Beth Mae'r Beibl yn Ei Ddweud Am Delio â Gwraig Syrthiol

Beth Mae

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n mynd adref o'r gwaith ac ni allwch aros i fwyta pryd poeth ac ymlacio ond yn lle hynny, rydych chi'n mynd adref ac yn cael eich twyllo fel plentyn.Mae dyn i fod yn y sefyllfa hon hefyd yn golygu trallod.

Realiti yw, nid oes unrhyw un eisiau cael a gwraig swnllyd . Mewn gwirionedd, dyma’r nodweddion mwyaf cas y mae gwŷr yn cwyno amdanynt pan fyddant gyda’i gilydd ond yn anffodus, mae hefyd yn un o’r pethau hynny a all ddifetha priodas.

Os ydych chi wedi blino gwrando ar y swn diddiwedd bob dydd ond rydych chi'n dal i garu'ch priod, yna'r unig ffordd i drwsio hyn yw trin y sefyllfa - ond sut ydych chi'n ei wneud?

Arwyddion bod gennych wraig swnllyd

Mae dynion yn casáu menywod sy'n nag.

Nid oes ots faint mae dyn yn caru ei wraig - os yw hi'n gythruddo yna gall hyn arwain at golli parch a hyd yn oed cariad.

Mae'n flinedig, onid ydyw? Gorfod dioddef munudau wedi'u gwastraffu o wrando ar rants blin gan eich gwraig. Oni fyddai’n well pe bai hi ddim ond yn paratoi pryd poeth a chwrw oer iâ i chi? Ydym, rydym yn teimlo chi.

Felly, i'r rhai nad ydyn nhw'n dal yn siŵr bod ganddyn nhw gwraig swnllyd - dyma'r arwyddion a fydd yn ei ddilysu.

  1. Ydy'ch gwraig yn beirniadu popeth? O sut rydych chi'n bwyta i sut rydych chi mor anodd deffro i'r ffordd rydych chi'n trin y plant? Ydych chi bob amser yn teimlo eich bod chi'n cael eich gwylio ac yn cael eich beirniadu?
  2. Efallai y byddwch yn sylwi, yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf, y bydd yn gofyn ichi wneud pethau, ond yn nes ymlaen bydd yn troi'n orchmynion a byddai newidiadau fel mynegiant wyneb, tôn y llais, a gweithredoedd eisoes yn wahanol.
  3. Os ydych chi'n meddwl bod swnian yn ymwneud â geiriau yn unig, meddyliwch eto. Gall Nagging hefyd fod ar ffurf gweithredoedd fel plygu breichiau, rholio llygaid, a chymaint mwy.
  4. Oes rhaid i chi bob amser gael eich hun yn gwrando ar eich camgymeriadau yn y gorffennol yn cael eu hailadrodd eto? Mae fel rhestr ddi-ddiwedd o’i materion gyda chi a bydd un camgymeriad bach yn bendant yn arwain at ôl-fflach arall o gamgymeriadau. Yn blino, rydyn ni'n gwybod.
  5. A yw hi'n aml yn estyn ei swnian hyd yn oed os nad ydych chi yn y tŷ neu hyd yn oed pan fydd gennych chi ymwelwyr? Gall hyn wir fynd i mewn i'ch nerfau gan ei fod yn tarfu ar waith a hyd yn oed yn edrych fel eich bod chi'n cael eich cywilyddio o flaen pobl eraill.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am wraig sy'n swnian?

Y rhan fwyaf o'r amser, y cyngor mwyaf cyffredin y mae dynion yn ei gymryd pan ofynnir iddynt sut i ddelio â gwraig sy'n swnian yw anwybyddu, sefyll eu tir, a hyd yn oed ei gadael am byth. Ond a oeddech chi'n gwybod y gallwch chi seilio'ch penderfyniad trwy fyfyrio ar ddysgeidiaeth y Beibl?

Ie, rydych chi'n gywir. Er nad oes union restr o awgrymiadau ar sut y gallwch trwsiwch eich priodas gydag a gwraig swnllyd , fodd bynnag, mae nodiadau am yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am wraig sy'n swnian ac o'r fan hon, gallwch chi seilio'ch penderfyniad.

Cofiwch y dylai ein priodas fod o dan arweiniad yr Arglwydd. Mae hyn yn mynd yr un peth â chael problemau gyda'ch priodas a'ch priod.

Gadewch inni fyfyrio ar rai o'r penillion beiblaidd mwyaf pwerus a all ein helpu i weithio gydag a gwraig swnllyd -

“Mae’n well byw mewn cornel o ben y tŷ nag mewn tŷ sydd wedi’i rannu â gwraig ffraeo.”

- Diarhebion 21: 9

Mae'n nodi'n glir ei bod yn well byw ar y to na gyda gwraig swnllyd a byddai'r mwyafrif o wŷr sy'n profi'r sefyllfa hon yn cytuno.

Os edrychwn ar hyn, nid yw'n dweud y dylai'r dyn ddod o hyd i gysgod yn rhywle arall neu adael ei wraig.

“Nid yw’n anonestu eraill, nid yw’n hunan-geisiol, nid yw’n ddig yn hawdd, nid yw’n cadw unrhyw gofnod o gamweddau.” - 1 Corinthiaid 13: 5

Mae hyn yn ein hatgoffa o beth yw ein cariad tuag at ein gilydd. Ni ddylai fod yn feichus, ni ddylai fod yn ddig ac ni ddylai fyth gadw cofnod o gamweddau pob priod. Yn lle, gwerthfawrogi, parchu, a charu'n anhunanol.

“Ymostwng i'ch gilydd allan o barch tuag at Grist. Wragedd, ymostyngwch i'ch gwŷr eich hun fel y gwnewch i'r Arglwydd. ' -

Effesiaid 5: 21-22

Mae'n amlwg nad yw'r Beibl yn cytuno ag a gwraig swnllyd a phwy fyddai?

Mae’n ein hatgoffa drwy’r amser y dylai menyw ymostwng i’w gŵr wrth iddi ymostwng i’n Harglwydd a dylai hynny fod yn wir.

Nid yw o reidrwydd yn golygu y dylai'r wraig bob amser gytuno i'r gŵr i'r pwynt nad oes ganddi ei llais ei hun mwyach ond dylai'r parch fod yno i ddyn y tŷ.

Sut i ddelio â gwraig swnllyd yn Feiblaidd

Sut i ddelio â gwraig swnllyd yn Feiblaidd

Gall fod yna lawer o resymau pam y byddai gwraig yn swnio.

Mae'n bwysig gwybod hyn hefyd cyn i ni geisio ei newid hi neu'r sefyllfa. Cofiwch, mae angen i ni fod yn deg yma hefyd. Os yw hi'n poeni am y ffordd rydych chi'n gadael eich dillad yn ddiofal ym mhobman neu sut rydych chi bob amser yn dod adref yn hwyr heb unrhyw resymau dilys, yna gallai hyn fod yn rhywbeth y mae'n rhaid i chi ei weld a bod yn wir amdano hefyd.

Felly, rydych chi eisiau gwybod sut i ddelio â gwraig sy'n swnian yn Feiblaidd? Dilynwch yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddysgu inni a'u defnyddio fel canllawiau. Cofiwch-

1. Ailbrisiwch eich ffydd yn Nuw

Dylai'r ddau ohonoch ail-werthuso'ch ffydd yn Nuw. Cofiwch, dylai eich priodas gael ei harwain gan ddysgeidiaeth yr Arglwydd a chofiwch ei addewidion.

2. Siarad a chyfaddawdu

Nid twyllo a brifo ei gilydd neu ysgariad yw'r ateb i bob un o'r rhain. Os oes gennych broblem gyda'ch gwraig swnllyd - siarad.

Er, gyda hyn cyfathrebu agored , mae'n rhaid i chi hefyd fod yn driw i chi'ch hun, sy'n golygu, os ydych chi'n gyfrifol am ei swnio ar adegau, cyfaddefwch hynny a byddwch yn agored i newid.

3. Cydweithio

Bydd yn haws os bydd y ddau ohonoch yn gweithio gyda'ch gilydd.

Cyfaddawdu â'i gilydd a thuag at un nod.

Gadewch i'r Beibl eich tywys drwyddo

Byw gyda gwraig swnllyd onid yw ein sefyllfa ddelfrydol, ond a ydych chi'n credu y byddai rhoi'r gorau iddi yn ei gwneud yn well? Oni fyddai’n well gennych fyfyrio trwy ddysgeidiaeth y Beibl ac arwain eich gwraig yn berson gwell tra hefyd yn ymostwng i’r ddysgeidiaeth eich hun?

Unwaith eto, cofiwch mai chi yw pennaeth yr aelwyd a dyma'ch cyfle i arwain eich gwraig fel y gall y ddau ohonoch fod yn well ac yn hapusach.