11 Gwirioneddau Calon-Wrenching Am Ysgariad y Rhaid i Chi Ei Wybod

11 gwirioneddau ysgariad Wrenching y Galon

Fel y'i gelwir yn gyffredinol, ysgariad gall fod yn ddwys a chreulon iawn. Mae ysgariad yn dynodi diwedd rhywbeth mawr; gall ymddangos fel yr holl waith caled ac ymroddiad yr oeddech wedi'i roi i mewn i perthynas wedi mynd i wastraff.Y gwir am ysgariad yw ei fod yn arwydd o ddiwedd rhywbeth mawr, a all newid eich byd i gyd os na chaiff ei drin yn ofalus. Mae ysgariad yn galed.Mae pob ysgariad yn wahanol ac mae ymateb pawb i ysgariad yn wahanol. Ond y peth cyffredin ymhlith pob ysgariad yw bod priodas, a ddaeth â llawenydd ym mywydau’r cyplau ar un adeg, ar ei diwedd. Oni bai eich bod wedi profi ysgariad o'r blaen, mae'n eithaf anodd gwybod beth rydych chi ynddo neu sut y byddwch chi'n teimlo.

Er bod hanfodion ysgariad yn hysbys i'r mwyafrif o bobl - rydym i gyd wedi dysgu gan rywun sydd wedi mynd trwy ysgariad, wedi gwylio ffilm amdano, neu wedi darllen llyfr - nid yw'r gwir wirioneddau blêr am ysgariad mor hysbys trwy eraill profiad personol pobl, ffilmiau neu hyd yn oed lyfrau.Y gwir mwyaf am ysgariad yw na allwch baratoi yn y pen draw ar gyfer y newid mawr hwn yn eich bywyd, ond mae rhai pethau y mae'n rhaid i chi eu gwybod i wybod. Dyma 11 o wirioneddau creulon am ysgariad nad oes unrhyw un yn eu dweud wrthych mewn gwirionedd.

1. Hyd yn oed os ydych chi dros eich partner, bydd ysgariad yn boenus

Mae profi ysgariad yn anodd iawn hyd yn oed os ydych chi'n barod amdano.

Os ydych chi wedi gofyn y cwestiynau hyn i chi'ch hun - Sut i wybod pryd i ysgaru ? A sut i wybod pryd mae ysgariad yn iawn? Yna gwybod nad yw'r rhain yn gwestiynau y byddwch chi'n dod o hyd i atebion iddynt dros nos.Rydych chi'n gwybod y gall bod gyda'ch cyn-aelod fod yn wenwynig ac yn niweidiol i'ch iechyd corfforol ac emosiynol, felly rydych chi'n gwneud y peth iawn trwy benderfynu torri i ffwrdd oddi wrthyn nhw trwy ysgariad.

Ond y gwir am ysgariad yw ei bod yn dal yn anodd oherwydd y brwydrau cyfreithiol; mae'n anodd mynd i'r llys i setlo neu ddatrys rhai pethau ac yn gymdeithasol nid yw pobl yn gwybod beth i'w ddweud pryd bynnag maen nhw'n eich gweld chi. Dylech fod yn barod am amseroedd caled ac emosiynau garw os ydych chi eisiau ysgariad.

2. Nid yw ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach ar unwaith

Y prif reswm ichi ysgaru'ch partner yn y lle cyntaf yw eich bod chi ddim yn hapus yn y briodas mwyach , ond nid yw mynd trwy ysgariad yn eich gwneud chi'n hapusach. Fodd bynnag, mae ysgariad a hapusrwydd yn annibynnol ar ei gilydd.

Y gwir am ysgariad yw bod y rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n fwy rhydd ar ôl yr ysgariad ond nid yw byth yn eu gwneud yn hapusach ar unwaith. Ar ôl ysgariad, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi colli rhan ohonoch chi.

3. Os na all eich priod aros i ysgaru, efallai bod ganddyn nhw rywun arall yn barod

Sut ydych chi'n gwybod pryd i ysgaru? Peidiwch â cholli'r baneri coch os byddwch chi'n gweld eich priod yn ymddwyn yn aflonydd ac yn frysiog am ysgariad. Mae'n bryd ichi ddeall nad oes gobaith ailadeiladu'r berthynas a chamu'n ôl yn osgeiddig.

Y rheswm mwyaf hanfodol pam y gall eich priod ruthro i'ch ysgaru yw y gallai fod ganddyn nhw rywun arall yn unol. Efallai bod rhywun yn barod i gymryd eich lle yn y briodas, er efallai nad ydych chi'n gwybod am y person newydd hwn eto.

Byddwch yn barod i wynebu'r ffaith bod eich priod yn gweld rhywun arall, ac efallai y bydd hyd yn oed yn ddigon difrifol i'ch ysgaru.

Gwyliwch hefyd:

4. Bydd ychydig o aelodau o'r teulu a ffrindiau yn eich gadael chi

Gwirionedd posib am ysgariad yw hynny ar y dechrau, y rhan fwyaf o'ch cyn-aelodau teulu a gall ffrindiau eich ynysu ers i chi ysgaru. Hyd yn oed os ydych chi wedi dod yn rhy agos at deulu a ffrindiau eich priod, ar ôl yr ysgariad, fe allen nhw dorri bondiau. Gall bod yn agos gyda rhywun sydd wedi ysgaru eich ffrind neu aelod o'ch teulu fod yn anodd ac yn lletchwith.

5. Mae ysgariad yn dwyn allan y drwg mewn pobl

Mae ysgariad yn aml yn golygu dalfa plant a phwy sy'n cael yr hyn sy'n ariannol. Dyma'r gwir am ysgariad. Gall fod yn boenus ac yn chwerw. Ond yn anochel.

Dyna ddau beth a all beri i bobl neis wneud pethau erchyll: arian a phlant. O ganlyniad, yn y frwydr dros bwy sy'n cael beth, gall llawer o hylldeb ddod allan.


beth yw alimoni?

6. Nid oes rhaid i chi aros i'r ysgariad fod yn derfynol i wneud newidiadau yn eich bywyd

Ar wahân i wybod pryd i ysgaru, mae'n bwysig eich bod chi'n derbyn bod yn rhaid i chi ddod â rhai newidiadau trawsnewidiol yn eich bywyd.

Mae ysgariad yn digwydd oherwydd nad yw rhywbeth yn gweithio'n dda yn y berthynas. Felly pam mae'n rhaid i chi aros tan ar ôl yr ysgariad i atgyweirio'r hyn nad yw'n gweithio'n iawn? Gweithiwch gyda'r hyn sydd gennych chi nawr.

7. Bydd eich cyllid yn newid yn llwyr

Fe fyddwch chi'n ei chael hi'n anodd iawn cloddio i'ch cyllid, yn enwedig os oeddech chi yn y rôl draddodiadol o fod y blaid na thalodd y biliau. Er eich bod yn gorfod bod yn annibynnol fel hyn, y gwir am ysgariad yw y gall arwain at ffordd o fyw dan fygythiad.

Yn y rhestr o bethau “beth i'w wybod am ysgariad”, cofiwch efallai y bydd angen i chi gael wy nyth wedi'i gynllunio'n dda ymlaen llaw os ydych chi'n mynd i ddechrau byw ar wahân ar ôl ysgariad.

Y gwir am ysgariad yw bod yn rhaid i chi ddechrau o'r dechrau. Mae'n rhyddhaol ond yn ddiflas.

8. Efallai na fyddwch yn ymddiried mewn pobl mwyach

Ar ôl ysgariad, mae gennych y meddylfryd bod yr holl ddynion / menywod yr un peth a byddant yn y diwedd yn eich ditio. Nid ydych yn ymddiried yn yr hyn y mae pobl yn ei ddweud. Y gwir am ysgariad yw y gall wneud i chi golli hyder mewn pobl a'u geiriau.

9. Mae llawer o gyplau sydd wedi ysgaru yn dod yn ôl at ei gilydd yn nes ymlaen

Waeth pa mor anodd yw hi i gael ysgariad, mae llawer o gyplau sydd wedi ysgaru yn dal i gael eu tynnu at ei gilydd ac ar ôl amser hir o gwahanu a meddyliau, gallant yn y pen draw cwympo yn ôl i mewn cariad a chymodi.

10. Rydych yn sicr o wneud yr un camgymeriadau

Ar ôl i chi ysgaru, fe welwch yn bendant fod pobl sy'n union fel eich cyn-aelod yn cael eu tynnu atoch chi. Y gwir am ysgariad yw y gallech fod yn sownd yn yr un cylch dieflig o ddewis partner anghywir.

P'un a ydyn nhw wedi eu denu atoch chi neu eich bod chi'n chwilio amdanyn nhw'n isymwybod, mae angen i chi wneud ymdrech ymwybodol i gywiro'r patrwm neu bydd yr un stori yn ailadrodd ei hun.

11. Nid ysgariad yw'r diwedd i chi

Mae un peth am ysgariad y mae'n rhaid i chi ei gofleidio. Nid yw ysgariad yn ddiwedd oes i chi.

Bydd ysgariad yn eich brifo a bydd yn boenus iawn, ac mae hynny'n wirionedd anochel am ysgariad. Efallai ei fod hyd yn oed yn gywilyddus ac wrth gwrs, bydd yn dorcalonnus.

Ond er gwaethaf yr holl bethau caled y mae'n rhaid i chi eu hwynebu yn ystod y proses ysgariad , byddwch yn dal i'w oresgyn. Gobeithio y bydd y mewnwelediadau hyn yn eich helpu chi os byddwch chi'n sgwrio am “yr hyn y mae angen i mi ei wybod am ysgariad”.