5 Cyngor craff ar gyfer Dod â Perthynas Hirdymor i Ben yn Heddychol

Syniadau ar gyfer Dod â pherthynas Hirdymor i Ben Mae yna rai pobl sy'n mynd trwy berthynas hirdymor sy'n para am flynyddoedd, ond nid yw'n dod i ben mewn priodas. Mae yna lawer o resymau pam nad yw'n digwydd, hyd yn oed os yw'r cwpl wir yn caru ei gilydd, ond mae yna bwynt pan fyddwch chi'n gwastraffu amser eich gilydd. Nid yw dod â pherthynas hirdymor i ben yn hawdd, ond mae aros gyda rhywun a gobeithio y byddai pethau’n newid yn anoddach fyth.

Yn yr Erthygl hon

Mae yna bobl na allant fynd trwy briodas hyd yn oed os ydynt eisoes yn cyd-fyw â'u partner ers blynyddoedd. Mae pobl ag anhwylderau cymdeithasol math o berthynas fel rhai sy'n osgoi cariad a phobl â syndrom Asperger yn arbennig o dueddol o'i gael.

Pethau i'w hystyried wrth ddod â pherthynas hirdymor i ben

Mae dwy ochr i bob stori, a phan fydd perthynas hirdymor wedi mynd yn hen, nid oes gan un neu'r ddau o'r partneriaid ddiddordeb mwyach a dim ond cadw ymddangosiadau i fyny er mwyn aros gyda'i gilydd yn unig.

1. Siaradwch am eich priodas a'ch perthynas

Mae rhai cyplau yn tybio, oherwydd eu bod wedi bod gyda'i gilydd am amser hir, y gallant ragweld meddyliau ei gilydd. Mae'r rhagdybiaeth hon bron bob amser yn anghywir. Cyfathrebu â'ch gilydd a siarad am eich perthynas.

2. Allwch chi rannu'ch asedau yn hawdd?

Mae’n bosibl bod cyplau mewn perthynas hirdymor, yn enwedig y rhai sy’n cyd-fyw, wedi buddsoddi mewn asedau ffisegol gyda’i gilydd. Gall hynny gynnwys, eu cartref, ceir, offerynnau ariannol, a chyfoeth materol arall a allai fod angen gweithdrefn hir a blêr i wahanu.

3. Oes gennych chi blant neu anifeiliaid anwes?

Yn wahanol i gyfoeth materol, mae anifeiliaid anwes a phlant ifanc yn anwahanadwy. Ydych chi'n barod i roi eu bywydau yn y ringer i wahanu oddi wrth eich partner?

Arwyddion bod perthynas hirdymor yn dod i ben

Nid yw dod â pherthynas hirdymor â rhywun yr ydych yn ei garu i ben yn benderfyniad y dylech ei wneud yn ysgafn. Os ydych chi'n dal i garu'r person, yna mae gobaith o hyd y byddai pethau'n troi allan er gwell. Ond mae'n rhaid iddi fod yn stryd ddwy ffordd. Os yw'r person rydych chi'n ei garu yn cael affêr a chi yw'r trydydd parti. Mae hynny'n rheswm dilys i ddod ag ef i ben, yn enwedig os yw wedi bod yn digwydd ers tro.

Ar wahân i hynny, waeth beth fo'r rhesymau, mae yna lawer o arwyddion eich bod yn agos at ddod â pherthynas hirdymor i ben. Dyma restr fer.

1. Nid ydych yn cyfathrebu mwyach

Nid yw’n ymwneud â thrafodaeth ddofn ar ystyr bywyd a’ch gobeithion a’ch breuddwydion yn unig, nid ydych hyd yn oed yn siarad yn fach am y tywydd mwyach. Rydych yn isymwybodol yn osgoi siarad â'ch gilydd naill ai i atal dadleuon.

2. Mae un neu'r ddau ohonoch yn meddwl am gael carwriaeth

Os nad oes gennych chi ymlyniad emosiynol gyda'ch partner bellach, mae syniadau fel cael carwriaeth yn dechrau llenwi'ch meddyliau. Rydych chi'n colli'r teimlad cynnes, clyd hwnnw ac yn chwilio am eraill sy'n gwneud i chi deimlo'n gariadus ac yn ddiogel. Mae hyd yn oed yn bosibl eich bod chi neu’ch partner eisoes wedi dod o hyd i rywun arall fel eich blanced emosiynol. Hyd yn oed os nad oes cyngres rywiol wedi digwydd (eto), ond rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch, eisoes cyflawni anffyddlondeb emosiynol .

3. Mae rhyw wedi dod yn dasg

Heblaw am ryw llai aml, mae un neu'r ddau ohonoch yn osgoi cyswllt corfforol â'ch gilydd. Os ydych chi'n cysgu gyda'ch gilydd yn y pen draw, mae'n ddiflas ac yn ddi-flas. Mae fflyrtio syml wedi diflannu, ac mae chwareusrwydd wedi dod yn annifyr. Mae yna adegau hyd yn oed pan fyddai'n well gennych fwyta byg na chael rhyw gyda'ch partner hirdymor.

Dod â'r berthynas i ben yn heddychlon

Dod â Os ydych chi neu'ch partner yn dangos arwyddion o ddod â pherthynas hirdymor i ben, yna mae'n bryd naill ai ei wneud neu ei dorri. Mae llawer o gyplau yn mynd trwy glytiau garw yn enwedig yn y 4edd a'r 7fed flwyddyn. Os gwnaethoch chi benderfynu dod ag ef i ben yn barod, yna dyma bethau y dylech chi eu gwneud i sicrhau nad ydych chi'n gwario llawer o arian ar gyfreithwyr yn y pen draw.

1. Gwneud cynnig sy'n ffafriol i'r parti arall

Ni allwch ddweud eich bod am dorri i fyny, ac yna cadw'r tŷ, y car, a'r cathod. Hyd yn oed os oeddent yn perthyn i chi yn wreiddiol, dylai eich partner fod wedi gwneud buddsoddiad ariannol ac emosiynol sylweddol dros y blynyddoedd i gynnal y cyfan, gan gynnwys y cathod. Os ydych chi'n meddwl am fod yn bigog hunanol a chicio'ch partner wrth gadw popeth, yna chi well cael cyfreithiwr da .

Mae cael eich cacen a'i bwyta yn ffordd anodd. Bydd dod â’r berthynas i ben yn y modd hwnnw yn dod â’r rhamant i ben, ond ni fydd eich perthynas yn dod i ben nes i chi gael gorchymyn llys. Mae ildio amodau ffafriol ar unwaith yn atal chwalu blêr, a gallwch chi gerdded i ffwrdd fel ffrindiau o hyd.

2. Cael cynllun

Os ydych chi'n bwriadu symud allan o'r tŷ a gadael y plant, meddyliwch am y canlyniadau domino eraill, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud trefniadau ymlaen llaw i lenwi'r bwlch.

Mae symud allan o'r tŷ yn hawdd, ond byddai dal angen rhywle i gysgu a pharatoi ar gyfer gwaith yfory. Mae cysgu yn eich car a chael bath yn y swyddfa yn syniad drwg. Mae’n bwysig cael cynllun manwl ar beth i’w wneud ar ôl i berthynas hirdymor ddod i ben. Gallai cerdded allan a churo ar ddrws eich ffrind awr yn ddiweddarach arwain at ganlyniadau anfwriadol.

3. Trafodwch y mater wyneb yn wyneb

Mae anfon testun yn dweud eich bod am dorri i fyny yn llwfr ac yn amharchus i'r person a roddodd flynyddoedd o'i fywyd i chi. Nid yw torri i fyny byth yn hawdd, ond mae cael perthynas sifil gyda'ch cyn, yn enwedig os oes gennych chi blant , yn bwysig i ddyfodol pawb. Y cam cyntaf i mewn i gydfodolaeth heddychlon ar ôl dod â pherthynas hirdymor i ben yw chwalu parchus.

Gwnewch hynny yn breifat a pheidiwch byth â chodi'ch llais. Y rheswm pam mae'r rhan fwyaf o bobl yn torri i fyny wyneb yn wyneb yw ei fod yn dod i ben mewn dadl enfawr. Fodd bynnag, os ydych wedi penderfynu dod â'r berthynas i ben, yna does dim byd i ddadlau yn ei gylch.

Mae ymdopi â dod â pherthynas hirdymor i ben hefyd yn ffordd unig ac anodd. Gall cynnal perthynas niwtral o leiaf gyda'ch cyn helpu'r ddau ohonoch i symud ymlaen.

5. Symudwch allan yn syth ar ôl torri i fyny

Y peth olaf rydych chi am ei wneud ar ôl diwedd perthynas hirdymor yw parhau i fyw gyda'ch gilydd fel pe na bai dim yn digwydd. Dylai'r person a gynigiodd y toriad symud allan a delio â rhannu eich asedau ac eiddo cyffredin arall. Os oes gennych chi blant, dechreuwch drafod y trefniadau a gwnewch yn siŵr bod y plant yn ymwybodol o'r sefyllfa.

Peidiwch â thorri i fyny ac yna credwch eich bod yn rhydd i wneud beth bynnag y dymunwch. Mae hynny’n wir i raddau, ond nid i blant ac asedau cyffredin fel tŷ. Cofiwch fod meddylfryd yn ddiffygiol, mae'n gweithio'r ddwy ffordd. Mae dal angen i chi gydweithredu i ryw raddau nes bod popeth wedi setlo.

Nid yw dod â pherthynas hirdymor byth yn dasg hawdd, ond mae llawer o achosion pan mai dyna’r peth iawn i’w wneud, yn enwedig os yw un neu’r ddau ohonoch yn narsisaidd, yn sarhaus, neu eisoes mewn ymrwymiad gyda rhywun arall. Rydych chi'n wrthrychol i sicrhau bod y berthynas yn dod i ben yn heddychlon. Nid yw'r crychdonnau rydych chi'n eu creu yn dod yn tswnami, gan foddi pawb o'ch cwmpas.

Ranna ’: