15 Ffordd y Gall Gŵr Dorri Calon Ei Wraig yn Anfwriadol

dyn yn ystumio at wraig yn ystod anghydfod

Mae priodasau yn symbol o ymrwymiad hirdymor rhwng dau unigolyn sydd mewn cariad â'i gilydd. Ond mae'r undeb hwn wedi'i adeiladu ar sylfaen gref o gysyniadau ar wahân i gariad.

Cyd-barch, iachus a cyfathrebu agored , teyrngarwch, ac ymddiriedaeth yr un mor bwysig. Ond ie, gall eich priod dorri'ch ysbryd neu'ch calon.Er bod brifo gwraig rhywun yn fwriadol yn beth prin mewn priodasau iach, gall fod adegau pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig neu’n torri ei hysbryd.

Pwyslais ar y gair anfwriadol.

Ydy, er na fyddai’r rhan fwyaf o wŷr yn mynd allan o’u ffordd i frifo calonnau neu wirodydd eu gwragedd, yn anffodus, mae’n digwydd. Y rhan fwyaf o'r amser, pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig, nid ydynt yn ei olygu.

Ydych chi wedi cael eich gŵr wedi brifo'ch teimladau yn anfwriadol yn ddiweddar? Os torrodd fy ngŵr fy nghalon yw'r hyn sy'n digwydd yn eich pen, peidiwch â phoeni.

Yma byddwch yn dysgu am y gwahanol ffyrdd y gall gŵr dorri calon ei wraig yn anfwriadol. Nid yn unig hynny, ond byddwch hefyd yn darganfod arwyddion ysbryd toredig a beth ellir ei wneud pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig.

|_+_|

Deall ystyr cael rhywun i dorri eich ysbryd

Nid eich gŵr yn unig sy’n gallu torri’r ysbryd yn anfwriadol neu’n fwriadol. Mae'n bosibl cael eich ysbryd wedi torri gan unrhyw un. Gall fod yn gydnabod i chi, aelodau o'ch teulu (agos neu bell), ffrindiau, cydweithwyr, ac ati.

Felly, pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig - beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd?

Yn syml, torri calon ac ysbryd person yw pan fyddwch chi'n brifo eu teimladau'n ddwfn. Mae chwalu person yn emosiynol, dryllio ei ewyllys a’i wydnwch i gyd yn cyfrif fel chwalu ysbryd rhywun.

Os ydych chi'n cwestiynu'ch synnwyr o'ch hunan, eich hunanwerth, neu'n teimlo'n ddiwerth, mae'n debyg bod rhywun wedi malu eich ysbryd neu'ch calon.

Felly, yng nghyd-destun priodas neu berthnasoedd rhamantus, os yw'ch gŵr wedi ymddwyn neu wedi gwneud rhywbeth sydd wedi'ch brifo'n fawr a'ch bod yn teimlo bod fy ngŵr wedi fy mrifo'n ddwfn, efallai bod eich ysbryd arall wedi torri i lawr ar eich ysbryd.

Mae yna sawl arwydd o ysbryd wedi ei falu neu ei dorri. Mae'r rhain yn cynnwys:

● Teimlo'n annigonol y rhan fwyaf o'r amser

Os bydd eich ysbryd wedi torri, efallai y byddwch yn teimlo eich bod yn teimlo'n annigonol yn aml. Efallai eich bod yn meddwl nad ydych yn gwneud digon; gall yr hyn rydych chi'n ei wneud gael ei gyflawni'n well, neu efallai y byddwch chi'n teimlo'n annheilwng. Gall y teimlad hwn o annigonolrwydd amlygu ei hun mewn amrywiol ffyrdd.

● Mae'r person eisiau bod ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o'r amser

Pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig, neu’n torri ysbryd ei wraig, mae’n debygol y bydd eisiau cael ei gadael ar ei phen ei hun yn aml. Hyd yn oed pe bai'r gŵr yn ei wneud yn anfwriadol, efallai y bydd y wraig yn dal i deimlo'r angen i fod ar ei phen ei hun.

Yn aml, mae gan bobl ag ysbrydion wedi torri'r teimlad hwn o gwmwl tywyll ar y gorwel drostynt. Maent yn delio â'r cymylau tywyll hyn trwy brofi ysfa gref i aros ar eu pennau eu hunain.

|_+_|

Mae'n heriol ymddiried mewn perthnasoedd

Un o’r ffyrdd hawsaf (er yn ddiffygiol iawn) o ddelio â chael eich brifo pan fydd gŵr yn torri ysbryd ei wraig yw ceisio dod dros y boen hon cyn gynted â phosibl.

Gall llethu’r teimladau cymhleth hyn ei gwneud hi’n heriol iawn ymddiried ynddynt

perthnasau.

|_+_|

Mae prosesu cariad yn her fawr

Mae pobl ag ysbryd gwasgaredig yn ei chael hi'n anodd ailddechrau cariad. Os yw rhywun yn mynegi ei gariad tuag ato, gall fod yn anodd i'r derbynnydd (gyda'r ysbryd toredig) ddeall cariad a dychwelyd y cariad hwnnw.

Dyma rai arwyddion allweddol o fod â chalon wedi torri neu ysbryd wedi malu. Mae yna arwyddion eraill i edrych amdanyn nhw eich hun pan fydd eich gŵr yn torri eich calon.

Mae’r rhain yn cynnwys teimlo’n sownd mewn bywyd, robotig, ymateb mewn dicter (yn aml iawn), profi ofnau afresymol, a phoeni’n ormodol.

|_+_|

Gŵr a gwraig bryderus

15 ffordd y gall gŵr fod yn torri ysbryd a chalon ei wraig yn anfwriadol

Nawr gadewch i ni edrych ar y gwahanol ffyrdd y gall gŵr fod yn torri ysbryd a chalon ei wraig yn anfwriadol.

Mae’r 15 prif ffordd y gall gŵr wneud hyn (yn anfwriadol) yn cynnwys:

1. Gwneud a chadarnhau cynlluniau heb roi gwybod i'ch gwraig

Mae'n bosibl mai dyma un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol y mae dynion yn anafu eu pobl arwyddocaol yn ddiarwybod. Gall fod yn annifyr ac yn brifo iawn i wraig os nad oes angen i’w gŵr ei chynnwys wrth drafod cynllun sydd ar ddod.

Er enghraifft, pe bai gennych wahoddiad priodas yn y dyfodol agos (lle mae gŵr a gwraig wedi'u gwahodd) ac wedi gorfod RSVP, gallai RSVP-ing y gwahoddiad heb ei drafod gyda'ch gwraig yn gyntaf ei chynhyrfu.

2. Siarad yn hallt ac yn feirniadol amdani hi a chyda hi

Hyd yn oed os yw'ch gŵr yn teimlo bod cyfiawnhad dros ei feirniadaeth, efallai y byddwch chi'n teimlo'n dorcalonnus oherwydd ei fod yn llym iawn yn ei gylch. An gwr ffiaidd yn torri ysbryd ei wraig.

Pan fydd gŵr yn beirniadu ei wraig yn hallt, gall profiad fod yn warthus.

Mae beirniadaeth adeiladol yn dderbyniol, ond mae amser a lle o bwys. Fodd bynnag, gall siarad y tu ôl i gefn eich gwraig neu ei phothellu fod yn niweidiol iawn.

|_+_|

3. Peidio â chael sgyrsiau ystyrlon gyda'ch gwraig

Rhan fawr o ddeall y cysyniad o pryd mae gŵr yn torri calon ei wraig a goresgyn y mater hwn yw gwerthfawrogi pwysigrwydd cymryd rhan mewn trafodaethau ystyrlon a sgyrsiau gyda'ch gwraig.

Mae trafodaethau ystyrlon am eich dyfodol gyda'ch gilydd, materion cymdeithasol perthnasol, a phynciau eraill sydd o ddiddordeb i'r ddau ohonoch yn rheolaidd yn bwysig ar gyfer y berthynas.

Os na fydd hyn yn digwydd yn rheolaidd, efallai y bydd eich gwraig yn crefu am y math hwn o gyfathrebu gennych chi ac yn teimlo'n brifo.

|_+_|

4. Methu â chanmol hi na sylwi ar newidiadau neu unrhyw beth newydd ynddi

Dyma un o'r ffyrdd hawsaf y mae sefyllfa gŵr sy'n brifo gwraig yn digwydd. Mae merched yn ei werthfawrogi pan fydd eu gwŷr yn sylwi ar y mân newidiadau ynddynt. Mae'n gwneud i wraig deimlo'n ddeniadol ac yn ddymunol i'w gŵr.

Mae angen rhywfaint o ddilysu ar gyfer unrhyw briodas o'r ddau ben. Pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig, efallai mai peidio â gwerthfawrogi atyniad corfforol y wraig yw un o’r ffyrdd y mae’n digwydd yn anfwriadol.

5. Peidio â mynegi eich diolch iddi yn rheolaidd

Nid yw'n hawdd mynegwch eich diolchgarwch am eich anwylyd pan fyddwch yn briod am amser hir. Hyd yn oed os ydych chi'n ei deimlo y tu mewn, efallai na fyddwch chi'n ei fynegi'n agored. Gall hyn dorri ysbryd eich gwraig.

Mae cydnabod ei hymdrechion a’i gwaith caled a’i dilysu am fod yn hi ei hun yn hanfodol mewn priodasau iach. Heb hyn, efallai y bydd eich gwraig yn teimlo'n ddi-nod. Felly, os na fyddwch chi'n dangos i'ch gwraig eich bod chi'n ei gwerthfawrogi, efallai ei bod hi'n teimlo'n drist.

Nid yw'n ymwneud â'r ystumiau rhamantus mawreddog hynny. Dim ond dweud wrth eich gwraig ei bod hi'n wych a'ch bod chi'n ffodus i'w chael hi neu eich bod chi'n gwerthfawrogi popeth mae hi'n ei wneud (yn rheolaidd) sy'n bwysig.

|_+_|

6. Peidio â chyfaddef eich camgymeriadau nac ymddiheuro iddi

Mae gostyngeiddrwydd, gonestrwydd a bregusrwydd yn hynod o bwysig mewn unrhyw berthynas ramantus hirdymor. Pan fydd gwŷr yn methu â chydnabod neu dderbyn eu camgymeriadau ac yn ymddiheuro, nid ydynt yn helpu eu priodas mewn unrhyw ffordd.

Bydd ysgubo eich amheuon neu gamgymeriadau o dan y ryg yn peryglu eich perthynas. Hyd yn oed os yw'ch gwraig (er wedi'ch brifo o ganlyniad i'ch gweithred) yn dymuno maddau i chi, ni wnaiff hi ddim oni bai eich bod chi'n cyfaddef eich bai ac yn ceisio maddeuant.

7. Osgoi cyfathrebu â hi trwy alwadau, negeseuon testun, cyfryngau cymdeithasol, ac ati

Os ydych chi'n teimlo bod fy ngŵr yn torri fy ysbryd, efallai mai un o'r rhesymau yw'r diffyg gohebiaeth o'i ddiwedd pan fyddwch chi'n ceisio cyfathrebu ag ef trwy alwadau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, negeseuon testun, ac ati.

Gŵr, gwrandewch os gwelwch yn dda. Er nad ydych chi a'ch gwraig yn ifanc ac yn dyddio bellach, mae'n dal yn bwysig ymateb i negeseuon testun a galwadau ffôn eich annwyl. Mae cyfathrebu'n gyson â hi yn bwysig i wneud iddi deimlo'n werthfawr.

8. Peidio â chanolbwyntio ar ei hanghenion o ran agosatrwydd rhywiol

Mae agosatrwydd rhywiol yn hollbwysig mewn priodas. Ond fel gŵr, os ydych chi'n canolbwyntio ar dderbyn pleser ond heb ei roi yn ôl, mae hyn yn cymryd doll arni. Mae hunan-ganolog, pan ddaw, i ryw, yn hynod niweidiol.

Pan fydd gwŷr yn canolbwyntio ar eu pleser pan ddaw'n rhyw, gall wneud i'r wraig deimlo'n wrthrychol iawn ac yn union fel ffordd o gyrraedd y nod. Gall gwŷr fod yn achosi poen i’w gwragedd os nad ydyn nhw’n ymatebol ac yn rhoi yn yr ystafell wely.

|_+_|

9. Anghofio cynllunio nosweithiau dyddiad neu dreulio amser o ansawdd

Mae amser o ansawdd yn agwedd arall ar briodas sy'n hanfodol. Os nad yw cwpl yn treulio amser o ansawdd yn rheolaidd, gall effeithio ar angerdd, gwerthfawrogiad, parch, cyfathrebu ac ymddiriedaeth y briodas.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod faint mae eich gwraig yn gwerthfawrogi amser o ansawdd fel gŵr. Felly, os nad ydych chi'n cychwyn neu'n sicrhau nosweithiau dyddiad rheolaidd neu weithgareddau eraill i dreulio amser o ansawdd gyda'ch gwraig, bydd hi'n brifo.

|_+_|

10. Siarad yn gybyddlyd iawn â hi

Os ydych chi'n teimlo fel torri ysbryd fy ngwraig, yna efallai mai siarad yn chwilfrydig â'ch gwraig yw un o'r rhesymau. Ar adeg o gydraddoldeb rhwng y rhywiau, ni fydd unrhyw fenyw yn gwerthfawrogi bod rhywun yn siarad â hi.

Er y gallech fod yn ei wneud yn ddiarwybod, gall gleisio ei hysbryd yn ddwfn pan fyddwch chi'n siarad â'ch anwylyd. Efallai y bydd hi'n teimlo'n israddol yn y pen draw (er nad yw hi'n israddol o gwbl).

11. Pan fo gwr yn tanseilio pa mor galed y mae ei wraig yn gweithio

Ni fydd unrhyw fenyw yn gwerthfawrogi gŵr nad yw'n gwerthfawrogi ei gwaith caled. Os ydych chi'n ŵr, gofynnwch hyn i chi'ch hun: sut byddwn i'n teimlo pe bai fy ngwraig yn tanseilio'r gwaith rydw i'n ei wneud i'r teulu?

Byddech chi'n cael eich brifo a fyddech chi ddim yn ei hoffi o gwbl, iawn? Efallai y bydd ysbryd eich gwraig hefyd yn cael ei wasgu os byddwch chi'n tanseilio ei chyfraniad i'r teulu.

Dyma beth allwch chi ei wneud os yw'ch gŵr yn eich anwybyddu:

12. Ei chywiro pan mae hi'n cyfathrebu

Os yw hi yng nghanol sgwrs gyda chi neu gyda rhywun arall a'ch bod chi'n ceisio cywiro'r hyn y mae hi'n ei ddweud yn sydyn, efallai y byddwch chi'n codi cywilydd ar eich gwraig yn ddiarwybod. Nid yn unig yn peri embaras iddi, efallai eich bod yn ei brifo'n fawr.

Efallai y bydd eich gwraig yn teimlo'n ddibrisiol ac yn ddigalon os gwnewch hyn, yn enwedig o amgylch eich plant neu mewn lleoliadau cymdeithasol.

13. Ymddwyn yn amheus o gwmpas dy wraig

Er y gall fod sefyllfaoedd lle byddwch yn cuddio rhywfaint o wybodaeth oddi wrth eich gwybodaeth arall i'w hamddiffyn, nid yw'n helpu. Bydd eich gwraig yn sylwi ar eich gweithredoedd amheus ac yn anochel yn teimlo brifo ganddynt.

Os yw'ch gwraig yn cael teimlad iasol o'r hyn rydych chi'n ei ddweud, mae'n brifo hi.

14. Yn tanamcangyfrif a lleihau'r hyn sy'n ymddangos yn bwysig iddi

Pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig, efallai ei fod yn tanamcangyfrif ac yn tanseilio’r hyn y mae’n ei ystyried yn bwysig.

P'un a yw'n rhywbeth y dywedasoch a'i brifo neu os ydych yn tanseilio neu'n tanseilio ei hobïau, ei nwydau a'i diddordebau, rydych chi'n malu ei hysbryd.

Pâr yn dadlau â

15. Edmygu merched eraill

Un o’r prif resymau y mae gŵr yn torri calon ei wraig yw pan fydd yn gorwneud pethau trwy edmygu neu werthfawrogi menywod eraill. Bydd ymddygiadau fel syllu ar ferched eraill ac edmygu menyw arall ychydig yn ormod yn brifo'ch gwraig.

|_+_|

Mae fy ngŵr wedi torri fy ysbryd: Beth i'w wneud nawr?

Mae'n anodd pan fydd gŵr yn torri calon ei wraig. Fodd bynnag, mae ffyrdd o fynd i'r afael â'r sefyllfa hon yn effeithiol.

Yn gyntaf, mae mewnsylliad yn hanfodol. Meddyliwch am yr adegau pan oeddech chi'n teimlo eich bod wedi cael eich brifo gan eich gŵr. Beth ddywedodd neu a wnaeth a gleisiodd eich ysbryd ac a dorrodd eich calon?

Unwaith y bydd gennych rywfaint o eglurder ar y sefyllfaoedd a'r ymddygiadau, y cam nesaf yw cael trafodaethau agored gyda'ch gŵr ynghylch sut rydych chi'n teimlo'n brifo ac yn ofidus iawn gan ei ymddygiadau.

Gosod ffiniau a chamau cywiro yw'r ddau beth canlynol y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd. Ar wahân i hyn, efallai y byddwch chi a'ch gŵr hyd yn oed yn ystyried cwnsela cwpl neu therapi teulu.

Gall cael gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol diduedd i'ch helpu chi'ch dau i ymdopi â'r anawsterau yn eich priodas fod yn ddefnyddiol iawn. Ar wahân i hyn, efallai y bydd y ddau ohonoch yn ystyried gwneud cwrs am fod yn fwriadol yn y briodas hefyd.

Casgliad

Cofiwch fewnsyllu a meddwl a yw eich gŵr yn anfwriadol yn eich brifo yn y ffyrdd a grybwyllwyd uchod. Ystyriwch gwnsela cwpl ar gyfer llywio'ch ffordd trwy'r mater hwn!

Ranna ’: