10 Arwyddion Gwraig Gamdriniol a Sut i ddelio â hi

Darganfyddwch a ydych chi, neu rywun rydych chi

Yn yr Erthygl honNid dynion yw'r unig rai sy'n gallu bod yn ymosodol mewn perthynas.Mor ysgytiol ag y gallai fod, gall menywod fod yn ymosodol hefyd.

Hefyd, oherwydd y diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol o ran y cam-drin y mae dynion yn ei wynebu, nid ydyn nhw hyd yn oed yn sylweddoli eu bod nhw'n delio â gwraig ymosodol. Yn aml gall arwyddion menyw ymosodol fod mor gynnil fel na fydd dynion yn sylweddoli eu bod ar y diwedd derbyn.Darganfyddwch a ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, wedi dioddef gwraig ymosodol trwy fynd trwy'r rhestr isod. Cyngor ar sut i ddelio â gwraig ymosodol hefyd wedi'i drafod.


delio â straen ariannol mewn priodas

1. Rheoli ymddygiad

Mae gan wragedd camdriniol ymddygiad rheoli. Bydd hi'n rheoli gyda phwy rydych chi'n cymdeithasu, ble rydych chi'n mynd, ble rydych chi'n gweithio, beth rydych chi'n ei wneud â'ch gwiriad cyflog, beth rydych chi'n ei wisgo a pha mor aml rydych chi'n siarad â theulu neu ffrindiau.

Bydd y camdriniwr yn ceisio eich rheoli trwy ddefnyddio cyfathrebu di-eiriau. Efallai y bydd hi'n gwrthod siarad â chi, eich anwybyddu, rhoi'r gorau i fod yn agos atoch chi, neu hyd yn oed suddo nes iddi gael ei ffordd. Mae hi hefyd yn ace ar reoli trafodaethau.2. Cam-drin geiriol

Os credwch eich bod bob amser (yn siarad yn drosiadol) yn cerdded ar gregyn wyau, mae hyn yn fwyaf tebygol yn arwydd o gamdriniaeth. Efallai y bydd gennych wraig ymosodol os bydd hi'n gweiddi, yn gweiddi neu'n chwythu gasged dros bethau bach. Efallai y bydd menyw ymosodol o'r fath yn eich gwanychu, yn eich beirniadu'n gyson, ac yn aml yn gwrthod eich teimladau.

Mae fy ngwraig yn ymosodol. Beth ydw i'n ei wneud? Os yw pethau wedi cynyddu i’r lefel hon eich bod yn pendroni am yr ateb i’r cwestiwn hwn yna mae o amser i chi gymryd materion yn eich dwylo eich hun a gosod ffiniau i drwsio'r perthynas .

Mae gennych wraig ymosodol pe bai

3. Trais

Os bydd eich un arwyddocaol arall yn arw, naill ai pan ddaw atoch chi neu'r bobl o'ch cwmpas, rydych mewn perthynas ormesol. Os yw hi'n eich dyrnu, eich taro a'ch slapio, mae'r rhain yn arwyddion clir nad yw'r berthynas yn gadarn. Efallai y bydd hi, yn yr un modd, yn ceisio cicio anifeiliaid, dyrnu waliau neu daflu pethau atoch chi pan nad yw'n cael ei ffordd.

4. Cenfigen eithafol

Mae'r mwyafrif o wragedd camdriniol yn genfigennus. Efallai y byddan nhw'n dangos hwyliau drwg cyn gynted ag y byddan nhw'n eich gweld chi'n siarad â rhywun arall. Wrth gwrs, mae priod yn tueddu i genfigennus wrth weld eu pobl arwyddocaol eraill yn rhyngweithio â phobl eraill. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae cenfigen ychydig yn wahanol. Bydd eich gwraig ymosodol hyd yn oed yn tyfu'n genfigennus os ydych chi'n talu gormod o sylw i'ch brodyr a'ch chwiorydd neu'ch rhieni.

5. Adweithiau afresymol

Arwydd amlwg arall o'ch gwraig yn ymosodol yw iddi gael ymatebion nonsensical. Pan fyddwch chi'n cyflawni gwall, rydych chi'n teimlo nad oes unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i'w wneud hi. Nid yw hi wedi eich maddau am eich gweithgareddau, waeth pa mor funud oedd y camgymeriad neu faint yr ydych yn ei bledio am faddeuant.

Arwydd amlwg arall o

6. Ynysu

Mae priod gormesol angen pob un ohonoch chi eu hunain. Nid oes angen i chi fuddsoddi egni gyda chydweithwyr, teulu na chymdeithion. Byddai'n well ganddi pe byddech chi'n ddiflas a phawb ar eich pen eich hun. Nid oes angen i chi hongian allan gydag unigolion eraill rhag ofn y gallant nodi'r cam-drin.

7. Yn gosod ofn

A yw'ch gwraig yn eich rhoi mewn amgylchiadau a allai beri ichi ofni am eich bywyd neu ddiogelwch? Os oes yna achosion lle mae hi'n ceisio eich bygwth, yn gwneud i chi deimlo'n ofnus, yn eich rheoli ac yn eich trin i'r pwynt lle rydych chi'n dechrau ei dychryn ac yn ofnus, rydych chi'n amlwg mewn perthynas ymosodol.

8. Yn beio pawb arall

Mae hi'n dod o hyd i ffyrdd i gyhuddo eraill; nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am yr hyn y mae wedi'i wneud neu ei ddweud a bydd yn beio pawb am unrhyw beth sy'n troi allan yn wael. Bydd hi'n dibynnu'n ddibynnol ar sut i bwyntio'r bys atoch chi.


sut i fynd allan o berthynas gwenwynig

Ar y cyfle i ffwrdd nad ydych erioed wedi clywed eich gwraig yn ymddiheuro am unrhyw beth ac mae hi bob amser yn chwarae'r gêm bai, efallai eich bod chi mewn perthynas ymosodol.


sut i ymdopi ag ysgariad pan fyddwch chi'n dal i'w garu

Nid yw

9. Goleuadau Nwy

Goleuadau nwy yw'r ymddygiad ystrywgar a ddefnyddir i ddrysu unigolion i feddwl bod eu hymatebion mor bell i ffwrdd o'r hyn sy'n normal eu bod yn wallgof.

Mae'r wraig ymosodol yn dweud wrth y gŵr ei fod yn wallgof neu ei fod yn ei ben yn unig. Mae gwŷr o'r fath yn aml yn cael eu gadael yn pendroni a yw'r ymddygiad hwn yn golygu bod angen iddynt gywiro eu hunain neu eu gwraig yn ddigon ymosodol i fynd i'r afael â'r mater trwy chwarae gêm bai.

10. Anallu i drin beirniadaeth

Ni all ddelio ag adborth, waeth pa mor ddiffuant ydyw. Ni allwch roi adborth defnyddiol heb ôl-danio. Mae hi'n gweld popeth fel adborth negyddol ac yn teimlo sarhad ac ymosodiad mawr arni. Beth bynnag, mae hi'n fwy na pharod i feirniadu, yn aml mewn ffordd sarhaus, yr eiliad y ceisiwch ddweud rhywbeth wrthi.

Mae fy ngwraig yn ymosodol, beth ydw i'n ei wneud?

Gosodwch ffiniau ar gyfer y pethau neu'r gweithredoedd y byddwch chi'n eu derbyn a pheidio â'u derbyn gan eich gwraig. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod iddi beth sy'n dderbyniol ac nad yw'n dderbyniol pan fydd hi'n siarad â chi neu amdanoch chi. Gadewch iddi wybod, mewn termau ansicr na fyddwch yn ei derbyn yn eich bychanu a'ch difetha, eich deallusrwydd neu'ch cymeriad.

Ar y cyfle i ffwrdd ei bod hi'n croesi'ch terfynau ac yn galw enwau anghwrtais arnoch chi, bydd angen i chi greu rhyw fath o le rhwng y ddau ohonoch. Codwch a gadewch a datgelwch iddi y byddwch chi'n ei gadael hi a'r sefyllfa honno bob tro y bydd hi'n dweud rhywbeth niweidiol neu olygu i chi.

Ni ddylech barhau i fod y dioddefwr mewn perthynas ar ôl adnabod y rhain arwyddion gwraig ymosodol . Wrth gwrs, efallai na fydd gwneud yr holl bethau hyn yn gweithio allan. Efallai y bydd eich gwraig ymosodol yn tyfu'n fwy ymosodol. Os yw hi'n dangos ymddygiad o'r fath ac yn gwrthod eich parchu chi fel ei phriod, yna mae'n well rhannu ffyrdd er daioni. Nid yw byw mewn priodas wenwynig gyda gwraig ymosodol yn gwneud unrhyw les i chi.