Ffyrdd Amser i Ran Os Clywsoch Y 7 Peth Hyn Oddo Ef

Ffyrdd Amser i Ran Os Clywsoch Y 7 Peth Hyn Oddo Ef Gambl yw perthynas.

Yn yr Erthygl hon

Mewn perthynas, dydych chi byth yn gwybod a ydych chi'n mynd i ennill y bet ai peidio. Gall cwympo mewn cariad fod yn brofiad hynod ddirgel gyda llawer o fanteision ac anfanteision.

Ni all bod mewn perthynas byth fod yn laeth a rhosod i gyd, a dweud y gwir. Disgwylir i'ch perthynas fod â dimensiynau lluosog. Gallai rhai fod yn berffaith tra gallai eraill fod yn ddiffygiol. Disgwylir i'ch perthynas fynd trwy ugeiniau o heriau, rhai'n anodd a rhai hyd yn oed yn anoddach.

Lle rydym yn eich annog i gael llawer o dosturi er mwyn i'ch partner ei helpu i wella ei hun, fe'ch awgrymir hefyd i beidio ag anwybyddu'ch hun.

Mae yna gwpl o bethau sy'n werth dim maddeuant. Os yw eich dyn yn dweud y 7 peth hyn wrthych, gadewch ef NAWR!

1. ‘‘Rydych chi’n rhy sensitif o lawer’’

Mewn ymgais i wneud ichi ddeall ei safbwynt, mae’n esgeuluso sut ‘chi’ yn teimlo am sefyllfa benodol. Os nad yw’n sensiteiddio pan fo angen, nid ef yw’r person iawn i fod yn bartner rhamantus i rywun.

Rydych chi wir yn haeddu person sydd nid yn unig yn gwerthfawrogi eich sensitifrwydd ond yn edmygu'r ffordd rydych chi'n malio am bethau bach.

2. ‘‘Dych chi’n gwybod dim byd’’

Os dyma a glywch mewn an dadl rhyngoch chi a'ch partner , dylech wybod nad yw eich dyn yn ddigon hyblyg i glywed safbwynt eraill. Mae'n dod o ysgol anhyblyg o feddyliau, sy'n ei annog i feddwl, ef sy'n gwybod orau.

Os mae'n dweud wrthych ei fod yn gwybod mwy na chi , dim ond i'ch cael chi i gytuno ag ef ar bopeth, nid yw'n dal unrhyw dosturi tuag atoch yn ei galon. Ac mai fe yw'r dyn anghywir.

3. ‘‘Pam na allwch chi fod fel y ferch yna mewn shrug pinc?’’

Rydych chi'n un mewn miliwn, ac nid oes angen i chi brofi eich bod yn well na neb.

Mae pawb yn berffaith yn ei ffordd ei hun.

Mae angen i chi fod yn hyderus amdanoch chi'ch hun i ennill y byd. Yn amlwg mae angen i chi fod yn gyfforddus yn eich croen eich hun. Dyma hi.

Os yw'ch dyn yn eich cymharu â merched eraill, mae'n gyfartal â'ch dibrisio. Nid yw'r dyn tlawd yn gwybod eich gwerth os bydd yn gwneud cymariaethau gwirion o'r fath.

4. ‘‘Hoffwn pe baech mor glyfar ag yr arferai fy nghyn-aelod fod’’

Hoffwn pe baech mor glyfar ag yr arferai fy nghyn-aelod fod Arglwyddes, wyddoch yn well, nid ydych yno i ffitio i mewn. Nid ydych yno i lenwi'r gwactod a grëwyd gan absenoldeb rhywun. Rydych chi'n haeddu cael lle unigryw yn ei galon.

Os yw'n gofyn ichi ymddwyn fel ei gyn gariad, mae'n amlwg ei fod yn eich bychanu. Ni fyddai unrhyw fenyw byth eisiau cael ei thrin felly. Mae hefyd yn dangos nad yw'n eich caru chi i'r eithaf. Os yw'n dal i ramantu rhai arferion o'i exes, nid yw mewn gwirionedd i chi.

5. ‘‘Ni ddylech siarad â’ch ffrindiau mor aml â hyn’’

Os yw'n ceisio cyfyngu ar eich cydnabod, mae'n ansicr amdanoch chi . Ni ddylai dyn rwystro ei gariad gyda'r gofynion afresymol hyn. Mae'n partneru â chi, nid yw'n berchen arnoch chi.

Mewn perthynas iach a hapus , dylech fod yn rhydd i gwrdd â'ch perthnasau a'ch hen ffrindiau mor aml ag y dymunwch. Nid yw’ch partner wedi’i awdurdodi’n foesol i benderfynu pwy y dylech chi gwrdd â nhw, a phwy na ddylech chi gwrdd â nhw.

6. ‘’Naill ai ti’n dewis fi neu … ‘’

Nid yw'n foi positif iawn os yw'n neidio'r gwn mewn dim o amser. Mae hyd yn oed yn fwy ofnadwy os yw'n gofyn ichi ei gadw neu unrhyw beth / unrhyw un arall.

Torrwch i'r helfa - fe'i gelwir yn flacmelio emosiynol.

Nid yw'n ddifrifol am y berthynas os yw'n creu sefyllfa ofnadwy lle gofynnir i chi ddewis rhwng eich partner a'ch barn. Mae'n awgrymu ei fod am i'w hun gael ei ddewis dros eich blaenoriaethau chi.

Ni fydd yn gwneud unrhyw wahaniaeth iddo os byddwch yn penderfynu ei golli am rywbeth ar y pen arall. Os dyna lefel y difrifoldeb sydd ganddo, gadewch iddo fynd.

7. ‘‘Sut y meiddiwch weiddi’n ôl?’’

Os yw'n galw enwau arnoch wrth ddadlau ac yn ei throi'n frwydr hyll, mae'n hen bryd ichi ddewis gadael iddo fynd unwaith ac am byth. Mae’n rhaid i chi wneud dewis rhwng ‘‘ef’’ a ‘‘tawelwch meddwl’’.

Dylech ofalu llawer am eich iechyd meddwl ac emosiynol. Hyd yn oed os yw'n berthynas ddwys, ni ddylech droi llygad dall at eich lles emosiynol.

Dywedwch na wrth gael eich cam-drin yn emosiynol

Os yw eich dyn yn dweud y saith peth hyn wrthych, gadewch ef! Peidiwch byth â gadael i unrhyw un eich trin fel na ddylid ei drin. Yn lle dioddef poen ddiddiwedd, mae'n beth doeth ei atal cyn i bethau fynd yn groes i'w gilydd.

Ranna ’: