6 Awgrymiadau ar Sut i Stopio Dadl rhag Cynyddu

Mae dadleuon yn arwyddion negyddol mewn perthnasoedd

Yn yr Erthygl honMae dadleuon a gwrthdaro yn aml yn cael eu hystyried yn beth negyddol ac yn arwydd bod perthynas mewn trafferth. Fodd bynnag, mae'n hanfodol deall y broses o wrthdaro, a all godi ymwybyddiaeth o safbwyntiau ac anghenion emosiynol partneriaid.Yn ogystal, gall dadleuon gynyddu lefelau egni yn ddigonol i'ch cymell i fynegi'ch anghenion, eich brifo a'ch rhwystredigaeth a gronnodd yn ddigon hir. Boed hynny fel y bo, mae dadleuon yn gleddyf ag ymyl dwbl, a all, os na chaiff ei drin yn iawn, wneud mwy o ddifrod nag o les.

Mae'r union ddiffiniad o ddadl yn awgrymu anghytundeb ar bwnc penodol. Felly, sut i atal dadl?Fodd bynnag, nid yw anghytundeb o reidrwydd yn golygu bod yn rhaid iddo gynyddu a throi'n safbwynt ymosodol. Mewn gwirionedd, gall dadleuon fod yn gynhyrchiol iawn ac yn isel eu cywair. Yn aml gallant eich helpu chi, a'ch partner dewisol i ddod i ddealltwriaeth ac oddi yno consensws angenrheidiol.

Mae yna rai awgrymiadau ar sut i atal dadl cyn iddi waethygu a'i throi'n sgwrs ffrwythlon sy'n arwain at wella'r berthynas.

1. Meistrolwch eich emosiynau

Yn ystod dadl, yr unig beth y gallwch chi ei reoli'n realistig yw eich emosiynau a'ch ymddygiadau eich hun.Mae dicter, euogrwydd a balchder yn emosiynau llethol a fydd, pe na baent yn cael eu gwirio yn dominyddu'r sgwrs ac yn gwneud ichi ddweud pethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud. Pan sylwch ar bethau'n cynhesu, stopiwch am eiliad a chymerwch anadl ddofn. Gofynnwch am seibiant o bum munud i glirio'ch pen.

Fel arall, efallai y gwelwch ehangu'r gwrthdaro i bethau o'r gorffennol a all arwain at orliwio'r broblem yn wyllt.

Os na allwch dawelu'ch hun i gael sgwrs ystyrlon, gofynnwch yn ysgafn i'ch partner ddilyn y sgwrs hon ryw dro arall.

Cynigiwch amser arall i siarad a cheisiwch fod mor benodol â phosib am yr amser rydych chi'n aildrefnu'r drafodaeth. Mae hynny'n creu argraff y bydd y mater yn cael ei ohirio ond heb ei gladdu. Gall hyn helpu'ch partner i deimlo bod y pwnc yn bwysig i chi hefyd, fel y mae'r ffordd rydych chi'n siarad amdano wrth eich helpu i atal dadl.

2. Dim lle ar gyfer cystadleuaeth

Dim lle i gystadlu yn ystod dadleuon

Un o'r darnau pwysicaf o gyngor ar sut i atal dadl yw rhoi'r gorau i gystadlu â'ch priod i ennill dadl.

Ydych chi wedi cydnabod ceisio gorffen brawddegau eich partner er mwyn eu cyflymu? A ydych yn torri ar eu traws wrth geisio profi eich pwynt eich hun? Pan fydd hyn yn digwydd, dylech oedi a myfyrio ar yr hyn a ddywedwyd.

Bob hyn a hyn rydym yn gwrando dim ond i allu cymryd ein tro a dweud yr hyn yr ydym ei eisiau. Fel arall, dylem wrando i glywed a gwerthfawrogi persbectif y llall mewn gwirionedd. Yn ddelfrydol, gofynnwch gwestiynau a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth o ble maen nhw'n dod yn hytrach na gofyn cwestiynau i brofi'ch pwynt eich hun ac ennill y ddadl.

Os ydych chi'n meddwl sut i drechu'ch partner a chyflwyno'ch ongl fel yr un iawn, daw'r gwrthdaro yn ddinistriol i'r berthynas.

Hyd yn oed os byddwch chi'n ennill y ddadl, rydych chi'n dal i golli gan fod eich partner bellach yn ddiflas ac mae hynny'n adlewyrchu ar ansawdd y berthynas.

Yn ystod dadleuon, yn enwedig y rhai sydd â chyfran uchel, mae'n debyg y byddwch chi'n ceisio arfogi gyda pha bynnag rym tân o wrthddywediadau sydd gennych chi. Yn yr achosion hynny, gwnewch i'ch meddwl arweiniol fod - nid fi yn erbyn fy mhartner nac i'r gwrthwyneb, ni yn erbyn y broblem.

Mewn sawl achos, gall fod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n ei ddweud yn uchel i symud y sgwrs i gyfeiriad mwy addawol. Gall effeithio ar gyfranogiad eich partner yn yr ornest hefyd.


priodas karmig

Mae geirio'r ddadl fel rhywbeth rydych chi'ch dau yn ymladd yn ei erbyn yn ei symud o fod yn ornest i fod yn weithgaredd gwaith tîm.

3. Mae'r dechrau'n gosod y naws

Gall tapio i'ch emosiynau ddod yn ddefnyddiol wrth feddwl tybed sut i atal dadl.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y ffordd yr ydym yn trin pum munud cyntaf y drafodaeth yn effeithio'n uniongyrchol ar y strwythur a hyd gweddill y sgwrs. Gall gwybod bod angen i chi dalu'r sylw mwyaf i'ch emosiwn am y sawl munud cyntaf helpu. Gan fod y canfyddiad o fuddsoddi ynni yn is rydym yn fwy tebygol o roi cynnig arno. Mae'r agwedd a'r rheolaeth gychwynnol hon yn eich helpu i oresgyn eich gorfodaeth i fod yn ymosodol ac ennill ar bob cyfrif.

Mae bob amser yn well buddsoddi peth amser yn y rhagarweiniad ar gyfer sgwrs adeiladol na llawer o amser mewn ffraeo a gwrthdaro hir.

4. Dewiswch eich brwydrau

Sut i atal dadl? Dewiswch eich brwydrau yn ddoeth a gadewch i faterion bach fynd.

Mae'r bartneriaeth yn golygu rhannu bywyd gyda rhywun ac yn anochel byddwch chi'n rhedeg i mewn i bethau sy'n eich cythruddo neu hyd yn oed yn eich gyrru'n wallgof. Pan fyddwch chi'n meddwl tybed sut i atal dadl, mae cwestiwn beirniadol i'w ofyn i'ch hun: “a yw hyn yn werth dadlau yn ei gylch?”

Lluniwch restr o'r pethau rydych chi wir yn poeni amdanyn nhw, ynghyd â rhestr o bethau y gallwch chi eu goddef hyd yn oed os ydyn nhw'n eich trafferthu.

Mae cyfyngiad ar faint o bethau y gall eich partner eu newid a gweithio ar wella ar gyfnod penodol o amser. Felly, byddwch mor ymwybodol â phosibl wrth ddewis yr hyn sy'n wirioneddol bwysig a chanolbwyntio ar yr eitemau hynny.

Dylai hyn, yn ei dro, ostwng nifer yr ymladd sydd gennych ac atal llawer ohonynt rhag datblygu.

Gallai sgwario dros fân bethau eich amddifadu o gael rhywbeth pwysig i chi oherwydd bod eich partner yn teimlo ei fod eisoes wedi rhoi a newid gormod.

Nid mater o ofyn a'i dderbyn ar unwaith yn unig yw cael yr hyn sydd ei angen arnoch gan eich partner. Efallai y bydd yr hyn rydych chi ei eisiau yn gofyn i'ch partner ymwrthod â rhywbeth sylweddol iddyn nhw a gall gymryd peth amser i roi'r newid ar waith.

Serch hynny, mae angen amser ac ymdrech i dderbyn y cyfaddawd. Sut i atal dadleuon yn ystod y cyfnod hwnnw?

Siaradwch â'ch partner am ddyddiad cau a phwyntiau gwirio i werthuso'r ymdrech. Dylai hyn leihau'r dadleuon gan eich bod yn caniatáu amser i gymhwyso'r newid.

5. Mynegwch werthfawrogiad yn rheolaidd

Mae'r gwerthfawrogiad sy'n mynd heb ddweud, yn rhywbeth da os ydych chi am gael perthynas hapus a harmonig. Ni ddylid gadael unrhyw beth heb ei dalu oherwydd ei fod yn “amlwg” rydym yn ddiolchgar. Mae angen i bobl glywed y geiriau hefyd.

Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd i atal dadl, dangoswch eich diolchgarwch am y pethau y mae eich partner yn eu gwneud i chi yn ddyddiol.

Ynghanol y miliynau o bethau sy'n digwydd i ni bob dydd, rydyn ni'n aml yn anghofio cydnabod yr ymdrechion mae ein partner yn eu gwneud i ni, dim ond oherwydd eu bod nhw'n nodweddiadol. Bydd diolch i'ch partner yn cydnabod y gweithredoedd tosturi, cariad ac anhunanoldeb y mae'n eu dangos.

Yn gyfnewid am hyn, bydd yn dechrau gwneud yr un peth, ac rydych yn debygol o atal y dadleuon rhag digwydd hyd yn oed.

6. Mae cyfathrebu agored yn werth aur

Mae cyfathrebu agored yn bwysig

Bob hyn a hyn rydym yn gwneud ymdrechion nad yw ein partneriaid yn sylwi arnynt.

Bob hyn a hyn mae'n digwydd, nid oherwydd nad oeddent eisiau ei gydnabod, ond oherwydd nad oeddent yn ei gydnabod fel ymdrech a wnaethom ni. Ni ddylem ddisgwyl iddynt fod yn ymwybodol o bopeth a wnawn ac weithiau bydd yn rhaid i ni dynnu sylw at y pethau a wnawn.

Er enghraifft, gallai eich ymdrechion i gael trafodaeth resymegol a chynhyrchiol fynd heb eu cydnabod, a all achosi rhwystredigaeth a cholli ewyllys i fuddsoddi mwy o egni.

Byddwch yn agored a rhannwch gyda'ch partner yr hyn rydych chi'n ei wneud ar gyfer eich perthynas nad yw o bosib yn ei sylwi. Soniwch am y pethau rydych chi'n eu gwneud a gofynnwch iddo dalu sylw ac mae'n dangos gwerthfawrogiad amdano. Bydd hyn yn gweithio fel ffordd sicr o atal dadl.

Os ydym yn disgwyl i'n partneriaid fod yn ddarllenwyr meddwl, byddwn yn talu'r pris mewn oriau o ddadleuon.

Ar ben hynny, gall disgwyl iddynt wybod yr hyn yr ydym ei angen a'i eisiau heb ei gyfleu iddynt arwain, nid yn unig at ddadleuon ond at chwalfa hefyd.


skypesex

Efallai y byddwn yn meddwl nad nhw yw'r partner i ni oherwydd nad ydyn nhw'n ein hadnabod nac yn ein gwerthfawrogi'n ddigonol, pan mewn gwirionedd maen nhw'n dyfalu yn y tywyllwch yr hyn sydd ei angen arnom yn y bôn ac yn colli'r targed. Dyna pam nad yw troi at ragdybio mewn perthynas yn ateb os nad ydych chi'n gofyn, “sut i atal dadl?”

Y ffordd ddiogel mae arwain at lawer o ddadleuon yn ei adael i’n partneriaid ddyfalu beth sydd ei angen arnom ac eisiau. Un o'r awgrymiadau hanfodol ar sut i atal dadl yw gwneud ymdrech i gyfathrebu mor agored a chlir ag y gallwch ei gyflawni.