12 Peth i Peidiwch byth â Dweud wrth Eich Ffrindiau Am Eich Perthynas

Pethau i Peidiwch byth â dweud wrth eich ffrindiau am eich perthynas

Yn yr Erthygl hon

“Nid yw cyfrinachau yn gwneud ffrindiau!”Mae'r neges hon yn un yr ydym i gyd wedi'i chlywed ar un adeg neu'r llall. P'un a oedd yn rhiant, yn athro, neu'n rhyw ffrind go iawn a oedd yn teimlo allan o'r ddolen; roedd y person a gyflwynodd y neges yn ceisio ein cael i gadw ein cyfrinachau i ni ein hunain. Ond o fewn ein grŵp agos o ffrindiau, mae rheol anysgrifenedig o gyfrinachedd.

Mae'r hyn sy'n cael ei ddweud yma, yn aros yma.

Gyda'r syniad hwn rydych chi'n teimlo'n rhydd i rannu pob manylyn olaf o'ch bywyd gyda'r bobl rydych chi'n ymddiried fwyaf ynddynt. Fodd bynnag, ble ddylech chi dynnu'r llinell? Rhaid bod rhai rhannau o'ch bywyd a ddylai aros y tu ôl i ddrysau caeedig, dde? Yn hollol!

Eich perthynas â'ch priod, cariad, neu gariad yw lle y dylech chi lunio'r llinell yn y tywod. Mae yna rai pethau nad oes angen i'ch ffrindiau eu gwybod. Er da a drwg, yn well neu'n waeth, mae angen i fanylion manylach eich perthynas bwysicaf aros yn fewnol. Isod fe welwch 12 pwnc o'r fath sydd heb fod yn gyfyngedig ar gyfer y sesiynau gab awr hapus hynny a phrynhawn Sul, “meic agored” a achosir gan gwrw tra bod pêl-droed ymlaen.

Materion ariannol

Mae arian yn bwnc sensitif i bron i unrhyw un nad oes ganddo filiwn o ddoleri yn y banc. Os ydych chi a'ch partner yn cael problemau cynilo neu dalu dyled, nid busnes neb mohono ond eich un chi. Dylai'r ddau ohonoch weithio gyda'ch gilydd i lunio cynllun i wneud iddo weithio. Os oes angen rhywfaint o help arnoch i'w chyfrifo, ceisiwch gyngor gan barti gwrthrychol. Trwy ollwng y wybodaeth i'ch ffrindiau, rydych chi'n bradychu ymddiriedaeth y person rydych chi gyda nhw. Byddwch yn dynn ar yr un hon.

Troseddau eich partner (neu eich)

Os yw un ohonoch wedi twyllo a'ch bod yn ceisio gwneud iddo weithio, bydd dweud wrth eich ffrindiau amdano yn bendant yn dadreilio'r broses. Mae camu allan ar yr un rydych chi'n ei garu yn negyddol cyffredinol yn y byd rydyn ni'n byw ynddo, felly dim ond gwahodd perthynas i'ch perthynas y byddwch chi. Ni waeth sut rydych chi'n ceisio ei resymoli gyda'ch ffrindiau, nid ydyn nhw'n deall eich persbectif. Gweithiwch drwyddo gyda'ch partner yn unig.

Unrhyw beth nad ydych wedi gofalu ei rannu gyda'ch partner

Nid yw'n wych yn y gwely. Mae hi'n wthio drosodd. Os oes rhywfaint o deimlad sydd gennych chi am y person rydych chi gyda nhw, ond nid ydych chi wedi cael sgwrs ag ef nhw amdano, yna nid yw terfynau sgyrsiau allanol. Peidiwch â defnyddio diffygion eich partner fel deunydd comedi stand-yp i chi a'ch ffrindiau. Os oes rhywbeth sy'n eich poeni chi am eich gwraig neu'ch gŵr, byddwch yn onest â nhw yn ei gylch.

Hunluniau noeth a phethau tebyg

Os oes rhai manylion personol am eich perthynas fel rhai lluniau noethlymun neu e-byst racy yn cael eu hanfon, nid oes angen dangos unrhyw un o'ch ffrindiau. Nid oes angen i'ch cariad, cariad, gŵr na gwraig ddweud “er eich llygaid yn unig” gyda phob neges suddiog y maent yn ei hanfon. Mae'n ymhlyg. Deall eu bod yn ceisio eich troi ymlaen, nid dod yn bwnc sgwrsio o fewn eich cylch cymdeithasol.

Gorffennol eich partner

Efallai iddo dwyllo. Efallai iddi gael ysgariad hyll gyda'i chyn. Waeth beth yw'r mater, nid oes angen ei ddarlledu. Nid yw'r ffaith eich bod wedi derbyn eu gorffennol yn golygu y bydd eich ffrindiau'n gwneud yr un peth. Mae'n amlwg eu bod nhw wedi ei roi y tu ôl iddyn nhw, felly gadewch iddo aros yno. Trwy ei ddefnyddio fel darn sgwrs y tu allan i'ch perthynas, rydych chi'n bradychu eu hymddiriedaeth mewn ffordd fawr.

Don

Eich bywyd rhywiol

Dylai'r hyn rydych chi'n ei wneud y tu ôl i ddrysau caeedig gyda'r person rydych chi'n ei garu aros y tu ôl i ddrysau caeedig. Mae bod yn rhywiol ac agos-atoch â rhywun yn un o'r gweithredoedd mwyaf agored i niwed y gall bod yn agored iddo. Mae rhannu'r manylion yn lleihau gwerth yr eiliadau agos-atoch hynny gyda'ch partner. Nid oes angen i unrhyw un wybod sawl gwaith rydych chi wedi'i wneud yn ystod y mis diwethaf, na pha mor ddof neu wyllt ydyw. Os yw'r ddau ohonoch yn hapus gyda sut mae'n mynd i lawr, dyna'r cyfan sy'n bwysig.

Rhywbeth maen nhw wedi'i rannu gyda chi yn gyfrinachol

Dylid deall bod lefel y cyfrinachedd gyda'ch priod, cariad, neu gariad mor uchel ag y mae'n ei gael. Mae'n lle diogel lle gallant rannu am eu ffrindiau, eu teulu neu eu cydweithwyr heb boeni y bydd yr hyn maen nhw wedi'i ddweud yn cael ei glywed gan unrhyw un arall. Os ydyn nhw'n darganfod bod rhywbeth maen nhw wedi'i ddweud wedi ei ddarganfod yng nghlust rhywun nad ydych chi, bydd yr ymddiriedaeth yn eich perthynas yn cael ei thorri. Os ydych chi'n torri'r ymddiriedaeth honno, rydych chi wedyn yn eu hannog i gadw eu meddyliau iddyn nhw eu hunain. Bydd hyn yn arwain at fwy o gyfrinachau, celwyddau gwyn, a maes brwydr o anfodlonrwydd. Cadwch y lle diogel yn ddiogel.

Manylion yr ymladd diweddaraf

Nid oes unrhyw un yn berffaith. Nid chi, nid eich partner, ac yn sicr nid eich ffrindiau a'ch teulu. Er ein bod i gyd yn ymwybodol o hyn, rydym i gyd yn barnu'r rhai sy'n gwneud camgymeriadau. Os aethoch chi a'ch partner i ymladd, dyna'ch busnes. Trwy ddweud wrth eich cylch cymdeithasol neu'ch teulu, rydych chi'n agor y drws i farnu. Nid oes ots pwy oedd ar fai am yr ymladd. Dewch o hyd i ffordd o ddatrys y broblem yn eich perthynas, oherwydd trwy rannu'r manylion, rydych chi'n gwarantu ymladd arall i chi'ch hun yn fuan. Nid yw dweud wrth unrhyw un sy'n barod i wrando yn datrys y broblem; bydd gweithio arno gyda'r person rydych chi'n ei garu yn ewyllysio.

