9 Llyfr Teulu Cyfunol Gorau Dysgu Elfennau Teulu Modern

9 Llyfr Teulu Cyfunol Gorau Dysgu Elfennau Teulu Modern


pa mor hir i aros rhwng perthnasoedd

Yn yr Erthygl honYdych chi'n ystyried ymuno â'ch teulu gyda'ch partner? Neu efallai eich bod eisoes wedi cyfuno cartrefi ac angen cyngor ar sut i wneud hwn yn brofiad da i bawb. Efallai nad oes gennych chi'ch plant eich hun, ond ar fin dod yn llysfam neu'n dad?Gwnaeth y Brady Bunch iddo edrych mor hawdd. Ond nid yw'r realiti fel yr hyn a wyliom ar y teledu, iawn? Gall pawb ddefnyddio ychydig o gymorth allanol wrth gyfuno teuluoedd neu ymgymryd â rôl rhiant llys. Dyna pam rydyn ni wedi curadu rhestr o'r llyfrau teulu cymysg gorau sy'n troi o amgylch sefyllfaoedd teulu mor gymysg.

Dyma beth rydyn ni'n ei garu ar hyn o bryd -Nid oes gennych eich plant eich hun, ond mae gan eich cariad byw newydd. Mae magu plant neu blant rhywun arall ymhell o fod yn reddfol. Hyd yn oed gyda llysblant “hawdd”, un sy'n ymddangos yn derbyn y ddeinameg newydd hon, mae'n ddefnyddiol cael rhywfaint o gefnogaeth wrth gefn gyda chanllaw da.

Os yw'r llysblant yn fach, dyma rai llyfrau teulu cymysg a argymhellir ar gyfer y rhai sy'n newydd i'r strwythurau teuluol cyfnewidiol hyn -

1. Ydych chi'n canu Twinkle? Stori am ailbriodi a Theulu Newydd

Gan Sandra Levins, darluniwyd gan Bryan LangdoAdroddir y stori hon gan Little Buddy. Mae'n helpu'r darllenydd ifanc i ddeall beth yw llysfam.

Mae'n stori felys ac yn ddefnyddiol iawn i rieni sydd am arwain y plant wrth iddynt addasu i'w sefyllfa gymysg newydd.

Oedran 3 - 62. Cam Un, Cam Dau, Cam Tri a Phedwar

Gan Maria Ashworth, darluniwyd gan Andreea Chele

Gall brodyr a chwiorydd newydd fod yn anodd i blant bach, yn enwedig pan fyddant yn cystadlu am sylw’r rhieni.Llyfr teulu cymysg llun yw hwn sy'n dysgu plant y gall y brodyr a chwiorydd newydd hynny fod yn gynghreiriaid gorau i chi mewn sefyllfaoedd anodd.

4 - 8 oed

3. Annie a Phêl Eira a'r Diwrnod Priodas

Gan Cynthia Rylant, darluniwyd gan Suçie Stevenson

Stori ddefnyddiol i blant sy'n bryderus am gael rhiant llys. Mae'n tawelu eu meddwl y gellir adeiladu perthynas dda gyda'r person newydd hwn a bod hapusrwydd o'n blaenau!

5 - 7 oed

4. Wedgie a Gizmo

Gan Selfors a Fisinger

Wedi'i adrodd trwy wrthrychau dau anifail sy'n gorfod cyd-fyw â'u meistri newydd, mae'r llyfr hwn yn stori braf i blant sy'n bryderus am lysfabau newydd a allai fod â phersonoliaethau hollol wahanol na'u personoliaethau eu hunain.

5. Llyfrau teulu cyfunol ar gyfer yr oedolion

Dyma rai o'n hoff arweinlyfrau a all eich helpu i lywio'r dyfroedd tramor newydd hyn -

6. Cymysgu Teuluoedd: Canllaw i Rieni, Stepparents

Cymysgu Teuluoedd: Canllaw i Rieni, Stepparents

Gan Elaine Shimberg

Mae'n fwy a mwy cyffredin i Americanwyr gael ail briodas â theulu newydd. Mae yna heriau unigryw wrth gyfuno dwy uned, gan gynnwys rhai emosiynol, ariannol, addysgol, rhyngbersonol a disgyblu.

Dyma un o'r llyfrau teulu cyfunol gorau a ysgrifennwyd i arwain a rhoi awgrymiadau ac atebion i chi yn ogystal â dangos rhai astudiaethau achos bywyd go iawn i chi gan y rhai sydd wedi cerdded y llwybr hwn yn llwyddiannus.

7. Ailbriodi'n Hapus: Gwneud Penderfyniadau Gyda'n Gilydd

Gan David a Lisa Frisbie

Mae'r cyd-awduron David a Lisa Frisbie yn tynnu sylw at bedair strategaeth allweddol i helpu i adeiladu uned barhaol mewn llysfam - maddau i bawb, gan gynnwys eich hun a gweld eich priodas newydd yn un barhaol a llwyddiannus; gweithio gydag unrhyw heriau sy'n codi fel cyfle i gysylltu'n well; a ffurfio cysylltiad ysbrydol sy'n canolbwyntio ar wasanaethu Duw.

8. The Smart Stepfamily: Saith Cam i Deulu Iach

Gan Ron L. Deal

Mae'r llyfr teulu cyfunol hwn yn dysgu saith cam effeithiol, doable tuag at adeiladu ailbriodi iach a llysfamily ymarferol a heddychlon.

Gan ffrwydro’r myth o gyflawni “teulu cyfunol delfrydol,” mae’r awdur yn helpu rhieni i ddarganfod personoliaeth a rôl unigol pob aelod o’r teulu, wrth anrhydeddu’r teuluoedd tarddiad a sefydlu traddodiadau newydd i helpu’r teulu cymysg i greu eu hanes eu hunain.

9. Saith Cam tuag at Fondio â'ch Llysfab

Gan Suzen J. Ziegahn

Cyngor synhwyrol, realistig a chadarnhaol i ddynion a menywod sy'n “etifeddu” plant ei gilydd yn ychwanegol at ei gilydd. Rydym i gyd yn gwybod bod llwyddiant neu fethiant rhiant i bondio â hi llysblant yn gallu gwneud neu dorri priodas newydd.

Ond mae'r llyfr hwn yn cynnwys neges adfywiol ac h.y. deall y posibilrwydd i gyflawni perthnasoedd cryf, gwerth chweil â'ch plant newydd.

Mae'r saith cam sylfaenol hyn yn rhoi'r hanfodion i chi, o benderfynu pa fath o riant yr ydych chi am sylweddoli nad yw cariad ar unwaith, mae'n datblygu'n ddiweddarach gyda'r plant newydd.

Cymysgedd: Y Gyfrinach i Gyd-rianta a Chreu Teulu Cytbwys

Gan Mashonda Tifrere ac Alicia Keys

Llyfr sy'n ein dysgu sut i ddefnyddio cyfathrebu, cariad ac amynedd i greu amgylchedd iach i helpu'r teulu cymysg ffynnu. Yn cynnwys straeon personol yn ogystal â chyngor gan therapyddion ac arbenigwyr eraill, gan gynnwys y cerddor Alicia Keyes.

Mae'n wych darllen amrywiaeth o'r llyfrau teulu cymysg hyn fel y gallwch gael synnwyr o'r hyn sy'n angenrheidiol i greu a teulu cytbwys, hapus, cymysg .

Mae'r rhan fwyaf o'r llyfrau teulu cymysg hyn yn rhannu'r cyngor canlynol o ran elfennau sylfaenol teulu cymysg da -

1. Byddwch yn sifil a pharchus tuag at eich gilydd

Os gall aelodau'r teulu weithredu'n sifil tuag at ei gilydd yn rheolaidd yn hytrach nag anwybyddu, ceisio brifo, neu dynnu'n ôl oddi wrth ei gilydd yn llwyr, rydych chi ar y trywydd iawn i greu uned gadarnhaol.

2. Mae pob perthynas yn barchus

Nid cyfeirio at ymddygiad y plant tuag at oedolion yn unig yw hyn.

Dylid rhoi parch nid yn unig yn seiliedig ar oedran, ond hefyd yn seiliedig ar y ffaith eich bod i gyd yn aelodau o'r teulu nawr.


mae fy ngŵr yn fy ngwneud yn isel fy ysbryd

3. Tosturi tuag at ddatblygiad pawb

Gall aelodau o'ch teulu cymysg fod ar wahanol gyfnodau bywyd a bod ganddynt anghenion gwahanol (pobl ifanc yn erbyn plant bach, er enghraifft). Gallant hefyd fod ar wahanol gamau wrth dderbyn y teulu newydd hwn.

Mae angen i aelodau'r teulu ddeall ac anrhydeddu'r gwahaniaethau hynny ac amserlen pawb ar gyfer addasu.

4. Lle ar gyfer twf

Ar ôl ychydig flynyddoedd o gael eu cymysgu, gobeithio, bydd y teulu'n tyfu a bydd aelodau'n dewis treulio mwy o amser gyda'i gilydd ac yn teimlo'n agosach at ei gilydd.