Atal Ysgariad? Dilynwch y Camau hyn

Atal Ysgariad? Dilynwch y Camau hyn

Mae 50% o'r parau priod yn yr Unol Daleithiau, os nad mwy, yn ysgaru. Nid yw'r ystadegau wedi newid ers blynyddoedd.Ond a oes rhaid iddo fod felly?Nid yw'n gwneud hynny. Rydw i wedi gweithio gyda rhai o'r sefyllfaoedd craziest, fel cam-drin eithafol mewn priodas, ac yn erbyn pob peth od, fe wnes i helpu'r cwpl i droi eu priodas yn un o'r perthnasoedd mwyaf dwys a hardd a welais erioed.

Lle byddai llawer o bobl yn dweud “bod yn rhaid iddyn nhw ysgaru mewn gwirionedd”, rydw i bob amser yn dweud aros munud, gadewch i ni aros i weld.Os bydd dau berson, neu hyd yn oed os mai dim ond un ohonynt yn y dechrau, yn cytuno i weithio eu bonion, mae cymaint o bethau gwych y gallwn eu gwneud i achub perthnasoedd cyn iddynt farw marwolaeth araf, gythryblus.


wedi goroesi blwyddyn gyntaf y briodas

Dyma stori am gwpl y bûm yn gweithio gyda nhw flynyddoedd yn ôl a oedd ar fin ysgariad:

Roedd y gŵr mewn perthynas, nid oedd hyd yn oed yn siŵr ei fod am ddod â’r berthynas i ben, a thra ei fod mewn limbo mae ei wraig yn ceisio penderfynu a ddylai ffeilio am ysgariad ai peidio. Roedd ei theulu a'i ffrindiau'n dweud wrthi, oherwydd nad oedd ganddo ddiddordeb ar unwaith i adael ei gariad, bod angen iddi ffeilio ar unwaith. Ond yn lle hynny, mi wnes i rannu’r ddau gam isod gyda hi, ac fe wnaeth hi eu dilyn nhw fesul pwynt, ac arbedwyd y berthynas.Ar ôl gweithio gyda hi am oddeutu mis, daeth y gŵr i mewn a dechrau dilyn yr un rhaglen hefyd, ac er mwyn ei sioc a sioc ei theulu, roeddent yn gallu adennill eu cariad ac adeiladu priodas a oedd yn gryfach, yn gryfach o lawer na cyn i'r berthynas ddechrau hyd yn oed.

Bydd dilyn y 2 gam allweddol hyn yn rhoi'r cyfle gorau i chi achub eich priodas. Dyma beth sy'n rhaid i chi ei wneud-

1. Ymrwymo i gwnsela cyplau am o leiaf 6 mis

Rwy'n dweud wrth bob cwpl bod yn rhaid iddyn nhw ymrwymo pan fydd y briodas mewn trafferthion dwfn, io leiaf chwe mis o gwnsela. Nid wyf yn credu mewn cwnsela priodas traddodiadol. Yn 1996 fe wnaethom ollwng y drefn gwnsela priodas draddodiadol, lle rwy'n gweithio gyda'r gŵr a'r wraig yn yr un awr dros y ffôn, Skype neu'n bersonol.

Canfûm rhwng 1990 a 1996 mai anaml y byddai'r dull hwn yn fuddiol o gwbl. Dywedais wrth fy nghyplau y gallent ddadlau gartref, yn union fel y gwnaethant yn ystod y sesiwn gyda mi, am ddim. Roedd yn wastraff eu hamser a'u harian.

Ond pe byddent o ddifrif ynglŷn â cheisio darganfod a oedd y berthynas yn werth ei hachub, byddwn yn gweithio gyda nhw yn unigol am o leiaf chwe mis.

A chwe mis fel arfer yw'r lleiafswm o amser rydw i wedi dod o hyd iddo er mwyn gwella priodas neu berthynas sydd wedi torri. Weithiau gall gymryd hyd at flwyddyn. Ond yng ngham rhif un, rydyn ni'n eu cael i ymrwymo i isafswm o chwe mis o weithio gyda mi un ar un bob wythnos am awr. Byddant hefyd yn aseiniadau gwaith cartref. Ysgrifennu Aseiniadau. Darllen rhai llyfrau. Os ydyn nhw'n dilyn y rhaglen hon, mae siawns wych y gallwn ni ddechrau troi'r briodas o gwmpas.

Ymrwymo i gwnsela cyplau

2. Dewis gwahanu dros dro

Ar ddiwedd chwe mis ymddengys bod y berthynas yn dal i fod mewn cryn gythrwfl, argymhellaf wedyn i'r cwpl wahanu. Byw mewn dau annedd ar wahân. Gallai'r gwahanu fynd i unrhyw le o dri mis i chwe mis, tra eu bod yn dal i weithio gyda mi fel cwnselydd.

Weithiau mae'r egni negyddol sydd wedi'i gronni dros y blynyddoedd, ychydig yn rhy ddwys i geisio gweithio drwyddo wrth iddynt fyw gyda'i gilydd. Canfu cwpl arall y gwnes i hyn ag ef, a oedd am ysgaru’r munud y gwnaethant gerdded i mewn i’m swyddfa, ar ôl cwnsela nad oeddent yn eu helpu i achub y berthynas o fewn y chwe mis cyntaf, mai’r gwahanu ynghyd â chwnsela oedd yr ateb i’w gweddïau.

Tra roeddent wedi gwahanu, ac mae'r ddau ohonyn nhw'n dal i weithio gyda mi yn wythnosol, roedden nhw'n gweld bod y negyddiaeth yn lleihau, roedd eu dicter yn dechrau cael ei ddatrys, fe ddechreuodd y drwgdeimlad a oedd wedi fflamio o fewn y ddau ohonyn nhw, trwy'r gwahanu dawelu. .

Ar ôl y gwahaniad 90 diwrnod y llwyddon nhw i feddwl yn glir, agor eu calonnau a symud eu perthynas i ofod newydd hardd.

Os ar ôl dilyn y ddau gam uchod, mae'r berthynas yn dal i fod mewn cythrwfl, dyna pryd rwy'n cynghori eu bod yn mynd trwy'r ysgariad. Pan fydd pobl yn dilyn cam un a cham dau uchod, mae ods da iawn y gallwn ni achub y berthynas. Ond nid yw wedi'i warantu 100%. O leiaf os penderfynant ysgaru ar yr adeg hon, gall y ddau ohonyn nhw edrych yn ôl, cerdded i ffwrdd gan wybod eu bod wedi gwneud popeth yn eu gallu i achub y briodas a / neu'r berthynas.

Os oes plant, rwy'n argymell y ddau gam uchod yn fawr, gan ddilyn y camau hyd at eu cwblhau. Os nad oes plant, weithiau bydd y cwpl yn penderfynu ar ôl y chwe mis neu'r flwyddyn gyntaf o gwnsela bod y berthynas wedi mynd yn rhy bell i'w hachub.

Yn y naill ffordd neu'r llall, gwn pan fydd cwpl yn rhoi cymaint o ymdrech yn y gwaith, os byddant yn ysgaru, byddant yn cerdded i ffwrdd yn dysgu cymaint mwy amdanynt eu hunain, eu cariad a'r hyn sydd ei angen i greu perthynas ddwfn ac iach a'n priodas. Y naill ffordd neu'r llall, mae'n werth yr ymdrech.

Ond os nad ydych chi'n fodlon rhoi'r ymdrech i mewn nawr, yr ods yw y byddwch chi'n ailadrodd yr un arferion camweithredol yn eich perthynas newydd. Arafwch. Edrych o fewn. Gadewch i ni wneud y gwaith gyda'n gilydd