35 Dyfyniadau Rhianta Ysbrydoledig i'ch Cael Trwy Amserau Anodd

Dyfyniadau Rhianta Ysbrydoledig

Yn yr Erthygl honPan rydych chi wedi cael diwrnod hir ac yn chwilio am ychydig o ysbrydoliaeth gyflym er mwyn eich tywys trwy'r nos, dyma ychydig o hwyl (a doeth!) dyfyniadau rhianta i estyn am.

Mae cymaint o bwysau yn cael ei roi ar rieni, gan eraill a nhw eu hunain. Fodd bynnag, nid oes y fath beth â rhieni perffaith, ac ni ddylai fod.

Mae dyfyniadau magu plant yn ein hatgoffa o'r gwirioneddau syml hynny ac yn rhannu geiriau doethineb pwysig i rieni newydd.Darllenwch ein detholiad o ddyfyniadau am rieni a dewiswch eich hoff un. Ymhlith y dyfyniadau hyn am rianta, dewiswch y dyfynbris ar rianta sy'n eich ysbrydoli i ddod yn rhiant gwell ac yn briod.

 • Mae bod yn rhiant yn dyfynnu
 • Mae codi plentyn yn dyfynnu
 • Dyfyniadau rhianta da
 • Dyfyniadau tad
 • Dyfyniadau am blant cariadus
 • Dyfyniadau mam
 • Dyfyniadau rhianta ysbrydoledig

Mae bod yn rhiant yn dyfynnu

Mae dyfyniadau am ddod yn rhiant yn ein hatgoffa nad yw'n swydd hawdd. Ar ben hynny, mae dyfyniadau am fagu plant yn ein dysgu nad oes y fath beth â rhiant perffaith.


rhesymau doniol dros beidio â phriodi

Hyd yn oed pe bai hynny'n bosibl, byddai hynny'n atal plant rhag cael cyfle i ddysgu sut i oresgyn rhwystredigaeth. • “Os nad ydych erioed wedi cael eich casáu gan eich plentyn, ni fuoch erioed yn rhiant.” –Bette Davis
 • “Pan mae eich plant yn eu harddegau, mae'n bwysig cael ci fel bod rhywun yn y tŷ yn hapus i'ch gweld.” - Nora Ephron
 • Ni allaf feddwl am unrhyw angen yn ystod plentyndod mor gryf â'r angen am amddiffyniad tad.
 • Ni allwn byth wybod cariad rhieni nes inni ddod yn rhieni. - Henry Ward Beecher

Mae codi plentyn yn dyfynnu

Mae gan ddyfyniadau am fod yn rhiant ddoethineb a all roi rhywfaint o gyfeiriad wrth fagu plant. Gofynnwch i arbenigwyr rhianta y tri pheth gorau rydych chi am eu meithrin yn eich plant, a byddan nhw'n dweud, “Gwydnwch, gallu i addasu, a sgiliau meddwl yn feirniadol.”

Er mwyn meithrin gwytnwch, gadewch i'ch plant fethu; peidiwch â gwneud popeth drostyn nhw. I'w gwneud yn addasadwy: rhowch nhw mewn sefyllfaoedd lle maen nhw ychydig allan o'u parth cysur.Teithio gyda nhw. Ac i annog sgiliau meddwl beirniadol, gofynnwch iddyn nhw archwilio'r hyn maen nhw'n ei weld yn y byd.

Mae magu plentyn yn dyfynnu rhybudd rhag gwneud y camgymeriad o feddwl bod eich plentyn yn ddyledus am ei fywyd er ei fod yn cael ei fywyd o'ch herwydd chi.Roedd yn anrheg! Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw eu hamddiffyn, eu helpu i lywio heriau bywyd, wrth ganiatáu iddyn nhw wneud eu camgymeriadau eu hunain.

 • “Nid yr hyn rydych chi'n ei wneud i'ch plant, ond yr hyn rydych chi wedi dysgu iddyn nhw ei wneud drostyn nhw eu hunain a fydd yn eu gwneud yn fodau dynol llwyddiannus.”
 • “Nid eich plant chi yw eich plant chi, maen nhw'n dod trwoch chi, ond bywyd ydyn nhw eu hunain, eisiau mynegi ei hun.” Wayne Dyer
 • “Un peth roeddwn i wedi’i ddysgu wrth wylio tsimpansî gyda’u babanod yw y dylai cael plentyn fod yn hwyl.” –Jane Goodall
 • Ni ddywedodd fy nhad wrthyf sut i fyw; roedd yn byw a gadewch imi ei wylio yn ei wneud. - Clarence Budington Keller

Dyfyniadau rhianta da

Nid yw'n gyfrinach bod plant yn dysgu trwy ddynwared oedolion. Astudio yn dangos eu bod yn dechrau dysgu trwy ddynwared yn 14 mis oed, nid yn unig gan rieni ond gan ddieithriaid hefyd.

Yr hyn maen nhw'n ei weld yw'r hyn y byddan nhw'n ei fabwysiadu. Yn ogystal, bydd yr hyn maen nhw'n ei ddynwared yn cael ei gofio. Un arall astudio dangosodd y gallai babanod 14 i 18 mis oed ddangos ymddygiad 4 mis ar ôl ei ddysgu trwy ddynwared.

Mae'r hen adage “yn gwneud fel dwi'n dweud, nid fel rydw i'n ei wneud.” yn wirion yn unig. Mae eich plant yn eich gweld chi ac yn modelu eu hunain ar eich ôl, felly ni fyddent byth yn diystyru'r hyn y maent yn ei weld o blaid yr hyn yr ydych yn dweud wrthynt ei wneud. Felly byddwch yn enghraifft dda.

Mae dyfyniadau rhianta da yn eich atgoffa i ddangos model rôl da iddynt; rydych chi'n eu sefydlu ar lwybr da am oes.

Mae'r plant yn ddynwaredwyr perffaith a byddant yn copïo'r hyn a welant yn y cartref. Mae dyfyniadau bod yn rhiant da yn eich gwahodd i drin eich cartref fel yr ystafell ddosbarth gyntaf.

 • “Bydd plant yn dilyn eich esiampl, nid eich cyngor chi.”
 • “Mae plant yn addas i gyflawni'r hyn rydych chi'n ei gredu ohonyn nhw.” –Lady Bird Johnson
 • “Mae'r rhan fwyaf o bethau'n dda, a nhw yw'r pethau cryfaf, ond mae yna bethau drwg hefyd, ac nid ydych chi'n gwneud ffafr i blentyn trwy geisio ei gysgodi rhag realiti. Y peth pwysig yw dysgu plentyn y gall da bob amser fuddugoliaeth dros ddrwg. ” –Walt Disney
 • “Ond nid yw plant yn aros gyda chi os gwnewch yn iawn. Dyma'r un swydd lle gorau oll ydych chi, y mwyaf sicr na fydd ei hangen arnoch yn y tymor hir. ' - Barbara Kingsolver

Gwyliwch hefyd:

Dyfyniadau tad

Bydd y profiadau cadarnhaol a roddwch i'ch plentyn yn lluosi. Mae'r dyfyniadau tad hyn yn pwysleisio pwysigrwydd y profiadau hynny.

Bydd plant yn gallu cael profiadau cadarnhaol eu hunain a'u darparu ar gyfer eraill. Wrth ddysgu Sut i dad, peidiwch ag anghofio bod hwyl yn rhan annatod ohono.

Mae tadau parchus a gofalgar yn rhoi cyfarwyddiadau i'w merched ar yr hyn i edrych amdano mewn perthnasoedd a sut y dylai dyn eu trin. Cadwch eich addewidion os ydych chi am eu dysgu i ddisgwyl hynny yn eu perthnasoedd.

Gall perthynas tad-merch osod y naws ar gyfer ei pherthynas â dynion yn y dyfodol. Cofiwch, bydd y grymuso a'r gred a roddwch iddi yn ei dilyn mewn bywyd.

 • Mae Tadolaeth lwyddiannus yn cynnwys diferion beunyddiol o garedigrwydd, cefnogaeth a chariad. - Reed Markham
 • Tadau, byddwch dda i'ch merched. ti yw duw a phwysau ei byd. - Maer John
 • Mae tad yn berson sydd eisiau i'w fab fod yn ddyn cystal ag yr oedd eisiau bod. - Frank A. Clark
 • Efallai nad yw fy nhad yn berffaith, ond mae'n gwneud yr hyn y mae'n ei wneud orau, sef fy nhad. - Adrian A. Jeresano
 • Mae bod yn dad gwych fel eillio. Waeth pa mor dda y gwnaethoch eillio heddiw, mae'n rhaid i chi ei wneud eto yfory. - Reed Markham
 • Gall unrhyw un fod yn dad, ond mae'n cymryd rhywun arbennig i fod yn dad.

Dyfyniadau am blant cariadus

Mae'n cymryd pentref i fagu plentyn. Fodd bynnag, mae gan rieni ran fawr i'w chwarae. A. astudio yn dangos bod arferion rhianta sy'n cynnwys cosb yn gysylltiedig â siawns uwch o ymddygiad aflonyddgar mewn plant.

Yn ogystal, mae lefelau isel o anwyldeb yn gysylltiedig ag ymddygiadau gwrthwynebol mewn plant. Mae cariad a ffiniau iach yn bwysig os ydych chi am fagu person hapus. Bydd plant annwyl yn tyfu i fyny i ddod yn oedolion cryf.

Mae'r berthynas sydd gan rieni ymhlith ei gilydd yn cyd-fynd ac mae hefyd yn effeithio ar y plant. Astudiaeth dangos pan fydd priod yn caru ei gilydd, bod plant yn aros yn yr ysgol yn hirach ac yn priodi yn ddiweddarach mewn bywyd.

Peidiwch â rhoi eich priodas ar y llosgwr cefn; dim ond ôl-danio y bydd. Pan fyddwch chi'ch dau yn unedig, gallwch fynd i'r afael â mwy o heriau, cefnogi'ch gilydd, a rhyddhau egni i fuddsoddi mewn magu plant.

 • “Y peth pwysicaf y gall tad ei wneud i’w blant yw caru eu mam.” - Henry Ward Beecher
 • Mae tad yn aberthu ei anghenion i gyflawni ein dymuniadau.
 • Ni all unrhyw un yn y byd hwn garu merch yn fwy na'i thad. - Michael Ratnadeepak
 • Dad, bydd eich llaw arweiniol ar fy ysgwydd yn aros gyda mi am byth.
 • “Bendigedig yn wir ydy’r dyn sy’n clywed llawer o leisiau tyner yn ei alw’n dad! “- Plentyn Lydia M.
 • Mae tad bob amser yn gwneud ei fabi yn fenyw fach. a phan mae hi'n fenyw, mae'n troi ei chefn eto. - Enid Bagnold
 • Gwir gariad cyntaf merch yw ei thad. - Marisol Santiago
 • Fe roddodd Duw yr anrheg fwyaf i mi i gyd, ac rydw i'n ei alw'n dad. - Kenneth Tan

Dyfyniadau mam

Mae dyfyniadau rhianta yn awgrymu, ni waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio, bydd gan eich plant rywbeth i'w ddweud wrth eich therapydd amdanoch chi bob amser. Pe baech chi'n rhoi gormod o ryddid, efallai y byddan nhw'n dweud nad oeddech chi'n poeni digon.

Os codwch ormod o ffiniau, gallent ddweud na chawsant unrhyw gyfleoedd i geisio gwneud camgymeriadau. Mae dyfyniadau ysbrydoledig ar gyfer moms yn pwysleisio ei bod yn bwysig eich bod yn dal i geisio bod yn ddigon da, nid yn berffaith.

Beth mae dyfyniadau mam yn ei gynghori os ydych chi am fagu plentyn cariadus? Sioe cariad yn eich cartref. Am fagu plentyn sy'n chwilfrydig am y byd o'i gwmpas?

Ewch ag ef ar anturiaethau, i wledydd tramor, i weld gwahanol ddiwylliannau a ffyrdd o fyw. Llenwch eich cartref gyda llyfrau; gadewch iddyn nhw eich gweld chi'n darllen.

Siaradwch â charedigrwydd â'i gilydd, fel eu bod nhw'n dysgu'r cariadus hwnnw cyfathrebu sydd orau. Byddwch yn ymwybodol bob amser bod eich gweithredoedd yn dylanwadu ar ffordd eich plentyn o edrych ar y byd.

 • “Nid oes unrhyw ffordd i fod yn fam berffaith a miliwn o ffyrdd i fod yn un dda.” Jill Churchill
 • “Os ydych chi'n poeni am fod yn fam dda, mae'n golygu eich bod chi eisoes yn un.”
 • “Nid oes angen mama perffaith ar blant. Mae angen un hapus arnyn nhw. ”
 • “Pan fydd eich plentyn yn cael diwrnod caled, nid ydyn nhw'n gofyn,‘ allwn ni siarad? ’Yn lle hynny maen nhw'n gofyn,‘ a ddewch chi i chwarae gyda mi? '”

Dyfyniadau rhianta ysbrydoledig

Mae pob rhiant eisiau i'w plant lwyddo a dod yn bobl wych. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae 2 brif ffactor i'w hystyried - bod y person rydych chi am iddyn nhw fod a'u trin fel petaen nhw eisoes fel yna.

Mae plant yn dysgu trwy ddynwared, felly dangoswch iddyn nhw sut i wneud yr hyn rydych chi'n disgwyl iddyn nhw ei gael. Ar ben hynny, dylech eu trin yn y ffordd rydych chi am iddyn nhw ddod - gyda pharch, agwedd gadarnhaol ac empathi.

 • “Mae'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrth eich plentyn yn dod yn hunan-naratif iddo.”
 • “Yr hyn nad yw plentyn yn ei dderbyn, anaml y gall ei roi yn ddiweddarach.”
 • “Mae’n haws adeiladu plant cryf nag atgyweirio dynion sydd wedi torri.” –Frederick Douglass
 • “Fel rhiant, rydyn ni'n ceisio ein gorau i ddysgu bywyd i'n plant, ond nhw yw'r rhai sy'n dysgu i ni beth yw pwrpas bywyd.”
 • “Byddwch yn rhiant heddiw eich bod chi am i'ch plant gofio yfory.”

Mae'n hawdd ymateb mewn rhwystredigaeth pan fydd eich plentyn wedi gwneud rhywbeth dro ar ôl tro eich bod wedi dweud wrtho filiwn o weithiau i beidio â gwneud.

Ond cymerwch anadl ddofn a chyfrif i dri. Bydd yr hyn a ddywedwch yn dod yn wirionedd iddynt. Ewch yn ôl a darllen mwy o fod yn dyfynbris rhiant neu'n ddyfynbrisiau magu plant cadarnhaol.

Mae'r dyfyniadau hyn am fod yn rhiant yn rhannu perlog o ddoethineb na fyddai efallai'n eich helpu chi allan o'ch jam magu plant nesaf. Mae dyfyniadau rhieni am y tro cyntaf yn ysbrydoledig a gallent eich helpu i osgoi rhai trafferthion magu plant.

Felly peidiwch â darllen y dyfyniadau rhianta hyn yn unig - defnyddiwch nhw!