Sut i Osgoi Cael Ysgariad Hyd yn oed ar ôl Gwahanu

Sut i Osgoi Cael Ysgariad ar ôl Gwahanu

Yn yr Erthygl honMae gwahaniaeth rhwng ysgariad a gwahanu cyfreithiol.Mae yna fân amrywiadau yn dibynnu ar y wlad, ond yn bennaf mae'n golygu hynny mae pobl sydd wedi gwahanu yn dal i fod yn briod , er nad yw ysgariad. Felly, ar gyfer cyplau sydd wedi gwahanu, mae siawns iddyn nhw wneud hynny osgoi ysgariad ar ôl gwahanu .

Ond beth yw'r pwynt? Pam gwahanu a pheidio â'i wneud yn derfynol gydag ysgariad.Mae'n syml. Mae siawns o hyd o achub priodas ar ôl gwahanu. Mae'r cwpl dwfn y tu mewn yn dal i feddwl amdano.

Sut i ailadeiladu eich priodas wrth wahanu

Mae cyplau sy'n gwahanu, ond nad ydyn nhw eto'n trafod ysgariad terfynol, yn dal i garu ei gilydd, neu o leiaf, yn poeni digon am eu bywyd gyda'i gilydd.

Mae'n gwneud i chi feddwl - a ellir arbed priodas ar ôl gwahanu?Fel popeth arall mewn priodas, mae'n yn dibynnu ar y ddau bartner a'u parodrwydd i gweithio gyda'n gilydd i wthio ymlaen.

Yn gyntaf, gadewch inni drafod beth yw gwahanu, mae'n eithaf hunanesboniadol. Mae'n golygu bod y cwpl yn stopio cyd-fyw. A. anghytuno teilwng enoug h i gwarantu gwahaniad fel anffyddlondeb, trais domestig, neu briodas ddi-ryw fel arfer yn ei sbarduno.

Mae yna resymau eraill, rhai mân, i gwpl fod eisiau gwahanu oddi wrth ei gilydd, ond eisiau aros yn briod. Maent angen lle i weithio allan eu meddyliau ac emosiynau cyn penderfynu symud ymlaen eto fel cwpl priod neu ddiweddu gydag ysgariad.

Ar ryw adeg, efallai y bydd un neu'r ddau bartner eisiau dod yn ôl at ei gilydd.

Nid tasg hawdd yw dod yn ôl at ein gilydd ar ôl gwahanu.


dychwelyd anrhegion ar gyfer derbyniad priodas

Mae'n arbennig o wir os nad yw un partner yn cael ei wneud i ddatrys ei deimladau o hyd.

1. Cyfathrebu

Y cam cyntaf i mewn ailadeiladu perthnasoedd ydi'r yr un peth â'u hadeiladu .

Sefydlu cyfathrebu agos.

Atal ysgariad ac ailgysylltu gyda phriod sydd wedi gwahanu yn ffordd beryglus sy'n llawn mwyngloddiau tir. Sylwch fy mod wedi sôn am gyfathrebu “agos-atoch” ac wedi defnyddio adferf ofnadwy.

Mae hyn oherwydd nad yw siarad, neu anfon neges destun yn waeth byth yn ddigon. Mae angen sgyrsiau dwfn am gariad , bywyd, a pherthnasoedd.

2. Dyddiadau rhamantaidd

Mae dyddio a chwrteisi yn faes profi i weld a fyddai dau berson yn mwynhau cwmni ei gilydd. Mae hefyd yn helpu i osgoi ysgariad ar ôl gwahanu.

Efallai ei fod yn ymddangos fel oes yn ôl, felly mae'n bwysig i'r cwpl gofio sut brofiad oedd bod yn ifanc ac mewn cariad â'i gilydd.

3. Camau babi

Mae'n bwysig cymryd pethau'n araf.

Mae atal ysgariad ar ôl gwahanu yn fater cain.

Mae angen i'r cwpl ailadeiladu eu perthynas heb waethygu'r problemau ymhellach a'u gwnaeth yn gwahanu yn y lle cyntaf.

Symud ymlaen yn araf, tra archwilio ffyrdd o osgoi ysgariad yn golygu ceisio eu gorau i beidio â sbarduno ymladd.

A yw gwahanu yn gweithio i achub priodas?

A yw gwahanu yn gweithio i achub priodas?

Ie a Na.

Nid yw'r ods o'ch plaid chi, mae astudiaethau'n dangos hynny Mae 87% o gyplau yn gorffen mewn ysgariad . O ystyried y sefyllfa, mae hynny i'w ddisgwyl. Os ydych chi'n edrych i fod yn y grŵp 13% a dod o hyd i ffyrdd o atal ysgariad , yna byddwch yn barod am frwydr i fyny'r bryn.

Mae meddwl am sut i atal ysgariad ac achub eich priodas yn stryd ddwy ffordd.

Y ddau dylech chi a'ch partner weithio gyda'ch gilydd ar atal eich ysgariad. Mae'n ddoniol oherwydd hyd yn oed pe na bai'r cwpl wedi gwahanu, dyma'r saws cyfrinachol i briodas hapus yn y lle cyntaf.

Nid yw'n hawdd gwahanu , yn enwedig ar gyfer cyplau sydd wedi bod yn briod ers amser maith. Rhain awgrymiadau gwahanu priodasol yn gallu helpu cadwch y gwahaniad yn drefnus i lleihau'r boen a'r straen ymwneud â symud allan.

Os ydych chi'n dal i geisio trwsio'ch perthynas, bydd allanfa dawel ac afresymol yn golygu llawer.

Y ffordd sut i atal ysgariad ar ôl gwahanu yw defnyddio'r gofod a'r pellter i ffwrdd oddi wrth ei gilydd i oeri'r emosiynau negyddol o'r gwrthdaro. Dros amser, bydd pethau'n tawelu digon i gael sgwrs resymegol a thrafod y problemau sylfaenol sy'n pla ar y cwpl.

Nid yw bod yn bwyllog yn golygu bod problemau'n cael eu datrys a bod popeth yn cael ei faddau. Mae'n golygu y gall y cwpl drafod a thrafod eu telerau.

Byddent angen cyfaddawdu , a cyflawni eu haddewidion i aros gyda'i gilydd, fel arall, bydd y gwahaniad yn barhaol. Bydd yn broses hir o ddatrys materion fesul un cyn y gallant fynd yn ôl a chyd-fyw eto.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Sut i atal ysgariad ar ôl gwahanu

Os yw digon o amser wedi mynd heibio a'ch bod yn credu eich bod yn barod i ddod yn ôl at eich gilydd, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi dybio yw'r efallai na fydd teimlad yn gydfuddiannol .

Dyna pam mai dim ond llai nag 20% ​​sy'n dod yn ôl at ei gilydd. Hyd yn oed os yw un person eisiau cusanu a cholur, efallai na fydd y llall.

Os yw hynny'n wir, dim ond un partner sy'n chwilio am ffyrdd i atal ysgariad tra bod y llall yn ceisio symud ymlaen â'u bywyd. Bydd yn rhaid i'r person sydd am ddod yn ôl at ei gilydd wneud mwy o gyfaddawdau i drwsio pethau. Efallai ei fod yn arwydd o a perthynas wenwynig.


10 gwers i drawsnewid eich priodas

Os mai dim ond un parti sy'n ceisio atal ysgariad ar ôl gwahanu, mae'r siawns o ddod yn ôl at ei gilydd yn fain. Os ydych chi'n pendroni sut i roi'r gorau i ysgariad ar ôl gwahanu ag un parti yn unig, y dull gorau yw cynnal cyfathrebu sifil â'ch cyn .

Yna ewch ag ef yn araf iawn oddi yno. Ystyriwch siarad â gweithiwr proffesiynol a chael awgrymiadau cwnsela priodas i atal ysgariad rhag mynd drwyddo.

Mae popeth yn achos i achos yn dibynnu ar eich sefyllfa, eich personoliaeth, personoliaeth eich cyn-aelod, a'r gwrthdaro / gwrthdaro a arweiniodd at wahanu. Gallai unrhyw gyngor cyffredinol ar y pwynt hwn wneud mwy o ddrwg nag o les i'ch perthynas.

Mae gwahanu ar ôl perthynas hir yn broses boenus

Y rheswm pam nad yw'r mwyafrif o gyplau yn dod yn ôl at ei gilydd yw'r poen y gwnaethoch chi beri i'ch gilydd cyn ac ar ôl y gwahanu. Nid yw'n hawdd i'r mwyafrif o bobl oresgyn y trawma hwnnw.

Y pwynt gwahanu cyfan yw gwella o'r boen honno yn gyntaf cyn ceisio unrhyw sôn am symud ymlaen. Mae'r berthynas yn rhy gybyddlyd i'w thrwsio ar y pwynt hwn.

Fel injan sydd angen ei hailwampio, mae angen i'r cerbyd cyfan stopio ac oeri cyn i fecanig geisio tincer ag ef.

Os oes gennych obaith y tu hwnt i obaith, nid yw siawns 13% o ddod yn ôl at ei gilydd yn nifer uchel, ond nid yw'n nifer isel iawn chwaith. Mae'n dal dair gwaith yn uwch na chael blackjack.

Felly bod â ffydd, efallai y bydd pethau'n gweithio o'ch plaid.