Yr anrheg ofnadwy honno a gawsant ichi

Mae'n un peth nad ydych chi'n hoffi'r anrheg a gawsant i chi, mae'n waeth byth pan fyddwch chi'n dweud wrth eich ffrindiau i gyd amdano. Gallai dau beth fod wedi digwydd pan gawsant yr anrheg honno ichi:

  • Fe wnaethant ymdrechu'n galed iawn i ddod o hyd i rywbeth roeddech chi'n ei hoffi ac fe wnaethant golli'r marc.
  • Ni wnaethant roi gormod o feddwl ynddo ac mae'r canlyniad yn dangos.

Os yw'n opsiwn 1, rhowch hoe iddyn nhw. Fe wnaethant geisio. Maen nhw'n mynd i deimlo'n ofnadwy na wnaethant yn dda, a bydd dweud wrth eich ffrindiau ond yn ei waethygu.

Os mai opsiwn 2 ydyw, cynhaliwch sgwrs gyda'ch partner, nid eich criw. Dywedwch wrthyn nhw nad ydych chi'n gwerthfawrogi na wnaethant feddwl yn fawr yn yr hyn a gawsoch chi. Ni allwch ennill trwy ddefnyddio anffawd anrheg ddrwg fel clecs wrth gael diod gyda ffrindiau.

Ansicrwydd eich partner

Efallai fy mod yn swnio fel cofnod wedi torri yma, ond mae eich priodas neu berthynas yn ofod diogel cysegredig. Efallai bod eich gŵr ychydig dros ei bwysau. Efallai bod eich gwraig yn fewnblyg ac nad yw'n gefnogwr mawr o ddigwyddiadau cymdeithasol. Peidiwch â llychwino ymddiriedaeth eich perthynas trwy wneud y darnau preifat hyn ohonynt yn gyhoeddus. Mae'n ddigon anodd iddyn nhw rannu'r ansicrwydd hwnnw gyda chi, heb os, bydd eich gwylio chi'n ei rannu ag eraill yn torri eu calon.

Sut maen nhw'n teimlo am eich ffrindiau

Mae'r wybodaeth hon ar sail angen gwybod, ac yn bendant nid oes angen i'ch ffrindiau wybod. Os nad yw'ch partner yn gefnogwr o'ch ffrindiau, nid dyna ddiwedd y byd. Maen nhw eich ffrindiau, nid nhw. Cyn belled â bod pawb yn sifil, dyna'r cyfan sy'n bwysig. Am wybod sut i droi pethau o rai sifil i rai dinistriol? Dywedwch wrth eich ffrindiau i gyd nad yw'ch dyn neu ferch yn mwynhau eu cwmni.

Materion gyda'r deddfau

Pan briodwch, nid ydych yn uno bywydau dau berson yn unig; rydych chi'n ymuno â bywydau dau deulu. Ni ddylid darlledu'r hyn sy'n digwydd o fewn perthnasoedd y ddau deulu hynny i'ch cylch mewnol. Mae gan rai pobl berthnasoedd anhygoel â'u cyfreithiau, mae gan eraill broblemau o bryd i'w gilydd. Peidiwch â gadael i'ch ffrindiau ym mha wersyll rydych chi'n preswylio.

Nick Matiash
Mae Nick Matiash yn flogiwr ffordd o fyw, arbenigwr perthynas, a dyn priod hapus. Mae'n athro yn ystod y dydd ac yn awdur gyda'r nos; ysgrifennu am bynciau fel datblygiad personol, meddylfryd cadarnhaol, a chyngor perthynas. Edrychwch ar fwy o'i waith drosodd yn symudpastmediocre.com!

Ranna ’: