A yw'n Rheoli'n WIR? Dyma Sut i Wybod

A yw

Dro ar ôl tro mae fy nghleientiaid yn pendroni a yw eu gŵr (neu eu gwraig) yn ceisio eu rheoli. Wrth iddynt gwestiynu a bod ganddynt amheuon ynghylch beth yw rheoli ymddygiad, rydym yn archwilio'n helaeth yr hyn sy'n digwydd yn eu perthynas. Unwaith y deuant yn glir bod eu gŵr yn rheoli ac yn ymwthiol, maent yn dysgu gosod terfyn neu ffin ag ef. Yn anffodus, yn aml nid yw'n cael ei barchu ac mae'n cael ei groesi. Pan fydd hyn yn digwydd, maent yn teimlo'n ymwthiol ac yn ddig iawn.
ail feddyliau am briodas

Mae yna lawer o ffyrdd y mae pobl yn ymyrryd ac yn cael eu rheoli. Mae rhai ffyrdd yn fwy agored ac amlwg nag eraill.Enghreifftiau o ymddygiad ymwthiol a rheolaethol

 • Cael gwybod dro ar ôl tro eich bod yn gwneud rhywbeth yn anghywir a dweud wrthych sut i'w wneud yn “iawn”
 • Cael eich bygwth y bydd eich gŵr yn ffeilio am ysgariad ac yn mynd â'ch plentyn i ffwrdd os na fyddwch chi'n gwneud pethau fel y mae'n dymuno
 • Yn ceisio gwisgo neu gymryd cawod yn breifat ac mae'ch partner yn dod i mewn beth bynnag, yn aml heb guro
 • Cael ffrindiau neu deulu yn galw heibio i'ch cartref yn ddirybudd ar ôl i chi ofyn iddynt alw yn gyntaf
 • Mae cael rhiant sy'n beirniadu'ch gŵr yn rheolaidd, neu fel y mae'n ymwneud â rhywun sengl, yn cwestiynu'n rheolaidd gyda phwy rydych chi'n dyddio neu'n treulio amser
 • Cael rhywun yn eich bywyd sydd eisiau i chi ddweud wrthoch eich meddyliau, eich teimladau a'ch busnes personol pan fyddwch yn dymuno ei gadw'n breifat
 • Mae cael un aelod o'r teulu yn cwyno wrthych yn rheolaidd am aelod arall o'r teulu
 • Cael eich holi'n rheolaidd ynglŷn â sut rydych chi'n mynd ati i wneud pethau p'un a yw'n gysylltiedig â'ch arferion bwyta, rhaglen ymarfer corff, amserlen ac ati
 • Cael eich cyffwrdd mewn ffyrdd nad ydych chi am fod
 • Cael eich beirniadu, eich beio neu eich bychanu ar ôl mynegi eich meddyliau, eich teimladau a'ch pryderon
 • Gan ddweud eich bod wedi cyrraedd eich terfyn gyda gwrando neu siarad am rywbeth a bod eich partner yn parhau, efallai hyd yn oed eich dilyn ar ôl i chi adael yr ystafell
 • Cael partner neu ffrind sy'n mynegi nad ydych chi'n diwallu eu hanghenion ni waeth pa mor sylwgar a rhoi ydych chi
 • Ceisio cael rhywfaint o amser neu amser ar ei ben ei hun gyda ffrindiau a chael eich partner i arddangos heb wahoddiad

Felly fel y gwelwch, mae yna lawer o enghreifftiau o ymddygiad ymwthiol a rheolaethol. Mae'n debyg fy mod hefyd wedi gadael enghreifftiau eraill allan. Wrth annerch eich gŵr, mae'n bwysig gosod ffiniau sydd wedi'u diffinio'n glir trwy ddweud beth yw ymddygiad derbyniol ac annerbyniol. Byddwch yn agored, yn uniongyrchol ac yn onest pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich rheoli, eich rheoli neu eich ymyrryd a gwybod ei bod hi'n iach codi llais.

Gadewch iddo wybod eich bod chi'n teimlo'n ddig a / neu'n ofni a / neu'n brifo pan fyddwch chi'n profi bod eich ffin yn cael ei chroesi. Yna gallwch chi gysylltu sut rydych chi'n teimlo â dyfnder eich cysylltiad emosiynol, corfforol a rhywiol (neu ddiffyg cysylltiad) ag ef.O ran eich pryder ynghylch teimlo'n ddig iawn, gwyddoch fod teimlo'n ddig pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich rheoli neu'ch ymyrryd yn nodweddiadol, yn normal ac yn iach. Ac mae llawer o fy nghleientiaid yn siarad â mi am farnu eu hunain am deimlo'n ddig neu emosiynau eraill. Mae profi emosiynau, weithiau'n gryf iawn, yn rhan o fod yn fod dynol. Mae'n bwysig iawn mynegi'r emosiynau hyn. Gallai peidio â'u mynegi arwain at iselder ysbryd, pryder arnofio am ddim, cur pen, poenau yn y cefn, trallod gastroberfeddol ac ystod o afiechydon eraill. Bydd hefyd yn debygol o arwain at bellter emosiynol, corfforol a rhywiol rhyngoch chi a'ch gŵr. Gall atal emosiynau hefyd arwain at ymddygiad cymhellol a / neu ormodol fel emosiynol (gorfwyta, gamblo, cam-drin cyffuriau a / neu alcohol, defnyddio pornograffi a gorwario.


cael ysgariad

Ffyrdd iach o ddelio â dicter

 • Siarad a / neu ysgrifennu amdano
 • Gwrandewch ar ddelweddau dan arweiniad sy'n canolbwyntio ar leddfu straen a / neu ryddhau dicter
 • Ymarfer
 • Gadewch i'ch hun ei deimlo a symud trwoch chi
 • Gofynnwch am gymorth proffesiynol
 • Byddwch yn garedig, yn ofalgar, yn eich derbyn ac yn eich meithrin
 • Ymarfer yoga neu fyfyrio
 • Sicrhewch gefnogaeth gan bobl y gallwch ymddiried ynddynt

I grynhoi, mae yna lawer o ffyrdd y mae eich gŵr ac eraill yn gweithredu mewn ffyrdd rheoli ac ymwthiol. Mae cael ymatebion cryf i hyn yn iach ac yn normal. Mae'n bwysig iawn mynegi eich emosiynau. Hoffwn ychwanegu hefyd y gall pobl weithiau deimlo eu bod yn cael eu rheoli neu eu hymwthiol pan nad yw'r person y maent yn ymwneud ag ef yn gweithredu mewn modd rheoli neu ymwthiol. Mae sefyllfaoedd fel hyn yn debygol yn ymwneud â pherson â rhai materion heb eu datrys o'u gorffennol. Mae'n bwysig mynd i'r afael â'r materion hyn.