A oes angen Pwer Atwrnai ar gyplau priod?

A oes angen Pwer Atwrnai ar gyplau priod?

Nid yw llawer o bobl yn gwybod beth yw “pŵer atwrnai”, llawer llai a oes angen un arnynt. Gan ychwanegu at y dryswch yw y gall y term gyfeirio at fwy nag un math o ddogfen. Felly cyn i ni gyrraedd y cwestiwn a oes angen pwerau atwrnai ar barau priod, gadewch inni adolygu'r hyn y mae'r dogfennau hyn yn ei wneud.

Beth yw pŵer atwrnai?

A siarad yn gyffredinol, mae atwrneiaeth yn ddogfen wedi'i llofnodi lle rydych chi'n rhoi'r awdurdod i rywun arall weithredu ar eich rhan neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan. Y ddau brif gategori o bwerau atwrnai yw pwerau atwrnai ariannol a phwerau atwrnai meddygol (a elwir weithiau'n bwerau atwrnai neu ddirprwyon “gofal iechyd”). Gyda'r naill fath neu'r llall, gallwch roi pwerau eang i rywun ddelio â phob mater yn y maes hwnnw, awdurdod cyfyngedig i ddelio â materion penodol, neu unrhyw beth rhyngddynt. Fel rheol, gelwir y person rydych chi'n ei enwi yn “atwrnai,” yn “atwrnai mewn gwirionedd,” neu'n “ddirprwy.” Fodd bynnag, gall y person hwn fod yn unrhyw un a ddewiswch ac nid oes rhaid iddo fod yn atwrnai (cyfreithiwr) o gwbl.Fel gyda llawer o faterion cyfreithiol, mae pwerau atwrnai yn cael eu llywodraethu gan gyfraith y wladwriaeth

Oherwydd hyn, mae enwau'r dogfennau, y nodau y gallant eu cyflawni, a hyd yn oed sut y mae'n rhaid eu llenwi yn dibynnu ar gyfreithiau eich gwladwriaeth. Er enghraifft, mae gan California ofynion llym o ran “datganiadau rhybuddio” y mae'n rhaid eu hargraffu ar unrhyw fath o atwrneiaeth. Mae'r Wladwriaeth Aur hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bwerau atwrnai naill ai gael eu notarized neu eu llofnodi gan ddau dyst sy'n oedolion sy'n cwrdd â gofynion penodol.

Byddai llawer o gyfreithwyr yn cytuno bod angen rhywun ar oedolion a all weithredu fel eu pŵer atwrnai, ar gyfer materion ariannol a meddygol. Nid ydym byth yn gwybod beth ddaw yn y dyfodol. Os deuwn yn anghymwys neu'n methu â phenderfynu materion neu weithredu dros ein hunain, mae pŵer atwrnai yn caniatáu inni ddynodi pwy fydd yn gwneud hynny i ni ymlaen llaw.

Os na ddewiswn, rydym ar drugaredd llys. Bydd barnwr yn penderfynu pwy fydd yn gwasanaethu mewn rôl mor bwysig i ni.

Efallai y credwch, os ydych yn briod, nad oes angen cael y dogfennau hyn ar waith. Gall perthnasoedd ffurfiol, cyfreithiol ddatrys ychydig o'r materion a allai gyd-fynd ag anghymhwysedd neu wendid corfforol. Er enghraifft, yn y mwyafrif o daleithiau, efallai y bydd gan y perthynas agosaf yr hawl i wneud penderfyniadau meddygol ar eich rhan. Yn yr achosion hyn, mae cyfraith y wladwriaeth yn darparu rhestr o'r bobl hynny yn nhrefn eu dewis, gan ddechrau gyda'ch priod fel rheol.

Yn yr un modd, efallai y credwch y bydd teitlo eiddo ar y cyd yn datrys problemau sy'n gysylltiedig ag anghymhwysedd posibl yn y dyfodol. Gall teitlau asedau ar y cyd helpu - ychydig. Er enghraifft, trwy deitlo cyfrif banc ar y cyd, rydych chi'n rhoi'r hawl i'r ddau berchennog wneud adneuon ac ysgrifennu sieciau. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, rhaid i gydberchnogion eiddo go iawn neu bersonol (meddyliwch geir a thai) i gyd gytuno i werthu neu amgylchynu eiddo. Mae hyn yn golygu, os na all un priod gydsynio, bydd eu priod arall yn gyfyngedig yn ei allu i werthu neu forgeisio'r eiddo.

Yn ogystal, yn enwedig gyda'r cynnydd mewn pryderon preifatrwydd a chyfrinachedd, mae llawer o gwmnïau a darparwyr gofal iechyd yn llai tebygol o ddelio â rhywun neu roi gwybodaeth i rywun heb ganiatâd penodol i wneud hynny.

Beth yw'r dewis arall?

Achosion llys hir a chostus o bosibl i enwi cadwraethwr a / neu warcheidwad ar eich cyfer chi a / neu'ch eiddo. A phan fydd popeth wedi'i ddweud a'i wneud, gall y llys enwi rhywun y byddech chi wedi'i ddewis eich hun i ofalu amdanoch chi neu'ch materion neu beidio.

Os penderfynwch ddilyn pwerau atwrnai meddygol neu ariannol, cysylltwch ag atwrnai trwyddedig yn eich gwladwriaeth. Mae pwerau atwrnai yn ddogfennau pwysig y mae'n rhaid eu sefydlu'n gywir i amddiffyn eich buddiannau a sicrhau bod eich dymuniadau'n cael eu dilyn.

Krista Duncan Black
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Krista Duncan Black. Mae Krista yn brifathro TwoDogBlog. Yn gyfreithiwr, ysgrifennwr a pherchennog busnes profiadol, mae hi wrth ei bodd yn helpu pobl a chwmnïau i gysylltu ag eraill. Gallwch ddod o hyd i Krista ar-lein yn TwoDogBlog.biz a LinkedIn.

Ranna ’: