi'n anodd deall pam eich bod chi'ch dau yn gwahanu. Bydd angen sicrwydd cyson arnynt bod y ddau riant yn dal i'w caru.

Byddwch yn onest â nhw

Ceisiwch fod mor onest ag y gallwch gyda nhw heb fynd i fanylion diangen. Esboniwch iddyn nhw mewn modd syml ond peidiwch â beio'ch partner. Dywedwch wrthynt ble a phryd y byddant yn gweld y rhiant arall a phwy fydd yn symud i ffwrdd.Peidiwch â gwneud iddyn nhw ddewis ochrau

Rhwyddineb eu meddyliau trwy ddweud wrthynt nad oes raid iddynt ochri. Mae beirniadu'r rhiant arall o flaen y plant yn aml yn brifo'r plant. Mae plant yn caru'r ddau riant felly ceisiwch osgoi dweud pethau negyddol am eich partner o'u blaenau.

Sicrhewch nhw nad nhw sydd ar fai

Eu hargyhoeddi bod eich gwahaniad yn benderfyniad oedolyn ar y cyd ac nad bai'r plant mewn unrhyw ffordd. Hefyd ceisiwch wneud llai o newidiadau yn eu bywydau gan y bydd cynefindra yn dod â chysur iddynt.


sut i sbeis i fyny perthynas pellter hir yn rhywiol

Fel rhieni, mae plant hefyd dan straen gan y newidiadau yn eu bywydau a gwahaniad eu rhieni, ond gyda gofal, amser a chefnogaeth mae'r rhan fwyaf o blant yn addasu i'r newidiadau hyn.